Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

СЛУЖБА МИНИСТРА


Начелник Службе министра

Љиљана Јокић, рођена је 15.10.1957. године у Саници. Завршила је Правни факултет у Бањалуци 11.07.1980. У Министарству унутрашњих послова запослена је од 01.04.1999. године. На пословима начелника Службе министра је од 30.04.2013. године.

Контакт

051/338-478
051/338-844
mup@mup.vladars.net
Трг Републике Српске бр.1, 78000 Бања Лука


ОБАВЕЗЕ


Организује и учествује у изради програма рада и извјештаја о раду Министарства и прати реализацију програма, организује и прати благовремену припрему материјала за сједнице Владе Републике Српске (у даљем тексту: Влада), Народне скупштине Републике Српске (у даљем тексту: Народна скупштина) и стара се о извршавању одлука Владе и Народне скупштине, координира припрему мишљења на прописе које доноси Парламентарна скупштина БиХ и други органи на нивоу БиХ, а који су у непосредној вези са радом Министарства, врши припреме за одржавање сједница Стручног колегија и стара се о спровођењу његових закључака, прати реализацију послова и задатака у области унутрашњих послова, реализацију закључака ових органа који се односе на Министарство, прати и проучава материјале о питањима и проблемима из области унутрашњих послова и о томе информише министра и предлаже конкретне мјере, прати и информисање јавности о раду Министарства и остварује одређене задатке на плану сарадње Министарства са средствима информисања, координира послове међународне сарадње у складу са законским прописима Републике Српске и Босне и Херцеговине и споразумима потписаним са полицијским структурама Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикта, врши послове у вези са припремама за одржавање савјетовања и других састанака које организује и држи министар, послове пријема поште упућене министру, припрема и шаље одговоре министра, стара се о документима и материјалима који су достављени министру, врши одређене протоколарне послове, прати рад организационих једница Министарства, анализира појавне облике, предузима мјере унапређења и прати стање безбједности у Републици.


Организациона шема