Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

INFORMACIJE ZA STRANE DRŽAVLjANEUlazak u BiH lica koja su državljani država sa kojom BiH ima bezvizni režim

Stranci koji dolaze iz država sa kojom BiH ima bezvizni režim mogu prelaziti granicu BiH ako ispunjavaju sledeće uslove:

 • Da posjeduju važeću putnu ispravu,
 • Posjeduju dovoljno finansijskih sredstava za izdržavanje za vrijeme planiranog boravka u BiH i za izlazak iz zemlje uključujući sredstva za zdravstvenu zaštitu,
 • Posjeduju dokumente ili dokaze ili pruže informacije na osnovu kojih se može razumno zaključiti o svrsi i uslovima boravka,
 • Potvrdu o vakcinaciji ako dolazi sa područja na kojem vladi epidemija zarazne bolesti.

Državljani država sa kojom BiH ima vizni režim

Stranci koji dolaze iz država sa kojom BiH ima vizni režim mogu prelaziti granicu BiH, ako pored navedenih uslova koji se odnose na strance koji dolaze iz država sa kojima BiH ima bezvizni režim, ispunjavaju i uslov da posjeduju važeću vizu za ulazak, boravak ili prelazak preko teritorije BiH.

Ulazak maloljetnih lica

Stranac mlađi od 18 godina može prelaziti granicu BiH na osnovu lične putne isprave u pratnji jednog ili oba roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja, odnosno u pratnji lica koje je opunomoćeno da ga prati uz potpisanu i ovjerenu punomoć roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja.

Bez pratnje može prelaziti granicu BiH ukoliko ima ovjerenu saglasnost roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja.

Stranac može prelaziti granicu BiH i kad ne ispunjava navedene uslove za prelazak samo ako je to predviđeno međunarodnim sporazumom čija je BiH ugovorna strana ili Odlukom savjeta ministara BiH.

Boravak stranaca

Strancima mogu biti odobrene u BiH sledeće vrste boravaka:

 • Vizni boravak (u vremenu koje je navedeno u vizi),
 • Bezvizni boravak,
 • Privremeni boravak (u trajanju do jedne godine),
 • Stalni boravak (u neograničenom vremenu).

Prijavljivanje boravišta, prebivališta i promjene adrese stana i odjava prebivališta

Stranac koji ne koristi uslugu smještaja pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge smještaja ili fizičko lice kog kojeg je stranac u posjeti dužno je prijaviti boravište u roku od 12 sati od trenutka smještaja ukoliko će boraviti u BiH duže od tri dana.

Za stranca koji koristi navedene usluge smještaja obavezu prijave boravišta stranca imaju pravna i fizička lica koja pružaju navedene usluge. Zahtjev za odobrenje boravka se može podnijeti iz inostranstva putem Diplomatsko konzularnih predstavništava BiH i lično u organizacionoj jedinici Službe za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti BiH.

Stranac kojem je odobren privremeni boravak dužan je da prijavi svoje boravište i promjenu adrese stana u roku od 48 sati od dana prijema odluke o odobrenju privremenog boravka, odnosno od dana dolaska u mjesto boravka, odnosno od dana promjene adrese stanovanja.

Stranac kojem je odobren stalni boravak dužan je da prijavi svoje prebivalište i promjenu adrese stanovanja u mjestu prebivališta u roku od osam dana od dana prijema odluke o odobrenju stalnog boravka, odnosno od dana dolaska u mjesto prebivališta, odnosno od dana promjene adrese stanovanja.

Prijava boravišta i prebivališta i odjava istih podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Službe za poslove sa strancima ili entitetskim ministarstvima unutrašnjih poslova, odnosno Policiji Brčko Distrikta.

Trajanje i produženje privremenog boravka

Odobrenje privremenog boravka može se izdati najduže na period do jedne godine, zavisno od osnova boravka, s tim da rok važenja pasoša mora biti duži najmanje tri mjeseca od roka na koji se odobrava privremeni boravak.

Produženje privremenog boravka može se odobriti na zahtjev stranca samo po istom osnovu po kojem mu je odobren privremeni boravak.

