Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

УПРАВА КРИМИНАЛИСТИЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Јединица за високотехнолошки криминалитет


Правна регулатива


КРИВИЧНИ ЗАКОНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЛАВА XXXII

КРИВИЧНА ДЈЕЛА ПРОТИВ БЕЗБЈЕДНОСТИ КОМПЈУТЕРСКИХ ПОДАТАКА


Оштећење компјутерских података и програма

Члан 407.

(1) Ко неовлаштено избрише, измијени, оштети, прикрије или на други начин учини неупотребљивим компјутерски податак или програм, казниће се новчаном казном или казном затвора до једне године.
(2) Ако је дјелом из става 1. овог члана проузрокована штета у износу који прелази 10.000 КМ, учинилац ће се казнити казном затвора од шест мјесеци до три године.
(3) Ако је дјелом из става 1. овог члана проузрокована штета у износу који прелази 50.000 КМ, учинилац ће се казнити казном затвора од једне до пет година.
(4) Уређаји и средства којима је извршено кривично дјело из ст. 1. и 2. овог члана одузеће се.

Компјутерска саботажа

Члан 408.

Ко унесе, уништи, избрише, измијени, оштети, прикрије или на други начин учини неупотребљивим компјутерски податак или програм или уништи или оштети компјутер или други уређај за електронску обраду и пренос података са намјером да онемогући или знатно омета поступак електронске обраде и преноса података који су од значаја за републичке органе, јавне службе, установе, привредна друштва или друге субјекте, казниће се казном затвора од шест мјесеци до пет година.

Израда и уношење компјутерских вируса

Члан 409.

(1) Ко направи рачунарски вирус у намјери његовог уношења у туђи компјутер или компјутерску или телекомуникациону мрежу, казниће се новчаном казном или казном затвора до шест мјесеци.
(2) Ко унесе рачунарски вирус у туђи компјутер или компјутерску мрежу и тиме проузрокује штету, казниће се новчаном казном или казном затвора до двије године.
(3) Уређај и средства којима је извршено кривично дјело из ст. 1. и 2. овог члана одузеће се.

Компјутерска превара

Члан 410.

(1) Ко унесе нетачан податак, пропусти уношење тачног податка или на други начин прикрије или лажно прикаже податак и тиме утиче на резултат електронске обраде и преноса података у намјери да себи или другом прибави противправну имовинску корист и тиме другом проузрокује имовинску штету, казниће се новчаном казном или казном затвора до три године.
(2) Ако је дјелом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист која прелази износ од 10.000 КМ, учинилац ће се казнити казном затвора од једне до осам година.
(3) Ако је дјелом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист која прелази износ од 30.000 КМ, учинилац ће се казнити казном затвора од двије до десет година.
(4) Ко дјело из става 1. овог члана изврши само у намјери да другог оштети, казниће се новчаном казном или казном затвора до шест мјесеци.

Неовлаштени приступ заштићеном компјутеру, компјутерској мрежи, телекомуникационој мрежи и електронској обради података

Члан 411.

(1) Ко се, кршећи мјере заштите, неовлаштено укључи у компјутер или компјутерску мрежу или неовлаштено приступи електронској обради података, казниће се новчаном казном или казном затвора до шест мјесеци.
(2) Ко сними или употријеби податак добијен на начин утврђен у ставу 1. овог члана, казниће се новчаном казном или казном затвора до двије године.
(3) Ако је усљед дјела из става 1. овог члана дошло до застоја или озбиљног поремећаја функционисања електронске обраде и преноса података или мреже или су наступиле друге тешке посљедице, учинилац ће се казнити казном затвора до три године.
(4) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко изради, прибави, прода или да на кориштење упутство или средство које је намијењено за улажење у компјутерски систем.

Спречавање и ограничавање приступа јавној компјутерској мрежи

Члан 412.

(1) Ко неовлаштено спречава или омета приступ јавној компјутерској мрежи, казниће се новчаном казном или казном затвора до једне године.
(2) Ако дјело из става 1. овог члана учини службено лице у вршењу службе, казниће се новчаном казном или казном затвора до три године.

Неовлаштено кориштење компјутера или компјутерске мреже

Члан 413.

(1)Ко неовлаштено користи компјутерске услуге или компјутерску мрежу у намјери да себи или другом прибави противправну имовинску корист, казниће се новчаном казном или казном затвора до шест мјесеци.
(2)Гоњење за дјело из става 1. овог члана предузима се по приједлогу.

ГЛАВА XXI

КРИВИЧНА ДЈЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ И ПЛАТНОГ ПРОМЕТА


Неовлаштена употреба туђег пословног имена и друге посебне ознаке робе или услуга

Члан 260.

(1)Ко се у намјери да обмане купце или кориснике услуга послужи туђим пословним именом, туђом географском ознаком поријекла, туђим жигом или туђом другом посебном ознаком робе или услуга или унесе поједина обиљежја ових ознака у своје пословно име, своју географску ознаку поријекла, свој жиг или у своју другу посебну ознаку робе или услуга, казниће се казном затвора од шест мјесеци до три године
(2) Ко у сврху продаје у већој количини или вриједности набавља, производи, прерађује, ставља у промет, даје у закуп или складишти робу из става 1. овог члана или се бави пружањем услуга неовлаштено користећи туђе ознаке, казниће се казном затвора од једне до пет година
(3) Ако је учинилац из става 2. овог члана организовао мрежу препродаваца или посредника или је прибавио имовинску корист која прелази износ од 50.000 КМ, казниће се казном затвора од двије до десет година и новчаном казном
(4) Предмети из ст. 1, 2. и 3. овог члана одузеће се

КРИВИЧНИ ЗАКОН БиХ

ГЛАВА XXI

КРИВИЧНА ДЈЕЛА ПОВРЕДЕ АУТОРСКИХ ПРАВА


Злоупотреба ауторских права

Члан 242.

(1) Особа која под својим именом или под именом другога, објави, прикаже, изведе, пренесе или на други начин саопћи јавности туђе дјело које се у складу са законом Босне и Херцеговине сматра ауторским дјелом или дозволи да се то учини, казнит ће новчаном казном или казном затвора до три године.
(2) Казном из става 1. овог члана казнит ће се ко без навођења имена или псеудонима аутора објави, прикаже, изведе, пренесе или на други начин саопћи јавности туђе дјело из става 1. овог члана на којем је означено име или псеудоним аутора, или на недозвољен начин унесе дијелове туђег дјела из става 1. овог члана у своје ауторско дјело или дозволи да се то учини.
(3) Особа која уништи, изобличи, нагарди или на други начин без одобрења аутора, измијени туђе дјело из става 1. овог члана, казнит ће новчаном казном или казном затвора до три године.
(4) Казном из става 1. овог члана казнит ће се ко без навођења имена или псеудонима умјетника извођача, осим ако умјетник извођач жели остати анониман, објави, прикаже, пренесе или на други начин саопћи јавности његову изведбу.
(5) Казном из става 3. овог члана казнит ће се ко уништи, изобличи, нагрди, сакати или на други начин без одобрења умјетника извођача, измијени снимљену изведбу умјетника извођача.
(6) Ако је учињењем кривичног дјела из става 1. до 5. овог члана прибављена знатна имовинска корист или је проузрокована знатна штета, а учинитељ је поступао с циљем прибављања такве имовинске користи или проузроковања такве штете, казнит ће се казном затвора од шест мјесеци до пет година.

Недозвољено кориштење ауторских права

Члан 243.

(1) Ко без одобрења аутора или другог носитеља ауторског права, односно особе која је овлаштена дати одобрење када је одобрење према закону Босне и Херцеговине потребно, или противно њиховој забрани, фиксира на материјалну подлогу, репродуцира, умножи, стави у промет, изнајми, увезе, пренесе преко државне границе, прикаже, изведе, одашиље, пренесе, учини доступним јавности, преведе, прилагоди, обради, преради или на други начин употријеби ауторско дјело, казнит ће се новчаном казном или казном затвора до три године.
(2) Казном из става 1. овог члана казнит ће се ко без одобрења умјетника извођача, односно особе која је овлаштена дати одобрење,када је према одредбама закона Босне и Херцеговине оно потребно или противно њиховој забрани, сними, репродуцира, умножи, стави у промет, изнајми, увезе, пренесе преко државне границе, прикаже, изведе, одашиље, пренесе, учини доступним јавности или на други начин употријеби изведбу умјетника извођача.
(3) Казном из става 1. овог члана казнит ће се ко у намјери да омогући неовлаштену употребу ауторског дјела или изведбе умјетника извођача произведе, увезе, пренесе преко државне границе, стави у промет, изнајми, омогући другоме употребу или кориштење било које врсте опреме или средства којем је основна или претежна сврха омогућити неовлаштено отклањање или осујећивање којег техничког средства или рачунарског програма намијењеног заштити права аутора или умјетника извођача од неовлаштене употребе.
(4) Особа код које се затекну предмети који су били намијењени или употријебљени за учињење, или су настали кривичним дјелом из ставка 1. до 3. овог члана, а која је то знала или могла или била дужна знати, казнит ће се новчаном казном или казном затвора до шест мјесеци.
(5) Ако је учињењем кривичног дјела из ставка 1. до 3. овог члана прибављена знатна имовинска корист или је проузрокована знатна штета, а учинитељ је поступао с циљем прибављања такве имовинске користи или проузроковања такве штете, казнит ће се казном затвора од шест мјесеци до пет година.
(6) Предмети који су били намијењени или употријебљени за учињење кривичног дјела, или су настали кривичним дјелом из става 1. до 3. овог члана, одузет ће се и уништити.

Недозвољено кориштење права произвођача звучне снимке

Члан 244.

(1) Ко без одобрења произвођача звучне снимке, када је одобрење у складу са законом Босне и Херцеговине потребно, или противно његовој забрани, емитира, умножи изравно или неизравно његову звучну снимку, неовлаштено стави у промет, изнајми, увезе, пренесе преко државне границе или учини доступном јавности, казнит ће се новчаном казном или казном затвора до једне године.
(2) Казном из става 1. овог члана казнит ће се ко без одобрења носитеља права у вези с радиодифузијским емисијама када је према закону Босне и Херцеговине такво одобрење потребно, или противно забрани, ре-емитира емисију, или сними, умножи или стави у промет снимку емисије.
(3) Ако је учињењем кривичног дјела из става 1. и 2. овог члана прибављена знатна имовинска корист или је проузрокована знатна штета, а учинитељ је поступао с циљем прибављања такве имовинске користи или проузроковања такве штете, казнит ће се казном затвора од шест мјесеци до пет година.
(4) Предмети који су били намијењени или употријебљени за учињење кривичног дјела, или су настали кривичним дјелом из ставка 1. до 3. овог члана, одузет ће се и уништити.

Недозвољено кориштење права радиодифузије

Члан 245.

(1) Ко без одобрења овлаштеног дистрибутера енкриптираног сателитског сигнала, производи или обавља монтажу, мијења, увози, извози, продаје, изнајмљује или на други начин ставља у промет материјални или нематеријални уређај или систем за декодирање таквог сигнала, ако зна или мора знати да тај уређај или систем претежно служи за декодирање енкриптираног сателитског сигнала, казнит ће новчаном казном или казном затвора до три године.
(2) Ако је учињењем кривичног дјела из става 1. овог члана прибављена знатна имовинска корист или је проузрокована знатна штета, а учинитељ је поступао с циљем прибављања такве имовинске користи или проузроковања такве штете, казнит ће се казном затвора од шест мјесеци до пет година.
(3) Предмети који су били намијењени или употријебљени за учињење кривичног дјела или су настали кривичним дјелом из ставка 1. и 2. овог члана, одузет ће се и уништити.
(4) Предмети који су били намијењени или употријебљени за учињење кривичног дјела, или су настали кривичним дјелом из ставка 1. до 3. овог члана, одузет ће се и уништити.

Недозвољена дистрибуција сателитског сигнала

Члан 246.

(1) Ко прима енкриптирани сателитски сигнал који је декодиран без одобрења његовог овлаштеног дистрибутера и обавља даљњу дистрибуцију таквог сигнала, ако зна или мора знати да је такав сигнал неовлаштено декодиран, казнит ће се новчаном казном или казном затвора до шест мјесеци.
(2) Ако је учињењем кривичног дјела из става 1. овог члана прибављена знатна имовинска корист или је проузрокована знатна штета, а учинитељ је поступао с циљем прибављања такве имовинске користи или прозроковања такве штете, казнит ће се новчаном казном или казном затвора до три године.

ЗАКОН О ЗАШТИТИ И ПОСТУПАЊУ СА ДЈЕЦОМ И МАЛОЉЕТНИЦИМА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

ЗАКОН О ЗАШТИТИ И ПОСТУПАЊУ СА ДЈЕЦОМ И МАЛОЉЕТНИЦИМА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

("Сл. гласник РС", бр. 13/2010 и 61/2013)

 

 

 

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет и примјена Закона

Члан 1

Овим законом се утврђују посебна правила поступања према дјеци која се налазе у сукобу са законом, млађим пунољетним лицима и дјеци која су жртве или свједоци, по којима су дужни да поступају судови, тужилаштва, укључујући овлашћена службена лица, органи старатељства, породице, школе, институције на свим нивоима друштвене заједнице, као и други учесници укључени у кривичну процедуру на начин којим се без дискриминације унапређује осјећај достојанства и личне вриједности дјетета, узима у обзир узраст дјетета, најбољи интереси дјетета, његово право на живот, опстанак и развој, омогућава да дијете у складу са узрастом и зрелошћу изрази своје мишљење по свим питањима која се на њега односе, при чему сва залагања треба да воде рехабилитацији и социјалној реинтеграцији дјетета и његовом преузимању конструктивне улоге у друштву.

Дефиниција дјетета и примјена кривичних санкција

Члан 2

(1) Дијете је, у складу са овим законом, свако лице које није навршило 18 година живота.

(2) Према дјетету које у вријеме извршења кривичног дјела није навршило 14 година (у даљем тексту: дијете) не могу се изрећи кривичне санкције нити примијенити друге мјере предвиђене овим законом.

(3) Малољетник је дијете које је у вријеме извршења кривичног дјела навршило 14 година, а није навршило 18 година живота (у даљем тексту: малољетник) и према коме се могу изрећи кривичне санкције и друге мјере предвиђене овим законом.

Узраст малољетника у сврху овог закона

Члан 3

(1) Млађи малољетник је малољетник који је у вријеме извршења кривичног дјела навршио 14, а није навршио 16 година живота.

(2) Старији малољетник је малољетник који је у вријеме извршења кривичног дјела навршио 16, а није навршио 18 година живота.

(3) Млађе пунољетно лице је лице које је у вријеме извршења кривичног дјела навршило 18, а није навршило 21 годину живота.

Недискриминација

Члан 4

Према малољетницима и млађим пунољетним лицима у свим фазама поступка поступа се на исти начин без обзира на: расу, боју коже, пол, језик, вјероисповијест, политичко или друго увјерење, национално, етничко или социјално поријекло, имовинско стање, статус стечен рођењем или други статус малољетника, његовог родитеља, усвојиоца или стараоца, као и друге облике различитости.

 

 

Минимална права малољетника у поступку

Члан 5

Малољетнику припадају минимална права која се поштују у свим фазама кривичног поступка и она се односе на право малољетника да му се јасно каже због чега се оптужује, да се сматра невиним док се не докаже супротно, да се брани ћутањем, да му се признање не изнуђује силом, право на правну помоћ адвоката, право на присуство родитеља или стараоца, право на спровођење поступка "без одлагања", право да унакрсно испитује свједоке супротне странке и позове и саслуша властите свједоке под једнаким условима и право на дјелотворан правни лијек.

Језик и писмо

Члан 6

Уколико малољетник не познаје језик и писмо на ком се води кривични поступак, суд му одређује тумача. Разумљивост језика подразумијева и употребу терминологије прилагођене узрасту и степену развијености дјете .

Заштита приватности

Члан 7

Право на приватност малољетног учиниоца кривичног дјела се поштују у свим фазама поступка, тако да се у медијима неће објавити име и други подаци који откривају идентитет малољетника.

Преусмјеравање од редовног поступка

Члан 8

Обавеза је тужиоца за малољетнике (у даљем тексту: тужилац) и судије за малољетнике (у даљем тексту: судија) да, у складу са принципима и правилима прописаним законом и подзаконским актима, не прибјегавају вођењу формалног кривичног поступка, него да случај малољетног учиниоца кривичног дјела ријеше примјеном васпитних препорука.

Принцип сразмјерности

Члан 9

Потенцирајући добробит малољетника који се налази у сукобу са законом, овај закон прописује могућност избора и примјене законом предвиђене санкције и мјера које су прилагођене личним својствима, средини и приликама у којима малољетник живи и у сразмјери са околностима и тежином учињеног кривичног дјела и уважавањем права лица оштећеног кривичним дјелом.

Садржај Закона

Члан 10

(1) Овај закон садржи одредбе које се примјењују према малољетним учиниоцима кривичних дјела које се односе на материјално кривично право, одредбе о органима који га примјењују, кривични поступак и извршење кривичних санкција, као и одредбе о кривичноправној заштити дјеце на чију штету је извршено кривично дјело.

(2) Одредбе овог закона примјењују се и на пунољетна лица када им се суди за кривична дјела која су учинила као малољетници, а испуњени су услови које предвиђа овај закон, као и на лица која су кривично дјело учинила као млађа пунољетна лица.

Сходна примјена одредаба других закона

Члан 11

Одредбе Кривичног закона Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10 и 1/12), (у даљем тексту: Кривични закон), Закона о кривичном поступку Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 53/12), (у даљем тексту: Закон о кривичном поступку), Закона о извршењу кривичних санкција Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 12/10 и 117/11), (у даљем тексту: Закон о извршењу кривичних санкција) и други општи прописи примјењују се ако овим законом није другачије прописано.

Основни појмови

Члан 12

Осим ако овим законом није другачије одређено, поједини изрази употријебљени у овом закону имају сљедеће значење:

а) "посебна правила" се односе на уређење система малољетничког правосуђа који чине бројне компоненте: лица која су у њега укључена, начин на који раде, процедуре, објекти итд. Аспекти спровођења малољетничког правосуђа односе се и на начин на који полицијски орган дјецу лишава слободе; како се дјеца испитују; начин поступања тужилаца, судија и бранилаца; начин на који судије доносе и изричу санкције и друге мјере; начин на који особље у институцијама спроводи третман, смјештај, образовање, рекреативне и безбједносне услове у институцијама, као и програме рехабилитације и реинтеграције. Израз "малољетничко правосуђе" означава правосудни систем успостављен за дјецу за коју постоје основи сумње да су учинила неко кривично дјело и на општи начин дефинише заштиту и промовише права дјетета на праведан третман,

б) "малољетник" је дијете или младо лице са којим се према важећим правним системима, сходно учињеном дјелу, може поступати на начин који се разликује од начина поступања са одраслим лицима,

в) "млађе пунољетно лице" је лице које је навршило 18, а није навршило 21 годину живота и чији развој није на том нивоу да би се могло сматрати пунољетним лицем,

г) "дјеца у сукобу са законом" је термин који показује да су дјеца у контакту са кривичноправним системом због тога што су осумњичена, оптужена или осуђена за кривично дјело; "млади у сукобу са законом" је алтернативни термин којим могу бити обухваћена и млађа пунољетна лица, јер ријеч: "млади" нема јасно одређену добну границу,

д) "малољетни учинилац кривичног дјела, малољетник у сукобу са законом и малољетни преступник" су изрази који се односе на малољетника без обзира на то да ли је он осумњичен, оптужен или осуђен за кривично дјело,

ђ) "тужилац за малољетнике" је тужилац који посједује афинитет за рад са дјецом и специјална знања о правима дјетета и преступништву младих, као и друга знања и вјештине који га чине компетентним за рад на случајевима малољетничког преступништва,

е) "судија за малољетнике" је судија који посједује афинитет за рад са дјецом и специјална знања из области права дјетета и преступништва младих, као и друга знања и вјештине који га чине компетентним за рад на случајевима малољетничког преступништва,

ж) "стручни савјетници" суда и тужилаштва су социјални педагози - дефектолози, социјални радници, специјални педагози - дефектолози и психолози који имају активну улогу у предметима малољетничког преступништва: дају стручно мишљење, прикупљају потребне податке, воде евиденције и обављају и друге послове по налогу тужиоца или судије,

з) "орган старатељства" је центар за социјални рад, а гдје нема центра за социјални рад, одговарајућа општинска служба социјалне заштите која има иста права и дужности према дјеци у сукобу са законом и спречавању друштвено неприхватљивог понашања,

и) "центар за социјални рад" је орган старатељства и социјалне заштите,

ј) "социјална анамнеза" представља налаз и мишљење које социјални радник доставља на захтјев тужиоца или судије и она садржи податке о идентитету и личности малољетника, разлоге због којих је дошло до прикупљања података, анализу прикупљених података, податке о породици, социјалну дијагнозу и прогнозу, као и приједлог мјера које треба предузети,

к) "физички развој" појединца означава степен усклађености висине, тежине и других физичко-физиолошких карактеристика појединца са утврђеним нормама за циљани узраст,

л) "ментални развој" се односи на промјене у менталном функционисању од оживљавања фетуса до смрти јединке или неки дио тих промјена. Ментални развој посљедица је учења и сазријевања, с тим што на ранијим узрастима преовладава сазријевање, а на старијим учење,

љ) "когнитивни развој" подразумијева психички процес којим личност постаје свјесна чињеница из своје спољашње и дјелимично унутрашње стварности. Одвија се кроз перципирање, пажњу, расуђивање, меморисање и репродукцију опаженог,

м) "осјетљива група дјеце" подразумијева дјецу којој треба обезбиједити посебан третман, активности и мјере заштите, као што су дјеца у сукобу са законом, бескућници, дјеца без родитеља, дјеца са посебним потребама, дјеца припадника мањина, имиграната итд.,

н) "васпитне препоруке" представљају облик алтернативних мјера које тужиоци или судије, на основу принципа опортунитета, примјењују према малољетном учиниоцу кривичног дјела, вршећи тако скретање (диверзију) са уобичајеног кривичног поступка,

њ) "медијација" је процес посредовања у коме неутрално треће лице (медијатор) помаже жртви и учиниоцу кривичног дјела да кроз комуникацију постигну обострано прихватљиво рјешење спора,

о) "лишење слободе" је облик затварања или притварања или смјештаја у јавну или приватну затворену институцију наредбом суда, управног или другог органа власти, лица које је млађе од 18 година. У овом смислу, лишењем слободе сматра се и смјештај малољетног учиниоца кривичног дјела у здравствену или социјалну установу,

п) "припремни поступак" обухвата активности предузете од стране тужиоца или овлашћеног службеног лица у складу са овим законом, укључујући прикупљање и чување изјава и доказа,

р) "прихватилиште за дјецу и малољетнике" је установа социјалне заштите чији је основни задатак прихват, привремено збрињавање и опсервација, а у коју малољетни учинилац кривичног дјела може бити смјештен по одлуци суда умјесто притвора,

с) "ресоцијализација" означава процес који подразумијева предузимање систематске, планске и организоване активности друштва са циљем оспособљавања малољетника да убудуће поштује друштвене норме и правила како више не би долазио у сукоб са законом и како би постао користан члан друштвене заједнице,

т) "рехабилитација" означава престанак свих негативних, штетних дејстава која наступају у вези и као посљедица кривичне одлуке, односно осуде, тако да се малољетнику омогућава потпуна реинтеграција и повратак у друштво и

ћ) "реинтеграција" означава потпуно укључивање малољетника у живот као пуноправног, равноправног члана друштвене заједнице тако да ужива статус неосуђиваности, а тиме и сва права као други пуноправни грађани. Кривично дјело малољетника се заборавља, а у службеној евиденцији се не спомиње његов судски третман и осуђиваност.

II- ОРГАНИ У ПОСТУПКУ ПРЕМА МАЛОЉЕТНИЦИМА

Општа одредба

Члан 13

У кривичним предметима малољетника поступак воде судови одређени овим законом.

Узраст учиниоца

Члан 14

Надлежност судова за суђење малољетнику и млађем пунољетном лицу престаје с навршеном 23. годином живота.

Стварна надлежност

Члан 15

(1) За сва кривична дјела учињена од стране малољетника надлежан је да одлучује суд првог степена.

(2) Суд другог степена надлежан је да одлучује о жалбама против одлука првостепених судова, а у случајевима из члана 79. став 2. овог закона суди у првом степену.

(3) Трећестепено вијеће Врховног суда Републике Српске састављено од трију судија суди у случају предвиђеном чланом 17. став 4. овог закона.

Судија за малољетнике и вијеће за малољетнике

Члан 16

(1) У судовима првог степена формира се одјељење за малољетнике, које се састоји од једног или више судија и стручних савјетника.

(2) У судовима првог и другог степена формира се вијеће за малољетнике састављено од трију судија (ванпретресно вијеће).

Састав суда

Члан 17

(1) У првом степену за кривична дјела учињена у вријеме малољетства, без обзира на прописану казну, суди судија као појединац.

(2) Када суди у другом степену у складу са чланом 15. став 2. овог закона, вијеће за малољетнике другостепеног суда састављено је од трију судија, одређених распоредом послова у том суду, који имају посебна знања из области права дјетета и преступништва младих (у даљем тексту: посебна знања).

(3) Вијеће састављено од три судије који имају посебна знања, одлучује о жалбама против одлука судије и доносе друге одлуке изван сједнице или главног претреса када је то одређено овим законом и прописано одредбама Закона о кривичном поступку (ванпретресно вијеће).

(4) Вијеће састављено од три судије који имају посебна знања, у трећем степену одлучује поводом жалбе изјављене на одлуку другостепеног суда из члана 118. овог закона.

(5) Ако није могуће у потпуности саставити вијеће три судије са посебним знањем из члана 18. овог закона, обезбиједиће се да најмање један судија има посебна знања, а који ће истовремено бити предсједник вијећа за малољетнике.

