Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

REGISTRACIJA VOZILA


Prva registracija vozila u BiH
Za registraciju motornog vozila koje se prvi put registruje u BiH, potrebno je priložiti:
1.Zahtjev za registraciju (na propisanom obrascu), zahtjev se može popuniti elektronski ili u rukopisu, rubrike koje su obavezne kod popunjavanja su: "vrsta zahtjeva", "identifikacioni podaci o vozilu", "podaci o vlasniku vozila", "podaci o nosiocu potvrde o registraciji", potpis podnosioca zahtjeva i broj lične karte
2.Dokaz o vlasništvu
a.) za vozila koja nisu bila ranije registrovana (račun o prodaji vozila, kupoprodajni ugovr, darovni ugovor, zapisnik o licitaciji ili drugi valjan dokaz kojim se dokazuje vlasništvo)
b.) za novo proizvedena vozila (račun o prodaji vozila izdat na ime kupca vozila uz dokaz (ugovor) ovlaštenog distributera za prodaju pojedinih marki vozila)
v.) za vozila ranije registrovana van BiH (dokaz o vlasništvu i obrazac kojim se dokazuje vlasništvo sa dokazom o odjavi vozila u inostranstvu)
3.Dokaz o izvršenim obavezama propisanim Zakonom i propisima donesenim na osnovu Zakona, a koja su u vezi sa upotrebom vozila
4.Polisa o obaveznom osiguranju vozila
5.Dokaz o sprovedenom carinskom postupku
6.Dokaz o uplati propisanih naknada za obrasce i registarske tablica koje se izdaju prilikom registrovanja vozila
7.Dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila u elektronskoj formi koji ne može biti stariji od 30 dana
8.Potvrda ovlaštene stanice tehničkog pregleda o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova za obavljanje registrovane djelatnosti (u pisanoj formi) u slučaju da vozilo služi za obavljanje iste
9.Potvrda o ispitivanju i sertifikat, ako je vozilo pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno
10.Dokaz o identitetu vlasnika vozila:
a) za fizička lica:
- lična karta za državljane BiH
- lična karta za strance
– za strance sa odobrenim stalnim boravkom
- ovjerena kopija putne isprave i rješenje o odobrenom boravku
– za strance sa odobrenim privremenim boravkom
b) za pravna lica:
- ovjerena kopija rješenja sa poslednjim izmjenama o upisu u sudski registar za pravna lica ili drugog registra, osim ako se važeće rješenje o upisu u sudski registar već nalazi u evidenciji nadležnog tijela
v) za strana dopisništva, trgovačka, kulturna, privredna i druga predstavništva
g) ovjerena kopija rješenja o upisu u registar stranih predstavništava u BiH
11.Dokaz o odobrenoj djelatnosti i dokaz o određenom matičnom broju pravnog lica ili poreskom broju, osim ako se važeći dokazi za tu godinu već nalaze u evidenciji nadležnog tijela
12.Dokaz o registrovanju djelatnosti u BiH i potvrda o zaposlenju u stranom predstavništvu koji izdaje strano predstavništvo, a potpisuje lice ovlašteno za potpisivanje u ime predstavništva
13.Dokaz o tehničkoj ispravnosti uređaja za gas za vozila na gasni pogon
14.Dokaz o uplati usluge tehničkog pregleda u skladu sa važećim cjenovnikom
15.Dokaz u uplati polise obaveznog osiguranja

Ponovna registracija

Ponovna registracija vozila obavlja se za odjavljena vozila i potrebno je priložiti ista dokumenta koja se prilažu kod prve registracije vozila.
Privremena registracija
Za privremenu registraciju vozila potrebno je dostaviti zahtjev za privremenu registraciju vozila i rješenje nadležnog organa kojim se odobrava privremeni uvoz.Uz zahtjev se prilažu ista dokumenta koja se prilažu kod prve registracije vozila
Produženje važenja registracije
Za produženje važenja registracije vozila potrebno je priložiti:
1.Zahtjev za produženje registracije vozila, zahtjev se može popuniti elektronski ili u rukopisu, rubrike koje su obavezne kod popunjavanja su: "vrsta zahtjeva", "identifikacioni podaci o vozilu", "podaci o vlasniku vozila", "podaci o nosiocu potvrde o registraciji", potpis podnosioca zahtjeva i broj lične karte
2.Potvrdu o registrovanju ili važeću saobraćajnu dozvolu, kako bi se u istu, odnosno novu evidentiralo važenje registracije vozila,
3.Dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila, koji ne može biti stariji od 30 dana, u elektronskoj formi, ukoliko Zakonom nije drugačije određeno
4.Dokaz nadležnog organa ili potvrda stanice tehničkog pregleda o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova za obavljanje djelatnosti za koju se isto koristi (u pisanoj formi)
5.Potvrda o ispitivanju i sertifikat, ako je vozilo pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno
6.Dokaz o izvršenim obavezama propisanim Zakonom i propisima donesenim na osnovu Zakona, a koje su u vezi sa upotrebom vozila
7.Polisa o obaveznom osiguranju vozila
8.Dokaz o uplati propisanih naknada za obrasce ako se isti izdaju prilikom produženja registracije vozila
9.Dokaz o identitetu nosioca potvrde o registraciji vozila
10.Dokaz o odobrenoj djelatnosti i dokaz o određenom matičnom broju pravnog lica ili poreskom broju, osim ako se važeći dokazi za tu godinu već nalaze u evidenciji nadležnog tijela
11.Dokaz o registrovanju djelatnosti u BiH i potvrda o zaposlenju u stranom predstavništvu koje izdaje strano predstavništvo
12.Dokaz o tehničkoj ispravnosti uređaja za gas – za vozila na gasni pogon
13.Dokaz o uplati usluge tehničkog pregleda u skladu sa važećim cjenovnikom
14.Dokaz o uplati polise obaveznog osiguranja

