Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

Похвале

Жалбе

на рад полицијског службеника


Експлозивне материје и пословa заштите од пожара


Документа која издаје Инспекторат за ЕМ и ПЗоП МУП-а

Редни број

Назив документа којег издаје Инспекторат за ЕМ и ПЗоП

Потребна документација

Такса

 1.  

Сагласност на мјере и нормативе заштите од пожара, предвиђене у пројектној документацији

 • Захтјев –образац 1.
 • локацијски услови
 • УТ услови
 • Пројектно техничка документација
 • Попис пројеката
 • Елаборат заштите од пожара
 • Доказ о уплати

200,00

 1.  

Сагласност на изведене мјере  и нормативе заштите од пожара, предвиђене у техничкој документацији

 • Захтјев –образац 2.
 • Сагласност на пројектоване мјере ЗОП
 • Попис стручних налаза о извршеним мјерењима
 • Доказ о уплати

200,00

 1.  

Одобрење за израду елабората заштите од пожара

 • Захтјев –образац 3.
 • Рјешење о регистрацији код привредног суда
 • Копије диплома  и увјерења о положеним стручним испитима запослених радника
 • Доказ о радном искуству
 • Доказ о уплати

500,00

 1.  

Одобрење за локацију складишта експлозивних материја (преко 5000кг)

 • Захтјев –образац 4.
 • Ситуациони план терена
 • Технички опис терена
 • Технички опис објекта
 • Попис врста и количина експлозивних материја
 • Доказ о уплати

200,00

 1.  

Одобрење за локацију објекта за запаљиве течности и гасове (преко 1000м3 запаљиве течности или преко 30м3 гаса)

 • Захтјев –образац 5.
 • Ситуациони план терена
 • Технички опис терена
 • Технички опис објекта
 • Попис врста и количина запаљивих течности/гасова
 • Доказ о уплати

200,00

 1.  

Одобрење за трговински промет експлозивних материја

 • Захтјев –образац 6.
 • Рјешење о регистрацији код привредног суда
 • Копија одобрења за употребу складишта
 • Увјерење о стручној оспособљености радника за руковање експлозивним материјама у промету
 • Доказ о уплати накнаде

2.500,00

 1.  

Одобрење за стављање у промет експлозивних материја

 • Захтјев –образац 7.
 • Опис намјене експлозивне материје
 • Стручно мишљење о испитивању
 • Упутство о начину употребе и уништавања
 • Доказ о уплати накнаде

200,00

 1.  

Одобрење за набавку пиротехничких производа и противградних ракета

 • Захтјев –образац 8.
 • Списак пиротехничких производа
 • Доказ о уплати накнаде

200,00

 1.  

Одобрење за превоз експлозивних материја преко границе БиХ и преко територије Републике Српске

 • Захтјев –образац 9.
 • Списак експлозивних материја
 • Рјешење Министарства вањске трговине БиХ
 • Рјешење ФМУП за превоз преко територије ФБиХ
 • доказ о уплати накнаде

100,00

 1.  

Одобрење за испитивање ручних и превозних апарата за гашење почетног пожара

 • Захтјев –образац 10.
 • Рјешење о регистрацији код привредног суда
 • Списак расположиве опреме у складу са правилником
 • Увјерење о стручној оспособљености радника сервисера
 • Доказ о уплати накнаде

500,00

 1.  

Одобрење за контролно испитивање система за дојаву и гашење пожара, уређаја за контролно и заштитно дјеловање и уређаја за спречавање ширења пожара

 • Захтјев –образац 11.
 • Рјешење о регистрацији код привредног суда
 • Овјерен списак инструмената и опреме за сервисирање инсталација и уређаја
 • Увјерење о стручној оспособљености радника сервисера
 • Копије диплома  и увјерења о положеним стручним испитима запослених радника
 • Доказ о уплати накнаде

500,00

 1.  

Одобрење за обављање стручног оспособљавања возача моторних возила којима се превозе опасне материје

 • Захтјев –образац 12.
 • Рјешење о регистрацији код привредног суда
 • Правилник о организацији и начину стручног оспособљавања лица која учествују у превозу опасних материја
 • Скица полигона за извођење практичних вјежби, са описом техничких особина и употребном дозволом
 • Доказ о уплати накнаде

1000,00

 1.  

Полагање стручног испита за возача моторних возила којима се превозе опасне материје – АДР

Изглед сертификата можете погледати -овдје

 • Захтјев –образац 13.
 • Фотокопија возачке дозволе
 • Фотокопија личне карте
 • Потврда овлаштеног предузећа о извршеној стручној обуци
 • Увјерење о невожењу кривичног поступка
 • Доказ о уплати трошкова полагања – 150,00
 • Доказ о уплати накнаде за израду АДР сертификата

150,00
  20,00

 1.  

Полагање стручног испита за раднике који раде на пословима спровођења заштите од пожара

 • Захтјев –образац 14.
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Овјерен препис дипломе или свједочанства о завршеној школи
 • Потврда предузећа о врсти послова на којима је кандидат радио и о радном искуству
 • Доказ о уплати накнаде

300,00

 1.  

Мишљење за стављање у промет на територији Републике Српске производа за заштиту од пожара

 • Захтјев странке
 • Атестна документација
 • Доказ о уплати накнаде 150,00КМ

150,00

 1.  

Мишљења на просторне, урбанистичке и регулационе планове, као и њихове измјене и допуне (Закон о заштити од пожара- Сл.гласник Републике Српске 71/12, члан16. Став2.)

 • Захтјев  Административне службе општине/града  за давање мишљења
 • Регулациони, урбанистички или просторни план у штампаном или електронском облику

-