(6) Састав вијећа за малољетнике, по правилу, чине судије које нису истог пола.

Посебна знања

Члан 18

Судија и тужилац морају имати изражену склоност за васпитање, потребе и интересе младих и посебна знања.

Одјељење за малољетнике при тужилаштву

Члан 19

У тужилаштвима се формирају одјељења за малољетнике, која се састоје од једног или више тужилаца и једног или више стручних савјетника.

Постављање на одређени период и распоређивање послова

Члан 20

(1) Судију поставља на вријеме од пет година општа сједница суда, а тужиоца на вријеме од пет година колегијум тужилаца. Након истека пет година судија, односно тужилац, може бити поново постављен на исту функцију.

(2) Судије које суде у вијећу за малољетнике одређују се годишњим распоредом послова и уз узимање у обзир заинтересованости и склоности.

Стручни савјетници

Члан 21

(1) Судови и тужилаштва, у правилу, имају стручне савјетнике: социјалне педагоге - дефектологе, специјалне педагоге - дефектолог, социјалне раднике и психологе.

(2) Стручни савјетник тужилаштва може у току припремног поступка прикупљати податке који се тичу личности малољетника; прикупљати податке и давати мишљење тужиоцу за доношење одлуке о цјелисходности покретања поступка; прикупљати податке који се односе на примјену васпитних препорука; давати мишљење о потреби предузимања мјера смјештаја малољетника у прихватилиште и предузимања других мјера за обезбјеђење присуства малољетника током поступка; обилазити притворене малољетнике и тужиоцу подносити извјештаје и, ако је потребно, предлагати предузимање потребних мјера; давати мишљење о оправданости примјене конкретних васпитних препорука, васпитних мјера и мјера безбједности и њиховој замјени другим мјерама или обустави поступка; водити евиденције и прикупљати статистичке и друге податке и мишљења по налогу и захтјеву тужиоца.

(3) Стручни савјетник суда може у току поступка прикупљати податке потребне за доношење одлуке о примјени васпитних препорука; прикупљати податке који се односе на примјену васпитних препорука; давати мишљење о потреби смјештаја малољетника у прихватилиште и предузимања других мјера за обезбјеђење присуства малољетника током поступка; обилазити притворене малољетнике и судији подносити извјештаје и, ако је потребно, предложити предузимање потребних мјера; присуствовати сједници или главном претресу и давати стручно мишљење о потреби предузимања одређених мјера према дјеци која су жртве или свједоци учињеног кривичног дјела; водити евиденције и прикупљати статистичке и друге податке по налогу и захтјеву судије и давати мишљење о другим питањима када постоји сагласност странака и браниоца или суд оцијени да је то неопходно.

(4) Стручни савјетник тужилаштва или суда прикупља податке из ст. 2. и 3. овог члана у сарадњи са надлежним органом старатељства, а по потреби може обавјештења прикупљати директно од родитеља, односно стараоца или усвојиоца малољетника, установа, других лица, а када је неопходно, и од малољетника.

(5) Тужилац у току припремног поступка и суд током поступка могу одлучити да стручни савјетник присуствује радњама које се предузимају у присутности малољетног учиниоца кривичног дјела, а нарочито током његовог испитивања. Суд одређује присуство стручног савјетника у складу са чланом 184. овог закона када се у кривичним поступцима врши испитивање дјеце и малољетника на чију штету је учињено кривично дјело или су били свједоци учињеног дјела.

(6) Уколико тужилаштва или судови немају стручне савјетнике, судија и тужилац ће затражити да податке из ст. 2. и 3. овог члана прикупе стручна лица органа старатељства, а у сврху испитивања дјеце и малољетника могу ангажовати стручно лице (социјалне педагоге дефектологе, социјалне раднике и психологе) из других одговарајућих установа.

III- АЛТЕРНАТИВНЕ МЈЕРЕ И КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ПРЕДУЗИМАЈУ ПРЕМА МАЛОЉЕТНИЦИМА

1. Алтернативне мјере које се предузимају према малољетницима

1.1. Полицијско упозорење

Полицијско упозорење

Члан 22

(1) Према малољетном учиниоцу кривичног дјела може се изрећи полицијско упозорење за кривична дјела за која је прописана новчана казна или казна затвора до три године, ако су испуњени услови из члана 88. овог закона и ако је то сразмјерно околностима и тежини учињеног кривичног дјела у складу са чланом 9. овог закона.

(2) Полицијско упозорење се може изрећи под сљедећим условима:

а) да малољетник признаје кривично дјело,

б) да је признање дато слободно и добровољно,

в) да постоји довољно доказа да је малољетник учинио кривично дјело и

г) да према малољетнику није раније изрицано полицијско упозорење, примијењена васпитна препорука или изрицана кривична санкција.

(3) Полицијско упозорење изриче овлашћено службено лице са посебним знањима уз одобрење тужиоца.

(4) Сврха изрицања полицијског упозорења одређена је чланом 25. овог закона.

Евиденција изречених мјера полицијског упозорења

Члан 23

Полицијски органи воде евиденцију изречених мјера полицијског упозорења која нема карактер кривичне евиденције о осуђиваности малољетника и не може се употријебити на било који начин који би штетио малољетнику.

1.2. Васпитне препоруке

Услови примјене васпитних препорука

Члан 24

(1) Према малољетном учиниоцу кривичног дјела могу се примијенити васпитне препоруке за кривична дјела за која је прописана новчана казна или казна затвора до пет година, а за кривична дјела за која је прописана казна тежа од пет година ако су испуњени услови из члана 89. став 1. овог закона и ако је то сразмјерно околностима и тежини учињеног кривичног дјела у складу са чланом 9. овог закона.

(2) Васпитне препоруке могу се примијенити уз услов:

а) да малољетник признаје кривично дјело,

б) да је признање дато слободно и добровољно,

в) да постоји довољно доказа да је малољетник учинио кривично дјело,

г) да малољетник у писаној форми изражава спремност за помирење са оштећеним,

д) да малољетник у писаној форми да пристанак за примјену васпитне препоруке, а млађи малољетник и уз пристанак родитеља или стараоца и

ђ) да у писаној форми пристанак да и оштећени у случају када се то по закону захтијева.

Сврха васпитних препорука

Члан 25

Васпитне препоруке имају сврху:

а) да се не покреће кривични поступак према малољетнику и

б) да се примјеном васпитних препорука утиче на правилан развој малољетника и јачање његове личне одговорности како убудуће не би чинио кривична дјела.

Врсте васпитних препорука

Члан 26

(1) Васпитне препоруке су:

а) лично извињење оштећеном,

б) накнада штете оштећеном,

в) редовно похађање школе или редовно одлажење на посао,

г) укључивање у рад, без накнаде, у хуманитарне организације или послове социјалног, локалног или еколошког садржаја,

д) лијечење у одговарајућој здравственој установи (болничко или амбулантно) и

ђ) укључивање у појединачни или групни третман васпитних, образовних, психолошких и других савјетовалишта.

(2) Тужилац или судија могу за конкретни случај одредити примјену једне или више васпитних препорука из става 1. овог члана.

(3) Приликом примјене васпитне препоруке из става 1. т. а) и б) овог закона, поред малољетника, свој пристанак у писаној форми даје и лице оштећено кривичним дјелом. У овом случају посредовање (медијацију) врши службено лице органа старатељства оспособљено за спровођење поступка посредовања, праћења и извјештавања.

(4) Ако у оквиру надлежног органа старатељства нема оспособљеног лица за спровођење поступка посредовања (медијације), тужилац или судија може одредити да поступак посредовања између малољетника и оштећеног спроведе организација овлашћена за спровођење медијације.

(5) Ако поступак медијације спроводи организација из става 4. овог члана, службено лице органа старатељства је обавезно да прати процес медијације и о постигнутом споразуму и његовој примјени обавјештава тужилаштво, односно суд.

(6) У случајевима из става 1. т. а) и б) овог члана примјењују се одредбе прописа којим се уређује поступак медијације у Босни и Херцеговини.

Избор васпитних препорука

Члан 27

(1) При избору васпитних препорука тужилац или судија узимају у обзир мишљење и свеукупне интересе малољетника, као и интересе оштећеног, водећи рачуна да се примјеном васпитних препорука не омета редовно школовање или рад малољетника.

(2) Васпитне препоруке могу трајати најдуже једну годину и изричу се на пуне часове, дане и мјесеце.

(3) Васпитне препоруке се могу током њиховог трајања замијенити другом васпитном препоруком или укинути.

(4) Избор и примјењивање васпитних препорука врши се у сарадњи са родитељима, усвојиоцем или стараоцем малољетника и надлежним органом старатељства. Малољетнику се омогућава савјетовање и са браниоцем.

Евиденција васпитних препорука

Члан 28

(1) Тужилаштва и судови воде евиденцију о изреченим васпитним препорукама.

(2) Евиденција о изреченим васпитним препорукама нема карактер казнене евиденције о осуђиваности малољетника и не може се употријебити на било који начин који би штетио малољетнику.

(3) Начин вођења евиденције из става 1. овог члана прописује се Правилником из члана 124. став 2. овог закона.

2. Кривичне санкције према малољетницима

Поступност у изрицању кривичних санкција

Члан 29

Ако није поступано по принципу опортунитета и нису примијењене васпитне препоруке, у складу са чланом 9. овог закона, предност у изрицању васпитних мјера увијек ће имати мјере упозорења, затим мјере појачаног надзора, заводске мјере и казна малољетничког затвора.

Врсте санкција и њихова примјена

Члан 30

(1) Малољетницима се за учињена кривична дјела могу изрећи васпитне мјере, казна малољетничког затвора и мјере безбједности.

(2) Према млађем малољетнику могу се изрећи само васпитне мјере, а према старијем малољетнику, осим васпитних мјера, изузетно се може изрећи казна малољетничког затвора.

(3) Под условима из чл. 61. и 62. овог закона малољетнику се могу изрећи мјере безбједности.

(4) Малољетнику се не могу изрећи судска опомена и условна осуда.

Сврха васпитних мјера и казне малољетничког затвора

Члан 31

(1) У оквиру опште сврхе кривичних санкција, сврха кривичних санкција према малољетницима је да се пружањем заштите, бриге, помоћи и надзора, као и обезбјеђењем општег и стручног оспособљавања утиче на развој и јачање личне одговорности малољетника, обезбиједи васпитање и правилан развој његове личности, како би се обезбиједило поновно укључивање малољетника у друштвену заједницу.

(2) Сврха малољетничког затвора је и вршење појачаног утицаја на малољетног учиниоца кривичног дјела да убудуће не врши кривична дјела, као и на друге малољетнике да не врше кривична дјела.

2.1. Васпитне мјере

Врсте васпитних мјера

Члан 32

(1) Васпитне мјере су:

а) мјере упозорења и усмјеравања: судски укор, посебне обавезе и упућивање у васпитни центар,

б) мјере појачаног надзора: појачани надзор од стране родитеља, усвојиоца или стараоца; појачани надзор у другој породици и појачани надзор надлежног органа старатељства и

в) заводске мјере: упућивање у васпитну установу, упућивање у васпитно-поправни дом и упућивање у посебну установу за лијечење и оспособљавање.

(2) Мјере упозорења и усмјеравања изричу се када је потребно и довољно таквим мјерама утицати на личност и понашање малољетника.

(3) Мјере појачаног надзора изричу се када за васпитање и развој малољетника треба предузети трајније мјере васпитања и преваспитања, уз одговарајући стручни надзор и помоћ, а није потребно потпуно одвајање малољетника из дотадашње средине.

(4) Заводске мјере изричу се малољетнику према коме треба предузети трајније и интензивније мјере васпитања или лијечења, уз његово потпуно одвајање из дотадашње средине. Заводске мјере примјењују се као посљедње средство и смију трајати у границама одређеним овим законом само колико је потребно да би се остварила сврха васпитних мјера.

Избор васпитне мјере

Члан 33

При избору васпитне мјере суд узима у обзир узраст и зрелост малољетника, друга својства његове личности и степен поремећаја у друштвеном понашању, његове склоности, тежину дјела, побуде из којих је дјело учинио, средину и прилике у којима је живио, дотадашње васпитање, његово понашање након извршења кривичног дјела, посебно да ли је спријечио или покушао да спријечи наступање штетне посљедице, накнадио или покушао накнадити причињену штету, да ли је према њему раније била изречена кривична санкција, као и све друге околности које могу бити од утицаја на избор оне васпитне мјере којом се може најбоље остварити сврха васпитних мјера.

Судски укор

Члан 34

(1) Судски укор се изриче ако се из односа малољетника према учињеном кривичном дјелу и његове спремности да убудуће не чини кривична дјела може закључити да ће се и пријекором постићи сврха васпитних мјера.

(2) При изрицању судског укора суд малољетнику указује на друштвену неприхватљивост и штетност његовог понашања, посљедице које такво понашање може на њега имати, као и да му у случају поновног извршења кривичног дјела може бити изречена друга санкција.

Посебне обавезе

Члан 35

(1) Суд може малољетнику изрећи једну или више посебних обавеза ако оцијени да је одговарајућим налозима или забранама потребно утицати на малољетника и његово понашање.

(2) Суд малољетнику може изрећи обавезу:

а) да редовно похађа школу,

б) да не изостаје с посла,

в) да се оспособљава за занимање које одговара његовим способностима и склоностима,

г) да се укључи у рад хуманитарних организација или послове социјалног, локалног или еколошког садржаја,

д) да се уздржи од посјећивања одређених локала, односно приредби и клони друштва и одређених лица која на њега могу штетно утицати,

ђ) да се малољетник уз сагласност законског заступника подвргне стручном медицинском поступку или поступку одвикавања од дроге или других врста зависности,

е) да се укључи у појединачни или групни рад у савјетовалишту за младе,

ж) да похађа курсеве за стручно оспособљавање или да се припрема и полаже испите на којима се провјерава одређено знање,

з) да се укључи у одређене спортске и рекреативне активности и

и) да без посебне сагласности суда не може да напусти мјесто пребивалишта или боравишта.

(3) При избору појединих обавеза суд води рачуна о спремности малољетника да сарађује у њиховом остваривању, као и о томе да оне буду прилагођене њему и условима у којима малољетник живи.

(4) Изречене обавезе могу трајати најдуже једну годину.

(5) У оквиру обавезе из става 2. тачка г) овог члана малољетник може радити највише 120 часова у периоду од шест мјесеци, колико може трајати ова посебна обавеза, али тако да се не омета његово школовање или запослење и не штети његовом здрављу.

(6) Надзор над извршењем посебних обавеза врши суд, који о томе може тражити извјештај и мишљење органа старатељства.

(7) Суд може, док траје извршење, обавезу накнадно измијенити или је обуставити од извршења.

(8) Када изриче ову мјеру, суд посебно указује малољетнику, његовим родитељима или усвојиоцу, односно стараоцу да се у случају немогућности испуњења једна или више посебних обавеза могу замијенити другим обавезама, а у случају када малољетник посебне обавезе не извршава без оправданог разлога, да може бити упућен у васпитни центар.

(9) Правилник о примјени посебних обавеза према малољетним учиниоцима кривичних дјела доноси министар правде (у даљем тексту: министар).

 

 

Упућивање у васпитни центар

Члан 36

(1) Суд изриче мјеру упућивања у васпитни центар када је потребно да се одговарајућим краткотрајним мјерама утиче на личност и понашање малољетника.

(2) Малољетника коме је изречена мјера из става 1. овог члана суд може упутити у васпитни центар:

а) на одређени број часова током дана у трајању од најмање 14 дана, а најдуже 30 дана и

б) на непрекидни боравак у трајању од најмање 15 дана, али не дуже од три мјесеца.

(3) При изрицању мјере из става 1. овог члана суд ће водити рачуна да због њеног извршења малољетник не изостане с редовне школске наставе или посла.

(4) Боравак малољетника у васпитном центру мора бити испуњен дјелатностима примјереним његовим особинама, учењем, корисним радом који одговара његовим способностима и интересима, као и другим васпитним садржајима усмјереним на развијање осјећаја одговорности.

(5) Уз одлуку о упућивању у васпитни центар суд може изрећи и неку од мјера појачаног надзора.

(6) Ако малољетник неоправдано одбија или на други начин омета извршење изречених посебних обавеза, суд може одлучити да га због тога упути у васпитни центар на непрекидни боравак у трајању од најдуже мјесец дана.

Појачани надзор родитеља, усвојиоца или стараоца

Члан 37

(1) Мјеру појачаног надзора родитеља, усвојиоца или стараоца суд изриче ако су родитељи, усвојилац или старалац пропустили да врше бригу и надзор над малољетником, а у могућности су да овакву бригу и надзор врше.

(2) При изрицању мјере из става 1. овог члана суд може родитељу, усвојиоцу или стараоцу дати потребна упутства и наложити му одређене дужности у погледу мјера које треба предузети ради васпитања малољетника, његовог лијечења и отклањања штетних утицаја на њега.

(3) При изрицању мјере из става 1. овог члана, суд одређује да надлежни орган старатељства провјерава њено извршавање и указује помоћ родитељу, усвојиоцу или стараоцу.

(4) Ова мјера може да траје најмање шест мјесеци, а највише двије године, с тим да суд накнадно одлучује о њеном престанку.

(5) Када орган старатељства задужен за спровођење ове мјере утврди да родитељ, усвојилац или старалац не поступа по посебним упутствима и не сарађује са стручним лицем, мора о томе обавијестити тужиоца. У том случају тужилац суду подноси приједлог ради поступања у складу са чланом 45. овог закона.

Појачани надзор у другој породици

Члан 38

(1) Ако родитељ, усвојилац или старалац малољетника нису у могућности да над њим врше надзор или ако се од њих оправдано не може очекивати да такав надзор врше, малољетник ће се смјестити у другу породицу која је вољна да га прими и која има могућности да над њим врши појачани надзор.

(2) Мјера појачаног надзора у другој породици може да траје најмање шест мјесеци, а најдуже двије године, с тим да суд накнадно одлучује о њеном престанку. Извршење ове мјере обуставиће се када родитељи, усвојилац или старалац малољетника стекну могућност да над њим врше појачани надзор или када према резултату извршења мјере престане потреба за појачаним надзором.

(3) При изрицању васпитне мјере из става 1. овог члана, суд одређује да орган старатељства провјерава њено извршавање и указује потребну помоћ породици у којој је малољетник смјештен.

(4) Када орган старатељства задужен за спровођење мјере појачаног надзора у другој породици утврди да породица у којој је малољетник смјештен не поступа по посебним упутствима и не сарађује са стручним лицем, мора о томе обавијестити тужиоца. У том случају тужилац суду подноси приједлог ради поступања у складу са чланом 45. овог закона.

Појачани надзор надлежног органа старатељства

Члан 39

(1) Ако родитељи, усвојилац, односно старалац малољетника нису у могућности вршити појачани надзор, а не постоје услови за изрицање васпитне мјере појачаног надзора у другој породици, малољетник ставља се под појачани надзор органа старатељства.

(2) Док траје ова мјера малољетник остаје код својих родитеља, усвојиоца, односно код других лица која се о њему старају, а појачани надзор над њим врши одређено лице надлежног органа старатељства или друго стручно лице које одреди орган старатељства.

(3) Орган старатељства брине се о школовању малољетника, његовом запослењу, одвајању из средине која на њега штетно утиче, потребном лијечењу и сређивању прилика у којима живи.

(4) Ова мјера може да траје најмање шест мјесеци, а највише двије године, с тим да суд накнадно одлучује о њеном престанку.

(5) Када орган старатељства задужен за спровођење мјере појачаног надзора утврди да родитељ не поступа по посебним упутствима и не сарађује са стручним лицем, мора о томе обавијестити тужиоца. У том случају тужилац суду подноси приједлог у складу са чланом 45. овог закона.

Посебне обавезе уз мјере појачаног надзора

Члан 40

(1) При изрицању неке од васпитних мјера појачаног надзора из чл. 37, 38. и 39. овог закона, суд може малољетнику одредити једну или више посебних обавеза из члана 35. овог закона ако је то потребно за успјешно извршење изречене васпитне мјере.

(2) Посебне обавезе из члана 35. став 2. т. од в) до и) овог закона трају колико и изречена мјера појачаног надзора, с тим да суд може у том времену измијенити или обуставити обавезе које је изрекао.

Упућивање у васпитну установу

Члан 41

(1) Суд изриче мјеру упућивања у васпитну установу када је потребно малољетника издвојити из средине у којој живи и обезбиједити му помоћ и стални надзор стручних васпитача у установи за васпитање малољетника.

(2) У васпитној установи малољетник остаје најмање шест мјесеци, а најдуже двије године, с тим да суд сваких шест мјесеци разматра да ли има основа за обуставу извршења мјере или замјену неком другом васпитном мјером према члану 45. став 2. тачка б) овог закона.

Упућивање у васпитно-поправни дом

Члан 42

(1) Суд изриче мјеру упућивања у васпитно-поправни дом малољетнику када га је неопходно издвојити из дотадашње средине и ако је потребно примијенити појачане мјере и стручне програме преваспитања.

(2) При одлучивању хоће ли изрећи мјеру из става 1. овог члана, суд посебно узима у обзир тежину и природу учињеног кривичног дјела и околности да ли је према малољетнику раније била изречена нека васпитна мјера или казна малољетничког затвора.

(3) У васпитно-поправном дому малољетник остаје најмање шест мјесеци, а најдуже четири године, с тим да суд сваких шест мјесеци разматра да ли постоје основи за обуставу извршења ове мјере или за њену замјену неком другом васпитном мјером према члану 45. став 2. тачка в) овог закона.

Условни отпуст

Члан 43

(1) Када је малољетнику изречена заводска васпитна мјера, суд га може условно отпустити из заводске установе ако је у тој установи провео најмање шест мјесеци и ако се на основу успјеха постигнутог у васпитању може оправдано очекивати да малољетник убудуће неће чинити кривична дјела и да ће се у средини у којој буде живио добро понашати.

(2) Суд може одлучити да се према малољетнику за вријеме условног отпуста изрекне мјера појачаног надзора уз могућност примјене једне или више посебних обавеза предвиђених чланом 35. овог закона.

(3) Условни отпуст траје најдуже до истека законског рока трајања изречене заводске мјере или док суд ову мјеру не обустави од извршења или је замијени неком другом мјером.

(4) Ако за вријеме трајања условног отпуста малољетник учини ново кривично дјело или прекршај јавног реда и мира са елементима насиља ако одређена мјера појачаног надзора не постиже сврху или малољетник не испуњава посебне обавезе које су му одређене уз васпитну мјеру појачаног надзора, суд може опозвати условни отпуст. Вријеме проведено на условном отпусту се неће урачунати у вријеме законског трајања изречених заводских васпитних мјера из члана 32. став 1. тачка в) овог закона.

Упућивање у посебну установу за лијечење и оспособљавање

Члан 44

(1) Малољетнику ометеном у психичком или физичком развоју суд може умјесто васпитне мјере упућивања у васпитну установу или васпитне мјере упућивања у васпитно-поправни дом, изрећи мјеру упућивања у посебну установу за лијечење и оспособљавање.

(2) Малољетник коме је изречена мјера безбједности обавезног психијатријског лијечења може се упутити у посебну установу за лијечење и оспособљавање малољетника само ако се у тој установи може обезбиједити чување и лијечење и остварити сврха мјере безбједности обавезног психијатријског лијечења.

(3) Малољетник остаје у посебној установи за лијечење и оспособљавање док је то потребно ради његовог лијечења или оспособљавања, али не дуже од три године, с тим да ће суд свака три мјесеца испитати да ли постоје основи за обуставу извршења ове мјере или њену замјену другом мјером. Ако малољетник у току извршења ове мјере постане пунољетан, испитује се потреба његовог даљњег задржавања у тој установи, а када наврши 23 године живота, извршење мјере се наставља у установи у којој се извршава мјера безбједности.

Обустава извршења и замјена изречене васпитне мјере другом васпитном мјером

Члан 45

(1) Ако се, послије доношења одлуке о изрицању посебне обавезе, мјере појачаног надзора или заводске мјере појаве околности којих није било у вријеме доношења одлуке или се за њих није знало, а оне би значајно утицале на из бор мјере или ако се одлука не може извршити усљед одбијања малољетника или његових родитеља, усвојиоца, односно стараоца да поступе по изреченој васпитној мјери или по налогу онога ко мјеру извршава или наступе друге околности предвиђене законом, а оне би биле од утицаја за доношење одлуке, суд може обуставити извршење или изречену мјеру замијенити другом мјером.

(2) Осим у случајевима из става 1. овог члана, уколико за поједине мјере није шта друго прописано, суд може током извршења посебних обавеза, мјера појачаног надзора или заводских мјера, с обзиром на постигнути успјех у васпитању, обуставити их или замијенити другом таквом мјером којом се боље постиже сврха васпитних мјера, с тим што се:

а) извршење мјере појачаног надзора не може обуставити прије истека рока од шест мјесеци, а до истека овог рока замјена мјере се може вршити према члану 35. став 7. овог закона,

б) извршење мјере упућивања у васпитну установу не може обуставити прије истека рока од шест мјесеци, а до истека овог рока може се замијенити само мјером из чл. 36. или 44. овог закона и

в) извршење мјере упућивања у васпитно-поправни дом не може обуставити прије истека рока од шест мјесеци, а до истека овог рока може се замијенити само мјером из члана 44. овог закона.

Поновно одлучивање о васпитним мјерама

Члан 46

(1) Ако је од правоснажности одлуке којом је изречена нека од посебних обавеза, мјера појачаног надзора или заводска васпитна мјера, прошло шест мјесеци, а извршење није започето, суд поново цијени потребу извршења изречене мјере. При томе суд може одлучити да се раније изречена мјера изврши, не изврши или да се замијени неком другом мјером.

