Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

REGISTRACIJA ORUŽJA


Građani mogu registrovati sljedeće vrste oružja:
 • poluatomatsko ili repetirajuće vatreno oružje,
 • vatreno oružje kratke cijevi za pojedinačnu paljbu,
 • vatreno oružje kratke cijevi za pojedinačnu paljbu s rubnim paljenjem ukupne dužine 28 cm,
 • poluatomatsko vatreno oružje duge cijevi koje zajedno sa magacinom i ležištem može primiti više od tri metka,
 • poluatomatsko vatreno oružje duge cijevi sa magacinom i ležištem za najviše tri metka, kod kojeg se magacin, odnosno opruga za punjenje može skinuti,
 • repetirajuće i poluatomatsko vatreno oružje duge cijevi sa neolučenom cijevi ukupne dužine 60 cm,
 • repetirajuće vatreno oružje duge cijevi koje nije obuhvaćeno tačkom 6,
 • poluatomatsko vatreno oružje duge cijevi koje nije obuhvaćeno tačkom 4,5. i 7,
 • vatreno oružje duge cijevi za pojedinačnu paljbu sa jednom ili više olučenih cijevi,
 • vatreno oružje duge cijevi za pojedinačnu paljbu sa jednom ili više neolučenih cijevi,
 • staro oružje,
 • kombinovano oružje.

Nabavljanje oružja

 • Oružje se može nabavljati samo na osnovu odobrenja nadležne organizacione jedinice MUP RS na čijem području je prebivalište fizičkog lica, odnosno sjedište pravnog lica i preduzetnika koje je podnijelo zahtjev za izdavanje odobrenja.
 • Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavku oružja potrebno je priložiti:
  • fotokopiju lične karte,   
  • uvjerenje da se ne vodi krivični postupak za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti,osim za krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja,   
  • uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak za prekršaj protiv javnog reda i mira sa obilježjima nasilja,               
  • uvjerenje ovlašćene zdravstvene organizacije o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja (ne starije od šest mjeseci),
  • uvjerenje stručne ovlašćene organizacije o obučenosti za rukovanje vatrenim oružjem i
  • dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 30, 00 KM.
 • dokaz o neosuđivanosti krivično i prekršajno (podatak iz kaznene i prekršajne evidencije provjerava se službenim putem, a ukoliko nadležni organ nije u mogućnosti da službenim putem izvrši provjeru zbog različitog regulisanja materije drugim zakonodavstvima, lice će se uputiti da lično dostavi podatke).
 • Kod nabavljanja lovačkog oružja, pored navedene dokumentacije, uz zahtjev  je potrebno priložiti i dokaz o položenom  lovačkom ispitu i dokaz o članstvu u lovačkoj organizaciji.
 • Kod nabavljanja sportskog oružja, pored navedene dokumentacije, uz zahtjev je potrebno priložiti i dokaz da je član sportske streljačke organizacije.
 • Odobrenje za nabavljanje oružja važi šest mjeseci od dana izdavanja.
 • Oslobođeni su obuke za rukovanje vatrenim oružjem: lica koja obavljaju ili su obavljala poslove policijskog službenika, obezbjeđenja lica i imovine, profesionalna vojna lica, rezervne vojne starješine i lica koja imaju registrovano vatreno oružje, kao i druga lica koja dokažu da su kroz školovanje i druge vidove obuke osposobljeni za rukovanje vatrenim oružjem.
 • Lice koje podnese zahtjev za izdavanje odobrenja  za nabavljanje  oružja iste vrste na osnovu važećeg oružnog lista ne dokazuje ispunjenost gore navedenih  uslova.
 • Odobrenje za nabavljanje oružja izdaje se pravnom licu i preduzetniku koji dokaže da ima opravdan razlog za nabavljanje i ukoliko zaposleni na poslovima bezbjednosti u pravnom  licu, odnosno kod preduzetnika ispunjava opšte i posebne uslove za nabavljanje oružja propisane Zakonom.