Promjene podataka o vlasniku vozila

Za promjenu podataka o vlasniku vozila potrebno je priložiti:

1.Zahtjev za promjenu podataka o vlasniku vozila
2.Isprave o vozilu (povrda o registraciji vozila i potvrda o vlasništvu vozila), kako bi se u iste, odnosno nove isprave evidentiralo važenje registracije vozila
3.Registarske oznake bez međunarodne oznake BiH
4.Javnu ispravu ili dokaz o nastaloj promjeni

Promjena podataka o vozilu

Za promjenu podataka o vozilu potrebno je priložiti:

1.Zahtjev za promjenu podataka (na propisanom obrascu)
2.Potvrdu o vlasništvu vozila
3.Potvrdu o registraciji ili saobraćajna dozvola
4.Dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila koji ne može biti stariji od 30 dana u elektronskoj formi na kojem je označena promjena tehničkih podataka
5.Sertifikat o ispitivanju vozila koji je izdala institucija ovlaštena za sertifikovanje vozila

Za promjenu podataka o motoru vozila potrebno je priložiti:

1.Zahtjev za promjenu podataka o motoru vozila
2.Dokaz o porijeklu motora (saobraćajna dozvola, potvrda o vlasništvu vozila, račun o kupovini, zapisnik o licitaciji, carinska deklaracija i ugovor o kupoprodaji)
3.Dokaz da je navedena provjera motora izvršena
4.Isprave o vozilu (povrda o registraciji vozila i potvrda o vlasništvu vozila), kako bi se u iste, odnosno nove isprave evidentiralo važenje registracije vozila

Promjena šasije podrazumijeva novo vozilo i registrovanje istog uz prethodnu odjavu uništenog vozila

Registracija vozila kupljenih po ugovoru o lizingu

Za registraciju vozila kupljenih na osnovu ugovora o lizingu potrebno je priložiti:
1.Zahtjev za registraciju (na propisanom obrascu), zahtjev se može popuniti elektronski ili u rukopisu, rubrike koje su obavezne kod popunjavanja su: "vrsta zahtjeva", "identifikacioni podaci o vozilu", "podaci o vlasniku vozila", "podaci o nosiocu potvrde o registraciji", potpis podnosioca zahtjeva i broj lične karte
2.Isprave o vozilu (povrda o registraciji vozila i potvrda o vlasništvu vozila), kako bi se u iste, odnosno nove isprave evidentiralo važenje registracije vozila
3.Dokaz da je davalac lizinga registrovan za obavljanje djelatnosti prodaje vozila na lizing
4.Ugovor o kupovini vozila na lizing
5.Račun ovlaštenog prodavca o prodaji vozila lizing kuće, izuzev za vozila koja već posjeduju potvrdu o vlasništvu vozila izdatu na davaoca lizinga
6.Račun lizing kuće korisniku lizinga
7.Ovlaštenje lizing kuće da korisnik može registrovati vozilo
8.Ovlaštenje korisniku za korištenje vozila
9.Dokaz o identitetu korisnika vozila

Prenos vlasništva vozila sa lizing kuće na korisnika lizinga

Za prenos vlasništva vozila sa lizing kuće na korisnika lizinga potrebno je priložiti:
1.Zahtjev za prenos vlasništva vozila sa lizing kuće na korisnika lizinga (na propisanom obrascu)
2.Potvrdu davaoca lizinga o izmirenim obavezama koje su predmet ugovora o kupovini ili prodaji vozila na lizing
3.Potvrda o vlasništvu vozila