(2) Ако је од правоснажности одлуке којом је изречена васпитна мјера упућивања у васпитни центар прошло више од шест мјесеци, а извршење није започето, суд поново цијени потребу извршења изречене мјере. При томе суд може одлучити да се раније изречена мјера изврши, не изврши или да се замијени неком од мјера појачаног надзора.

Дејство казне на васпитне мјере

Члан 47

(1) Ако за вријеме трајања васпитне мјере суд изрекне старијем малољетнику казну малољетничког затвора, васпитна мјера престаје када малољетник започне издржавање те казне.

(2) Ако за вријеме трајања васпитне мјере суд изрекне пунољетном лицу казну малољетничког затвора или казну затвора најмање шест мјесеци, васпитна мјера престаје када то лице започне издржавање казне.

(3) Ако суд у случају из става 2. овог члана изрекне казну малољетничког затвора или затвора у трајању краћем од шест мјесеци, суд у пресуди одлучује хоће ли се по издржаној казни наставити извршење изречене васпитне мјере или се извршење мјере обуставља.

Изрицање васпитних мјера за кривична дјела у стицају

Члан 48

(1) Ако је малољетник учинио више кривичних дјела у стицају, а суд одлучи да изрекне васпитну мјеру, цијени јединствено сва дјела и изриче само једну васпитну мјеру, осим у случају предвиђеном у члану 40. став 1. овог закона.

(2) По одредби става 1. овог члана суд поступа и када послије изречене васпитне мјере утврди да је малољетник прије или послије њеног изрицања учинио неко кривично дјело.

Евиденција о изреченим васпитним мјерама

Члан 49

(1) Евиденцију о изреченим васпитним мјерама воде надлежни органи старатељства на основу прописа које доноси министарство надлежно за послове социјалне заштите.

(2) Подаци о изреченим васпитним мјерама могу се дати само тужилаштву, суду, органима унутрашњих послова и органима старатељства у вези са кривичним поступком који се води против лица коме је изречена васпитна мјера. Лица која су на било који начин дошла до ових података не смију употријебити те податке на начин који би био од штете за рехабилитацију лица против кога је вођен кривични поступак.

(3) Подаци о изреченој васпитној мјери бришу се из евиденције након протека рока од три године од дана када је престало извршење васпитне мјере, а у сваком случају када евидентирано лице напуни 23 године живота.

(4) Ако евидентирано лице буде у међувремену осуђено на казну затвора или малољетничког затвора, подаци о васпитној мјери бришу се из евиденције када протекну рехабилитацијски рокови утврђени овим законом.

 

 

 

2.2. Малољетнички затвор

Кажњавање старијих малољетника

Члан 50

Казном малољетничког затвора може се казнити само старији малољетник који је учинио кривично дјело с прописаном казном затвора вишом од пет година, ако због високог степена његове кривице и тешких посљедица кривичног дјела не би било оправдано изрећи васпитну мјеру.

Одмјеравање казне малољетничког затвора

Члан 51

(1) Казна малољетничког затвора која се изриче малољетном учиниоцу кривичног дјела не може бити дужа од пет година, а изриче се на пуне године или на мјесеце. За кривично дјело за које је прописана казна дуготрајног затвора или за стицај најмање два кривична дјела за која је прописана казна затвора тежа од 10 година, малољетнички затвор може трајати до 10 година.

(2) При одмјеравању казне старијем малољетнику за кривично дјело, суд не може изрећи казну малољетничког затвора у трајању дужем од казне затвора прописане за то кривично дјело, а није везан за најмању прописану мјеру те казне.

(3) При одмјеравању казне малољетничког затвора старијем малољетнику суд узима у обзир све околности које утичу да казна буде мања или већа у складу са чланом 37. ст. 1. и 4. Кривичног закона, имајући посебно у виду степен зрелости малољетника и вријеме потребно за његово васпитање и стручно оспособљавање.

Изрицање казне малољетничког затвора за кривична дјела у стицају

Члан 52

(1) Ако старији малољетник учини више кривичних дјела у стицају, а суд нађе да за свако кривично дјело треба изрећи казну малољетничког затвора, одмјериће по слободној оцјени за сва дјела једну казну у границама предвиђеним у члану 51. овог закона. Ако суд нађе да би за неко дјело у стицају старијег малољетника требало казнити, а за друга кривична дјела изрећи васпитну мјеру, за сва дјела у стицају изриче само казну малољетничког затвора.

(2) Ако је суд за кривична дјела у стицају утврдио казне затвора и малољетничког затвора, изриче затвор као јединствену казну примјеном општих правила за стицај кривичних дјела.

(3) Ако суд нађе да за нека кривична дјела у стицају треба изрећи васпитну мјеру, а за друга казну затвора, изриче само казну затвора.

(4) Суд поступа у складу са ст. 1, 2. и 3. овог члана и у случају ако послије изречене казне утврди да је осуђени прије или послије њеног изрицања учинио друго кривично дјело.

Условни отпуст из малољетничког затвора

Члан 53

(1) Лице осуђено на казну малољетничког затвора може бити условно отпуштено ако је издржало најмање трећину изречене казне и ако се на основу постигнутог успјеха извршења може оправдано очекивати да ће се на слободи добро понашати и да неће вршити кривична дјела, али не прије него што је провело шест мјесеци у казнено-поправној установи. Уз условни отпуст суд може изрећи неку од васпитних мјера појачаног надзора, уз могућност примјењивања једне или више посебних обавеза предвиђених чланом 35. овог закона.

(2) Ако за вријеме трајања условног отпуста малољетник учини ново кривично дјело или прекршај јавног реда и мира са елементима насиља или ако одређена мјера појачаног надзора не постиже сврху или малољетник не испуњава посебне обавезе које су му одређене уз васпитну мјеру појачаног надзора, суд може опозвати условни отпуст. У том случају, вријеме проведено на условном отпусту неће се урачунати у вријеме издржане казне малољетничког затвора.

 

Одгођено изрицање казне малољетничког затвора

Члан 54

(1) Суд може изрећи казну малољетничког затвора и истовремено одредити да је неће извршити када се оправдано може очекивати да се и пријетњом накнадног изрицања казне може утицати на малољетника да убудуће не врши кривична дјела. Уз казну малољетничког затвора суд може изрећи неку од васпитних мјера појачаног надзора и одредити уз ту мјеру једну или више посебних обавеза предвиђених чланом 35. овог закона.

(2) Суд накнадно може изрећи извршење изречене казне малољетничког затвора ако малољетник за вријеме које суд одреди, а које не може бити краће од једне ни дуже од три године (вријеме провјеравања), учини ново кривично дјело или ако одбија да поступи по изреченој васпитној мјери појачаног надзора или извршењу посебних обавеза.

(3) Након што протекне најмање једна година времена провјеравања суд може, након што прибави извјештај органа старатељства, изрећи коначни одустанак од изрицања казне, ако нове чињенице потврђују увјерење да малољетник неће учинити нова кривична дјела.

Накнадно изрицање казне малољетничког затвора

Члан 55

(1) Ако малољетник којем је одгођено изрицање казне малољетничког затвора из члана 54. овог закона буде осуђен или буде изречена васпитна мјера због новог кривичног дјела учињеног прије истека времена провјеравања, суд изриче казну за раније учињено дјело, ако би то, с обзиром на новоизречену казну или васпитну мјеру, било потребно ради одвраћања малољетника од извршења кривичних дјела. Казна за раније учињено дјело може се изрећи и ако малољетник и поред изреченог упозорења суда одбија да поступи по изреченој васпитној мјери или извршењу посебних обавеза.

(2) При изрицању јединствене казне, поступа се у складу са чланом 52. овог закона.

(3) Ако суд у случају из става 1. овог члана не изрекне казну, одлучује остају ли на снази већ изречене мјере или изриче друге мјере.

(4) Казна се може изрећи најкасније шест мјесеци након протека времена провјеравања или након окончања поступка због новог кривичног дјела.

Организација и начин извршења казне малољетничког затвора

Члан 55а.

(1) Детаљније одредбе о организацији и начину извршења казне малољетничког затвора правилником прописује министар.

(2) Правилником из става 1. овог члана уређује се начин живота и организација рада са малољетницима у малољетничком затвору.

Застарјелост извршења казне малољетничког затвора

Члан 56

Казна малољетничког затвора неће се извршити када од дана правоснажности пресуде којом је казна изречена протекне:

а) пет година ако је изречена казна малољетничког затвора у трајању дужем од пет година,

б) три године ако је изречена казна малољетничког затвора у трајању дужем од три године и

в) двије године ако је изречена казна малољетничког затвора у трајању до три године.

Давање података из казнене евиденције о осудама на казну малољетничког затвора

Члан 57

(1) Подаци о осуди на казну малољетничког затвора могу се дати само када то тражи суд, тужилаштво, полицијски орган и орган старатељства, а у вези са кривичним поступком који се води против лица коме је изречена казна малољетничког затвора.

(2) Лица која су на било који начин дошла до података из става 1. овог члана не смију употријебити те податке на начин који би био од штете за рехабилитацију лица против кога је вођен кривични поступак.

Дејство васпитних мјера и казне малољетничког затвора

Члан 58

Васпитне мјере и казна малољетничког затвора не могу имати правне посљедице осуде које се састоје у забрани стицања одређених права, и то:

а) забрану обављања одређених послова или функција у органима власти, привредним друштвима или другим правним лицима,

б) забрана иступања у штампи, на радију, телевизији или јавним скуповима,

в) забрану стицања одређених звања, позива или занимања или унапређења у служби и

г) забрану стицања одређених дозвола или одобрења која се издају одлуком органа власти.

Брисање осуде

Члан 59

(1) Осуда на казну малољетничког затвора брише се из казнене евиденције у року од једне године од дана издржане, застарјеле или опроштене казне, ако за то вријеме осуђени малољетник не учини ново кривично дјело.

(2) Осуда се не може брисати док траје примјена мјере безбједности.

(3) Ако је у току рока за брисање осуде малољетнику изречена казна малољетничког затвора или затвора преко пет година, не брише се ни ранија ни каснија осуда.

(4) Ако малољетник има више осуда, може се из казнене евиденције брисати свака осуда појединачно или истовремено ако постоје услови за брисање сваке од тих осуда.

Рехабилитација

Члан 60

Послије издржане, опроштене или застарјеле казне малољетничког затвора, малољетници уживају сва права утврђена уставом, законом и другим прописима, осим ако та права нису ограничена извршењем мјера безбједности из члана 61. т. од а) до г) овог закона.

2.3. Мјере безбједности

Врсте мјера безбједности

Члан 61

Према малољетнику се могу изрећи сљедеће мјере безбједности:

а) обавезно психијатријско лијечење,

б) обавезно лијечење од зависности,

в) обавезно амбулантно лијечење на слободи,

г) забрана управљања моторним возилом и

д) одузимање предмета.

Изрицање мјера безбједности

Члан 62

(1) Малољетнику и млађем пунољетном лицу којем је изречена васпитна мјера или казна малољетничког затвора могу се, под условима прописаним законом, изрећи једна или више мјера безбједности.

(2) Када је год могуће мјере лијечења на слободи имају предност над смјештајем малољетника у здравствену установу ради спровођења мјера безбједности обавезног психијатријског лијечења и обавезног лијечења од зависности.

Обавезно психијатријско лијечење

Члан 63

(1) Када су испуњени услови из члана 58. став 1. Кривичног закона малољетнику изриче се мјера безбједности

обавезног психијатријског лијечења, која траје док не престану разлози због којих је изречена, али најдуже до истека трајања васпитне мјере или казне малољетничког затвора или док траје одгођено извршење ове казне или условни отпуст из завода или установе.

(2) Умјесто мјере обавезног психијатријског лијечења, малољетнику се на основу налаза и мишљења вјештака може изрећи васпитна мјера упућивања у посебну установу за лијечење и оспособљавање или мјера безбједности обавезног амбулантног лијечења на слободи ако се на такав начин може обезбиједити лијечење и постићи сврха мјере безбједности умјесто које се изриче.

(3) Мјера безбједности обавезног лијечења од зависности не може се изрећи уз васпитну мјеру судског укора и посебних обавеза.

Обавезно лијечење од зависности

Члан 64

(1) Када су испуњени услови из члана 59. став 1. Кривичног закона, малољетнику се изриче мјера безбједности обавезног лијечења од зависности у складу са чланом 63. овог закона.

(2) Умјесто мјере обавезног лијечења од зависности, малољетнику се на основу налаза и мишљења вјештака може изрећи мјера амбулантног лијечења на слободи ако постоји опасност да ће малољетник због зависности од алкохола или опојних дрога и убудуће чинити кривична дјела, а за отклањање те опасности је довољно његово амбулантно лијечење на слободи.

Обавезно лијечење на слободи

Члан 65

(1) Мјера обавезног амбулантног лијечења на слободи може се изрећи малољетнику умјесто мјера обавезног психијатријског лијечења и обавезног лијечења од зависности када су испуњени услови за њихово изрицање и када се на основу налаза и мишљења вјештака утврди да за спровођење тих мјера није потребно задржавање и лијечење у здравственој установи и да је довољно амбулантно лијечење на слободи.

(2) Када суд одлучи да у складу са ставом 1. овог члана изрекне мјеру обавезног амбулантног лијечења, суд изриче кривичну санкцију у складу са чл. 63. и 64. овог закона.

Забрана управљања моторним возилом

Члан 66

(1) Према малољетнику и млађем пунољетном лицу суд може изрећи мјеру безбједности забране управљања моторним возилом у складу са чланом 61. ст. 1, 2. и 3. Кривичног закона.

(2) Ако учинилац кривичног дјела којем је забрањено управљање моторним возилом не поступи по тој забрани, мјера безбједности се замјењује једном или више посебних обавеза из члана 35. овог закона.

 

Одузимање предмета

Члан 67

Према малољетнику може се изрећи мјера безбједности одузимање предмета у складу са чланом 62. Кривичног закона.

3. Примјена одредаба о малољетницима на пунољетна и млађа пунољетна лица

Суђење пунољетним лицима за кривична дјела која су учинила као млађи малољетници

Члан 68

Пунољетном лицу које је навршило 21 годину живота не може се судити за кривично дјело које је учинило као млађи малољетник.

Изрицање кривичних санкција пунољетним лицима за кривична дјела која су учинила као малољетници

Члан 69

(1) Пунољетном лицу које је кривично дјело учинило као малољетник, а у вријеме суђења није навршило 23 године живота, може се изрећи одговарајућа васпитна мјера (посебна обавеза, мјера појачаног надзора надлежног органа старатељства и заводска мјера упућивања у васпитно-поправни дом), а из разлога предвиђених чланом 50. овог закона и казна малољетничког затвора. При оцјени да ли ће изрећи васпитну мјеру или малољетнички затвор, суд узима у обзир све околности случаја, а нарочито тежину учињеног кривичног дјела, вријеме које је протекло од његовог извршења, породичне прилике, понашање извршиоца, како се извршилац укључио у редовни живот, као и сврху коју жели постићи примјеном ове санкције.

(2) Изузетно од одредбе става 1. овог члана, пунољетном лицу које је у вријеме суђења навршило 23 године живота, суд може, умјесто малољетничког затвора, изрећи казну затвора или условну осуду. Казна затвора изречена у овом случају има у погледу рехабилитације, застарјелости, условног отпуста и правних посљедица осуде исто правно дејство као и казна малољетничког затвора.

(3) Пунољетним лицима из ст. 1. и 2. овог члана уз изречену санкцију може се изрећи одговарајућа мјера безбједности под условима предвиђеним овим законом.

4. Млађа пунољетна лица

Примјена одредаба о малољетницима на млађа пунољетна лица

Члан 70

У односу на млађе пунољетне учиниоце кривичних дјела важе одредбе Кривичног закона, а под условима прописаним овим законом, на њих се примјењују и одредбе за малољетне учиниоце.

Изрицање васпитних мјера млађим пунољетним лицима

Члан 71

(1) Лицу које је као пунољетно учинило кривично дјело, а у вријеме суђења није навршило 23 године живота, суд може изрећи било коју мјеру посебних обавеза, мјеру појачаног надзора надлежног органа старатељства или одговарајућу заводску васпитну мјеру ако се, с обзиром на његову личност и околности под којима је кривично дјело учинило, може очекивати да ће се и васпитном мјером постићи сврха која би се остварила изрицањем казне.

(2) Млађем пунољетном лицу коме је изречена васпитна мјера суд може, под условима прописаним овим законом, изрећи одговарајуће мјере безбједности.

(3) Изречена васпитна мјера може трајати најдуже док учинилац не наврши 23 године живота.

 

IV - КРИВИЧНИ ПОСТУПАК ПРЕМА МАЛОЉЕТНИЦИМА

1. Опште одредбе

Примјена закона

Члан 72

(1) Одредбе овог закона примјењују се у поступку према лицима која су учинила кривично дјело као малољетници, а у вријеме покретања поступка, односно суђења нису навршила 23 године живота, као и одредбе Закона о кривичном поступку ако нису у супротности с одредбама овог закона.

(2) Одредбе члана 76, члана 81. став 3, и чл. 82, 94, 111. и 112. овог закона не примјењују се у поступку према учиниоцу који је у вријеме покретања поступка, односно суђења напунио 21 годину живота.

Примјена одредаба према дјеци

Члан 73

(1) Када овлашћено службено лице утврди да лице за које постоје основи сумње да је учинило кривично дјело није навршило 14 година, неће га испитати него о томе

одмах обавјештава тужиоца и орган старатељства. Овлашћено службено лице испитује дијете и тужиоцу подноси службени извјештај само у случају када се ради о кривичном дјелу које је имало за посљедицу тешко нарушавање тјелесног интегритета другог лица или је учињена знатна материјална штета.

(2) Када тужилац утврди да лице за које се основано сумња да је учинило кривично дјело није навршило 14 година, доноси наредбу о непокретању кривичног поступка, а податке о дјелу и учиниоцу доставља органу старатељства ради предузимања мјера заштите у оквиру његове надлежности.

(3) Када суд у току поступка утврди да малољетник у вријеме извршења кривичног дјела није навршио 14 година живота, кривични поступак се обуставља и рјешење доставља органу старатељства ради предузимања мјера заштите у оквиру његове надлежности.

(4) О поступању у складу са ст. 2. и 3. овог члана обавјештава се подносилац пријаве и оштећени, уз правну поуку да свој имовинскоправни захтјев могу остваривати у парничном поступку.

Изричита забрана поступања

Члан 74

Одредбе Закона о кривичном поступку о казненом налогу, изјашњењу о кривици, разматрању изјаве о признању кривице и преговарању о кривици, не примјењују се у кривичном поступку према малољетницима.

Покретање поступка према малољетнику

Члан 75

Кривични поступак према малољетнику покреће се наредбом за покретање припремног поступка коју доноси тужилац.

Обазриво поступање

Члан 76

(1) При предузимању радњи којима је присутан малољетник, а нарочито при његовом испитивању, поступа се обазриво, водећи рачуна о зрелости, другим личним својствима и заштити приватности малољетника како вођење кривичног поступка не би штетно утицало на његов физички, ментални и когнитивни развој.

(2) Органи који учествују у поступку упозорењем или удаљењем на одређени период, спријечавају свако недисциплиновано понашање малољетника.

(3) Ако малољетник и након упозорења настави са недоличним понашањем, судија, односно предсједник вијећа може одлучити да се малољетник удаљи из суднице за одређени временски период, а поступак се наставља у присутности браниоца. Након повратка малољетника у судницу, бранилац га обавјештава о радњама спроведеним у његовом одсуству.

Обавезна одбрана

Члан 77

(1) Малољетник мора имати браниоца приликом првог испитивања од стране тужиоца или овлашћеног службеног лица, као и током цијелог поступка.

(2) Малољетник има браниоца и онда када овлашћено службено лице изриче полицијско упозорење из члана 23. овог закона и када тужилац условљава непокретање поступка према малољетнику испуњењем васпитне препоруке из члана 26. овог закона.

(3) Ако малољетник, његов законски заступник или сродници малољетника не узму браниоца, о томе се обавјештава судија, који на приједлог тужиоца или овлашћеног службеног лица поставља браниоца по службеној дужности.

(4) Бранилац из става 3. овог члана мора имати посебна знања.

Ослобађење од дужности свједочења

Члан 78

(1) Нико не може бити ослобођен дужности свједочења о околностима потребним за оцјењивање зрелости малољетника, упознавање његове личности и прилика у којима живи.

(2) Дужности свједочења ослобођени су само родитељ, старалац, усвојилац, вјерски службеник, односно исповједник и бранилац.

(3) Када свједочи социјални радник органа старатељства, његово испитивање се не може односити на околности учињеног дјела о којима је сазнао испитујући малољетника у поступку сачињавања социјалне анамнезе из члана 87. овог закона и других извјештаја по захтјеву тужилаштва или суда.

Спајање и раздвајање поступка

Члан 79

(1) Када је малољетник учествовао у извршењу кривичног дјела заједно са пунољетним лицем, поступак према њему се раздваја и спроводи по одредбама овог закона.

(2) Изузетно, након окончаног припремног поступка, а на образложен приједлог тужиоца, поступак према малољетнику може се спојити с поступком против пунољетног лица и спровести по одредбама овог закона само ако је спајање поступка неопходно за свестрано разјашњење ствари. О спајању поступка одлучује судија за малољетнике.

(3) У јединственом поступку суђење се спроводи пред судијом надлежног суда, односно пред вијећем од троје судија којим предсједава судија за малољетнике.

(4) До завршетка главног претреса судија, односно вијеће може одлучити да се из разлога цјелисходности или других оправданих разлога поступак раздвоји.

(5) Против рјешења којим је одлучено о спајању или раздвајању поступка жалба није допуштена.

(6) Када се спроводи јединствен поступак за малољетника и пунољетне учиниоце, у погледу малољетника увијек се примјењују одредбе чл. од 76. до 78, од 81. до 86, 89, 90, 92, од 94. до 103, 110. став 3, 111, 112, 115. и 119. овог закона, а остале одредбе овог закона уколико њихова примјена није у супротности с вођењем јединственог поступка.

 

 

Спровођење јединственог поступка

Члан 80

(1) Када је лице учинило неко кривично дјело као малољетно, а неко дјело као пунољетно, спроводи се јединствен поступак и пунољетном лицу се суди по одредбама овог закона.

(2) У јединственом поступку суђење се спроводи пред судијом за малољетнике надлежног суда, односно пред вијећем од троје судија, од којих је најмање један судија за малољетнике, уколико то лице у вријеме покретања поступка није навршило 23. годину.

Улога органа старатељства

Члан 81

(1) У поступку према малољетницима, поред овлашћења која су изричито предвиђена у одредбама овог закона, орган старатељства има право да се упозна с током поступка, да у току поступка ставља приједлоге и да указује на чињенице и доказе који су од важности за доношење правилне одлуке.

(2) О сваком покретању поступка према малољетнику тужилац обавјештава надлежни орган старатељства.

(3) Тужилаштва и судови извјештавају орган старатељства када у кривичном поступку утврђене чињенице и околности упућују на потребу предузимања мјера ради заштите права и добробити малољетника.

Позивање и достављање писмена

Члан 82

(1) Малољетник се позива преко родитеља, односно законског заступника, осим ако то није могуће због потребе хитног поступања или других околности, и тада судија на приједлог тужиоца у интересу малољетника именује посебног стараоца до окончања поступка.

(2) Достављање одлука и других писмена малољетнику врши се сходно одредбама Закона о кривичном поступку, с тим да се малољетнику писмена не достављају истицањем на огласној табли суда, а не примијењује се ни одредба Закона о кривичном поступку о усменом саопштавању одлуке. Одлуке и друга писмена се достављају и родитељима, односно стараоцу малољетника.

Довођење малољетника

Члан 83

Мјеру довођења којом се обезбјеђује присуство малољетника и успјешно вођење кривичног поступка спроводе припадници судске полиције у цивилној одјећи, водећи рачуна да то чине на неупадљив начин, осим у случајевима опасних учинилаца или најтежих кривичних дјела.

Објављивање тока кривичног поступка

Члан 84

(1) Не смије се објавити ток кривичног поступка према малољетнику, ни одлука донесена у том поступку, нити се може у сврху објављивања вршити видео и аудио снимање тока поступка.

(2) Правоснажна одлука суда може се објавити, али без навођења имена малољетника и других података из којих би се могао утврдити његов идентитет.

Дужност хитног поступања

Члан 85

Органи који учествују у поступку према малољетнику, као и други органи и установе од којих се траже обавјештења, извјештаји или мишљења дужни су да поступају најхитније како би се поступак што прије завршио.

Мјесна надлежност

Члан 86

За поступак према малољетнику, по правилу, мјесно је надлежан суд његовог пребивалишта, а ако малољетник нема пребивалишта или оно није познато суд боравишта малољетника. Поступак се може спровести пред судом боравишта малољетника или пред судом мјеста извршења кривичног дјела, односно пред судом на чијем се подручју налази завод или установа за извршење кривичних санкција у којој се малољетник налази, ако је очигледно да ће се пред тим судом поступак лакше спровести.

2. Поступање прије покретања припремног поступка

Социјална анамнеза

Члан 87

(1) Прије покретања припремног поступка за дјело које се малољетнику ставља на терет тужилац је дужан од надлежног органа старатељства прибавити податке који се тичу узраста, зрелости и других особина личности малољетника, о средини и приликама у којима он живи, како би могао одлучити да ли ће за конкретни случај поступати примјеном начела опортунитета, поступак обуставити или приступити поступку примјене васпитне препоруке или ће донијети наредбу за покретање припремног поступка.

(2) Анамнезу из става 1. овог члана прибавља и овлашћено службено лице када су испуњени услови из члана 23. овог закона.

Радње поступања овлашћеног службеног лица приликом изрицања полицијског упозорења

Члан 88

(1) У правилу, испитивање малољетника врши тужилац, а овлашћено службено лице испитивање врши уз одобрење тужиоца.

