Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

УПРАВА ЗА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ


Начелник управе

Дивна Ловрић - Бојанић, рођена је у Бањалуци. Звање дипломираног инжињера електронике, специјалност ракетна техника, стекла је на Војно-техничком факултету у Загребу. Прво запослење је у Ваздухопловном заводу "Космос" у Сектору за истраживање и развој. У Министарству унутрашњих послова Републике Српске запослена је од 1999. године и до сада је обављала сљедеће послове и задатке: од 01.04.1999. године - пројектант информатичких система, од 01.09.2002. године - главни инжињер за рачунарске мреже, од 01.08.2005. године - замјеник начелника Управе. Дужност начелника Управе обавља од 01.02.2011. године.

Контакт

051/334-339
051/334-387
ikt@mup.vladars.net
Булевар Десанке Максимовић 4, 78000 Бања Лука


ОБАВЕЗЕ


Управа за информационо-комуникационе технологије планира, организује, реализује и надзире рад у области информационо-комуникационих технологија у Министарству унутрашњих послова Републике Српске кроз пројектовање, имплементацију и администрирање интегрисаног информационо-комуникационог система Министарства.

Израђује План безбједности информационо-комуникационог система Министарства, у складу са Законом о информационoj безбједности РС и подзаконским актима, Законом о заштити личних података БиХ, Законом о заштити тајних података БиХ; израђује Пoлитику безбједности ИК система Министарства; прати прописе и предлаже нормативно регулисање из области ИКТ. Носилац је послова на унапређењу и развијању система заштите информационо-комуникационих система, планира и уводи одговарајуће технологије и процедуре и дефинише механизме заштите података. Утврђује и организује јединствен функционални систем електронске обраде, преноса, криптозаштите и размјене класификованих података у Министарству и стара се о његовом одржавању и функционисању. Координира рад из области примјене ИКТ са организационим јединицама Министарства у сједишту и центрима јавне безбједности и врши инструктивно-надзорну функцију над радом унутрашњих организационих јединица по линији рада Управе. Предлаже и организује стручно-специјалистичке обуке и друге начине усавршавања за запослене.

Носилац је:

  • активности у примјени нових ИК технологија у раду Министарства;
  • послова пројектовања, администрирања и заштите ИК инфраструктуре Министарства;
  • послова пројектовања, развоја и администрирања апликација и база података Министарства и њихове имплементације у складу са законом;
  • планирања и увођења Интернет сервиса и електронских сервиса, инфраструктуре јавног кључа, дигиталног потписа, дигиталног сертификата, дигиталног документа, интегрисаних рјешења за пренос података, говора и слике;
  • управљања пројектима које имплементира Министарство за потребе провођења закона и унапређења рада;
  • активности везаних за електронску размјену података са другим институцијама;
  • активности техничке подршке крајњим корисницима у Министарству у периоду 24/7/365 (Help Desk).


Организациона шема