Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

CENTAR ZA OBUKU


Načelnik

Dragoslav Banović, rođen 18.04.1972. godine u Kneževu. Višu školu unutrašnjih poslova završio je 2000. godine a diplomirao na Visokoj školi unutrašnjih poslova 2008. godine. U MUP-u Republike Srpske zaposlen od 1993. godine. Dužnost načelnika Centra za obuku obavlja od 01.10.2016. godine.

Kontakt

051/508-281
051/585-486
czo@mup.vladars.net
Bulevar Desanke Maksimović 4, 78000 Banja Luka.


OBAVEZE


Centar za obuku organizuje i sprovodi policijsku obuku iz oblasti stručnog osposobljavanja i usavršavanja policijskih službenika. Takođe, pruža podršku u realizaciji obuke Specijalnoj antiterorističkoj jedinici kao i Upravi za policijsku obuku, izrađuje prijedloge podzakonskih akata i pojedinačnih akata vezanih za nadležnost i djelovanje Centra za obuku, koordinira, organizuje i usmjerava rad Jedinica, timova i odjeljenja Centra za obuku, sarađuje u izradi Programa obuke policijskih službenika, pruža stručnu pomoć i vrši instruktivno usmjeravanje u cilju što kvalitetnije realizacije navedenog programa. Uz to, predlaže mjere za unapređenje stručnog usavršavanja i daje inicijative i prijedloge za izradu nastavnih planova i programa, izdaje isprave o stepenu stručne osposobljenosti po završetku stručnog usavršavanja i vodi potrebne evidencije.


Organizaciona šema