Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

SLUŽBA MINISTRA


Načelnik Službe ministra

Ljiljana Jokić, rođena je 15.10.1957. godine u Sanici. Završila je Pravni fakultet u Banjaluci 11.07.1980. U Ministarstvu unutrašnjih poslova zaposlena je od 01.04.1999. godine. Na poslovima načelnika Službe ministra je od 30.04.2013. godine.

Kontakt

051/338-478
051/338-844
mup@mup.vladars.net
Trg Republike Srpske br.1, 78000 Banja Luka


OBAVEZE


Organizuje i učestvuje u izradi programa rada i izvještaja o radu Ministarstva i prati realizaciju programa, organizuje i prati blagovremenu pripremu materijala za sjednice Vlade Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada), Narodne skupštine Republike Srpske (u daljem tekstu: Narodna skupština) i stara se o izvršavanju odluka Vlade i Narodne skupštine, koordinira pripremu mišljenja na propise koje donosi Parlamentarna skupština BiH i drugi organi na nivou BiH, a koji su u neposrednoj vezi sa radom Ministarstva, vrši pripreme za održavanje sjednica Stručnog kolegija i stara se o sprovođenju njegovih zaključaka, prati realizaciju poslova i zadataka u oblasti unutrašnjih poslova, realizaciju zaključaka ovih organa koji se odnose na Ministarstvo, prati i proučava materijale o pitanjima i problemima iz oblasti unutrašnjih poslova i o tome informiše ministra i predlaže konkretne mjere, prati i informisanje javnosti o radu Ministarstva i ostvaruje određene zadatke na planu saradnje Ministarstva sa sredstvima informisanja, koordinira poslove međunarodne saradnje u skladu sa zakonskim propisima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i sporazumima potpisanim sa policijskim strukturama Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta, vrši poslove u vezi sa pripremama za održavanje savjetovanja i drugih sastanaka koje organizuje i drži ministar, poslove prijema pošte upućene ministru, priprema i šalje odgovore ministra, stara se o dokumentima i materijalima koji su dostavljeni ministru, vrši određene protokolarne poslove, prati rad organizacionih jednica Ministarstva, analizira pojavne oblike, preduzima mjere unapređenja i prati stanje bezbjednosti u Republici.


Organizaciona šema