(2) За кривична дјела са прописаном новчаном казном или казном затвора до три године, овлашћено службено лице које има посебна знања, уз прибављено одобрење тужиоца, испитује малољетника. Комуникације са малољетником, позивање и обавјештавање о правима врши се у складу са чланом 96. ст. 2, 3, 4. и 5. овог закона.

(3) Овлашћено службено лице испитује малољетника у присуству његовог браниоца, родитеља, стараоца, односно усвојиоца. Када су родитељи, старалац, односно усвојилац малољетника спријечени да присуствују испитивању малољетника, односно ако њихово присуство не би било у интересу малољетника овлашћено службено лице испитује малољетника у присуству представника органа старатељства или представника установе за смјештај малољетника.

(4) Овлашћено службено лице након што у року од 24 часа испита малољетника и прикупи доказе, уз службени извјештај може тужиоцу доставити и образложен приједлог да се малољетник за конкретни случај само упозори. Ако тужилац након разматрања приједлога утврди да постоје докази да је малољетник учинио кривично дјело и да, с обзиром на природу кривичног дјела и околности под којима је учињено, ранији живот малољетника и његова лична својства, покретање кривичног поступка не би било цјелисходно, тужилац може дати тражено одобрење и предмет доставити овлашћеном службеном лицу да малољетнику изрекне полицијско упозорење.

(5) Ако тужилац не одобри изрицање полицијског упозорења о томе обавјештава овлашћено службено лице и прије покретања припремног поступка разматра могућности и оправданост изрицања васпитне препоруке из члана 90. овог закона или доноси наредбу за покретање припремног поступка у складу са чланом 91. став 1. овог закона.

(6) У случају из става 2. овог члана овлашћено службено лице најдаље у року од три дана од достављања предмета малољетнику изриче полицијско упозорење и том приликом указује на друштвену неприхватљивост и штетност његовог понашања, посљедице које такво понашање може имати на њега, као и на могућност вођења кривичног поступка и изрицање кривичне санкције у случају поновног извршења кривичног дјела. На лица која присуствују саопштавању одлуке, примјењује се став 3. овог члана. Одлука се биљежи у спису.

(7) Овлашћено службено лице у року од три дана од дана доношења одлуке из ст. 5. и 6. овог члана о тој одлуци писмено обавјештава тужиоца, малољетника, његовог браниоца, родитеља, односно стараоца или усвојиоца малољетника, орган старатељства, као и оштећеног, уз навођење разлога за доношење ове одлуке.

(8) Признање малољетника да је учинио кривично дјело, не може бити коришћено против њега у било којем другом накнадном поступку.

Примјена начела опортунитета

Члан 89

(1) За кривична дјела с прописаном новчаном казном или казном затвора до пет година, тужилац може одлучити да не покрене кривични поступак иако постоје докази да је малољетник учинио кривично дјело, ако сматра да не би било цјелисходно да се води поступак према малољетнику, с обзиром на природу кривичног дјела и околности под којима је учињено, ранији живот малољетника и његова лична својства. Тужилац може поступити на исти начин и случају кривичног дјела са прописаном казном затвора преко пет година ако је такво поступање у складу са принципом сразмјерности из члана 9. овог закона. Ради утврђивања ових околности, тужилац може затражити обавјештења од родитеља, односно стараоца малољетника, других лица и установа, а када је то потребно, може ова лица и малољетника позвати ради непосредног обавјештавања. Тужилац тражи мишљење органа старатељства о цјелисходности покретања поступка према малољетнику.

(2) Ако је за доношење одлуке из става 1. овог члана потребно да се испитају лична својства малољетника, суд може на образложен приједлог тужиоца упутити малољетника у прихватилиште за дјецу и омладину или васпитну установу, али најдуже до 30 дана.

(3) Када је извршење казне или васпитне мјере у току, тужилац може одлучити да не захтијева покретање кривичног поступка за друго кривично дјело малољетника, ако с обзиром на тежину тог кривичног дјела, као и на казну, односно васпитну мјеру која се извршава, не би имало сврхе вођење поступка и изрицање кривичне санкције за то дјело.

(4) Када тужилац у случајевима из ст. 1. и 3. овог члана нађе да није цјелисходно покретање поступка према малољетнику, обавјештава о томе, уз навођење разлога, малољетника, браниоца, родитеља, односно стараоца или усвојиоца малољетника, орган старатељства, као и оштећеног.

Примјене васпитне препоруке

Члан 90

(1) Прије доношења наредбе за покретање припремног поступка према малољетнику за кривична дјела из члана 89. став 1. овог закона, тужилац је дужан размотрити могућност и оправданост примјене васпитне препоруке, у складу са одредбама овог закона. Тужилац о таквој могућности рјешавања конкретног случаја, природи, садржају, трајању, посљедицама примјене васпитне препоруке, као и посљедицама одбијања сарадње, извршења и испуњења васпитне препоруке, обавјештава малољетника и његове родитеље, односно стараоца или усвојиоца.

(2) Када тужилац за кривична дјела из члана 89. став 1. овог закона не примијени васпитну препоруку, обавезно образлаже разлоге за доношење такве одлуке.

(3) Тужилац доноси наредбу којом се изриче васпитна препорука када малољетник пристане да испуни своју обавезу преузету васпитном препоруком. Док траје примјена васпитне препоруке орган старатељства тужиоцу доставља извјештај о њеној примјени.

(4) Ако су испуњени услови за примјену васпитне препоруке и након што уз сарадњу и надзор органа старатељства малољетник испуни обавезу преузету васпитном препоруком, тужилац доноси наредбу о непокретању припремног поступка према малољетнику и о томе по потреби обавјештава оштећеног и упућује га да свој имовинскоправни захтјев може остварити у парничном поступку и обавјештава подносиоца пријаве.

(5) Ако малољетник дјелимично испуни обавезу преузету васпитном препоруком, односно када није остварена потпуна компензација примјеном васпитне препоруке, тужилац одлучује у складу са ставом 4. овог члана када нађе да покретање припремног поступка не би било цјелисходно.

(6) Ако се на основу извјештаја органа старатељства утврди да малољетник без оправданог разлога одбија да испуни обавезу преузету васпитном препоруком или је неуредно извршава, тужилац доноси наредбу о покретању припремног поступка.

(7) Приликом разматрања могућности примјене васпитне препоруке, признање малољетника да је учинио кривично дјело не може бити коришћено против њега у било којем другом накнадном поступку.

3. Припремни поступак

Наредба за покретање и вријеме трајања припремног поступка

Члан 91

(1) Ако постоје основи сумње да је малољетно лице учинило кривично дјело, те након разматрања у складу са чланом 90. став 1. овог закона нађе да нема могућности нити оправданости за примјену васпитних препорука, или ако малољетник неоправдано одбије или неуредно извршава васпитну препоруку тужилац доноси наредбу за покретање припремног поступка, о чему обавјештава орган старатељства.

(2) У фази припремног поступка судија за малољетнике има иста овлашћења која по Закону о кривичном поступку припадају судији за претходни поступак.

(3) Тужилац окончава припремни поступак у року од 90 дана од дана доношења наредбе из става 1. овог члана, а ако се припремни поступак не заврши у овом року, важи супсидијарна примјена одредаба чл. 232. и 233. Закона о кривичном поступку.

Прибављање података о личности малољетника

Члан 92

(1) У припремном поступку, поред чињеница које се односе на кривично дјело, тужилац, ако је потребно, у складу са чланом 87. овог закона, прибавља и друге податке које се тичу личности малољетника и његовог понашања, као и средине и прилика у којима живи.

(2) О околностима из става 1. овог члана тужилац прибавља извјештај и саслушава лица која могу дати потребне податке, изузев лица из члана 78. став 2. овог закона. О тим околностима обавезно се прибавља мишљење органа старатељства, а ако је према малољетнику била изречена васпитна мјера прибавља се извјештај о примјени те мјере. Ако је према малољетнику била изречена заводска мјера, тужилац прибавља извјештај завода или установе о примјени те мјере.

(3) Тужилац може прикупљање података из ст. 1. и 2. овог члана повјерити стручном савјетнику тужилаштва.

(4) Када је за утврђивање здравственог стања малољетника, степена зрелости и других својстава личности потребно да малољетника прегледају вјештаци, за овај преглед одређују се љекари, психолози или педагози. Оваква испитивања малољетника могу се обавити у здравственој или другој установи.

Лица која присуствују радњама у припремном поступку

Члан 93

(1) Тужилац сам одређује начин извођења појединих радњи држећи се одредаба Закона о кривичном поступку, и то у оној мјери која обезбјеђује права малољетника на одбрану, права оштећеног и прикупљање доказа потребних за одлучивање.

(2) Радњама у припремном поступку присуствује малољетник, осим ако постоје разлози из члана 111. став 4. овог закона и бранилац. Испитивање малољетног лица, када је то потребно, обавља се уз помоћ педагога или другог стручног лица.

(3) Тужилац може одобрити да радњама у припремном поступку присуствују представник органа старатељства и родитељ, односно старалац малољетника. Када су наведена лица присутна наведеним радњама, могу стављати приједлоге и упућивати питања лицу које се испитује, односно саслушава.

(4) Тужилац може ускратити присуство родитељима, односно стараоцу или усвојиоцу малољетника ако је таква одлука у интересу малољетника и тада тужилац радње спроводи у присуству представника органа старатељства или представника установе за смјештај малољетника.

Привремени смјештај малољетника у току припремног поступка

Члан 94

(1) Судија може на приједлог тужиоца одредити да се малољетник у току припремног поступка привремено смјести у прихватилиште или сличну установу за прихват малољетника ако је то потребно ради издвајања малољетника из средине у којој је живио или ради пружања помоћи, заштите или смјештаја малољетника, а посебно ако је то потребно ради отклањања опасности од понављања кривичног дјела.

(2) Против рјешења о привременом смјештају малољетника жалбу могу уложити у року од 24 часа малољетник, родитељ, усвојилац, односно старалац и бранилац. О жалби одлучује вијеће за малољетнике истог суда у року од 24 часа од часа пријема жалбе, с тим да жалба не задржава извршење.

(3) Извршење мјере привременог смјештаја спроводи се према одредбама које вриједе за установе, а у погледу дужине трајања, контроле оправданости трајања овог смјештаја и других права примјењују се одредбе овог закона које се односе на малољетнике у притвору.

(4) Трошкови смјештаја малољетника исплаћују се из буџетских средстава тужилаштва и чине саставни дио трошкова кривичног поступка.

4. Мјере за обезбјеђење присуства малољетника и успјешно вођење кривичног поступка

Мјере забране

Члан 95

(1) Када су испуњени услови из члана 197. став 1. т. а), б) и в) Закона о кривичном поступку, суд може на приједлог странака или браниоца или по службеној дужности према малољетнику умјесто одређивања и продужења притвора одредити мјере забране, и то:

а) забрану напуштања боравишта и забрану путовања без одобрења,

б) забрану посјећивања одређених мјеста или подручја,

в) забрану састајања с одређеним лицима,

г) наредити да се повремено јавља одређеном државном органу и

д) наредити да се млађој пунољетном лицу привремено одузме путна исправа уз забрану издавања нових исправа, као и забранити коришћење личне карте за прелазак државне границе Босне и Херцеговине.

(2) Када одређује мјере забране, суд сходно примјењује одредбе чл. 184, 185, 186, 187. и 188. Закона о кривичном поступку.

Лишење слободе

Члан 96

(1) Овлашћено службено лице може малољетно лице лишити слободе ако постоје основи сумње да је извршило кривично дјело и ако постоје разлози предвиђени из члана 197. став 1. т. а), б) и в) Закона о кривичном поступку.

(2) Приликом лишења слободе и током боравка малољетника у надлежној организационој јединици Министарства унутрашњих послова сви контакти овлашћеног службеног лица са малољетником се обављају на начин који у пуној мјери поштује личност малољетника и подржава његову добробит. Било који поступци који нарушавају физичко и ментално здравље малољетника су забрањени.

(3) О лишењу слободе овлашћено службено лице одмах обавјештава родитеље, односно стараоца или усвојиоца малољетника, браниоца и надлежни орган старатељства. Уколико родитељи или стараоци малољетника нису доступни, они се обавјештавају у што краћем року.

(4) Испитивање малољетника врши тужилац или уз одобрење тужиоца овлашћено службено лице, који обезбјеђују присуство родитеља, односно стараоца или усвојиоца.

(5) Када се малољетник први пут испитује, прије почетка испитивања тужилац или овлашћено службено лице обавјештава малољетника у писаној форми, а након тога и усмено на матерњем језику на њему разумљив начин о правима из члана 143. став 2. Закона о кривичном поступку, а посебно о праву да у присуству браниоца, родитеља, односно стараоца или усвојиоца, или представника органа старатељства буде испитан од стране тужиоца или овлашћеног службеног лица.

(6) Овлашћено службено лице је дужно малољетно лице без одлагања, а најкасније у року од 12 часова довести тужиоцу и обавијестити га о разлозима и времену лишења слободе. Ако малољетник лишен слободе не буде доведен тужиоцу у овом року, пушта се на слободу.

Посебна правила поступања током лишења слободе

Члан 97

(1) Малољетник лишен слободе за вријеме док се налази у надлежној организационој јединици Министарства унутрашњих послова и током задржавања у тужилаштву, смјешта се у просторију тако да није у контакту са одраслима.

(2) Довођење малољетника се обавља на начин који штити његово достојанство и претпоставку невиности.

(3) Малољетнику се приликом лишења слободе и стављања у притвор одузимају предмети у вези са кривичним дјелом и предмети које не смије имати у притвору према правилима кућног реда, а има право да задржи личне ствари и право на одговарајућу медицинску његу која укључује и љекарски преглед након лишавања слободе.

Одлучивање тужиоца након довођења малољетника лишеног слободе

Члан 98

Након што му је малољетно лице доведено, тужилац је дужан без одлагања, а најкасније у року од 12 часова од довођења, испитати малољетника ако већ није испитан и одлучити да ли ће судији ставити приједлог за изрицање мјера забране из члана 95. овог закона или привременог смјештаја у складу са чланом 94. овог закона или приједлог за одређивање притвора или ће га пустити на слободу. Приликом предлагања тужилац увијек даје предност мјерама забране, а потом мјери привременог смјештаја, док притвор као крајњу мјеру предлаже само ако се претходним мјерама не може обезбиједити присуство малољетника током суђења.

Одређивање притвора

Члан 99

(1) Ако постоји основана сумња да је малољетник учинио кривично дјело, судија може одредити притвор када постоје разлози предвиђени чланом 197. став 1. т. а), б) и в) Закона о кривичном поступку.

(2) Прије доношења рјешења о одређивању притвора судија малољетника одмах упознаје са приједлогом из члана 98. овог закона, саслушава на те околности и најкасније у року од 12 часова од пријема приједлога тужиоца одлучује о одређивању притвора или малољетника пушта на слободу.

(3) Ако постоје околности због којих не може поступати судија за малољетнике, о притвору ће одлучује судија са посебним знањима кога одреди предсједник суда, о чему се обавјештава судија за малољетнике.

(4) Против рјешења којим је одређен притвор допуштена је жалба вијећу из члана 17. став 3. овог закона у року од 24 часа од часа пријема овог рјешења. Жалба не задржава извршење рјешења.

(5) Ако судија не прихвати приједлог тужиоца за одређивање притвора, доноси рјешење којим се приједлог одбија и малољетника одмах пушта на слободу. Тужилац на ово рјешење може уложити жалбу, али жалба не задржава извршење рјешења.

(6) У случајевима из ст. 4. и 5. овог члана вијеће је дужно одлуку о жалби донијети у року од 24 часа.

 

Трајање притвора

Члан 100

(1) По рјешењу судије притвор може трајати најдуже 30 дана од дана лишења слободе, уз обавезу вијећа да врши контролу неопходности притвора сваких 10 дана, уз претходно изјашњење тужиоца о радњама предузетим за период који претходи контроли. Ако тужилац не поступи на овај начин обавјештава се главни тужилац окружног тужилаштва ради предузимања потребних мјера за испуњење захтјева из овог става.

(2) Притвор се одлуком вијећа из члана 17. став 3 овог закона, по образложеном приједлогу тужиоца, може продужити за највише два мјесеца. Против рјешења вијећа допуштена је жалба о којој одлучује вијеће другостепеног суда у року од 24 часа по пријему жалбе.

(3) О притварању малољетника судија одмах обавјештава родитеља, стараоца или установу којој је малољетник повјерен на васпитање и чување, као и орган старатељства.

(4) У току припремног поступка, а прије истека трајања притвора, судија на приједлог тужиоца укида притвор и малољетника одмах пушта на слободу.

Трајање притвора након окончања припремног поступка

Члан 101

Након достављања приједлога за изрицање кривичне санкције, притвор се на образложен приједлог тужиоца може продужити по одлуци вијећа из члана 17. став 3. овог закона за још 90 дана, уз контролу притвора сваких 30 дана и уз претходно изјашњење тужиоца о предузетим радњама за период који претходи контроли. Против тог рјешења допуштена је жалба вијећу другостепеног суда из члана 17. став 2. овог закона који о жалби одлучује у року од 24 часа од пријема жалбе. Жалба не задржава извршење рјешења.

Притвор након изрицања кривичне санкције

Члан 102

(1) Притвор се одмах укида ако је суд донио рјешење да се према малољетнику обустави поступак из разлога предвиђених чланом 297. т. б), г) и д) и чланом 298. Закона о кривичном поступку или када суд нађе да није цјелисходно малољетнику изрећи заводску васпитну мјеру или казну, него малољетнику изрекне васпитну мјеру из члана 32. став 1. т. а) и б) овог закона.

(2) Послије изрицања заводске васпитне мјере или казне малољетничког затвора, притвор може трајати најдуже још два мјесеца. Ако за то вријеме не буде изречена другостепена одлука којом се потврђује или преиначује првостепена одлука, притвор се укида и малољетник одмах пушта на слободу. Ако у року од два мјесеца буде изречена другостепена одлука којом се првостепена одлука укида, притвор може трајати још 30 дана од изрицања другостепене одлуке.

(3) Ако се малољетник налази у притвору, а одлука којом му је изречена заводска васпитна мјера или казна малољетничког затвора постала правоснажна, малољетник се може пустити на слободу до упућивања у установу за извршење заводске васпитне мјере или казне.

(4) Вријеме проведено у притвору или установама привременог смјештаја из чл. 94. и 112. овог закона, као и свако лишење слободе у вези са кривичним дјелом, урачунава се у вријеме трајања изречене заводске васпитне мјере и казне малољетничког затвора у складу са чланом 44. став 1. Кривичног закона.

Поступање према малољетнику у притвору

Члан 103

(1) Малољетник се налази у притвору одвојено од пунољетних лица.

(2) Док се налази у притвору малољетнику се омогућавају услови корисни за његово васпитање и занимање.

(3) Судија има према притвореним малољетницима иста овлашћења која по Закону о кривичном поступку припадају судији за претходни поступак, односно судији за претходно саслушање, и може у свако доба обилазити притвореника, са њим разговарати и од њега примати притужбе.

(4) Обилазак малољетника у притвору врши и тужилац.

(5) По налогу судије и тужиоца обилазак притвореног малољетника може обавити сваких 20 дана стручни савјетник суда и тужилаштва. О обиласку притвореника сачињава се извјештај који је саставни дио списа.

5. Поступање након окончаног припремног поступка

Образложени приједлог

Члан 104

(1) Након што испита све околности које се односе на извршење кривичног дјела, зрелост и друге околности које се тичу личности малољетника и прилика у којима живи, тужилац је дужан у року од осам дана по окончању припремног поступка доставити судији образложен приједлог за изрицање васпитне мјере или казне. У случају да тужилац након окончања припремног поступка нађе да нема доказа да је малољетник учинио кривично дјело, доноси наредбу о обустави припремног поступка.

(2) Приједлог тужиоца садржи: име и презиме малољетника, његове године живота, опис и законски назив кривичног дјела, доказе из којих произилази да је малољетник учинио кривично дјело, образложење које треба да садржи оцјену степена зрелости малољетника, као и разлоге који оправдавају примјену предложене васпитне мјере или казне малољетничког затвора, а не примјену васпитне препоруке у складу са чланом 90. ст. 1, 4. и 5. овог закона.

(3) Битни садржај прикупљених података из члана 92. овог закона о личности малољетника образлажу се тако да то, колико је могуће, не дјелује штетно на његово васпитање.

(4) Приликом достављања приједлога за изрицање васпитне мјере или казне тужилац доставља и доказе којима поткрепљује наводе из приједлога, као и наредбу за покретање припремног поступка.

Неслагање судије са приједлогом тужиоца

Члан 105

(1) Ако тужилац није дао образложене разлоге због којих није поступио у складу са чланом 89. став 3. или чланом 90. ст. 1. и 2. овог закона, судија може изразити своје неслагање са приједлогом тужиоца за изрицање санкције и затражити да вијеће из члана 17. став 3. овог закона у року од три дана о томе донесе одлуку. Вијеће одлуку доноси по саслушању тужиоца.

(2) Вијеће може одлучити да се предмет врати тужиоцу ради поступања у складу са чл. 89. и 90. овог закона или одлучити да судија поступи у складу са чланом 106. овог закона, а ако нису испуњени услови примјене члана 106. овог закона да поступи по приједлогу тужиоца за изрицање кривичне санкције.

Разматрање могућности и оправданости примјене васпитне препоруке

Члан 106

(1) Прије доношења одлуке о приједлогу тужиоца за изрицање васпитне мјере или казне малољетничког затвора за кривична дјела из члана 89. став 1. овог закона или након што је вијеће донијело одлуку у складу са чланом 105. став 2. овог закона, судија је дужан размотрити могућност и оправданост примјене васпитне препоруке. О таквом начину рјешавања конкретног случаја, природи, садржају, трајању, посљедицама примјене васпитне препоруке, као и посљедицама одбијања сарадње, извршења и испуњења васпитне препоруке, судија обавјештава малољетника и родитеље, односно стараоца или усвојиоца.

(2) Ако судија нађе да с обзиром на природу кривичног дјела и околности под којима је извршено, ранији живот малољетника и његова лична својства, вођење поступка и изрицање васпитне мјере или казне малољетничког затвора према малољетнику не би било цјелисходно, поступа у складу са одредбама чл. 24, 25, 26. и 27. овог закона.

(3) Судија доноси рјешење којим се изриче васпитна препорука када малољетник пристане да испуни своју обавезу преузету васпитном препоруком. Док траје примјена васпитне препоруке орган старатељства судији доставља извјештај о њеној примјени.

(4) Ако су испуњени услови за изрицање васпитне препоруке и након што уз сарадњу и надзор органа старатељства малољетник испуни обавезу преузету васпитном препоруком, судија доноси рјешење о непоступању по приједлогу тужиоца за изрицање предложене кривичне санкције и о томе по потреби обавјештава оштећеног и упућује га да свој имовинскоправни захтјев може остварити у парничном поступку. Против рјешења судије жалба није допуштена.

(5) Ако малољетник дјелимично испуни обавезу преузету васпитном препоруком, односно када није остварена потпуна компензација примјеном васпитне препоруке, судија одлучује на начин предвиђен у ставу 4. овог члана када нађе да изрицање кривичне санкције према малољетнику не би било цјелисходно.

(6) Ако се на основу извјештаја органа старатељства утврди да малољетник без оправданог разлога одбија да испуни обавезу преузету васпитном препоруком или је неуредно извршава, судија поступа у складу са чланом 108. овог закона.

(7) Приликом разматрања могућности изрицања васпитне препоруке, признање малољетника да је учинио кривично дјело не може бити коришћено против њега у било којем другом накнадном поступку.

Прихватање и поступање по приједлогу тужиоца

Члан 107

(1) Када судија прими приједлог тужиоца за изрицање васпитне мјере или казне малољетничког затвора, односно одлуку вијећа из члана 105. став 2. овог закона, приједлог тужиоца доставља малољетнику и његовом браниоцу.

(2) Малољетник и бранилац могу у року од три дана од дана уручења приједлога изјавити претходне приговоре из члана 248. став 1. Закона о кривичном поступку, о којима вијеће одлучује у року од осам дана. Рок за подношење претходних приговора може се на приједлог браниоца продужити, али не може бити дужи од 15 дана од дана уручења приједлога из става 1. овог члана.

(3) Након што буде одлучено о претходним приговорима, судија доказе из члана 104. став 4. овог закона доставља тужиоцу, а предмет судији ради заказивања сједнице или главног претреса.

(4) Судија који је као члан вијећа одлучивао о приговорима не може учествовати у суђењу. Против рјешења вијећа жалба није допуштена.

Заказивање сједнице или главног претреса

Члан 108

(1) Након што прими приједлог тужиоца за изрицање васпитне мјере или казне малољетничког затвора, односно након што вијеће одбије претходне приговоре или одлучи у складу са чланом 105. став 2. овог закона, судија је дужан у року од осам дана од дана пријема приједлога, односно доношења одлуке вијећа заказати сједницу или главни претрес.

(2) Казна малољетничког затвора и заводске мјере изричу се само по одржаном главном претресу. Остале васпитне мјере могу се изрећи на сједници.

(3) Судија саопштава малољетнику васпитну мјеру или казну која му је изречена.

Одлучивање о приједлогу тужиоца на сједници

Члан 109

(1) На сједницу се позивају тужилац, малољетник, бранилац, родитељи, усвојилац, односно старалац малољетника, а о сједници се обавјештава и може јој присуствовати представник органа старатељства.

(2) Сједници обавезно присуствују тужилац, малољетник и његов бранилац. Уколико тужилац или бранилац неоправдано изостану са сједнице, судија поступа сходно одредбама чл. 260. и 263. Закона о кривичном поступку.

(3) Недолазак родитеља, односно стараоца или усвојиоца малољетника и представника органа старатељства не спречава суд да одржи сједницу.

