Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

УПРАВА ЗА ПРАВНЕ И КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ


Начелник управе

Срђан Обрадовић, рођен је 22.10.1981. године, у Сарајеву. Завршио је Гимназију "Свети Сава" у Приједору и Правни факултет у Бања Луци. У Министарству унутрашњих послова Републике Српске запослен је од 2010. године. У Управи за правне и кадровске послове обављао је послове и задатке приправника, вишег стручног сарадника, шефа одсјека, начелника одјељења и замјеника начелника управе. Дужност начелника Управе за правне и кадровске послове обавља од 04.01.2021. године. Ожењен је и отац је двоје дјеце.

Контакт

051/334-348
051/334-399
kadrovi@mup.vladars.net
Булевар Десанке Максимовић 4, 78000 Бања Лука


НАДЛЕЖНОСТИ


 • прати, проучава и сагледава дејство и последице закона и других прописа и стручних објашњења из области унутрашњих послова и на основу тога предлаже и учествује у изради њихових измјена и допуна,
 • анализира узроке и посљедице незаконитости и пропуста у раду унутрашњих организационих јединица Министарства и предлаже мјере за њихово отклањање,
 • прати благовременост доношења општих прописа за извршавање закона и других прописа из области унутрашњих послова и њихову усклађеност са законом,
 • даје стручна мишљења у вези са одређеним правним питањима,
 • врши надзор над извршавањем управних унутрашњих послова у организационим јединицама Министарства,
 • спроводи другостепени управни поступак по жалбама грађана на рјешења основних организационих јединица из области управних унутрашњих послова и првостепени управни поступак у тој области који је у надлежности Министарства у сједишту,
 • прати и анализира стање кадрова и остваривање кадровске политике,
 • прати и анализира функционисање организације Министарства,
 • стара се о школовању и стручном усавршавању радника,
 • припрема рјешења за рјешавање радно-правног статуса,
 • врши све врсте љекарских прегледа за потребе Министарства и примарну здравствену заштиту радника, студената и полазника Полицијске академије, као и полазнике курсева и семинара.

Организациона шема