Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

PUTNA ISPRAVA


Za izdavanje ili zamjenu pasoša potrebno je dostaviti:

1.Zahtjev za izdavanje pasoša (u zahtjevu obavezno navesti mjesto i opštinu upisa u matičnu knjigu rođenih i knjigu državljana BiH)
2.Ličnu kartu ili drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet prebivalište i državljanstvo BiH
3.Putnu ispravu čiji je rok važenja istekao (osim ako je ukradena ili izgubljena)
4.Dokaz o uplati cijene pasoša u iznosu od 50,00 KM (uplatnica), odnosno cijena pasoša (50,00 KM) i naknada od 200,00 KM (ukoliko se radi o izdavanju hitnih pasoša koji se izdaju po zahtjevu stranke u roku od 72 sata)
5.Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 5,00 KM

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putne isprave od podnosioca zahtjeva se uzimaju biometrijski podaci (slika, otisci prstiju i potpis). Zahtjev za izdavanje putne isprave je elektronski obrazac i popunjava se na šalteru nadležnog organa za izdavanje putne isprave.

Za izdavanje pasoša za maloljetno lice potrebno je dostaviti:
1.Zahtjev za izdavanje pasoša (u zahtjevu obavezno navesti mjesto i opštinu upisa u matičnu knjigu rođenih i knjigu državljana BiH)
2.Izvod iz matične knjige rođenih
3.Uvjerenje o državljanstvu BiH (ako je dijete rođeno van teritorije BiH)
4.Pasoš:
a) Pasoš za državljane u dobi od 3-18 godina sa rokom važenja od 5 godina (40,00 KM)
b) Pasoš za državljane koji nisu navršili 3 godine sa rokom važenja od 3 godine (30,00 KM)
5.Saglasnost oba roditelja, osim:
a) ako je dijete bez jednog roditelja; priložiti izvod iz matične knjige umrlih drugog roditelja,
b) ako je dijete bez oba roditelja; priložiti saglasnost staratelja,
v) ako je jedan od roditelja spriječen da potpiše saglasnost na zahtjevu može dostaviti pismenu saglasnost potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa,
g)ako odlukom suda o dodjeljivanju starateljstva izdavanje putne isprave nije uslovljeno saglasnošću oba roditelja.
6.Ako je odlukom suda o dodjeljivanju starateljstva izdavanje putne isprave uslovljeno saglasnošću oba roditelja, nadležni organ će od drugog roditelja, kojem nije dodjeljeno starateljstvo nad maloljetnim licem, zatražiti pismeno izjašnjenje o davanju saglasnosti za izdavanje putne isprave.
7.Ukoliko je nepoznato prebivalište ili boravište drugog roditelja nadležni organ će izvršiti provjere kroz raspoložive evidencije i shodno izvršenim provjerama riješiti zahtjev.
8.Ukoliko je maloljetno lice, za koje se podnosi zahtjev za izdavanje putne isprave rođeno u vanbračnoj zajednici, a drugi roditelj odbije dati saglasnost za izdavanje putne isprave nadležni organ će od nadležne službe socijalne zaštite zatražiti pismeno mišljenje o opravdanosti izdavanja putne isprave bez saglasnosti drugog roditelja, te u skladu sa pomenutim mišljenjem riješiti zahtjev.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putne isprave za maloljetno lice se uzimaju biometrijski podaci (slika, otisci prstiju i potpis), izuzetak su maloljetna lica do sedam godina od kojih se ne uzimaju otisci prstiju i potpis.

Gubljenje, uništenje ili krađa pasoša

U slučaju gubljenja, uništenja ili krađe pasoša na teritoriji BiH, potrebno je na obrascu GPI-1 gubitak, uništenje ili krađu prijaviti nadležnom policijskom organu na tetitoriji na kojoj je pasoš izgubljen, uništen ili ukraden.

Uz navedeni obrazac, potrebno je dostaviti uplatnicu o proglašenju pasoša nevažećim (uplaćuje se na račun ''Službenog glasnika Republike Srpske'' na šalteru pošte ili banke).

Ukoliko je pasoš izgubljen, uništen ili ukraden u inostranstvu potrebno je:
1.Gubitak, uništenje ili krađu prijaviti najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH na obrascu GP-2.
2.Priložiti dokaz o datoj izjavi nadležnom policijskom organu o okolnostima gubitka, uništenja ili krađe posoša.
3.Dostaviti uplatnicu o oglašenju pasoša nevažećim.