(4) Када родитељ, односно старалац није у могућности да присуствује сједници или није способан или је непознат или када малољетнику није постављен посебни старалац, судија у интересу малољетника позива представника органа старатељства и тада је његово присуство обавезно све до правоснажног окончања поступка.

(5) На сједници тужилац чита приједлог и укратко излаже доказе који се односе на кривично дјело и податке о личности малољетника до којих је дошао током припремног поступка, као и разлоге који оправдавају стављање приједлога за изрицање кривичне санкције. Када излаже податке који се тичу личности малољетника, тужилац поступа обазриво, како изношење ових података не би штетило даљем развоју малољетника.

(6) На сједници малољетник и његов бранилац излажу одговор на приједлог тужиоца, а ако сједници присуствују родитељ, односно старалац или усвојилац малољетника и представник органа старатељства, они могу давати појашњења и стављати приједлоге.

(7) У овој фази поступка важи сходна примјена одредаба Закона о кривичном поступку о измјени оптужбе на главном претресу, с тим што је судија без приједлога тужиоца овлашћен да одлуку донесе на основу презентованих доказа и чињеничног стања које је утврђено на сједници.

Одлучивање на главном претресу

Члан 110

(1) Када се одлучује на основу главног претреса, сходно се примјењују одредбе Закона о кривичном поступку о руковођењу главним претресом, о одлагању и прекидању главног претреса, о записнику и о току главног претреса, али судија може, увијек по саслушању странака, одступити од ових правила ако сматра да њихова примјена за конкретни случај не би била цјелисходна.

(2) Осим малољетника, главном претресу обавезно присуствују тужилац, бранилац и представник надлежног органа старатељства. Ако тужилац или бранилац неоправдано изостану са главног претреса, судија предузима мјере у складу са општим одредбама Закона о кривичном поступку. О неоправданом изостанку представника органа старатељства, обавјештава се руководилац тог органа.

(3) Поред лица чије је присуство обавезно на главном претресу, на главни претрес позивају се родитељи малољетника и усвојилац, односно старалац малољетника. Када родитељ, односно старалац или усвојилац није у могућности да присуствује главном претресу или није способан или је непознат, судија може, ако нађе да је то у најбољем интересу малољетника, поставити посебног стараоца. Недолазак родитеља малољетника, усвојиоца, односно стараоца или посебног стараоца малољетника не представља сметњу за одржавање главног претреса.

(4) У овој фази поступка сходно се примјењују одредбе Закона о кривичном поступку о измјени оптужбе на главном претресу, с тим што је судија без приједлога тужиоца овлашћен да одлуку донесе на основу презентованих доказа и чињеничног стања које је утврђено на главном претресу.

Искључење јавности

Члан 111

(1) Када се суди малољетнику, јавност је увијек искључена.

(2) Судија може допустити да главном претресу буду присутна лица која се баве заштитом и васпитањем малољетника или сузбијањем преступништва младих, као и научни радници.

(3) У току главног претреса судија може наредити да се, осим тужиоца, браниоца и представника органа старатељства, са засједања удаље сва или поједина лица.

(4) За вријеме извођења појединих доказа или говора странака, судија може наредити да се малољетник удаљи са засједања, и то због могућег штетног утицаја на његово васпитање. Ако је то важно за одбрану малољетника, бранилац га обавјештава о садржају и току поступка за вријеме његове одсутности.

 

Привремени смјештај малољетника у току поступка

Члан 112

(1) У току поступка судија може на приједлог тужиоца, браниоца или ако сам оцијени да је то неопходно, донијети рјешење о привременом смјештају малољетника у складу са чланом 94. овог закона, а може и укинути рјешење које је о томе раније донесено.

(2) Трошкови смјештаја малољетника исплаћују се из буџетских средстава суда и чине саставни дио трошкова кривичног поступка.

Одлуке судије за малољетнике

Члан 113

(1) Судија није везан за приједлог тужиоца при одлучивању хоће ли према малољетнику изрећи казну или примијенити васпитну мјеру.

(2) Судија рјешењем обуставља поступак у случајевима када суд на основу члана 297. т. б), г) и д) Закона о кривичном поступку доноси пресуду којом се оптужба одбија или којом се по члану 298. Закона о кривичном поступку оптужени ослобађа од оптужбе, као и када нађе да није цјелисходно изрећи малољетнику ни васпитну мјеру нити казну.

(3) Судија доноси рјешење и када изриче васпитну мјеру малољетнику. У изреци овог рјешења наводи се само која се мјера изриче, али се малољетник не оглашава кривим за кривично дјело које му се ставља на терет. У образложењу рјешења наводи се опис дјела и околности које оправдавају примјену изречене васпитне мјере.

(4) Разлози за одлуку из става 3. овог члана који би могли штетно утицати на васпитање малољетника неће се изложити.

(5) Када се доноси рјешење о обустави поступка, у образложењу се наводи опис дјела и околности које оправдавају такву одлуку, при чему се не излажу разлози који би могли штетно утицати на васпитање малољетника.

(6) Пресуда којом се малољетнику изриче казна малољетничког затвора доноси се у облику који прописује Закон о кривичном поступку за пресуду којом се оптужени оглашава кривим.

Контрола поступка

Члан 114

(1) За свако продужење рока из члана 108. став 1. овог закона судија мора имати одобрење предсједника суда.

(2) Главни претрес се одлаже или прекида само изузетно. О сваком одлагању или прекидању главног претреса судија обавјештава предсједника суда и износи разлоге за одлагање, односно прекидање.

(3) Судија је дужан израдити рјешење, односно пресуду у писаном облику, и то у року од осам дана од дана саопштавања донесене одлуке, а у посебно сложеним случајевима у року од 15 дана.

(4) Судија обавјештава предсједника суда сваких 15 дана који предмети малољетника нису окончани и о разлозима због којих је по појединим предметима поступак још у току. Предсједник суда, по потреби, предузима мјере да се поступак убрза.

Трошкови поступка и имовинскоправни захтјев

Члан 115

(1) Суд може малољетника обавезати на плаћање трошкова кривичног поступка и на испуњење имовинскоправног захтјева само ако је малољетнику изрекао казну малољетничког затвора.

(2) Ако је према малољетнику изречена васпитна мјера или је поступак обустављен, трошкови поступка падају на терет буџетских средстава суда, а оштећени се ради остваривања имовинскоправног захтјева упућује на парнични поступак.

(3) Ако малољетник има приходе или имовину, судија може одредити да плати трошкове кривичног поступка и испуни имовинскоправни захтјев и када према њему буде изречена васпитна мјера, односно када судија нађе да није цјелисходно према малољетнику изрећи казну малољетничког затвора, нити васпитну мјеру.

(4) Трошкови поступка посредовања (медијације) падају на терет буџетских средстава тужилаштва или суда.

6. Правни лијекови

Жалба против пресуде и рјешења

Члан 116

(1) Против пресуде којом је малољетнику изречена казна малољетничког затвора, против рјешења којим је малољетнику изречена васпитна мјера и против рјешења о обустави поступка из члана 113. став 2. овог закона могу поднијети жалбу сва лица која имају право на жалбу против пресуде из члана 307. Закона о кривичном поступку, и то у року од осам дана од дана пријема пресуде, односно рјешења.

(2) Бранилац, тужилац, брачни, односно ванбрачни друг, сродник по крви у правој линији, усвојилац, старалац, брат, сестра и хранилац могу поднијети жалбу у корист малољетника и без његове воље.

(3) Лица која су поднијела жалбу у корист малољетника могу одустати од жалбе само уз његову сагласност.

(4) Жалба против рјешења којим се изриче васпитна мјера која се издржава у установи или пресуде којом је изречена казна малољетничког затвора задржава извршење одлуке ако судија, уз сагласност са родитељима малољетника и по саслушању малољетника, не одлучи другачије.

(5) На сједницу вијећа другостепеног суда увијек се позива тужилац, малољетник, бранилац, родитељи, усвојилац, односно старалац малољетника. О сједници се обавјештава и може јој присуствовати представник органа старатељства. Недолазак странака и браниоца, који су уредно обавијештени о сједници не спречава другостепени суд да одржи сједницу.

Одлуке вијећа за малољетнике другостепеног суда и забрана реформатио ин пеиус

Члан 117

(1) Вијеће другостепеног суда може преиначити првостепену одлуку изрицањем теже санкције према малољетнику само ако је то предложено у жалби тужиоца.

(2) Ако првостепеном одлуком није изречена казна малољетничког затвора или заводска мјера вијеће другостепеног суда може ту казну, односно мјеру изрећи само ако одржи претрес. Малољетнички затвор у дужем трајању или заводска мјера тежа од оне изречене првостепеном одлуком, може се изрећи и у сједници другостепеног вијећа за малољетнике.

Жалба на другостепену одлуку

Члан 118

(1) Против одлуке другостепеног суда дозвољена је жалба у случајевима:

а) ако је вијеће за малољетнике другостепеног суда преиначило првостепену одлуку којом је према малољетнику обустављен поступак или изречена васпитна мјера из члана 32. став 1. т. а) и б) овог закона и након одржаног претреса изрекло казну малољетничког затвора или заводску васпитну мјеру из члана 32. став 1. тачка в) овог закона и

б) ако је вијеће за малољетнике другостепеног суда на сједници поводом жалбе изрекло казну малољетничког затвора у дужем трајању или заводску мјеру тежу од оне која је изречена првостепеном одлуком.

(2) О жалби против другостепене одлуке одлучује суд трећег степена, у вијећу састављеном од троје судија одређених распоредом послова у том суду који имају посебна знања из области права дјетета и преступништва младих.

(3) Одредбе члана 323. Закона о кривичном поступку примјењују се и на саоптуженог који није изјавио жалбу против другостепене одлуке.

(4) Пред овим вијећем не може се одржати претрес.

Ванредни правни лијекови

Члан 119

(1) Одредбе Закона о кривичном поступку о понављању кривичног поступка завршеног правоснажном пресудом сходно се примјењују и на понављање поступка завршеног пресудом којом је према малољетнику изречена казна малољетничког затвора или донесено рјешење о примјени васпитне мјере, односно о обустави поступка.

(2) Одредбе Закона о кривичном поступку о захтјеву за заштиту законитости сходно се примјењују и на правоснажне одлуке којима је изречена казна малољетничког затвора или васпитне мјере.

7. Надзор суда над спровођењем мјера

Извјештај о понашању малољетника

Члан 120

(1) Управа установе у којој се према малољетнику извршава казна малољетничког затвора и заводска васпитна мјера, дужна је да свака два мјесеца достави тужилаштву и суду који је изрекао васпитну мјеру извјештај о понашању малољетника. Стручни савјетници суда и тужилаштва, а тамо гдје савјетника нема, судија и тужилац обиласком завода или установа у којима се васпитна мјера извршава, прати извршење изречене васпитне мјере.

(2) Обилазак малољетника смјештених у заводе и установе из става 1. овог члана стручни савјетници, односно судија и тужилац обављају најмање два пута у току године.

(3) Надлежни орган старатељства је дужан сваких шест мјесеци доставити извјештај суду и тужилаштву о извршењу осталих васпитних мјера. Судија може, када нађе да је то потребно, тражити извјештај у краћем року.

(4) Извјештаји из ст. 1, 2. и 3. овог члана чине саставни дио списа.

Измјена одлуке и обустава извршења

Члан 121

(1) Када су испуњени услови за измјену одлуке о изреченој васпитној мјери прописани чланом 45. овог закона, одлуку о измјени доноси судија који је донио рјешење о васпитној мјери ако сам нађе да је то потребно или на приједлог тужиоца, малољетника, његових родитеља, усвојиоца, односно стараоца, управника завода, односно установе или органа старатељства коме је повјерен надзор над малољетником.

(2) Прије доношења одлуке судија саслушава тужиоца, малољетника, родитеља, усвојиоца, односно стараоца малољетника или друга лица, а од завода или установе у којој се извршава заводска мјера, односно од органа старатељства или других органа и установа, прибавља и потребне извјештаје о понашању малољетника и достигнутом степену успјешности у спровођењу васпитне мјере.

(3) По одредбама ст. 1. и 2. овог члана доноси се и одлука о обустављању извршења васпитне мјере и о условном отпусту из члана 43. овог закона.

(4) Одлуку о измјени одлуке о васпитној мјери или о обустави извршења мјере или условном отпусту доноси судија на сједници којој обавезно присуствују малољетник и његови родитељи, односно старалац или усвојилац малољетника, тужилац, бранилац и представник органа старатељства, односно завода или установе гдје се васпитна мјера извршава.

Поступање у односу на мјере безбједности

Члан 122

(1) Ако се малољетник без оправданог разлога током трајања одгођеног извршења казне малољетничког затвора или условног отпуста из завода или установе не подвргне амбулантном лијечењу на слободи, суд може на приједлог тужиоца или на приједлог установе или амбуланте у којој се малољетник лијечио или имао лијечити, органа старатељства или по службеној дужности, одредити да се мјера безбједности обавезног психијатријског лијечења или обавезног лијечења од зависности принудно изврши у здравственој или некој другој специјализованој установи или ће обуставити извршење мјере безбједности ако утврди да је престала потреба за лијечењем малољетника.

(2) Прије доношења одлуке из става 1. овог члана суд, ако је то потребно, прибавља и мишљење одговарајућег љекара вјештака.

Поступак за накнадно изрицање казне малољетничког затвора

Члан 123

(1) Малољетнику којем је одгођено изрицање казне малољетничког затвора из члана 54. овог закона ова казна на приједлог тужиоца може бити накнадно изречена у складу са чланом 55. овог закона.

(2) О приједлогу тужиоца одлучује суд који је надлежан да одлучује о новоучињеном кривичном дјелу. Ако малољетник не испуњава посебне обавезе или се супротставља извршењу изречене васпитне мјере, о приједлогу тужиоца одлучује суд који је одложио извршење казне. Главни претрес и пресуда ограничавају се на питање одмјеравања казне и разлоге за њено накнадно изрицање, односно неизрицање.

(3) Против одлуке о одбијању приједлога за накнадно изрицање казне тужилац има право жалбе, а против одлуке о изреченој казни лица из члана 116. ст. 1. и 2. овог закона.

(4) Ако казна не буде изречена најкасније у року од шест мјесеци од дана престанка времена провјеравања или од завршетка поступка због новог кривичног дјела на основу члана 55. став 4. овог закона, првостепени суд који је одложио изрицање казне малољетничког затвора доноси рјешење којим се утврђује брисање те осуде. Рјешење се доставља осуђеном, његовом родитељу, односно стараоцу или усвојиоцу, браниоцу, тужиоцу и органу надлежном за вођење казнене евиденције.

V - ПРИМЈЕНА АЛТЕРНАТИВНИХ МЈЕРА И ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

1. Примјена алтернативних мјера и извршење кривичних санкција

Посебни подзаконски акти

Члан 124

(1) Примјена мјере полицијског упозорења из члана 22. овог закона регулише се посебним подзаконским актом који доноси министар унутрашњих послова.

(2) Примјена васпитних препорука из члана 26. овог закона регулише се посебним подзаконским актом који доноси министар.

Примјена одредаба о извршењу кривичних санкција

Члан 125

Одредбе о извршењу кривичних санкција према малољетницима примјењују се и на пунољетне учиниоце кривичних дјела којима је изречена васпитна мјера или казна малољетничког затвора, као и на лица која за вријеме извршења тих санкција постану пунољетна.

Индивидуални приступ

Члан 126

(1) У току извршавања кривичних санкција према малољетнику треба поступати на начин који одговара његовом узрасту, степену зрелости и другим својствима личности, уз поштовање достојанства малољетника, подстицање његовог цјеловитог развоја и учешћа у сопственој ресоцијализацији, придржавајући се савремених педагошких, психолошких и пенолошких знања и искустава.

(2) Малољетнику се омогућавају услови за стицање основног и средњег стручног образовања и радног оспособљавања, као и слободно креативно изражавање и изражавање вјерских осјећаја и вршење вјерских обреда.

Здравље малољетника

Члан 127

(1) Брига о здрављу малољетника према коме се извршава заводска васпитна мјера или казна малољетничког затвора обезбјеђује се у складу са прихваћеним медицинским стандардима који се примјењују према малољетницима у широј заједници.

(2) Малољетници према којима се извршава заводска васпитна мјера или казна малољетничког затвора подвргавају се најмање једном годишње систематском прегледу од стране одговарајуће здравствене установе. Извјештај о здравственом стању се доставља судији и тужиоцу, родитељу, односно стараоцу или усвојиоцу малољетника, као и стручним савјетницима или органу старатељства.

(3) Посебна пажња посвећује се потребама трудних малољетница и мајки са бебама, наркомана, алкохоличара и малољетника са посебним потребама.

(4) Најмање два пута годишње саставља се извјештај о психичком стању малољетника и доставља судији који врши надзор, односно има увид у извршење кривичне санкције из става 1. овог члана, тужиоцу, родитељу, односно његовом стараоцу или усвојиоцу, као и органу старатељства.

Програми поступања

Члан 128

(1) Извршење васпитне мјере и казне малољетничког затвора заснива се на појединачном програму поступања са малољетником који је прилагођен његовој личности и у складу је са савременим достигнућима науке, педагошке и пенолошке праксе.

(2) Појединачни програми се израђују на основу цјеловитог сагледавања зрелости и других својстава личности малољетника, његовог узраста, нивоа образовања, ранијег живота малољетника и понашања у социјалној средини, облика поремећаја понашања, врсте кривичног дјела и околности под којима је учињено.

(3) Појединачним програмом посебно се утврђују: ниво зрелости малољетника, друга својства његове личности, могућност укључења у процес образовања и радног оспособљавања, коришћење и организација слободног времена, рад са родитељем, усвојиоцем или стараоцем малољетника и другим члановима његове породице, као и други облици психосоцијалног, педагошког и пенолошког утицаја на малољетника.

Трошкови извршења кривичних санкција

Члан 129

(1) Трошкови извршења кривичних санкција према малољетнику падају на терет буџета Републике Српске.

(2) Родитељ, усвојилац или старалац малољетника, односно друго лице које је по закону обавезно да издржава малољетника, као и малољетник који има приходе или имовину, у правилу нису дужни али могу да сносе дио трошкова извршења посебних обавеза, мјера појачаног надзора у другој породици, упућивања у васпитну установу, упућивања у васпитно-поправни дом и казне малољетничког затвора.

(3) О висини подмирења дијела трошкова, исхране и задовољавања других личних потреба малољетника одлучује суд на приједлог лица из става 2. овог члана и она може бити у висини износа минималне плате на нивоу Републике Српске коју утврђује Завод за статистику Републике Српске за мјесец који претходи мјесецу одлучивања или у висини коју предложи подносилац приједлога. У овом случају суд најприје доноси одлуку о изрицању кривичне санкције, а након тога наставља поступак за одлучивање о подмирењу дијела трошкова и о томе доноси посебно рјешење.

Измјена одлуке о трошковима

Члан 130

(1) На приједлог лица из члана 129. став 2. овог закона, односно на приједлог органа старатељства, друге породице, завода или установе у којој се кривична санкција извршава, судија може посебним рјешењем измијенити одлуку о подмиривању дијела трошкова исхране и задовољавања других личних потреба малољетника смјештеног у заводу или установи, односно трошкова насталих извршењем васпитних мјера, посебних обавеза или појачаног надзора у другој породици.

(2) Подмиривање трошкова кривичних санкција лица из члана 129. става 2. овог закона траје док, у односу на та лица, траје њихова законска обавеза издржавања малољетника, а у односу на малољетника док је у могућности да сноси трошкове извршења кривичне санкције.

Предузимање мјера ради заштите права малољетника

Члан 131

Када судија у току извршења кривичне санкције утврди да постоје чињенице и околности које упућују на потребу предузимања мјере ради заштите права малољетника, дужан је да о томе обавијести надлежни орган старатељства по мјесту пребивалишта или боравишта малољетника.

Право на приговор

Члан 132

(1) Малољетник који сматра да је лишен одређених права или да су му она повријеђена, као и да су учињене друге незаконитости или неправилности у току извршења заводске васпитне мјере или казне малољетничког затвора, има право приговора руководиоцу установе у којој се та кривична санкција извршава.

(2) Поводом приговора малољетника, руководилац установе у којој се васпитна мјера, односно казна малољетничког затвора извршава, доноси у року од три дана образложено рјешење којим се приговор одбија као неоснован или се утврђује његова потпуна или дјелимична основаност, у ком случају се хитно предузимају одговарајуће мјере за отклањање учињених повреда или лишавање права малољетника, односно других незаконитости или неправилности. Рјешење мора садржати поуку о правном лијеку.

(3) Против рјешења руководиоца установе о приговору малољетник може, у року од осам дана од пријема рјешења, поднијети жалбу судији суда који врши надзор над извршењем васпитне мјере, односно који је изрекао казну малољетничког затвора.

2. Извршење васпитних мјера

Извршење

Члан 133

(1) Васпитна мјера се извршава по правоснажности одлуке и када извршење нема законских сметњи, осим ако овим законом није друкчије одређено.

(2) За извршење васпитних мјера надлежан је орган старатељства, ако овим законом није друкчије одређено.

Надзор и контрола извршења

Члан 134

Надзор над извршењем и контролу извршења васпитне мјере врши судија који је изрекао васпитну мјеру.

Непосредни надзор

Члан 135

(1) Судија и тужилац најмање једном годишње врше непосредни надзор и контролу извршења васпитних мјера.

(2) Извјештаји о току и резултатима извршења васпитних мјера прибављају се и достављају у складу са чланом 120. овог закона.

2.1. Извршење мјера посебних обавеза

Надзор над извршењем

Члан 136

(1) На захтјев судије надлежни орган старатељства дужан је да достави извјештај о току и резултатима извршења изречене мјере посебне обавезе из члана 35. став 2. овог закона.

(2) Прибављање извјештаја из става 1. овог члана судија може повјерити и стручном савјетнику из члана 22. овог закона.

(3) Извршење мјере посебних обавеза регулише се посебним подзаконским актом из члана 35. став 9. овог закона.

2.2. Извршење мјере упућивања у васпитни центар

Надлежност и спровођење

Члан 137

(1) Орган старатељства надлежан према мјесту пребивалишта или боравишта малољетника у вријеме када је одлука којом је изречена мјера упућивања у васпитни центар постала извршна, надлежан је и за извршење ове васпитне мјере.

(2) Орган старатељства из става 1. овог члана брине се о спровођењу васпитне мјере упућивања у васпитни центар.

Боравак малољетника у васпитном центру

Члан 138

(1) Малољетник који је упућен у васпитни центар на одређени број часова током дана за вријеме извршења ове мјере остаје код својих родитеља, усвојиоца или стараоца, а малољетнику који је упућен на непрекидни боравак центар обезбјеђује смјештај и исхрану, при чему у оба случаја малољетник наставља да похађа школу или одлази на посао.

(2) Извјештај о току и резултатима спровођења мјере доставља се, на захтјев судији, тужиоцу и органу старатељства у току самог трајања мјере и по њеном истеку, а у случају трајања мјере из члана 36. став 2. тачка б) овог закона, сваких 15 дана.

(3) Одредбе овог закона којим се уређује извршење васпитне мјере појачаног надзора родитеља, усвојиоца или стараоца примјењују се и на извршење васпитне мјере упућивања у васпитни центар.

2.3. Извршење васпитних мјера појачаног надзора

2.3.1. Извршење мјере појачаног надзора родитеља, усвојиоца или стараоца

Почетак извршења

Члан 139

Извршење васпитне мјере појачани надзор родитеља, усвојиоца или стараоца почиње даном када се родитељу, усвојиоцу или стараоцу малољетника достави извршна судска одлука којом је изречена васпитна мјера.

Провјера извршења мјере

Члан 140

Родитељ, усвојилац или старалац малољетника дужан је да извршава налоге и упутства судије и да надлежном органу старатељства омогући провјеру извршења васпитне мјере и прихвати указану помоћ у циљу њеног извршења.

Обавјештавање суда

Члан 141

(1) Родитељ, усвојилац или старалац малољетника, односно орган старатељства, у роковима прописаним чланом 120. овог закона, обавјештавају суд о току и резултатима извршења васпитне мјере.

(2) Орган старатељства без одлагања обавјештава суд и тужиоца о разлозима који отежавају извршење мјере.

2.3.2. Извршење мјере појачаног надзора у другој породици

Упућивање у другу породицу

Члан 142

(1) Васпитна мјера појачаног надзора у другој породици извршава се у породици коју је одредио суд који је судио, на приједлог надлежног органа старатељства.

(2) По пријему извршне судске одлуке, која је претходно достављена малољетнику, надлежни орган старатељства упућује малољетника у породицу која је одређена судском одлуком.

Извршење мјере

Члан 143

(1) Надлежни орган старатељства и породица у коју се малољетник смјешта закључују уговор у писаном облику којим се регулишу међусобна права и обавезе.

(2) Породица у којој је малољетник смјештен дужна је надлежном органу старатељства да омогући провјеру извршења васпитне мјере и прихвати понуђену помоћ ради остваривања сврхе васпитне мјере.

(3) За вријеме извршења ове васпитне мјере малољетник одржава везе са својом породицом, ако суд који прати и контролише извршење васпитне мјере, на приједлог органа старатељства, друкчије не одлучи.

Измијењене околности

Члан 144

Суд који је изрекао васпитну мјеру појачаног надзора у другој породици може по службеној дужности или на приједлог тужиоца, односно органа старатељства, да одреди смјештај малољетника у неку другу породицу, ако се прилике у породици у којој је малољетник смјештен толико измијене да отежавају извршење васпитне мјере.

Сходна примјена одредаба

Члан 145

Одредбе овог закона којима се уређује извршење васпитне мјере појачаног надзора од стране родитеља, усвојиоца или стараоца примјењују се сходно и на извршење васпитне мјере појачаног надзора у другој породици.

