Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

УПРАВА ЗА ПРАВНЕ И КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ


Начелник управе

Љиљана Шестић, рођена је 02.02.1959. године у Градишци. Гимназију је завршила у Бањалуци 1976. године. Дипломирала је на Правном факултету у Бањалуци 1980. године. У Министарству унутрашњих послова запослена од 11.07.1994. године и до сада је обављала сљедеће послове и задатке: у ЦЈБ Бања Лука референт за радне односе до маја 1997. године; руководилац Одсјека за управно-правне послове до 22.09.1998. године; начелник Одјељења за правне и кадровске послове до 11.03.2001. године; од 11.03.2001. до 22.03.2006. године секретар у Кабинету министра; начелник Одјељења за правне послове; замјеник начелника Управе за правне и кадровске послове. Дужности начелника Управе обавља од 22.04.2015. године.

Контакт

051/334-348
051/334-399
kadrovi@mup.vladars.net
Булевар Десанке Максимовић 4, 78000 Бања Лука


ОБАВЕЗЕ


Прати, проучава и сагледава дејство и последице закона и других прописа и стручних објашњења из области унутрашњих послова и на основу тога предлаже и учествује у изради њихових измјена и допуна, анализира узроке и посљедице незаконитости и пропуста у раду унутрашњих организационих јединица Министарства и предлаже мјере за њихово отклањање, прати благовременост доношења општих прописа за извршавање закона и других прописа из области унутрашњих послова и њихову усклађеност са законом, даје стручна мишљења у вези са одређеним правним питањима, врши надзор над извршавањем управних унутрашњих послова у организационим јединицама Министарства, спроводи другостепени управни поступак по жалбама грађана на рјешења основних организационих јединица из области управних унутрашњих послова и првостепени управни поступак у тој области који је у надлежности Министарства у сједишту, прати и анализира стање кадрова и остваривање кадровске политике, прати и анализира функционисање организације Министарства, стара се о школовању и стручном усавршавању радника, припрема рјешења за рјешавање радно-правног статуса, врши све врсте љекарских прегледа за потребе Министарства и примарну здравствену заштиту радника, студената и полазника Полицијске академије, као и полазнике курсева и семинара.


Организациона шема