Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Повратак на Новости | Информисање јавности » Новости

Потписан Протокол о поступању у случајевима насиља у породици на подручју града Приједора

| Приједор | Четвртак, 16. март 2023.

Начелник Полицијске управе Приједор Сретоја Вујановић присуствовао је потписивању Протокола о поступању у случајевима насиља у породици на подручју града Приједора који су данас потписали представници институција, установа, организација и удружења који обављају послове од значаја за заштиту жртава насиља у породици.

Oпшти циљ Прoтoкoлa jeстe прeдупрeђeњe и спрeчaвaњe oкoлнoсти и ситуaциja кoje излaжу дјeцу нeбeзбјeдним и осталим могућим или ствaрнo штeтним видовима живoтa и рaдa нa улици, и спрoвoђeњe брзoг и кooрдинисaнoг пoступкa кojи штити дијeтe oд злoупoтрeбe и нaсиљa и oбeзбјeђуje му oдгoвaрajућу зaштиту, збрињавање и рeхaбилитaциjу, те унaпрeђeњe дoбрoбити дјeцe.

Протокол са начелником Полицијске управе потписали су замјеник градоначелника Града Приједора, директори и представници локалних институција и удружења: Јавна здравствена установа Болница „Др Младен Стојановић“, Јавна здравствена установа „Дом здравља“, Јавна установа Центар за социјални рад, Јавна здравствена установа Центар „Сунце“, Актив директора основних и средњих школа, Окружно јавно тужилаштво у Приједору, Окружни и Основни суд у Приједору.

Полицијска управа Приједор као потписник Протокола о поступању у случајевима насиља у породици на подручју града Приједора у оквиру законских овлаштења предузеће све мјере и радње како би се oбeзбијeдилa потпуна примјeнa Прoтoкoлa.