2.3.3. Извршење мјере појачаног надзора надлежног органа старатељства

Орган старатељства

Члан 146

(1) За извршење васпитне мјере појачаног надзора органа старатељства надлежан је орган пребивалишта, односно боравишта малољетника у вријеме када је одлука којом је мјера изречена постала извршна.

(2) Орган старатељства дужан је да по пријему извршне одлуке којом је васпитна мјера појачаног надзора изречена одреди службено лице органа старатељства или друго стручно лице које ће мјеру спроводити и о томе одмах обавјештава судију.

Обавезе стручног лица органа старатељства, државних органа и других установа

Члан 147

(1) Стручно лице коме је повјерено извршење васпитне мјере сачињава програм рада са малољетником, у складу са упутствима суда и надлежног органа старатељства.

(2) Државни органи, васпитне, образовне, здравствене и друге установе дужни су да стручном лицу које спроводи ову васпитну мјеру пруже помоћ, а родитељ, усвојилац или старалац дужан је да обавијести стручно лице о приликама које отежавају извршење мјере.

(3) На остала питања у вези са извршењем васпитних мјера појачаног надзора надлежног органа старатељства сходно се примјењују одредбе овог закона којим се уређује извршење васпитне мјере појачаног надзора родитеља, усвојиоца или стараоца.

3. Извршење заводских васпитних мјера

3.1. Опште одредбе

Васпитне установе и васпитно-поправни дом

Члан 148

Заводске мјере извршавају се у васпитним установама, васпитно-поправном дому и посебној установи за лијечење и оспособљавање малољетника.

Достава документације и одлуке органу надлежном за извршење

Члан 149

(1) Суд који је судио извршну одлуку са документацијом коју чини извод из матичне књиге рођених, исправама или доказима о дотадашњем школовању и оспособљавању, налазом о здравственом стању, подацима о ранијем вршењу кривичних дјела, вођеним поступцима и извјештајима органа старатељства, заједно са налогом, доставља органу надлежном за упућивање ради извршења заводске мјере у року од три дана од дана када је одлука постала извршна.

(2) Орган коме је одлука достављена на извршење дужан је да приступи извршењу кривичне санкције у року од осам, а најдуже у року од 15 дана од дана пријема одлуке и документације из става 1. овог члана.

Пријем малољетника у установу

Члан 150

(1) Пријем малољетника у установу врши се на основу налога о извршењу санкције који издаје суд.

(2) Након пријема у установу, малољетнику се на језику и на начин који разумије објашњавају правила установе, права и обавезе које има, а у року од 24 часа обавља се и медицински преглед малољетника.

(3) Малољетнику се обезбјеђује копија правилника установе у којој се налази. За малољетнике који су неписмени или не разумију језик, информације преносе на начин који обезбјеђује њихово потпуно разумијевање.

(4) Досијеи малољетника који садрже податке о идентитету, чињеницама и разлозима упућивања у установу, органу који је то одредио, дану и сату пријема, податке о премјештању и отпуштању, детаље о физичком и менталном здрављу малољетника, као и обавјештења родитељу, усвојиоцу или стараоцу, повјерљиве су природе и доступни су само овлашћеном особљу установе.

Права малољетника

Члан 151

(1) Малољетник према коме се извршава заводска мјера има права на:

а) дозволу да носи властиту одјећу ако је погодна, а ако исту нема, установа је дужна да му се обезбиједи: доњи веш, сезонска одјећа и обућа примјерена локалним временским условима. Погодном одјећом се сматра и одјећа која није деградирајућа или понижавајућа и која не представља ризик за безбједност,

б) исхрану која је дијететски, хигијенски и здравствено прилагођена његовом узрасту, која га одржава у добром здрављу и снази и омогућава му нормалан психофизички развој,

в) најмање три оброка дневно чија је укупна вриједност најмање 16.000 џула,

г) боравак изван затворених просторија у установи у слободно вријеме и на свјежем ваздуху у трајању најмање три часа дневно,

д) учествовање у организованим културним, спортским и другим прикладним активностима изван установе,

ђ) обезбијеђене услове за бављење физичком рекреацијом и спортом,

е) похађање наставе изван установе ако у тој установи није организована настава одређеног смјера или образовања и ако то оправдавају досадашњи успјеси у васпитању и школовању малољетника, под условом да то не штети извршењу васпитне мјере,

ж) неограничен пријем пакета чија се тежина и допуштена садржина одређују актом о кућном реду,

з) примање поште и по сопственом избору комуницирање у писаној форми или телефоном најмање два пута седмично,

и) примање информација праћењем штампе и других публикација, радио и телевизијског програма, играног филма, приступом библиотеци, Интернету или на други прихватљив начин који промовише добробит малољетника,

ј) посјете једном недјељно родитеља, усвојилаца, старалаца, брачног друга, лица са којим је засновао ванбрачну заједницу, усвојеника, дјеце и осталих сродника у правој линији, а у побочној линији до четвртог степена сродства,

к) боравак са брачним другом или лицем са којим је засновао ванбрачну заједницу једном мјесечно до три часа насамо у за ту сврху одређеној просторији у оквиру установе,

л) посјете два пута мјесечно и других лица која не ометају извршење васпитне мјере, с тим да забрану посјете ових лица може да изрекне руководилац установе који ће рјешењем дати образложење за доношење такве одлуке, љ) посјете представника владиних и невладиних организација, институција и других који су заинтересовани за пружање помоћи малољетнику у облику образовања, запошљавања или смјештаја у сврху припреме за повратак у заједницу,

м) рад према својим могућностима у установи сагласно обавезама у похађању наставе. За малољетника који не похађа наставу, радно вријеме траје у складу са општим прописима. Малољетник се ван радног времена може радно ангажовати највише два часа дневно на одржавању чистоће и другим текућим пословима установе,

н) накнаду за рад и новчане награде за посебне успјехе у раду, чије најниже и највише износе одређује руководилац установе за извршење заводских санкција, као и право да половином накнаде и награде слободно располаже, а остатак му се ставља на штедњу, с тим да му, изузетно, руководилац установе може одобрити коришћење цијеле накнаде. Ни у ком случају интерес малољетника и његов рад не смију бити подређени циљевима остваривања профита установе или неког трећег,

њ) дневни и недељни одмор у складу са општим прописима,

о) годишњи одмор у трајању од 18 до 30 дана, а који се користи изван установе или у оквиру установе, с тим да о дужини, начину и мјесту коришћења одлучује руководилац установе на приједлог васпитача,

п) здравствену заштиту изван установе, ако установа не може да пружи одговарајућу здравствену заштиту. Вријеме проведено на лијечењу у одговарајућој здравственој установи урачунава се у трајање васпитне мјере,

р) обавјештавање породице малољетника о здравственом стању малољетника, а ако малољетник умре у року од шест мјесеци од отпуштања, да изврше увид у извјештаје спроведене истраге,

с) обавјештавање у најкраћем могућем року о смрти, озбиљној болести или повреди било ког члана уже породице и да се обезбиједи посјета члану породице или присуство сахрани и

т) право, ако жели, да учествује у вјерској служби и у вези с тим да посједује и задржи потребне вјерске књиге и предмете за вјероисповиједање, као и право да одбије све облике учешћа у вјерским и религиозним службама и образовању.

Погодности

Члан 152

(1) Малољетнику који се добро влада и залаже на раду руководилац установе васпитно-поправног дома може додијелити сљедеће погодности:

а) проширено право на пријем посјета,

б) слободне изласке из дома у град,

в) посјете спортским, културним и другим прикладним догађајима изван васпитно-поправног дома,

г) посјете породици, сродницима или другим блиским лицима за вријеме викенда и празника и

д) додатна одсуства из установе васпитно-поправног дома до 15 дана.

(2) Проширено право на пријем посјета подразумијева и чешће посјете лица из члана 151. став 1. тачка л) овог закона.

(3) Руководилац установе у складу с посебним правилником може малољетнику додијелити и друге погодности које повољно утичу на извршење васпитне мјере.

Дисциплински прекршаји и поступак

Члан 153

(1) Имајући у виду основне карактеристике, потребе и права малољетника, министар ће посебним правилником прописати које понашање представља дисциплински прекршај, врсте санкција које се могу изрећи и њихово трајање, орган који је овлашћен да изриче те санкције, као и орган овлашћен да разматра жалбе.

(2) Ниједан малољетник неће бити кажњен за дисциплински прекршај о коме претходно није спроведена истрага и малољетник на њему разумљив начин претходно обавијештен о наведеном прекршају и дата му могућност да презентује своју одбрану, укључујући и право на жалбу.

Забрањене дисциплинске мјере

Члан 154

Забрањене су дисциплинске мјере које укључују ускраћивање рада, смањење хране, ограничење комуникације малољетника са члановима породице, затварање у мрачне просторије и самице, колективно кажњавање малољетника, као и друге дисциплинске мјере које деградирају и угрожавају физичко или ментално здравље малољетника.

Дисциплинске мјере

Члан 155

(1) Због повреде одредаба овог закона које се односе на правила боравка у установи васпитно-поправног дома, правила кућног реда и радне дисциплине, обавеза и програма поступања и налога овлашћених лица малољетнику се могу изрећи дисциплинске мјере опомене и одузимања додијељених погодности.

(2) Погодности предвиђене чланом 152. став 1. тачка г) овог закона могу се ограничити само ако би посјета породици, сродницима или другим блиским лицима угрозила физичко и ментално здравље малољетника или би се на други начин ометало извршење васпитне мјере, о чему руководилац установе доноси рјешење са разлозима за доношење такве одлуке.

(3) Ако се сврха дисциплинске мјере може постићи и без њеног извршења, извршење дисциплинских мјера одузимања додијељених погодности може се условно одложити до 90 дана. Условно одлагање извршења дисциплинске мјере може се опозвати ако се малољетнику у року за који је одложено извршење изрекне ново одузимање додијељених погодности.

Забрана ношења и употребе оружја и ограничења употребе силе и принуде

Члан 156

(1) Забрањено је ношење и употреба оружја од стране запослених у установи у којима се извршавају заводске васпитне мјере.

(2) Употреба средстава силе и принуде из било ког разлога је забрањена, изузев у случајевима када су друге методе контроле исцрпљене или су биле неуспјешне, и то само на најкраће могуће вријеме и у складу са овлашћењима утврђеним законом и прописима установе.

(3) По наређењу руководиоца установе средства силе и принуде за привремено онеспособљавање могу се примијенити само ради спречавања малољетниковог самоповређивања, спречавања физичког напада и повређивања службеног лица и других малољетника или уништења имовине већих размјера, а о чему се одмах обавјештавају суд, тужилаштво и Министарство правде (у даљем тексту: Министарство).

Правилник о кућном реду

Члан 157

Ближе одредбе о организацији и начину извршења заводских васпитних мјера прописују се правилником о кућном реду установе.

Обилазак малољетника смјештеног у установи

Члан 158

(1) Судија и тужилац најмање два пута у току године обилазе малољетника смјештеног у установи за извршење заводских мјера, гдје у непосредном контакту са малољетником и стручним лицима која се старају о извршењу мјере, као и увидом у одговарајућу документацију, утврђују законитост и правилност поступања и цијене успјех постигнут у васпитању и правилном развоју личности малољетника.

(2) О уоченим пропустима и другим запажањима, лица из става 1. овог члана дужна су да без одлагања обавијесте Министарство, као и установу у којој се васпитна мјера извршава.

(3) По обавјештавању судије, односно тужиоца, Министарство, као и управа установе у којој се васпитна мјера извршава, дужни су да без одлагања изврше одговарајуће провјере и предузму мјере за отклањање незаконитости и неправилности и о томе обавијесте судију и тужиоца.

Одлагање извршења заводске мјере

Члан 159

(1) На молбу малољетника, његовог родитеља, усвојиоца или стараоца или на приједлог надлежног органа старатељства, судија може из разлога предвиђених Законом о извршењу кривичних санкција одложити извршење заводске мјере.

(2) О одлагању одлучује рјешењем судија који је изрекао васпитну мјеру у року од три дана од дана пријема молбе. Вријеме одлагања може бити одређено у трајању до године дана, а у случају болести малољетника док болест траје.

(3) Против рјешења судије, родитељ, усвојилац или старалац малољетника могу у року од три дана од дана пријема рјешења поднијети жалбу вијећу за малољетнике истог суда. Вијеће за малољетнике о жалби одлучује у року од три дана од дана пријема жалбе.

(4) Молба и приједлог из става 1. овог члана и жалба из става 3. овог члана задржавају извршење заводске мјере.

(5) Ако суд приликом поновног одбијања молбе за одлагање извршења утврди да се право на молбу злоупотребљава, одлучује да жалба не задржава извршење заводске мјере.

Прекид извршења заводске мјере

Члан 160

(1) На молбу малољетника, његовог родитеља, усвојиоца или стараоца, на приједлог органа старатељства или руководиоца установе у којој се заводска мјера извршава, судија може из разлога предвиђених Законом о извршењу кривичних санкција прекинути извршење васпитне мјере.

(2) Прекид извршења заводске мјере дозвољава се на захтјев тужиоца, осуђеног и браниоца ако је против рјешења о изрицању те мјере поднесен захтјев за заштиту законитости. О прекиду одлучује рјешењем судија који је изрекао васпитну мјеру и то у року од три дана од дана пријема молбе.

(3) Вријеме прекида извршења заводске мјере може бити одређено у трајању до годину дана, а у случају болести малољетника док болест траје.

(4) Против рјешења судије лица из става 1. овог члана могу изјавити жалбу вијећу за малољетнике у року од три дана од дана пријема рјешења. Вијеће за малољетнике о жалби одлучује у року од три дана од дана пријема жалбе.

(5) Вријеме прекида извршења не урачунава се у вријеме трајања мјере.

(6) Када престану околности због којих је одобрен прекид издржавања заводске мјере или се утврди да је прекид одобрен на основу лажних исправа и доказа или ако се прекид не користи у сврху за коју је дозвољен, судија који је изрекао заводску мјеру укида рјешење из став 1. овог члана и малољетнику налаже да се одмах, а најдуже у року од три дана од пријема рјешења јави установи ради извршења заводске мјере. Рјешење се доставља малољетнику, родитељима, односно стараоцу или усвојиоцу и установи, с тим да жалба не задржава извршење заводске мјере.

(7) Против рјешења судије из става 6. овог члана жалбу могу изјавити малољетник, родитељи, односно старалац или усвојилац у року од три дана од пријема рјешења вијећу из члана 17. став 3. овог закона. Вијеће о жалби одлучује у року од три дана од пријема жалбе.

Сходна примјена Закона о извршењу кривичних санкција

Члан 161

На сва остала питања у вези са одлагањем и прекидом извршења заводских мјера сходно се примјењују одредбе Закона о извршењу кривичних санкција којим се уређује одлагање извршења и прекид извршења казне затвора за учињено кривично дјело.

Отпуштање малољетника из установе

Члан 162

(1) Малољетник се отпушта са извршења заводске мјере када протекне законом одређено најдуже трајање мјере или када суд донесе одлуку о обустављању њеног извршења, замјени изречене васпитне мјере другом мјером или условним отпустом.

(2) О условном отпусту из васпитне установе и васпитно-поправног дома, на молбу малољетника, одлучује судија суда који је изрекао мјеру упућивања у васпитну установу и васпитно-поправни дом.

(3) Када се малољетник налази у завршном разреду школе или при крају стручног усавршавања, а отпуштањем из установе у којој се мјера извршава би се онемогућио завршетак школовања или стручног оспособљавања, установа може, на молбу малољетника, омогућити завршетак школовања или стручног оспособљавања.

(4) У том случају на малољетника се не примјењују одредбе члана 163. став 4. и члана 168. став 4. овог закона.

3.2. Извршење мјере упућивање у васпитну установу

Упућивање у васпитну установу

Члан 163

(1) Заводска мјера упућивања у васпитну установу извршава се у установи која обезбјеђује смјештај и задовољавање васпитних, здравствених, образовних, спортских и других развојних потреба малољетника.

(2) Заводска мјера упућивања у васпитну установу изречена лицу мушког пола извршава се у васпитној установи за та лица.

(3) Заводска мјера упућивања у васпитну установу изречена лицу женског пола извршава се у васпитној установи за малољетнице или у одвојеном женском одјељењу васпитне установе из става 2. овог члана.

(4) Малољетник коме је изречена ова васпитна мјера има иста права и обавезе као и остали малољетници у васпитној установи, с тим што му се у погледу поступања поклања посебна пажња, али тако да се у животу и раду у установи не издваја од осталих.

(5) О изреченој васпитној мјери малољетнику упознаје се само руководилац установе, као и васпитно, образовно и друго стручно особље које је укључено у извршење васпитне мјере.

(6) Лице коме је изречена заводска мјера упућивања у васпитну установу може у њој остати до навршене 23 године.

Довођење малољетника у установу

Члан 164

(1) Орган старатељства надлежан према мјесту пребивалишта, односно боравишта малољетника у вријеме када је одлука којом је васпитна мјера изречена постала извршна одређује лице које је дужно да малољетника доведе у васпитну установу.

(2) Васпитна установа обавјештава суд о пријему малољетника и дану почетка извршења васпитне мјере.

Пријем малољетника у установу

Члан 165

(1) Приликом ступања малољетника у васпитну установу, у складу са одредбом члана 150. овог закона најприје се утврђује идентитет малољетника, затим слиједи љекарски преглед, а потом испитивање личности у посебном одјељењу васпитне установе ради одређивања програма поступања. Ово испитивање може трајати најдуже 30 дана.

(2) Појединачни програм поступања с малољетником сачињава стручни тим установе.

(3) Послије испитивања из става 1. овог члана малољетник се распоређује у васпитну групу која се формира према узрасту, нивоу зрелости и другим личним својствима малољетника, као и одређеном програму поступања, у циљу примјене истоврсних васпитних поступака и утицаја.

(4) Васпитна група има највише 10 малољетника и посебног васпитача.

Немогућност отпочињања или наставка извршења васпитне мјере

Члан 166

(1) Ако извршење мјере не може да отпочне или се настави због одбијања или бјекства малољетника, орган старатељства, односно руководилац установе о томе обавјештава надлежну организациону јединицу Министарства унутрашњих послова која доводи малољетника у васпитну установу.

(2) Начин довођења не смије нарушавати достојанство малољетника, нити му наудити физички или ментално.

Премјештај малољетника у другу васпитну установу

Члан 167

На захтјев малољетника, родитеља, усвојиоца или стараоца малољетника или на приједлог установе у којој се мјера извршава, односно на приједлог надлежног органа старатељства, суд може донијети одлуку о премјештају малољетника у другу васпитну установу када првобитни критеријуми за упућивање или даља потреба за реинтеграцијом у друштво могу бити ефикасније постигнути у другој установи или када образложени разлози безбједности пребацивање чине неопходном мјером.

3.3. Извршење мјере упућивања у васпитно-поправни дом

Васпитно-поправни дом

Члан 168

(1) Заводска мјера упућивања у васпитно-поправни дом изречена лицу мушког пола извршава се у васпитно-поправном дому за та лица.

(2) Заводска мјера упућивања у васпитно-поправни дом изречена лицу женског пола извршава се у васпитно-поправном дому за малољетнице или у одвојеном женском одјељењу васпитно-поправног дома из става 1. овог члана.

(3) Пунољетно лице коме је изречена мјера из става 1. овог члана, као и малољетник који у васпитно-поправном дому док траје мјера постане пунољетан, смјешта се у посебно одјељење васпитно-поправног дома.

(4) Лице коме је изречена заводска мјера упућивања у васпитно-поправни дом, у њему може остати до навршене 23 године.

Упућивање малољетника

Члан 169

(1) За упућивање малољетника у васпитно-поправни дом надлежан је суд који је изрекао мјеру. Малољетнику се за припрему мора оставити најмање осам, а највише 15 дана.

(2) Малољетника који се налази у притвору у васпитно-поправни дом упућује суд на чијем је подручју сједиште установе у којој је малољетник притворен.

(3) Суд који упућује малољетника на извршење ове мјере доставља васпитно-поправном дому извршну одлуку о изреченој мјери са документацијом из члана 149. став 1. овог закона.

Довођење у васпитно-поправни дом

Члан 170

(1) Суд који је судио налаже малољетнику који није у притвору у писаном облику да се одређеног дана јави ради извршења изречене мјере или налаже родитељу, усвојиоцу или стараоцу да малољетника одређеног дана доведе у васпитно-поправни дом.

(2) Суд из става 1. овог члана обавјештава васпитно-поправни дом о датуму када малољетник треба да се јави и уз то обавјештење доставља извршну одлуку о изрицању мјере са подацима о малољетнику прибављеним у току поступка из члана 149. став 1. овог закона.

(3) Ако се малољетник по налогу суда не јави у васпитно-поправни дом, суд наређује његово довођење, а ако се малољетник крије или је у бјекству, суд наређује издавање потјернице.

(4) У случају бјекства малољетника из васпитно-поправног дома, руководилац установе ће одмах обавијестити родитеља, односно стараоца малољетника и наредити издавање потјернице.

Пријем малољетника у васпитно-поправни дом

Члан 171

Пријем малољетника у васпитно-поправни дом врши се у складу са одредбама члана 150. овог закона.

3.4. Упућивање у посебну установу за лијечење и оспособљавање

Ометеност у психофизичком развоју

Члан 172

(1) Малољетник коме је због ометености у психофизичком развоју или због психичких поремећаја изречена мјера упућивања у посебну установу за лијечење и оспособљавање на основу одредбе члана 44. овог закона, у тој установи има иста права као и остали малољетници смјештени у установу.

(2) Ако се у посебној установи за лијечење и оспособљавање не могу задовољити потребе малољетника са инвалидитетом, малољетник се премијешта у специјализовани завод или установу гдје се ове потребе могу задовољити.

Упућивање у посебну установу за лијечење и оспособљавање

Члан 173

(1) Упућивање малољетника у посебну установу за лијечење и оспособљавање врши орган старатељства према пребивалишту, односно боравишту малољетника у вријеме када је одлука којом је васпитна мјера изречена постала извршна.

(2) Орган старатељства из става 1. овог члана одмах обавјештава суд надлежан за извршење ове мјере и надлежну организациону јединицу Министарства унутрашњих послова када извршење мјере не може да започне или да се настави због одбијања или бјекства малољетника.

(3) Малољетник се доводи и спроводи у пратњи здравствених радника.

(4) Начин довођења и спровођења не смије нарушавати достојанство малољетника, нити му наудити физички или ментално.

Извјештавање

Члан 174

Посебна установа за лијечење и оспособљавање малољетника о резултатима извршења мјере доставља извјештај у складу са чланом 120. став 1. овог закона, а када малољетник постане пунољетан, посебно извјештава судију и тужиоца о здравственом стању малољетника ради испитивања потребе за доношењем једне од одлука предвиђених чланом 44. став 3. овог закона.

4. Извршење казне малољетничког затвора и мјера безбједности

Одвојени казнено-поправни заводи

Члан 175

(1) Казна малољетничког затвора извршава се у посебном казнено-поправном заводу за малољетнике који не могу имати додира са казнено-поправном установом у којој одрасла лица издржавају казну затвора.

(2) Казна малољетничког затвора изречена лицима женског пола извршава се у посебном казнено-поправном заводу за малољетнице или посебном одјељењу казнено-поправног завода за малољетнике из става 1. овог члана.

(3) Малољетници који за вријеме извршења казне малољетничког затвора постану пунољетни и даље настављају да бораве у заводу за малољетнике или у одјељењу за млађа пунољетна лица, осим ако њихова друштвена реинтеграција неће имати већи ефекат ако се смјесте у завод за одрасле.

(4) Млађа пунољетна лица којима је изречена казна малољетничког затвора смјештају се у завод који има сличан режим као и завод за малољетнике.

Вријеме останка у казнено-поправном заводу ради школовања или стручног оспособљавања

Члан 176

(1) Осуђени на казну малољетничког затвора у казнено-поправном заводу за малољетнике може остати најдуже до навршене 23 године, а ако до тада не издржи казну, поступа се у складу са чланом 175. овог закона.

(2) Изузетно, у казнено-поправном заводу за малољетнике осуђени може остати и након што је навршио 23 године, ако је то потребно ради завршавања школовања или стручног оспособљавања или ако остатак неиздржане казне није већи од шест мјесеци, али најдуже до навршених 25 година.

Одлучивање о условном отпусту

Члан 177

(1) О условном отпусту осуђеног на казну малољетничког затвора одлучује судија првостепеног суда који је донио пресуду.

(2) Судија одлучује о условном отпусту на основу молбе малољетника.

(3) Прије доношења одлуке судија, по потреби, усмено саслушава малољетника, његове родитеље, представнике органа старатељства и друга лица и прибавља извјештај и мишљење казнено-поправне установе о оправданости условног отпуста. Усмено саслушање малољетника обавезно је ако се одлучује о условном отпусту послије двије трећине издржане казне, осим ако судија, на основу доступне документације, не оцијени да су испуњени услови за условни отпуст.

(4) Ако је малољетник издржао казну из става 3. овог члана, а његово понашање током издржавања казне указује да у складу са чланом 31. овог закона није постигнута сврха кажњавања, захтјев за условни отпуст се одбија и малољетник се о томе обавјештава.

(5) О опозивању условног отпуста, када се за то стекну услови, послије саслушања тужиоца и малољетника, одлучује суд који је донио одлуку о условном отпусту.

Сходна примјена одредаба овог закона и Закона о извршењу кривичних санкција

Члан 178

(1) Одредбе чл. од 149. до 157. и чл. 158, 159. и 160. овог закона сходно се примјењују и у односу на малољетника коме је изречена казна малољетничког затвора.

(2) На остала питања у вези са извршењем казне малољетничког затвора сходно се примјењују одредбе Закона о извршењу кривичних санкција, уколико нису у супротности са одредбама овог закона.

