Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

SLUŽBA ZA ZAŠTITU INTEGRITETA I ZAKONITOSTI U RADU


Načelnik

Marinko Janjetović, rođen je u Bistrici kod Banja Luke 25.03.1962. godine gdje je završio osnovnu školu. Srednju Upravnu školu završio je u Banjoj Luci 1980. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci 1986. godine. Pred Komisijom Ministarstva pravde Republike Srpske 2002. godine položio je pravosudni ispit. Na Fakultetu pravnih nauka Panevropskog univerziteta Apeiron stekao zvanje magistra pravnih nauka 2014. godine. Prvo radno iskustvo stekao u svojstvu advokatskog pripavnika 1990. godine u Banjoj Luci. Tokom dvadeset i dvije godine radnog staža u Ministarstvu unutrašnjih poslova obavljao poslove kriminalističkog inspektora, komandira PS, šefa Odsjeka, načelnika Odjeljenja i Sektora kriminalističke policije u CJB Banjaluka, te u sjedištu Ministarstva poslove načelnika Odjeljenja kriminalističke tehnike, inspektora unutrašnje kontrole, glavnog disciplinskog tužioca i načelnika Jedinice za profesionalne standarde. Od 2004. do 2006. godine u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu u Sarajevu obavljao poslove šefa Kriminalističko-obavještajnog odsjeka. Poslove načelnika Službe za zaštitu integriteta i zakonitosti u radu obavlja od njenog uspostavljanja, tj. septembra 2016. godine.

Kontakt

051/334-361, 051/334-360
051/334-397
integritet.zakonitosturadu@mup.vladars.net
Bulevar Desanke Maksimović 4, 78000 Banja Luka.


NADLEŽNOSTI


  • prati i vrši nadzor nad primjenom zakonskih i podzakonskih propisa, profesionalnih standarda i najbolje prakse policijskih agencija,
  • unapređuje primjenu zakonskih i podzakonskih propisa u Ministarstvu,
  • stara se o izgradnji i zaštiti integriteta zaposlenih u Ministarstvu,
  • obezbjeđuje uslove za pravovremeno i zakonito postupanje po predstavkama građana,
  • planira, organizuje i omogućava nepristrasno provođenje unutrašnjih i krivičnih istraga, te disciplinskih postupaka protiv policijskih službenika,
  • prati aktivnosti na zaštiti tajnih i ličnih podataka,
  • sarađuje sa nadležnim organima drugih policijskih agencija u BiH, drugih država, regionalnih i međunarodnih polisijskih organizacija.

Organizaciona šema