Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

УПРАВА ЗА ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ ЛИЧНОСТИ И ОБЈЕКАТА


Начелник управе

Мр Борислав Шарић, рођен је 22. августа 1979. године у Мркоњић Граду. Завршио је Средњу школу унутрашњих послова у Сремској Каменици 1998. године, а звање дипломирани официр полиције стекао је по завршетку Полицијске академије у Београду 2003. године. Магистрирао је на Факултету безбједности, Универзитета у Београду 2011. године и стекао звање магистар наука одбране, безбједности и заштите. Радни однос у МУП-у Републике Српске засновао је 1998. године као полицајац у ПС Мркоњић Град, ЦЈБ Мркоњић Град и од тада је обављао сљедеће послове и задатке: виши стручни сарадник на полицијским предметима у Високој школи унутрашњих послова, Бања Лука; инспектор за безбједност саобраћаја у Одјељењу за безбједност саобраћаја, Управа полиције; командир Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бања Лука, ЦЈБ Бања Лука; начелник Јединице за стратешко планирање и аналитику, Директор полиције; начелник Јединице полиције за послове обезбјеђења личности и објеката, Управа полиције. Ангажован је на Високој школи унутрашњих послова, Бања Лука у својству предавача на предметима Полицијски менаџмент и Полицијске операције.
Ожењен је и има троје дјеце.
Дужност начелника Управе врши од 15.04.2015. године.

Контакт

051/334-380
051/334-315
uoblo@mup.vladars.net
Булевар Десанке Максимовић 4, 78000 Бања Лука


НАДЛЕЖНОСТИ


 • прати, усмјерава и усклађује рад Јединица у свом саставу, полицијских управа, полицијских станица и Јединица за подршку у извршавању послова посебног обезбјеђења, врши контролу над њиховим радом, пружа им стручну помоћ у извршавању послова и задатака из њиховог дјелокруга,
 • непосредно организује и врши послове посебног обезбјеђења личности и објеката који се према одлуци Владе или рјешењем министра посебно обезбјеђују, остварује увид у стање њихове заштите и налаже предузимање одговарајућих мјера за побољшање,
 • по потреби учествује, координира и спроводи мјере обезбјеђења и других страних личности и делегација када бораве на територији Републике Српске,
 • прати стање безбједности личности и објеката који се посебно обезбјеђују и налаже мјере за његово унапређење,
 • налаже и контролише предузимање мјера обезбјеђења према личностима које се посебно обезбјеђују када оне путују, бораве или станују ван сједишта Управе,
 • успоставља систем прикупљања и обраде података потребних за оперативно-превентивну заштиту,
 • врши контролу израде и спровођења планова обезбјеђења и налаже мјере за отклањање утврђених пропуста,
 • даје сагласност на приједлоге распореда радника Управе за обезбјеђење личности и објеката,
 • учествује у припреми законских и других прописа којима се регулишу послови и задаци, организација, поступања и друга питања која се односе на област посебног обезбјеђења,
 • остварује сарадњу са другим институцијама ради предузимања заједничких активности,
 • остварује сарадњу са полицијским и обавјештајно-безбједносним агенцијама,
 • на основу безбједоносних процјена предлаже предузимање мјера и радњи оперативно-превентивног, превентивно-техничког, биолошког, хемијског, санитарног и здравственог обезбјеђења личности које се обезбјеђују и непосредно учествује у њиховом спровођењу и примјени одговарајућих техничких средстава заштите, у сарадњи са Управом полиције, Управом криминалистичке полиције, Управом за борбу против тероризма и екстремизма, Специјалном јединицом полиције и другим надлежним организационим јединицама Министарства, надлежним инспекцијским службама, а по потреби и другим стручним службама и лицима са посебним стручним знањем,
 • предузима одређене мјере антитерористичког обезбјеђења,
 • учествује у координацији и организовању потребних мјера обезбјеђења приликом скупова и других већих јавних манифестација које организују државни органи и непосредно учествује у реализацији појединих задатака,
 • остварује непосредну везу са кабинетима и протоколима личности које се обезбјеђују, ДОЦ МУП Републике Српске, оперативним дежурствима полицијских управа, полицијским управама и другим организационим јединицама Министарства када је то од интереса за безбједност личности,
 • брине о стручном усавршавању полицијских службеника у складу са програмом обуке,
 • припрема аналитичко-информативне материјале из свог дјелокруга,
 • стара се о материјално-техничком опремању полиције,
 • врши и друге послове из свог дјелокруга.

Организациона шема