Посебна одјељења за извршење мјера безбједности

Члан 179

(1) Извршење мјере безбједности обавезног психијатријског лијечења и обавезног лијечења од зависности прилагођава се узрасту и личности малољетника.

(2) Мјера обавезног психијатријског лијечења, када постоје услови из члана 63. став 1. овог закона, и мјера безбједности обавезног лијечења од зависности, када постоје услови из члана 64. став 1. овог закона, извршавају се у посебном одјељењу здравствене установе одређене за малољетнике или у другим специјализованим здравственим установама. Мјера безбједности амбулантног лијечења на слободи, када постоје услови из члана 65. став 1. овог закона извршава се у амбуланти која се одређује на приједлог органа старатељства који прати извршење мјера безбједности и о томе свака три мјесеца обавјештава тужиоца, родитеља, односно стараоца или малољетника и суд.

(3) Малољетник у здравственој установи или специјализованој установи или на амбулантном лијечењу остаје све док не престану разлози због којих је изречена мјера безбједности, али најдуже до истека трајања васпитне мјере или казне малољетничког затвора или док траје одгођено извршење ове казне или условни отпуст из завода или установе.

(4) Када су испуњени услови из члана 122. овог закона, суд предузима предвиђене мјере у сврху обезбјеђења спровођења изречених мјера безбједности.

5. Помоћ послије извршења заводских мјера и казне малољетничког затвора

Орган старатељства

Члан 180

(1) Надлежни орган старатељства дужан је да током трајања заводске мјере и казне малољетничког затвора одржава сталну везу са малољетником, његовом породицом и установом у коју је малољетник смјештен, како би се малољетник и његова породица што боље припремили за враћање малољетника у ранију социјалну средину и његово укључивање у даљи друштвени живот.

(2) Установа у којој се извршавају заводске мјере и установа у којој се извршава казна малољетничког затвора дужни су да најмање 90 дана прије планираног отпуштања малољетника обавијесте о томе родитеље малољетника, усвојиоца или стараоца, односно блиске сроднике са којима је малољетник живио, као и надлежни орган старатељства, и предложе им мјере које би требало предузети за прихватање малољетника.

Обавјештавање органа старатељства и дужност пружања помоћи након извршења кривичне санкције

Члан 181

(1) Родитељ, усвојилац или старалац, односно блиски сродник са којим је малољетник живио прије ступања на издржавање заводске мјере или казне малољетничког затвора, дужан је да о повратку малољетника у породицу обавијести надлежни орган старатељства.

(2) Надлежни орган старатељства дужан је да малољетнику послије извршења кривичне санкције из става 1. овог члана пружи потребну помоћ.

Врсте помоћи

Члан 182

(1) Након извршења кривичне санкције надлежни орган старатељства у контакту и сарадњи са надлежним министарствима и другим владиним и невладиним организацијама, институцијама, предузећима и појединцима малољетнику пружа помоћ око изналажења смјештаја и средине у којој ће живјети, довршетка започетог образовања и стручног оспособљавања, лијечења ради заштите његовог физичког и душевног здравља, при проналажењу запослења, обезбјеђењу исхране, одјеће и финансијских средстава за друге нужне потребе ради омогућавања његовог поновног интегрисања у друштвену заједницу.

(2) Предмет посебне бриге органа старатељства у складу са ставом 1. овог члана су малољетници без икаквог старања и породичног окружења, они који су без одговарајућег родитељског старања, као и друге осјетљиве групе дјеце.

Брига о малољетнику без родитељског старања

Члан 183

(1) Надлежни орган старатељства дужан је послије отпуштања малољетника са извршења заводске мјере или казне малољетничког затвора посебно да брине о малољетнику без родитеља, као и о малољетнику чије су породичне и материјалне прилике несређене.

(2) Ова брига подразумијева нарочито смјештај, исхрану, набавку одјеће, лијечење, помоћ у сређивању породичних прилика, окончање стручног оспособљавања и запошљавање малољетника.

 

VI- КРИВИЧНА ДЈЕЛА НА ШТБТУ ДЈЕЦЕ И МАЛОЉЕТНИКА

Општа одредба

Члан 184

(1) Судија за малољетнике, или судија који има посебна знања суди и пунољетним учиниоцима за кривична дјела прописана Кривичним законом, када се у кривичном поступку као оштећени појављује дијете и малољетно лице, као што су кривична дјела:

а) убиство,

б) тешко убиство,

в) убиство дјетета при порођају,

г) навођење на самоубиство и помагање у самоубиству,

д) тешка тјелесна повреда,

ђ) отмица,

е) противправно лишење слободе,

ж) злостављање,

з) силовање,

и) обљуба над немоћним лицем,

ј) полно насиље над дјететом,

к) обљуба злоупотребом положаја,

л) задовољавање полних страсти пред другим,

љ) трговина људима ради вршења проституције,

м) искоришћавање дјеце или малољетних лица за порнографију,

н) производња и приказивање дјечије порнографије,

њ) родоскрвљење,

о) ванбрачна заједница са малољетним лицем,

п) одузимање малољетног лица,

р) запуштање и злостављање малољетног лица,

с) насиље у породици или породичној заједници,

т) кршење породичних обавеза,

ћ) избјегавање давања издржавања,

у) омогућавање уживања опојних дрога,

ф) разбојништво и

х) разбојничка крађа.

(2) Тужилац покреће и поступак против пунољетних учинилаца других кривичних дјела прописаних кривичним законом, сагласно одредбама овог дијела закона, ако оцијени да је то потребно ради посебне заштите личности дјеце и малољетних лица која као оштећени учествују у кривичном поступку.

 

 

Спровођење кривичног поступка

Члан 185

(1) Кривични поступак против учинилаца кривичних дјела из члана 184. овог закона води се према одредбама Закона о кривичном поступку, с тим да се не примјењују одредбе које се односе на казнени налог.

(2) Истрагу води тужилац који је стекао посебна знања из области права дјетета и кривичноправне заштите малољетних лица.

(3) У истражним радњама поступају специјализована овлашћена службена лица која су стекла посебна знања из области права дјетета и кривичноправне заштите малољетних лица.

Поступање

Члан 186

(1) Код поступања у кривичним предметима против учинилаца кривичних дјела на штету дјеце и малољетника, при спровођењу процесних радњи посебно обазриво се односи према дјетету или малољетнику на чију штету је учињено кривично дјело, имајући у виду његов узраст, особине његове личности, образовање и прилике у којима живи, како би се избјегле могуће штетне посљедице на његов будући живот, васпитање и развој. Саслушање дјетета или малољетника се у правилу обавља уз помоћ педагога, психолога или другог стручног лица.

(2) Ако се као свједок саслушава дијете или млађи малољетник оштећен кривичним дјелом из члана 184. овог закона, саслушање се може спровести највише два пута. Тужилац или овлашћено службено лице саслушава свједока путем техничких уређаја за пренос слике и звука, а без присуства тужиоца или овлашћеног службеног лица у просторији гдје се свједок налази. Саслушање дјетета или малољетника се у правилу обавља уз помоћ педагога, психолога или другог стручног лица.

(3) Дијете или млађе малољетно лице може се саслушати у свом стану или другом простору у коме борави или центру за социјални рад. При саслушању свједока поступа се у складу са ставом 2. овог члана.

(4) Суд саслушава дијете или малољетника као свједока оштећеног кривичним дјелом из члана 184. овог закона, у складу са ставом 2. овог члана, тако да суд, странке у поступку и бранилац могу постављати питања, а да не буду присутни у истој просторији са свједоком. Саслушање дјетета или малољетника се обавља тако да се питања постављају посредством суда, а по потреби уз помоћ педагога, психолога или другог стручног лица.

(5) У сврху заштите дјеце и малољетника оштећених кривичним дјелом из члана 184. овог закона, примјењују се одговарајуће одредбе закона којим се прописује заштита свједока у кривичном поступку у Републици Српској.

(6) Одредбе овог члана се примјењују и онда када се саслушава дијете или малољетник који је свједок очевидац учињеног дјела из члана 184. овог закона.

(7) Одредба члана 84. овог закона примјењује се у кривичном поступку против учинилаца кривичних дјела на штету дјеце и малољетника.

Забрана суочења

Члан 187

Ако се као свједок саслушава дијете или малољетник који је озбиљно физички или психички трауматизован околностима под којима је извршено кривично дјело или пати од озбиљних психичких поремећаја који га чине посебно осјетљивим, забрањено је вршити његово суочење са осумњиченим, односно оптуженим.

 

 

 

Препознавање осумњиченог, односно оптуженог

Члан 188

Ако препознавање осумњиченог, односно оптуженог врши малољетник оштећен кривичним дјелом, или је очевидац учињеног кривичног дјела, такво препознавање у свим фазама поступка врши се на начин који у потпуности онемогућава да осумњичени, односно оптужени, види малољетно лице.

Надлежност и састав суда

Члан 189

У погледу надлежности и састава суда који суди пунољетним учиниоцима кривичних дјела на штету дјеце и малољетника, сходно се примјењују одредбе Закона о кривичном поступку, ако овим законом није другачије прописано.

Хитност поступања

Члан 190

Кривични поступак за дјела из члана 184. овог закона је хитан.

VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Важење правоснажно изречених васпитних мјера

Члан 191

(1) Васпитна мјера појачаног надзора родитеља, усвојиоца или стараоца, појачаног надзора у другој породици и појачаног надзора надлежног органа старатељства која је правоснажно изречена до дана ступања на снагу овог закона не може трајати дуже од времена прописаног овим законом.

(2) Заводска васпитна мјера упућивања у васпитну установу, упућивања у васпитно-поправни дом и упућивања у посебну установу за лијечење и оспособљавање која је правоснажно изречена до дана ступања на снагу овог закона не може трајати дуже од времена предвиђеног овим законом.

(3) Заводска васпитна мјера правоснажно изречена до дана ступања на снагу овог закона пунољетном лицу које је починило кривично дјело као старији малољетник, а у вријеме суђења није навршило 23 године живота, замијениће се васпитном мјером појачаног надзора надлежног органа старатељства.

Правоснажно изречена казна малољетничког затвора

Члан 192

Казна малољетничког затвора правоснажно изречена до дана ступања на снагу овог закона у трајању дужем него што би се могла изрећи по одредбама члана 51. став 1. овог закона смањује се према одредбама овог закона.

Поступање у односу на застарјелост извршења казне

Члан 193

Одредбе члана 56. овог закона примјењују се за застарјелост извршења казне малољетничког затвора и када је пресуда изречена прије ступања на снагу овог закона, уколико застарјелост већ није наступила.

Рехабилитација

Члан 194

Одредбе члана 60. овог закона о рехабилитацији учинилаца кривичних дјела осуђених на казну малољетничког затвора примјењују се и у односу на осуђене прије ступања на снагу овог закона, уколико рехабилитација већ није наступила.

Досадашњи кривични поступци

Члан 195

(1) Кривични поступак који је покренут прије ступања на снагу овог закона наставиће се по овом закону, ако овим законом није другачије одређено.

(2) Предмети из става 1. овог члана који се налазе у фази припремног поступка доставиће се одмах тужилаштву, а ако је у току извршење појединих истражних радњи, у року од осам дана од дана ступања на снагу овог закона.

(3) Ако је до ступања на снагу овог закона донесена одлука против које је по одредбама Закона о кривичном поступку и другим законским прописима из ове области дозвољен правни лијек, а та одлука није достављена лицима која имају право на правни лијек или ако је правни лијек поднесен, али о њему још није одлучено у погледу права на правни лијек и поступак по правном лијеку, примјењују се одредбе Закона о кривичном поступку.

Рачунање рокова

Члан 196

(1) Ако је на дан ступања на снагу овог закона у предметима из његове надлежности био у току какав рок, тај рок се рачуна према одредбама овог закона, осим ако је рок по досадашњим прописима био дужи.

(2) Одредбе чл. 100, 101. и 102. овог закона о роковима трајања притвора примјењују се у предметима започетим након ступања на снагу овог закона.

Едукација

Члан 197

(1) О стицању посебних знања и континуираном стручном оспособљавању и усавршавању судија и тужилаца из области дјечијих права, преступништва младих и њихове кривичноправне заштите брине се Центар за едукацију судија и тужилаца Републике Српске, и то под надзором Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине.

(2) Министарство, Министарство рада и борачко-инвалидске заштите, Министарство здравља и социјалне заштите, Министарство унутрашњих послова, Удружење медијатора БиХ и Адвокатска комора Републике Српске брину о стручном усавршавању лица која раде на пословима преступништва младих и кривичноправне заштите дјеце, овлашћених службених лица, социјалних радника, медијатора, адвоката, и радника запослених у установама и заводима, путем сарадње са Центром за едукацију судија и тужилаца Републике Српске, научним установама, професионалним удружењима и невладиним организацијама, кроз стручна савјетовања, семинаре, провјере знања и друге облике додатног оспособљавања стручних лица која раде на тим пословима, а према Програму едукације који доноси министар.

(3) Центар за едукацију судија и тужилаца Републике Српске обезбјеђује тужиоцима и судијама увјерења или цертификате о стручној оспособљености за обављање послова из области преступништва младих и њихове кривичноправне заштите.

(4) Стручно оспособљавање лица из претходног става, овлашћених службених лица, социјалних радника, медијатора, адвоката и радника запослених у установама и заводима обезбиједиће се најдаље у року од 10 мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.

Савјет за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршење кривичних санкција

Члан 198

(1) Министар оснива Савјет за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршење кривичних санкција према малољетницима (у даљем тексту: Савјет), који ће донијети Пословник о раду у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.

(2) Чланови Савјета именују се из реда истакнутих судија, тужилаца, овлашћених службених лица, адвоката и стручних лица органа старатељства која су у дужем временском периоду радила или раде на кривичним предметима дјеце и малољетника, као и лица која се баве науком и која су признати стручњаци у области преступништва младих и кривичноправне заштите дјеце и малољетника.

(3) Приликом избора чланова Савјета води се рачуна о равноправној заступљености оба пола.

(4) Савјет подноси Министарству иницијативе, приједлоге, мишљења и анализе које се односе на преступништво младих и кривичноправну заштиту дјеце и малољетника, на поступање са њима према одредбама овог закона, као и на друге правце рада са овом популацијом.

Доношење подзаконских аката

Члан 199

(1) У року од шест мјесеци од дана објављивања овог закона:

а) министар ће донијети Правилник о примјени посебних обавеза према малољетним учиниоцима из члана 35. став 9. овог закона и Правилник о примјени васпитних препорука из члана 124. став 2. овог закона, Правилник о дисциплинској одговорности из члана 153. став 1. овог закона и Програм едукације из члана 197. став 2. овог закона,

б) министар здравља и социјалне заштите донијеће упутство о начину вођења евиденција о изреченим васпитним мјерама из члана 49. став 1. овог закона и

в) министар унутрашњих послова донијеће правилник о примјени мјере полицијског упозорења из члана 124. став 1. овог закона.

(1а) У року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона министар ће донијети Правилник из члана 55а.

(2) Правилник о кућном реду за извршење васпитне мјере упућивања у васпитно-поправни дом ("Службени гласник Републике Српске", број 63/07) усагласиће се у року из става 1. овог члана са овим законом.

Престанак важења

Члан 200

До ступања на снагу овог закона ускладиће се одредбе Кривичног закона, Закона о кривичном поступку и Закона о извршењу кривичних санкција и одредбе других прописа из области заштите права дјеце и малољетника са овим законом.

Ступање на снагу

Члан 201

Овај закон објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске", а ступа на снагу 1. јануара 2011. године.

 

Самостални члан Закона о измјенама и допунама Закона 
о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку

("Сл. гласник РС", бр. 61/2013)

Члан 46

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.


Међународни документи


КОНВЕНЦИЈА О КИБЕРНЕТИЧКОМ КРИМИНАЛИТЕТУ

На основу члана В.3.(д) Устава Босне и Херцеговине и сугласности Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине(Одлука ПС БиХ бр. 274/06 од 10. марта 2006.године), Предсједништво Босне и Херцеговине на 89. сједници, одржаној 25. марта 2006. године, донијело је

ОДЛУКУ О РАТИФИКАЦИЈИ КОНВЕНЦИЈЕ О КИБЕРНЕТИЧКОМ КРИМИНАЛУ

Члан 1.

Ратифицира се Конвенција о кибернетичком криминалу, Будимпешта 23.новембра 2001.године.

Члан 2.

Текст Конвенције у пријеводу гласи:

КОНВЕНЦИЈА О КИБЕРНЕТИЧКОМ КРИМИНАЛУ Будимпешта, 23.11.2001.

Преамбула
Државе чланице Вијећа Европе и остале државе потписнице, Сматрајући да је циљ Вијећа Европе да реализира веће јединство између својих чланова; Увиђајући важност интензивирања сарадње са другим државама чланицама Конвенције; Увјерене у потребу да се води, приоритетно, заједничка казнена политика усмјерена ка заштити друштва од кибер-криминала, нарочито путем усвајања одговарајућег законодавства и побољшања међународне сарадње; Свјесне дубоких промјена насталих дигитализацијом, конвергенцијом и сталном глобализацијом компјутерских мрежа; Забринуте ризиком да би компјутерске мреже и електронски системи могли бити кориштени за чињење кривичних дјела, те да би докази о тим дјелима могли бити сачувани и преношени путем тих мрежа; Признавајући потребу за сарадњом између држава и приватне индустрије у борби против кибер-криминала и потребу за заштитом легитимних интереса повезаних са развојем компјутерских технологија; Процјењујући да добро вођена борба против кибернетичког криминала захтијева брзу и ефикасну међународну сарадњу у кривичној области; Увјерене да је ова Конвенција неопходна ради спречавања дјела која нарушавају повјерљивост, интегритет и доступност компјутерских система, мрежа и података, као и спречавање злоупотребе тих система, мрежа и података, осигуравајући усвајање овласти довољних да би се омогућила ефикасна борба против тих кривичних дјела, олакшавајући њихово откривање, истрагу и гоњење, како на унутрашњем тако и на међународном нивоу, и предвиђајући материјалне одредбе у циљу брже и повјерљивије међународне сарадње; Увиђајући потребу да се осигура одговарајући баланс између потребе за провођењем закона и поштовања основних људских права, онако како су она гарантирана Конвенцијом о очувању основних људских права и слобода Вијећа Европе (1950), у Међународној конвенцији у вези грађанских и политичких права Уједињених народа (1966), као и у другим међународним конвенцијама које се примијењују у области права човјека а које реафирмирају право на неузнемиравање због сопственог мишљења, право на слободу изражавања, убрајајући ту и слободу истраживања, добијања и саопћавања информација и идеја сваке врсте, без обзира на границу, као и право на поштивање приватности сваког појединца; Свјесне исто тако потребе заштите личних података, онако како то предвиђа, на примјер, Конвенција из 1981. Вијећа Европе о заштити лица у погледу аутоматизиране обраде података личног карактера; Узимајући у обзир Конвенцију Уједињених народа о правима дјетета и Конвенцију Међународне организације рада о најгорим облицима рада дјеце (1999); Водећи рачуна о постојећим конвенцијама Вијећа Европе о сарадњи у кривичној области, као и другим сличним уговорима закљученим између земаља чланица Вијећа Европе и других земаља и напомињући да ова Конвенција има за циљ да их комплетира у смислу да учини ефикаснијима истраге и кривичне поступке о кривичним дјелима у вези компјутерских система и података, као и да омогући прикупљање електроничких доказа о кривичном дјелу; Поздрављајући недавне иницијативе усмјерене ка побољшању међународног разумијевања и сарадње у циљу борбе против криминала у кибер-простору, а нарочито акције које воде Уједињени народи, ОЕЦД, Европска унија и Г8; Подсјећајући на Препоруку бр. (85) 10 у вези практичне примјене Европске конвенције о правосудној помоћи у кривичној области у вези судских замолби за надгледање телекомуникација, Препоруку бр. Р (88) 2 о мјерама за борбу против пиратерије у домену ауторских права, Препоруку бр. Р (87) 15 у вези регулисања кориштења података личног карактера у домену телекомуникационих сервиса, а нарочито телефонских сервиса и на Препоруку бр. Р (89) 9 о криминалу у вези рачунара, који указује националним законодавцима на водеће принципе у дефинирању неких компјутерских прекршаја, као и Препоруку бр. Р (95) 13 у вези проблема у кривичном поступку везаним за технологију информације; Водећи рачуна о Резолуцији бр. 1, усвојене од стране европских министара правде на њиховој 21. конференцији (Праг, јуни 1997) која препоручује Министарском комитету да подржи активности које води Европски комитет за криминалистичке проблеме (ЦДПЦ) а која се тиче кибер-криминала у циљу приближавања националних кривичних законодавстава и омогућавања кориштења ефикасних средстава истраживања у области компјутерских прекршаја, као и о Резолуцији бр. 3, усвојене од стране европских министара правде на њиховој 23. конференцији (Лондон, јуни 2000), која охрабрује преговарачке стране да слиједе њихове напоре у циљу изналажења прилагођених рјешења која би омогућила већем броју држава да постану чланови Конвенције и која признаје потребу располагања једним брзим и ефикасним системом међународне сарадње који уредно води рачуна о специфичним потребама борбе против кибер-криминала; Водећи исто тако рачуна и о Акционом плану усвојеном од стране шефова држава и влада Вијећа Европе приликом њиховог Другог састанка на врху (Стразбур, 10-11 октобар 1997.) у циљу тражења заједничких одговора на развој нових компјутерских технологија, заснованих на нормама и вриједностима Вијећа Европе;

Уговарају како слиједи:

Глава I - Терминологија

Члан 1.

Дефиниције

У смислу ове Конвенције, израз:
а)"компјутерски систем" означава сваки уређај или скуп уређаја међусобно повезаних, који осигурава или чији један или више елемената осигуравају, приликом извршења неког програма, аутоматизирану обраду података;
б) "компјутерски подаци" означавају свако представљање чињеница, информација, и концепата у форми прилагођеној за компјутерску обраду, убрајајући ту и програм који је такве природе да компјутерски систем врши своју функцију;
ц) "давалац услуге" означава
I. сваки јавни или приватни орган који нуди корисницима својих услуга могућност комуникације путем компјутерског система;
II. сваки други орган који обрађује или похрањује компјутерске податке за ту услугу комуникације или за своје кориснике;
д) "промет података" означава све компјутерске податке повезане са комуникацијом и који долазе из једног компјутерског система и које тај компјутерски систем производи у својству елемента у ланцу комуникације, означавајући поријекло, одредиште, путању, вријеме, датум, величину и трајање комуникације или врсту услуге.

Глава II - Мјере које се требају предузети на националном нивоу

Одјељак 1 - Кривично материјално право

Наслов 1 - Прекршаји против повјерљивости, интегритета и диспонибилности компјутерских података и система

Члан 2.

Недозвољени приступ

Свака страна усваја такве законодавне и друге неопходне мјере које се укажу потребним да би се утемељио као кривично дјело, сходно њеном интерном праву, намјерни или бесправни приступ дијелу компјутерског система. Једна страна може поставити за увјет да прекршај буде почињен кршењем мјера сигурности у намјери да се придобију компјутерски подаци или у било којој другој бесправној намјери, или да буде у вези са компјутерским системом повезаним на неки други компјутерски систем.

Члан 3.

Незаконито пресретање

Свака страна усваја законодавне и друге мјере које се укажу потребним да би се утемељило као кривично дјело, сходно интерном праву, намјерно и бесправо пресретање, извршено техничким средствима, компјутерских података, током нејавних пријеноса, у одредишту, на почетку или унутар компјутерског система, убрајајући ту и електромагнетске емисије које потичу из компјутерског система који преноси те компјутерске податке. Једна страна може поставити за увјет да дјело буде почињено у непоштеној намјери намјери или да буде у вези са компјутерским системом повезаним на неки други компјутерски систем.

Члан 4.

Повреда интегритета података

1.Свака страна усваја законодавне и друге мјере које се укажу потребним да би се утемељило као кривично дјело, сходно интерном праву, дјело, учињено с намјером и бесправно, оштећивања, брисања, измјењивања или поништавања компјутерских података.
2.Страна може себи оставити за право да захтијева да поступак описан у параграфу 1 узрокује озбиљне штете.

Члан 5.

Повреда интегритета система

Свака страна усваја законодавне и друге мјере које се укажу потребним да би се утемељила као кривично дјело, сходно интерном праву, озбиљна повреда, учињена с намјером и бесправно, функционирања компјутерског система, путем уношења, пријеноса, оштећивања, брисања, измјењивања или укидања података.

Члан 6.

Повреда интегритета система

1.Свака страна усваја законодавне и друге мјере које се укажу потребним да би се утемељио као кривично дјело, сходно интерном праву, када се почини с намјером и бесправно:
а) производња, продаја, добијање на кориштење, увоз, дистрибуција или други облици стављања на располагање:
I. уређаја, убрајајући ту и компјутерске програме, првенствено направљене или прилагођене за омогућавање чињења једног од утврђених прекршаја сходно члановима 2 -5 горе наведеним; ии. лозинке, кода за приступ или сличних компјутерских података који омогућавају приступање цјелини или дијелу компјутерског система, у намјери да се искористе за чињење једног или другог прекршаја предвиђеног у члановима 2 - 5; и
б)посједовање елемента наведеног у параграфима (а) (1) или (2) горе наведених у намјери да буде искориштен за чињење једног или другог прекршаја предвиђеног у члановима 2 - 5. Страна може одлучити да се у интерном праву извјесном броју тих елемената придода кривична одговорност.
2. Овај члан се не може интерпретирати као онај који намеће кривичну одговорност у случају када производња, продаја, добијање на кориштење, увоз, дистрибуција или други облици стављања на располагање цитирани у параграфу 1 овог члана немају за циљ чињење прекршаја како је то установљено сходно члановима од 2 до 5 ове Конвенције, као у случају овлаштених покушаја или заштите компјутерског система.
3. Свака страна може себи оставити за право да не примјењује параграф 1 овог члана, под увјетом да то ограничење не утиче на продају, дистрибуцију или свако друго стављање на располагање елемената цитираних у параграфу 1 (а)(2).