Probne tablice

Za izdavanje probnih tablica potrebno je:
1.Zahtjev za izdavanje probnih tablica za vozilo (na propisanom obrascu)
2.Dokaz o vlasništvu nad vozilom
3.Polisa o obaveznom osiguranju
4.Dokaz o identitetu vlasnika vozila
5.Dokaz o uplati propisanih naknada za probne registarske tablice

Odjava vozila

Za odjavu vozila vlasnik registrovanog vozila podnosi sledeća dokumenta:
1.Zahtjev za odjavu vozila (na propisanom obrascu)
2.Isprave o vozilu (povrda o registraciji vozila i potvrda o vlasništvu vozila), kako bi se u iste, odnosno nove isprave evidentirala odjava vozila
3.Saobraćajnu dozvolu
4.Registarske tablice izuzev u slučaju krađe ili uništenja vozila gdje se umjesto registarskih tablica podnosi zapisnik o uništenju ili krađi vozila izdat od strane nadležnog tijela unutrašnjih poslova, potvrda o otkupu sekundarnih sirovina, izjava o nekorištenju vozila

Cijena dokumenata za registraciju vozila

a) Potvrda o vlasništvu vozila -5 KM
b) Potvrda o registraciji -5 KM
v) Stiker naljepnica -5 KM

Naknada za korištenje registarskih tablica

a) Registarske tablice sa međunarodnom oznakom BiH za motorna vozila -20 KM
b) Registarske tablice sa međunarodnom oznakom BiH za priključna vozila, motocikle i bicikle sa motorom -10 KM
v) Registarske tablice za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava u BiH -30 KM
g) Registarske tablice za privremeno registrovana vozila sa međunarodnom oznakom BiH -50 KM
d) Probne tablice sa međunarodnom oznakom BiH - 5KM
đ) Za izgubljene, uništene i nestale tablice za par -40 KM
e) Za izgubljene, uništene i nestale tablice za priključna vozila, motocikle i bicikle sa motorom, za jedan komad - 20KM

Uz zahtjev za registraciju prilažu se takse propisane Zakonom o administrativnim taksama i naknadama ("Službeni glasnik RS" br. 100/11, 103/11 i 67/13), i to:

- uz zahtjev za produženje važenja registracije prilaže se taksa u iznosu od 2,00 KM,
- uz zahtjev za registraciju vozila i priključnih vozila i traktora kojima se obavlja djelatnost javnog prevoza ili prevoza za vlastite potrebe (prva registracije, ponovna registracija - kada je vozilo odjavljeno) prilaže se taksa u iznosu od 5,00 KM,
- uz zahtjev za registraciju traktora, radnih mašina, motokultivatora i bicikala sa motorom, prilaže se taksa u iznosu od 5,00 KM,
- uz zahtjev za izdavanje izgubljene saobraćajne dozvole, odnosno potvrde o registraciji i potvrde o vlasništvu, prilaže se taksa u iznosu od 10,00 KM,
- uz zahtjev za izdavanje saobraćajne dozvole za traktore, odnosno potvrde o registraciji, prilaže se taksa u iznosu od 10,00 KM,
- uz zahtjev za odjavu vozila prilaže se taksa u iznosu od 2,00 KM,
- uz zahtjev za promjenu podataka o vozilu, vlasniku vozila i promjenu vlasništva nad vozilom, prilaže se taksa u iznosu od 5,00 KM ukoliko vozilo posjeduje stare registarske tablice, a ukoliko vozilo posjeduje registarske tablice sa međunarodnom oznakom BiH prilaže se taksa u iznosu od 2,00 KM,
- uz zahtjev za izdavanje izgubljenih, ukradenih ili oštećenih registarskih tablica prilaže se taksa u iznosu od 5,00 KM,
- uz zahtjev za zamjenu stiker naljepnice prilaže se taksa u iznosu od 2,00 KM.

Građani imaju mogućnost korištenja SMS usluge MUP RS za provjere podataka u registrima MUP, i to za registraciju vozila i novčane kazne, koja se može koristiti tek nakon što građanin lično prijavi svoj broj telefona na lokaciju za izdavanje ličnih dokumenata u mjestu u kojem imaju prebivalište.

U CJB Banja Luka zahtjev za registraciju vozila sa prilozima može se predati i na pisarnicu u periodu od 07,00 do 20,00 časova kao i subotom od 07,00 do 13,00 časova, kao i putem pošte, tako da se na zahtjevu u rubrici napomena ispisuju svi prilozi koji se dostavljaju uz zahtjev i navodi kontakt broj telefona, kako bi vlasnik bio obavješten o načinu preuzimanja isprava o vozilu.