Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

УПРАВА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА И ЕКСТРЕМИЗМА


Начелник управе

Лубура Недељко je рођен 16.11.1975. године у Сарајеву. Завршио је Средњу школу унутрашњих послова 1994. године у Бањалуци, затим Вишу школу унутрашњих послова 1999. године, а 2006. године Високу школу унутрашњих послова. Радни однос у МУП-у Републике Српске засновао 1994. године као приправник у СЈБ Српска Илиџа. У свом досадашњем радном искуству обављао је сљедеће послове и задатке: од 2006. године послове начелника Одјељења за спречавање општег криминалитета, од 2010. године послове начелника Сектора кримиланистичке полиције, од краја 2011. године послове начелника Сектора града Бања Лука, а од краја 2013. године послове начелника Одјељења за сузбијање општег криминалитета, а од почетка 2015. године послове замјеника начелника Управе криминалистичке полиције. Од јануара 2017. године обављао је дужност замјеника начелника Управе за борбу против терориза и екстремизма, а послове начелника Управе за борбу против терориза и екстремизма обавља од јануара 2018. године.

Контакт

051/331-289
051/331-287
ubpte@mup.vladars.net
Југ Богдана 108, 78000 Бања Лука


НАДЛЕЖНОСТИ


 • обраду кривичних дјела из области тероризма и екстремизма као и ратних злочина и кривичних дјела по међународном хуманитарном праву,
 • врши послове контроле, надзора и инструктивног усмјеравања рада свих организационих јединица МУП-a Рeпублике Српске надлежних за рад по наведеним кривичним дјелима уз подршку криминалистичко-обавјештајних анализа, криминалистичко-техничких метода и средстава и посебних оперативних послова,
 • врши надзор над законитошћу рада тих организационих јединица, предлаже мјере, одређује рокове, одређује обавезе полицијских управа у области контроле наложених мјера, а све с циљем превенције, откривања и расвјетљавања кривичних дјела из области тероризма и екстремизма као и откривања и расвјетљавања ратних злочина и кривичних дјела по међународном хуманитарном праву,
 • за потребе вођења аналитичке истраге користи све расположиве базе података Министарства као и податке и информације из свих отворених извора,
 • под условом и на начин прописан законом, издваја и користи случајне налазе прикупљене истражним и посебним истражним радњама ради покретања нове истраге или допуне постојећих истрага,
 • прати реализацију, предлаже мјере унапређења, прати, проучава и анализира стање, кретање и појавне облике криминалитета из своје надлежности као и примјену криминалистичко-техничких метода, криминалистичко обавјештајне анализе и посебних оперативних послова,
 • усмјерава рад других организационих јединица на пословима борбе против тероризма и екстремизма и њихове превенције,
 • предузима мјере на унапређењу организације, вршења послова и послова побољшања ефикасности на пољу борбе против тероризма и екстремизма,
 • припрема подзаконске прописе којима се регулише рад и поступање на пољу борбе против тероризма и екстремизма,
 • припрема програме стручног оспособљавања и усавршавања, припрема аналитичко-информативне материјале из дјелокруга рада,
 • остварује потребну сарадњу са другим државним органима,
 • поступа по релевантним сазнањима обавјештајно безбједносне службе када се односе на дјелокруг рада Управе,
 • обавља и друге послове из дјелокруга рада Управе.

Организациона шема