Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

UPRAVA ZA POLICIJSKU PODRŠKU


Načelnik

Boško Pandža, rođen je 01.10.1963. godine u mjestu Slavićka, opština Banja Luka. Završio je Višu školu unutrašnjih poslova u Zemunu 1986. godine, a 2010. godine diplomirao je na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu u Banjoj Luci i stekao akademsko zvanje diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku. U MUP-u Republike Srpske, zaposlen je od 1987. godine. U prethodnom periodu obavljao je poslove i zadatke: vođa patrolnog bezbjednosnog sektora i inspektor za vršenje uviđaja saobraćajnih nezgoda u Stanici policije za poslove dežurstva Banja Luka, komandir Odjeljenja policije, pomoćnik komandira i zamjenik komandira u Policijskoj stanici Banja Luka-Centar, zamjenik komandira u Policijskoj stanici za bezbjednost saobraćaja Banja Luka, šef smjene operativnog dežurstva u Centru javne bezbjednosti Banja Luka, inspektor za suzbijanje opšteg kriminaliteta u Sektoru kriminalističke policije u CJB Banja Luka, inspektor unutrašnje kontrole u Inspektoratu za unutrašnju kontrolu, načelnik Inspektorata za unutrašnju kontrolu, načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka. Dužnost načelnika Uprave za policijsku podršku obavlja od 01.09.2016. godine.

Kontakt

051/331-114
051/331-119
upp@mup.vladars.net
Bulevar Desanke Maksimović 4, 78000 Banja Luka.


NADLEŽNOSTI


 • unapređivanje zakonitog postupanja i rada organizacionih segmenata Ministarstva kroz pružanje podrške svim linijama rada, kao i neposredno angažovanje u najsloženijim operativnim akcijama, obradama i drugim aktivnostima iz djelokruga rada;
 • izvršavanje određenih operativno - instruktivnih poslova;
 • po nalogu direktora obilazi organizacione jedinice i sektore u cilju upoznavanja rukovodećeg kadra sa naredbama i odlukama direktora, kao i kontrolno nadzorne poslove sprovođenja odluka direktora;
 • vrši preventivno edukativne aktivnosti;
 • prati primjene propisa iz oblasti policijskih poslova;
 • vrši koordinaciju između organizacionih jedinica policije radi objedinjavanja i davanja smjernica, sugestija i mišljenja na nacrte i prijedloge zakonskih i podzakonskih akata od značaja za funkcionisanje policije;
 • pruža stručnu pravnu pomoć u neposrednom izvršavanju policijskih poslova i primjeni ovlašćenja;
 • usmjerava i organizuje saradnju između policije, državnih organa, organa lokalne samouprave, NVO, udruženja građana i drugih subjekata u cilju podizanja nivoa bezbjednosti građana i njihove imovine;
 • učestvuje i ostvaruje proces harmonizacije u primjeni projekata i akcija radi poboljšanja efikasnosti i rezultata rada policije;
 • vrši poslove nadzora, kontrole;
 • prati zakonitost i instruktivno usmjerava poslove i zadatke u oblasti kriminalističke tehnike i protivdiverzione zaštite i pirotehnike;
 • proučava, pronalazi, usavršava i primjenjuje naučno-tehničke metode i sredstva;
 • učestvuje u izradi i realizaciji programa opremanja; prati stanje opreme i tehničkih sredstava i stara se o blagovremenom opremanju kriminalističko-tehničkih i PDZ službi;
 • priprema uputstva, instrukcije i druga usmjeravajuća akta kojima se reguliše rad i postupanje,
 • prikuplja i obrađuje informacije svih pojavnih oblika kriminaliteta, a naručito visokotehnološkog kriminaliteta i organizovanog kriminaliteta, nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga;
 • planira i vrši proaktivno i reaktivno prikupljanje, procjenu i analizu obavještajnih podataka;
 • vrši usmjeravanje, nadzor i koordinaciju operativnih aktivnosti na prikupljanju podataka, analizira prikupljene podatke i operativno usmjerava njihovo korišćenje;
 • daje preporuke za preduzimanje daljih mjera i radnji;
 • sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama;
 • vodi propisane evidencije i provodi mjere zaštite podataka;
 • vrši kriminalističko-obavještajno prikupljanje podataka za lica za koja se raspolaže saznanjima da su izvršioci krivičnih djela ili se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela, kao i za licima nad kojima je otvorena kriminalistička obrada u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku;
 • postupa po odredbama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske i BiH, kao i po naredbama sudova i tužilaštava;
 • sarađuje sa drugim organima državne uprave i policijama drugih zemalja u kriminalističko-obavještajnom radu;
 • učestvuje u odabiru i provođenju edukacije policijskih službenika u poslovima kriminalističko-obavještajnog rada, kao i poslovima prikrivenih istraga;
 • učestvuje u legendiranju istražilaca i pruža im logističku podršku;
 • uvodi u predmet prikrivenog istražioca i informatora u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku;
 • pruža stručnu pomoć policijskim upravama, nadzire obavljanje poslova u tom području;
 • učestvuje u izradi normativnih akata, izvještaja i drugih stručnih materijala;
 • obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Organizaciona šema