Uslovi za izdavanje odobrenja za privremeni boravak

Privremeni boravak može se odobriti strancu pod uslovima da:

 • Raspolaže dokazom kojim opravdava postojanje osnove za odobrenje privremenog boravka,
 • Raspolaže sredstvima za izdržavanje,
 • Posjeduje ljekarsko uvjerenje, izdato najkasnije tri mjeseca prije dana podnošenja zahtjeva, iz kojeg je vidljivo da ne boluje od bolesti koja predstavlja prijetnju javnom zdravlju u BiH, izuzimajući slučajeve kada je oboljenje nastupilo van odobrenog prvog privremenog boravaka u BiH,
 • Ima obezbjeđen odgovarajući smještaj u BiH,
 • Ima obezbijeđeno zdravstveno osiguranje u BiH,
 • Posjeduje pasoš sa rokom važenja najmanje tri mjeseca dužim od perioda na koji traži odobrenje privremenog boravka,
 • Se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije kažnjavan za krivična djela.

Privremeni boravak iz humanitarnih razloga može se odobriti strancu koji ne ispunjava navedene uslove za odobrenje boravka u sledećim slučajevima:

 • Ako je žrtva organizovanog kriminala, odnosno trgovine ljudima,
 • Maloljetnom djetetu stranca ako je napušteno ili je žrtva organizovanog kriminala, ili je iz drugih razloga ostalo bez roditeljske zaštite, starateljstva ili bez pratnje,
 • Licu bez državljanstva,
 • Strancu za kojeg se utvrdi da bi mu život ili sloboda bili ugroženi zbog njegove rase, vjere, nacionalne pripadnosti, pripadnosti određenoj društvenoj grupi, zbog političkog mišljenja ili iz razloga što bi bio podvrgnut mučenju, kažnjavanju ili nekom drugom vidu nehumanog i ponižavajućeg postupanja, kada bi bio vraćen u zemlju iz koje dolazi,
 • Iz drugih opravdanih razloga humanitarne prirode.

Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice može se odobriti strancu pod uslovima da:

 • Državljanin BiH, odnosno stranac sa odobrenim boravkom BiH ima obezbjeđen smještaj za sebe i članove porodice za koje traži odobrenje boravka po osnovu spajanja porodice i ima stalni izvor prihoda, odnosno da raspolaže dovoljnim sredstvima za izdržavanje u BiH lica za koje podnosi zahtjev,
 • Državljanin BiH, odnosno stranac sa odobrenim boravkom BiH ima obezbjeđeno zdravstveno osiguranje za sebe i članove porodice za koje traži odobrenje boravka po osnovu spajanja porodice,
 • Ne postoje razlozi koji isključuju odobrenje boravka, a koji se odnose na neposjedovanje ljekarskog uvjerenja, pasoša sa rokom važenja najmanje tri mjeseca dužim od perioda na koji se traži odobrenje, vođenje krivičnog postupka, kažnjavanje za krivično djelo, prisustvo stranca koje predstavlja prijetnju javnom poretku ili bezbjednosti BiH ili predstavlja prijetnju javnom zdravlju, izuzev kad je oboljenje nastupilo nakon odobrenog boravka u BiH.

Stalno nastanjenje

Stalni boravak može se odobriti strancu pod uslovima da:

 • Na osnovu odobrenja privremenog boravka neprekidno boravi na teritoriji BiH najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva za odobrenje stalnog boravka,
 • Raspolaže dovoljnim i redovnim sredstvima za izdržavanje,
 • Ima obezbjeđeno zdravstveno osiguranje.
 • Ima obezbjeđen odgovarajući smještaj,

Lične karte za strance

Lična karta za strance se izdaje na osnovu zahtjeva za izdavanje i zamjenu lične karte za strance. Zahtjev se podnosi nadležnom organu po mjestu stalnog boravka stranca (MUP RS, Kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova, Policija Brčko Distrikta BiH) na obrascu LK-OI-S1.

Uz zahtjev za izdavanje i zamjenu lične karte za strance prilaže se dokaz o odobrenom stalnom boravku, dokaz o identitetu stranca sa dokazom da ima navršenih 18 godina (putna isprava) i dokaz o uplati propisane takse za izdavanje lične karte za strance.

Uz zahtjev za izdavanje lične karte za strance umjesto nestale lične karte za strance, stranac je dužan priložiti potvrdu o prijavi nestanka, izdatu od strane nadležnog organa i dokaz da je lična karta za strance oglašena nevažećom u "Službenom glasniku BiH"