Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

DIREKTOR POLICIJE


Direktor policije

Darko Ćulum, rođen je 11.01.1969. godine u Ljubačevu, opština Banja Luka. Završio je Srednju policijsku školu 1988. godine u Sarajevu, VŠS Filozofski fakultet 1998. godine u Banja Luci i Fakultet bezbjednosti 2009. godine u Banja Luci. Policijske poslove obavlja od 1988. godine. U svom dosadašnjem radnom iskustvu obavljao je sljedeće poslove i zadatke: policajca i inspektora po svim linijama rada; od aprila 1999. godine – rukovodilac Grupe za suzbijanje teških krađa; od oktobra 2003. godine – načelnik Odjeljenja za suzbijanje organizovanog kriminaliteta; od marta 2006. godine – načelnik Sektora kriminalističke policije CJB Banja Luka; od januara 2010. godine – načelnik CJB Banja Luka; od februara 2012. godine – načelnik Uprave policije, a od februara 2015. godine obavljao je poslove zamjenika direktora policije. Na funkciju direktora policije imenovan je 01. septembra 2016. godine.

Kontakt

051/334-310
051/334-309
direktor@mup.vladars.net
Bulevar Desanke Maksimović 4, 78000 Banja Luka


OBAVEZE DIREKTORA POLICIJE


Direktor policije je osnovna organizaciona jedinica u sjedištu Ministarstva unutrašnjih poslova RS kojom rukovodi direktor. Direktor ima nadležnosti da planira, upravlja i nadgleda sve aktivnosti policije, a posebno poslova iz nadležnosti osnovne organizacione jedinice, neposredno rukovodi policijskim aktivnostima i s tim u vezi organizuje, objedinjuje i usmjerava rad policije, kao i aktivnostima neoperativnih linija rada u funkciji operativnih potreba. Donosi rješenje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa policijskih službenika linijskih uprava, te donosi rješenje o rasporedu rukovodilaca osnovnih i unutrašnjih organizacionih jedinica po liniji rada. Učestvuje u predlaganju budžeta za potrebe policije. Priprema program rada, informacije, analize, izvještaje i druge materijale iz djelokruga policije. Redovno izvještava ministra o preduzetim mjerama i aktivnostima policije. Za svoj rad odgovoran je Ministru unutrašnjih poslova i Vladi Republike Srpske.


ZAMJENIK DIREKTORA POLICIJE


Zamjenik direktora policije

RADOMIR DOMUZIN, rođen je 01.01.1961. godine u Glamoču. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci, gdje je završio i magistarske studije. Doktorske studije završio je na Univerzitetu za poslovne studije u Banja Luci i stekao zvanje doktora ekonomskih nauka. Policijske poslove obavlja od 1990. godine. U svom dosadašnjem radnom iskustvu obavljao je sljedeće poslove i zadatke: od 1990. do 1992. godine – inspektor za suzbijanje privrednog kriminaliteta u MUP-u R. Srbije; od 1992. do 2006. godine – inspektor za suzbijanje privrednog kriminaliteta u CJB Banja Luka; od 2006. do 2009. godine – načelnik Odjeljenja za suzbijanje privrednog kriminaliteta CJB Banja Luka; od 2009. do 2013. godine – načelnik Odjeljenja za suzbijanje privrednog kriminaliteta u Upravi kriminalističke policije; od 2013. do 2015. godine – zamjenik načelnika Uprave kriminalističke policije; od februara 2015. godine do oktobra 2016. načelnika Uprave kriminalističke policije, a od oktobra 2016. godine obavlja poslove zamjenika direktora policije.

051/334-310
051/334-309
Bulevar Desanke Maksimović 4, 78000 Banja Luka


OBAVEZE ZAMJENIKA DIREKTORA POLICIJE


Neposredno organizuje, rukovodi i prati rad organizacionih jedinica unutar organizacione jedinice Direktora policije, organizuje dnevne i periodične sastanke, predlaže konkretne mjere, i stara se o saradnji sa drugim organizacionim jedinicama unutar Ministarstva. Prati i analizira pravdanje upotrebe sredstava prinude i ocjenjuje osnovanost pravdanja koju su donijeli rukovodioci osnovnih organizacionih jedinica. Pomaže direktoru policije u svim aktivnostima iz njegove nadležnosti, zamjenjuje direktora policije u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti i obavlja i druge poslove koje mu prema potrebi odredi direktor policije.