Nabavljanje bitnih dijelova oružja

Vlasnik oružja može nabavljati bitne dijelove oružja uz važeću ispravu o oružju, uz obavezu prijavljivanja nadležnom organu.

Nabavljanje municije

Streljačke i lovačke organizacije i njihovi članovi koji imaju registrovano oružje i koji su obučeni za rukovanje eksplozivnim materijama mogu spravljati municiju, na osnovu odobrenja nadležnog organa.

Izdavanje oružnog lista/odobrenja za držanje oružja i rok važenja

 • Fizičko lice kojem je izdato odobrenje za nabavljanje oružja podnosi zahtjev za izdavanje oružnog lista u roku od osam dana od dana nabavke oružja.
 • Pravno lice kojem je izdato odobrenje za nabavljanje oružja podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za držanje oružja u roku od osam dana od dana nabavke oružja.
 • Uz zahtjev za izdavanje oružnog lista/odobrenja za držanje oružja potrebno je priložiti sljedeće:
  • dokaz o porijeklu oružja (račun, kupoprodajni ugovor, rješenje o nasljeđivanju i sl.),
  • dokaz o uplaćenoj administartivnoj taksi za rješavanje zahtjeva u iznosu od 30, 00 KM i
  • dokaz o uplati nakande za obrazac oružnog lista u iznosu od 20, 00 KM.
 • Oružni list za držanje oružja izdaje se na neodređeno vrijeme, osim oružnog lista za ličnu bezbjednost koje važi 10 (deset) godina od dana izdavanja, izuzev za lica starija od 65 godina života kojima se oružni list izdaje sa trajnim važenjem.
 • Oružni list za oružje iste vrste nabavljeno na osnovu važećeg oružnog lista izdaje se sa rokom važenja oružnog lista na osnovu kojeg je oružje nabavljeno.
 • Oružni list za zamjenjeno  oružje važi do isteka roka važenja oružnog lista oružja koje je zamjenjeno.
 • Za lovačko i sportsko oružje mogu se izdati tri oružna lista koja glase na različita lica, uz ovjerenu saglasnost vlasnika oružja.
 • Odobrenje za držanje oružja izdaje se pravnom licu i preduzetniku na neodređeno vrijeme.

Zamjena oružja

 • Fizička lica međusobno mogu zamjeniti oružje ako oružni listovi glase na istu vrstu oružja.
 • Zamjenu oružja fizičko, pravno lice i preduzetnik mogu izvršiti kod ovlašćenog prodavca oružja samo za vrstu oružja za koje ima oružni list, odnosno odobrenje za držanje oružja, po sistemu staro za novo.

Dozvola za nošenje oružja

 • Zahtjev za izdavanje odobrenja za nošenje oružja, sa uplaćenom taksom od 30,00 KM, podnosi se nadležnom organu, uz navođenje razloga i prilažu se dokazi koji idu u prilog tvrdnjama iznesenim u zahtjevu.
 • Dozvola za nošenje oružja izdaje se na osnovu rješenja kojim je nošenje oružja odobreno, s tim da se za obrazac dozvole izvrši uplata u iznosu od 30,00 KM.
 • Dozvola za nošenje oružja važi dok traju razlozi zbog kojih je izdata, a najduže do isteka roka važenja oružnog lista na osnovu kojeg je izdata.

Staro oružje

 • Odobrenje za držanje starog oružja izdaje se fizičkom licu, na njegov zahtjev,  ukoliko lice ispunjava opšte i posebne uslove za nabavku oružja, na neodređeno vrijeme.
 • Odobrenje za držanje starog oružja izdaje pravnom licu i preduzetniku, na njihov zahtjev,  ukoliko imaju opravdan razlog za nabavljanje, na neodređeno vrijeme.

Kolekcionarska dozvola

Nadležni organ može izdati kolekcionarsku dozvolu fizičkom licu koje posjeduje najmanje deset komada različitog registrovanog oružja i raspolaže prostornim i tehničkim uslovima.

Oružje sa obavezom prijavljivanja

Lica starija od 21 godinu, pravna lica i preduzetnici mogu, bez prethodnog odobrenja nadležnog organa, nabavljati i držati oružje:

  • gasno oružje,
  • reprodukcija vatrenog oružja kod kojeg se ne upotrebljava metak sa centralnim ili ivičnim paljenjem,
  • vazdušno oružje čija kinetička energija je 10,05 J ili veća ili je brzina prijektila 200 m/s ili veća i kalibra većeg od 4,5 mm,
  • oružje s tetivom čija je sila zatezanja tetive veća od 450 N, odnosno čija je natezna težina veća od 101 libre,
  • prangije i
  • trofejno oružje.

Trofejno oružje

Fizičko lice je obavezno prijaviti trofejno oružje, a uz prijavu prilaže dokaz o porijeklu oružja i potvrdu o onesposobljenosti, izdatu od ovlašćene organizacije ili pojedinca.

Postupak u slučaju nestanka oružja, smrti vlasnika oružja, nasljeđivanja oružja i napuštanja mjesta prebivališta

 • Nestanak oružja ili isprave o oružju prijavljuje se nadležnom organu odmah, a najkasnije u roku 48 sati, o čemu se izdaje potvrda.
 • U slučaju smrti vlasnika oružja, članovi porodice obavezni su o tome  u roku od 30 dana, obavjestiti nadležni organ i predati oružje.
 • Lice koje je proglašeno za nasljednika oružja dužno je da u roku od šest mjeseci od dana pravosnažnosti rješenja o nasljeđivanju:
  • podnese zahtjev za izdavanje oružnog lista uz dokaz o ispunjenosti uslova propisanih Zakonom,
  • sam nađe kupca,
  • oružje pretvori u trofej,
  • oružje preda u vlasništvo Republike Srpske.
 • Ukoliko umrlo lice nema nema nasljednika, oružje postaje  vlasništvo Republike Srpske.
 • Ukoliko zakonski nasljednici umrlog  lica ne preuzmu oružje od nadležnog organa u roku od tri godine od dana predaje, oružje postaje vlasništvo Republike Srpske.

Napuštanje mjesta prebivališta

 • Vlasnik oružja za ličnu bezbjednost koji napušta mjesto prebivališta duže od 60 dana obavezan je da oružje i municiju preda na čuvanje nadležnom organu.
 • Vlasnik lovačkog i sportskog oružja koji napušta mjesto prebivališta duže od 60 dana obavezan je da oružje i municiju preda na čuvanje nadležnom organu, ovlašćenom  prodavcu oružja ili fizičkom licu  koje ima odgovarajuću ispravu za tu vrstu oružja i uslove za smještaj.
 • U slučaju promjene prebivališta lice koje posjeduje oružje, u roku od 15 dana od dana promjene prebivališta, obavještava o tome nadležni organ u mjestu novog prebivališta.

 Oduzimanje oružja
Nadležni centar javne bezbjednosti oduzeće oružje i municiju, oružni list, odobrenje za držanje oružja, dozvolu za nošenje oružja, ukoliko lice:

  • nabavi oružje bez odobrenja nadležnog organa,
  • prestane ispunjavati neki od uslova propisanih za nabavku oružja,
  • ukoliko to nalažu interesi bezbjednosti i
  • ukoliko ne postupa u skladu sa drugim odredbama Zakona o oružju i municiji.

   

Promet i prevoz oružja i municije

 • Prometom oružja, bitnih  dijelova oružja i municije mogu se baviti pravna lica i preduzetnici  koji prije upisa u sudski registar odnosno registar preduzetnika, za to dobiju odobrenje nadležnog organa.
 • Odbrenje za obavljanje prometa oružja izdaće se ako:

-  su ispunjeni prostorni i tehnički uslovi za smještaj i čuvanje, kojima se obezbjeđuje da oružje i municija i njihovi dijelovi, ne dođu u posjed neovlašćenih lica i ne ugroze bezbjednost ljudi i objekata i
-    odgovorno lice u pravnom licu, odnosno preduzetnik ispunjavaju opšte uslove za nabavljanje oružja, a lice koje neposredno rukuje oružjem ispunjava opšte i posebne uslove za nabavljanje oružja propisane Zakonom.

 • Posredovanjem (brokeringom) u prometu oružja, bitnih dijelova oružja i municije mogu se baviti pravna lica i preduzetnici koja prije upisa u sudski registar, odnosno registar preduzetnika za to dobiju odobrenje nadležnog organa.
 • Odobrenje za posredovanje u prometu izdaće se ako:
  • lice priloži dokaz o pravu vlasništva ili ugovor o zakupu poslovnog prostora i
  • odgovorna lica, kao i lica zaposlena u pravnom licu ili kod preduzetnika ispunjavaju  opšte uslove za nabavljanje oružja. 
 • Za prevoz oružja, dijelova za oružje i municije pravnom licu i preduzetniku izdaje se odobrenje nadležnog organa.

Popravljanje i prepravljanje oružja

 • Popravljanjem i prepravljanjem oružja mogu se baviti pravna lica i preduzetnici  koji prije upisa u sudski registar, odnosno registar preduzetnika za to dobiju odobrenje nadležnog organa.
 • Odbrenje za obavljanje navedene djelatnosti izdaće se ako:
  • su ispunjeni prostorni i tehnički uslovi za smještaj i čuvanje, kojima se obezbjeđuje da oružjei municija i njihovi dijelovi, ne dođu u posjed neovlašćenih lica i ne ugroze bezbjednost ljudi i objekata i
  • odgovorno lice u pravnom licu, odnosno preduzetnik ispunjavaju opšte uslove za nabavljanje oružja a lice koje neposredno rukuje oružjem ispunjava opšte i posebne uslove za nabavljanje oružja propisane Zakonom.
 • Ovlašćeni serviseri oružja mogu primati na popravljanje i prepravljanje samo oružje koje ima važeću ispravu.

Civilno strelište

 • Civilno strelište za obavljanje sportske i druge djelatnosti može osnovati pravno lice i preduzetnik koji prije upisa u sudski registar, odnosno registar preduzetnika za to dobije odobrenje.
 • Odobrenje za osnivanje civilnog strelišta izdaće se ako:
  • su ispunjeni prostorni i tehnički uslovi za smještaj i čuvanje, kojima se obezbjeđuje da oružje i municija i njihovi dijelovi, ne dođu u posjed neovlašćenih lica i ne ugroze bezbjednost ljudi i objekata i
  • odgovorno lice u pravnom licu, odnosno preduzetnik ispunjavaju opšte uslove za nabavljanje oružja, a lice koje neposredno rukuje oružjem ispunjava opšte i posebne uslove za nabavljanje oružja propisane Zakonom.

Okončanje postupka
Zakonski nasljednici koji nisu preuzeli oružje koje je na čuvanju kod nadležnog organa duže od tri godine, a koje je na dan stupanja na snagu Zakona (12.04.2016. godine) zatečeno kod nadležnog organa, obavezni su preuzeti to oružje ili pokrenuti postupak preuzimanja u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, u suprotnom, oružje postaje vlasništvo Republike Srpske.

Legalizacija oružja
Lice koje posjeduje oružje bez isprave o oružju, a koje prema ranije važećim propisima nije registrovano, dužno je da najkasnije do 31. decembra 2016. godine podnese zahtjev za izdavanje isprave o oružju.
Prilikom podnošenja zahtjeva lice nije dužno da dokazuje porijeklo oružja.

Amnestija

Lice koje na dan stupanja na snagu ovog zakona posjeduje oružje, municiju, minsko-eksplozivna sredstva i drugo oružje čije je nabavljanje, držanje i nošenje ovim zakonom zabranjeno, obavezno je da odmah preda oružje nadležnom organu.
Lice koje dobrovoljno preda oružje neće odgovarati za nelegalno posjedovanje.
U pogledu nabavljanja, držanja i nošenja oružja i municije, odredbe Zakona o oružju i municiji odnose se i na strane državljane koji imaju odobren stalni boravak na teritoriji Republike Srpske.