Наслов 2 - Компјутерски прекршаји

Члан 7.

Компјутерско фалсифицирање

Свака страна усваја законодавне и друге мјере које се укажу потребним да би се утемељило као кривично дјело, сходно интерном праву, уношење, измјена, брисање или укидање, намјерно и бесправно, компјутерских података, производећи неаутентичне податке, у намјери да они буду узети у обзир или кориштени у легалне сврхе као да су аутентични, па били они или не читки и разумљиви. Страна може одлучити у интерном праву да се ту придода и пријеварна намјера или незаконита намјера, тако да се уведе и кривична одговорност.

Члан 8.

Компјутерска превара

а) уношења, мијењања, брисања или укидања компјутерских података, б) сваког облика напада на функционирање компјутерског система, у намјери, пријеварној или незаконитој, да се бесправно придобије економска корист за себе или за другога.

Наслов 3 - Прекршаји у вези садржаја

Члан 9.

Прекршаји који се односе на дјечју порнографију

1. Свака страна усваја законодавне и друге мјере које се укажу потребним да би се утемељили као кривично дјело, сходно интерном праву, сљедећи поступци када су они почињени намјерно и бесправно:
а) производња дјечје порнографије у циљу њене дифузије путем компјутерског система;
б) нуђење или стављање на располагање дјечје порнографије путем компјутерског система;
ц) дистрибуирање или пријенос дјечје порнографије путем компјутерског система;
д) дјело прибављања за себе или за другога дјечје порнографије путем компјутерског система;
е) посједовање дјечје порнографије у компјутерском систему или путем чувања компјутерских података.
2.У смислу горњег параграфа 1, "дјечја порнографија" подразумијева сваки порнографски материјал који визуелно приказује:
а) малољетника приликом експлицитног сексуалног односа;
б) особу која се појављује као малољетник и која се упушта у експлицитни сексуални однос;
ц) реалистичне слике које приказују малољетника приликом експлицитног сексуалног односа.
3. У смислу горњег параграфа 2, термин "малољетник" означава сваку особу млађу од 18 година. Једна страна може ипак поставити мањи лимит старосне доби, који мора бити минимум 16 година.
4 Једна страна може себи оставити за право да не примјењује, у цјелини или дјелимично, параграфе 1(д) и 1(е) и 2(б) и 2(ц).

Наслов 4 - Прекршаји у вези напада на интелектуалну својину и односна права

Члан 10.

Прекршаји у вези напада на интелектуалну својину и односна права

1. Свака страна усваја законодавне и друге мјере које се укажу потребним да би се утемељили као кривично дјело, сходно интерном праву, напади на интелектуалну својину дефинирану законодавством те стране, сходно њеним обавезама које је потписала у примјени Универзалне конвенције о ауторском праву ревидираној у Паризу 24. јула 1971, Конвенције из Берна о заштити књижевних и умјетничких дјела, Споразуму о комерцијалним аспектима права на интелектуалну својину и уговору од ОМПИ о интелектуалној својини, изузимајући свако морално право припадајуће по тим конвенцијама, када су та дјела почињена слободно, на комерцијалној љествици или путем компјутерског система.
2. Свака страна усваја законодавне и друге мјере које се укажу потребним да би се утемељили као кривично дјело, сходно интерном праву, напади на сродна права дефинирана законодавством те стране, сходно њеним обавезама које је потписала у примјени Међународне конвенције о заштити умјетника интерпретатора и извођача, произвођача фонограма и органа за радиодифузију из Рима (Римска конвенција), Споразума о комерцијалним аспектима права на интелектуалну својину и Уговору од ОМПИ о интерпретацијама, извршењима и фонограмима, изузимајући свако морално право припадајуће по тим конвенцијама, када су та дјела почињена слободно, на комерцијалној љествици или путем компјутерског система.
3. Једна страна може, у јасно ограниченим околностима, себи оставити за право да не намеће кривичну одговорност у смислу параграфа 1 и 2 овог члана, под увјетом да су доступна друга ефикасна средства и да се то ограничење не коси са међународним обавезама које има та страна у примјени међународних инструмената наведених у параграфима 1 и 2 овог члана.

Наслов 5 - Други облици одговорности и санкција

Члан 11.

Покушај и саучесништво

1. Свака страна усваја законодавне и друге мјере које се укажу потребне да би се утемељило као кривично дјело, сходно интерном праву, свако саучесништво када је оно почињено намјерно у циљу почињења једног од прекршаја утврђених у примјени чланова од 2 до 10 ове Конвенције, у намјери да тај прекршај буде почињен.
2. Свака страна усваја законодавне и друге мјере које се укажу потребним да би се утемељило као кривично дјело, сходно интерном праву, сваки намјерни покушај чињења једног од прекршаја утврђених у примјени чланова од 3 до 5, 7, 8, 9(1)а и 9(1)ц ове Конвенције.
3. Једна страна може себи оставити за право да не примјењује, у цјелини или дјелимично, параграф 2 овог члана.

Члан 12.

Одговорност правних лица

1. Свака страна усваја законодавне и друге мјере које се укажу потребним да би се правна лица могла сматрати одговорнима за прекршаје утврђене у примјени ове Конвенције, када су они почињени за њихов рачун од стране било којег физичког лица које дјелује било индивидуално било као члан неког органа правног лица, а које врши овласт управљања у свом сједишту, на основу:
а) заступања правног лица;
б) овлаштења да доноси одлуке у име правног лица;
ц) овлаштења да врши контролу у оквиру правног лица.

Члан 13.

Санкције и мјере

1.Свака страна усваја законодавне и друге мјере које се укажу потребним да би се омогућило да кривични прекршаји утврђени у примјени чланова 2 - 11 буду подложни ефективним санкцијама, пропорционалним и одговарајућим, а које подразумијевају и лишавање слободе.
2.Свака страна се брине о томе да правна лица сматрана одговорним по примјени члана 12 буду објекат ефективних кривичних или некривичних санкција и мјера, пропорционалних и одговарајућих, подразумијевајући и новчане санкције.

Одјељак 2 - Процесно право

Наслов 1 - Опште одредбе

Члан 14.

Домет примјене мјера процесног права

1. Свака страна усваја законодавне и друге мјере које се укажу потребним да би се омогућило увођење овласти и процеса предвиђених у овом одјељку а у циљу посебних истрага или кривичних процеса.
2. Осим у случају супротне одредбе која се налази у члану 21, свака страна примјењује овласти и процесе назначене у параграфу 1:
3. а) Свака страна може себи оставити за право да мјере наведене у члану 20 примјењује само на прекршаје или категорије прекршаја специфициране у том ограничењу, тако да обим тих прекршаја или категорија прекршаја не буде мањи од оног за прекршаје на које она примјењује мјере назначене у члану 21. Свака страна ће предвидјети лимитирање тог ограничења на начин да омогући најширу могућу примјену мјере назначене у члану 20;
б) Када једна страна, због рестрикција наметнутих својим важећим законодавством у тренутку усвајања ове Конвенције, није у могућности да примјењује мјере предвиђене у члановима 20 и 21 на комуникације које се прослијеђују из компјутерског система даваоца услуге који:
I је покренут ради кориштења затворене групе корисника и
II не употребљава јавне телекомуникационе мреже и који није конектован на други компјутерски систем, како јавни тако и приватни, та страна може себи оставити за право да не примјењује те мјере на такве комуникације. Свака страна ће предвидјети лимитирање тог ограничења на начин да омогући најширу могућу примјену мјере назначене у члановима 20 и 21.

Члан 15.

Увјети и заштита

1. Свака страна се брине да увођење, покретање и примјена овласти и процеса предвиђених у овом одјељку буду подвргнути предвиђеним увјетима и заштитама у свом интерном праву, који мора осигурати адекватну заштиту права и слобода човјека, а нарочито права утврђених сходно обавезама које је та страна потписала у примјени Конвенције о заштити основних људских права и слобода Вијећа Европе (1950) и Међународног пакта у вези грађанских и политичких права Уједињених народа (1966) или других међународних инструмената који се примјењују на права човјека и који мора интегрирати принцип пропорционалности.
2. Када буду усвојене водећи рачуна о односним овластима и процесима, ти увјети и заштите укључују, између осталог, судску супервизију и друге облике независне супервизије, мотива који оправдавају примјену као и ограничења поља примјене и трајање овласти или процеса.
3. У мјери у којој је то у сагласности са јавним интересом, а нарочито са добром администрацијом правосуђа, свака страна испитује ефекат овласти и процеса у тој Секцији о легитимним правима, одговорностима и интересима трећих лица.

Наслов 2 - Брзо чување сачуваних компјутерских података

Члан 16.

Брза заштита похрањених компјутерских података

1. Свака страна усваја законодавне и друге мјере које се укажу потребним да би се омогућило својим надлежним властима да нареде и да наметну на неки други начин брзу заштиту посебних електроничких података, убрајајући ту и податке који се односе на промет података, а који су похрањени у компјутерском систему, нарочито онда када постоје разлози да се мисли да су ти подаци подложни губитку или модификацији.
2. Када једна страна примјењује горе цитирани параграф 1, путем налога једном лицу да заштити одређене похрањене податке који се налазе у њиховом посједу или под њиховом контролом, та страна усваја законодавне и друге мјере које се укажу потребним да би се обавезало то лице на заштиту и очување интегритета података током потребног периода, а најдуже до 90 дана, да би се омогућило надлежним властима да добију њихову дистрибуцију. Страна може предвидјети да тај налог буде поново обновљен.
3.Свака страна усваја законодавне и друге мјере које се укажу потребним да би се обавезао чувар података или нека друго лице задужено за заштиту тих података да чува тајну о покретању таквих процедура током трајања предвиђеног њеним интерним законом.
4.Наведена овлаштења и процедуре из овог члана морају бити у складу са члановима 14 и 15. Члан 17

Члан 17.

Заштита и брза дистрибуција података у вези промета

1. У циљу осигурања заштите података у вези промета уз примјену члана 16, свака страна усваја законодавне и друге мјере које се укажу потребним ради:
а) надгледања брзе заштите тих података који се односе на саобраћај, када један или више давалаца услуга учествују у пријеносу те комуникације; и
б) осигурања брзе дистрибуције надлежном органу власти стране или лицу које одреди тај орган власти, оне количине података у вези промета довољне за идентификацију даваоца услуга и пута којим је комуникација прослијеђена. 2. Овласти и процеси назначени у овом члану морају бити у складу са члановима 14 и 15.

Наслов 3 - Налог за производњу

Члан 18.

Налог за доставу података

1. Свака страна усваја законодавне и друге мјере које се укажу потребним да би се надлежни органи власти овластили да могу наредити:
а) лицу које се налази на њеној територији да достави посебне компјутерске податке, које посједује или који су под контролом тог лица, и који су похрањени у компјутерском систему или у уређају за подршку који служи за компјутерско чување података; и
б) даваоцу услуга који нуди услуге на територији стране, да достави податке које посједује или које су под његовом контролом и који су у вези са претплатницима и који се тичу тих услуга;
2. Овласти и процеси назначени у овом члану морају бити у складу са члановима 14 и 15.
3. У смислу овог члана, израз "подаци о претплатнику" означава сваку информацију, садржану у форми компјутерских података или у било којој другој форми, а коју посједује давалац услуге и која се односи на претплатнике његових услуга, поред података у вези промета или садржаја и која омогућава да се утврди:
а) тип кориштене услуге комуникације, техничке диспозиције подузете у том погледу и период услуге;
б) идентитет, поштанску или географску адресу и број телефона претплатника и сваки други број приступа, подаци у вези фактурисања и плаћања, а који су расположиви на основу уговора или аранжмана услуге;
ц) свака друга информација у вези мјеста гдје се налази комуникациона опрема, расположива на основу уговора или аранжмана услуге.

Наслов 4 - Претресање и пљенидба похрањених компјутерских података

Члан 19.

Претраживање и пљенидба похрањених компјутерских података

1.Свака страна усваја законодавне и друге мјере које се укажу потребним да би се оспособили надлежни органи власти за претраживање или приступ на сличан начин:
а) компјутерском систему или неког од његових дијелова, као и компјутерским подацима који су у њему похрањени и
б) уређају за подршку који служи за компјутерско похрањивање а који омогућава чување компјутерских података на њеној територији.
2. Свака страна усваја законодавне и друге мјере које се укажу потребним да би се обезбиједило да, у случају када њени надлежни органи власти претражују или на неки други сличан начин приступају специфичном компјутерском систему или неком његовом дијелу, сходно параграфу 1(а) и када постоје разлози да се мисли да су тражени подаци похрањени у неком другом компјутерском систему или у његовом дијелу смјештеном на њеној територији, и да су ти подаци легално доступни почев од иницијалног система или диспонибилни за тај иницијални систем, наведени органи власти буду у могућности да брзо прошире претраживање или приступ на неки други сличан начин другог система.
3. Свака страна усваја законодавне и друге мјере које се укажу потребним да би се овластили њени надлежни органи власти да заплијене или да добију на сличан начин компјутерске податке због којих је реализиран приступ у примјени параграфа 1 или 2.
3. Свака страна усваја законодавне и друге мјере које се укажу потребним да би се овластили њени надлежни органи власти да заплијене или да добију на сличан начин компјутерске податке због којих је реализиран приступ у примјени параграфа 1 или 2.
Те мјере укључују слиједећа средства и овласти:
а) запљену или добијање на сличан начин компјутерског система или једног његовог дијела или уређаја за подршку за чување компјутерских података;
б) реализирање и заштита копије тих компјутерских података;
ц) чување интегритета похрањених компјутерских података и
д) учинити недоступним или извадити те компјутерске податке из консултираног компјутерског система.
4. Свака страна усваја законодавне и друге мјере које се укажу потребним да би се овластили њени надлежни органи власти да нареде сваком лицу које познаје функционирање компјутерског система или мјера примијењених за заштиту компјутерских података а у циљу давања свих разумно потребних информација, а да би се омогућила примјена мјера предвиђених у параграфима 1 и 2.
5. Овласти и процеси назначени у овом члану морају бити у складу са члановима 14 и 15.

Наслов 5 - Прикупљање у реалном времену компјутерских података

Члан 20.

Прикупљање у реалном времену података у вези промета

1. Свака страна усваја законодавне и друге мјере које се укажу потребним да би се овластили њени надлежни органи власти за:
а) прикупљање или уснимавање путем примјене техничких средстава који постоје на њеној територији;
б) обавезивање даваоца услуга, у оквиру његових постојећих техничких капацитета, за:
I. прикупљање или уснимавање путем примјене техничких средстава који постоје на њеној територији или
II. пружање надлежним органима власти своје помоћи у циљу прикупљања или уснимавања, у реалном времену, података који се односе на прометј заједно са специфичним комуникацијама прослијеђеним на њеној територији путем компјутерског система.
2. Када једна страна, због принципа утврђених у њеном интерном правосудном поретку, не може усвојити мјере изражене у параграфу 1 (а), та страна може умјесто тога усвојити законодавне и друге мјере које се укажу потребним ради осигурања прикупљања или снимања у реалном времену података у вези промета заједно са специфичним комуникацијама прослијеђеним на њеној територији путем компјутерског система.
3. Свака страна усваја законодавне и друге мјере које се укажу потребним да би се обавезао давалац услуга да чува тајним акте учињене од стране било којег надлежног органа власти предвиђених у овом члану, као и сваку информацију у том погледу.
4. Овласти и процеси назначени у овом члану морају бити у складу са члановима 14 и 15.

Члан 21.

Пресретање података у вези садржаја

1.Свака страна усваја законодавне и друге мјере које се укажу потребним да би се овластили њени надлежни органи власти у вези дефинирања унутар интерног права тешких прекршаја, за:
а) прикупљање или уснимавање путем примјене техничких средстава који постоје на њеној територији;
б) обавезивање даваоца услуга, у оквиру његових постојећих техничких капацитета, за:
I) прикупљање или уснимавање путем примјене техничких средстава који постоје на њеној територији или
II) пружање надлежним органима власти своје помоћи у циљу прикупљања или уснимавања, у реалном времену, података који се односе на промет заједно са специфичним комуникацијама прослијеђеним на њеној територији путем компјутерског система.
2. Када једна страна, због принципа утврђених у њеном интерном правосудном поретку, не може усвојити мјере изражене у параграфу 1 (а), та страна може умјесто тога усвојити законодавне и друге мјере које се укажу потребним ради осигурања прикупљања или уснимавања у реалном времену података у вези промета заједно са специфичним комуникацијама прослијеђеним на њеној територији путем компјутерског система.
3.Свака страна усваја законодавне и друге мјере које се укажу потребним да би се обавезао давалац услуга да чува тајним акте учињене од стране било којег органа власти предвиђених у овом члану, као и сваку информацију у том погледу.
4.Овласти и процеси назначени у овом члану морају бити у складу са члановима 14 и 15.

Одјељак 3 - Јурисдикција

Члан 22.

Компетенција

1.Свака страна усваја законодавне и друге мјере које се укажу потребним да се утврди њена компетенција у погледу сваког кривичног дјела дефинираног сходно члановима од 2 - 11 ове Конвенције, када је дјело почињено:
а)на њеној територији;
б)на броду који плови под заставом те стране;
ц)у зракоплову регистрираном у тој страни;
д)од стране једног од њених држављана, ако је дјело кривично кажњиво тамо гдје је почињено или ако дјело не подлијеже под компетенцију ниједне државе.

Глава III - Међународна сарадња

Одјељак 1 - Општа начела

Наслов 1 - Општа начела у вези међународне сарадње

Члан 23.

Општа начела у вези међународне сарадње

Стране сарађују сходно одредбама овог поглавља, уз примјену међународних инструмената који се односе на међународну сарадњу у кривичној области, аранжмана који почивају на једнаким или реципрочним законодавствима и на њихово национално право, у најширој могућој мјери једне према другима, а у циљу истрага и процеса који се тичу кривичних прекршаја везаних за компјутерске системе и податке или прикупљања доказа у електронској форми кривичног прекршаја.

Наслов 2 - Начела која се односе на екстрадицију

Члан 24.

Екстрадиција

1. а) Овај члан се примјењује на екстрадицију између страна за кривичне прекршаје дефиниране сходно члановима од 2 до 11 ове Конвенције, под увјетом да су они кажњиви по законодавству обију страна и да тај прекршај предвиђа лишавање слободе на максимални период од најмање годину дана или неку тежу казну.
б) Када је за тај прекршај предвиђена различита минимална казна, на основу уговора о екстрадицији како се он примјењује између двију или више страна, убрајајући ту и Европску конвенцију о екстрадицији (СТЕ н. 24) или на основи неког аранжмана који почива на једнаким или реципрочним законодавствима, примјењује се минимална предвиђена казна предвиђена тим уговором или аранжманом.
2. Кривични прекршаји описани у параграфу 1 овог члана се сматрају инклузивнима као и прекршаји на основу којих је могућа екстрадиција по сваком уговору о екстрадицији који постоји између страна. Стране се обавезују да ће уврстити те прекршаје као прекршаје на основу којих је могућа екстрадиција по сваком уговору о екстрадицији који постоји између страна.
3. Када једна страна увјетује екстрадицију постојањем уговора и прими захтјев за екстрадицију од друге стране са којом није закључила уговор у екстрадицији, она може сматрати ову Конвенцију као правосудни основ за екстрадицију у погледу кривичног прекршаја назначеног у параграфу 1 овог члана.
4. Стране које не увјетују екстрадицију постојањем уговора сматрају кривичне прекршаје наведене у параграфу 1 овог члана као прекршаје на основу којих се врши екстрадиција између тих страна.
5. Екстрадиција подлијеже увјетима предвиђеним у интерном праву стране од које се захтијева екстрадиција или важећим уговорима о екстрадицији, убрајајући ту и разлоге због којих страна од које се захтијева екстрадиција може одбити екстрадицију.
6.Ако екстрадиција за кривични прекршај наведен у параграфу 1 овог члана буде одбијена само на основу држављанства тражене особе или зато што се страна од које се захтијева екстрадиција сматра надлежном за тај прекршај, страна од које се захтијева екстрадиција подноси предмет, на захтјев стране захтјевнице, својим надлежним органима у циљу гоњења и обавијестит ће у разумном року о исходу предмета страну захтјевницу. Односни органи власти ће донијети своју одлуку и водиће истрагу и процес на исти начин као и за сваки други прекршај сличне природе сходно законодавству те стране.
7. а) Свака страна саопћава генералном секретару Вијећа Европе, у тренутку потписивања или похрањивања свог инструмента ратификације, прихватања, одобравања или прикључења, име и адресу сваког органа власти одговорног за слање или за пријем захтјева за екстрадицију или привремено хапшење, у случају када не постоји уговор.
б) Генерални секретар Вијећа Европе установљава и води регистар органа власти које су одредиле стране. Свака страна се треба стално бринути за тачност података који се налазе у том регистру.

Наслов 3 - Општа начела која се односе на међусобну судску помоћ

Члан 25.

Општа начела која се односе на међусобну судску помоћ

1. Стране међусобно уговарају најширу могућу судску помоћ у циљу истрага и процеса који се тичу кривичних прекршаја везаних за компјутерске системе и податке или прикупљања доказа у електронској форми за кривични прекршај.
2. Свака страна усваја законодавне и друге мјере које се укажу потребним да се изврше обавезе изнесене у члановима од 27 до 35.
3. Свака страна може, у случају хитности, направити захтјев за судску помоћ или комуникацију путем најбржих средстава комуникације, као што су телефакс или електронска пошта, на начин да та средства нуде довољне увјете сигурности и аутентичности (убрајајући ту и криптовање, ако је потребно) са накнадном службеном потврдом ако то друга страна захтијева. Страна од које се тражи помоћ прихвата захтјев и на њега одговара на било који од брзих начин комуникације.
4. Осим изричито супротне одредбе предвиђене у члановима овог поглавља, судска помоћ подлијеже увјетима утврђеним интерним правом стране од које се тражи помоћ или уговорима о међусобној судској помоћи који се примјењују, рачунајући ту и разлоге на основу којих страна од које се тражи помоћ одбија сарадњу. Страна од које се тражи помоћ не мора извршити своје право одбијања пружања судске помоћи у вези прекршаја предвиђених у члановима од 2 до 11 само из разлога што се захтјев односи на прекршај који она сматра да је пореске природе.
5. Када је, сходно одредбама овог члана, страна од које се тражи помоћ овлаштена за субординацију помоћи постојањем двоструке инкриминације, тај увјет ће бити сматран задовољеним ако је поступак који чини прекршај, у вези којега је тражена помоћ, квалифициран као кривично дјело у њеном интерном праву, ако интерно право сврстава или не тај прекршај у исту категорију прекршаја или ако га дефинира или не истом терминологијом као право стране захтјевнице.

Члан 26.

Добровољна информација

1.Једна страна може, у оквирима свог интерног права и у одсуству претходног захтјева, саопћити другој страни информације добијене у оквиру својих истрага када она сматра да би то могло помоћи другој страни да покрене или да боље води своје истраге или процесе у вези кривичних прекршаја утврђених сходно овој Конвенцији или када би те информације могле довести до окончања захтјева поднесеног од друге стране у смислу овог поглавља.
2.Прије саопћавања тих информација, страна која их пружа може тражити да оне остану повјерљиве или да буду кориштене само под одређеним увјетима. Ако страна прималац не може удовољити таквом захтјеву, она о томе мора информирати другу страну, која ће након тога одлучити да ли ће односне информације уопће бити прослијеђене. Ако страна прималац прихвати информације под прописаним увјетима, она их се мора придржавати.

Наслов 4 - Процедуре које се односе на захтјеве за међусобну помоћ у одсуству примјењивих међународних уговора

Члан 27.

Процедуре које се односе на захтјеве за међусобну помоћ у одсуству примјењивих међународних уговора

1. У одсуству уговора о међусобној помоћи или аранжмана који се темељи на важећим једнаким или реципрочним законодавствима између стране која тражи помоћ и стране од које се тражи помоћ, примјењују се одредбе параграфа од 2 до 9 овог члана. Оне се не примјењују у случају када постоје уговор, аранжман или законодавство тог типа, осим када односне стране не одлуче да умјесто тога примјењују у цјелини или дјелимично овај члан.
2. а) Свака страна одређује један или више централних органа власти задужених да шаљу захтјеве за помоћ или да на њих одговарају, да их извршавају или да их прослијеђују надлежним органима власти за њихово извршење;
б) Централни органи власти комуницирају директно једни са другима;
ц) Свака страна саопћава генералном секретару Вијећа Европе, у тренутку потписивања или похрањивања свог инструмента ратификације, прихватања, одобравања или прикључења, име и адресу сваког органа власти одређеног за примјену овог параграфа;
д) Генерални секретар Вијећа Европе установљава и води регистар органа власти које су одредиле стране. Свака страна се треба стално бринути за тачност података који се налазе у том регистру.
е) Свака страна може информирати генералног секретара Вијећа Европе, у тренутку потписивања или похрањивања свог инструмента ратификације, прихватања, одобравања или прикључења, да, из разлога ефикасности, захтјеви поднесени у смислу овог параграфа требају бити адресирани на њен централни орган власти.
3. Захтјеви за помоћ из овог члана се извршавају сходно процедурама специфицираним од стране која тражи помоћ, осим у случају када је она некомпатибилна са законодавством стране од које се тражи помоћ.
4. Осим увјета или разлога за одбијање предвиђених у члану 25 параграф 4 страна од које се тражи помоћ може одбити судску помоћ:
а) Ако се захтјев односи на прекршај који страна од које се тражи помоћ сматра да је политичке природе или везан за прекршај политичке природе; или
б) Ако страна од које се тражи помоћ сматра да би поступање по захтјеву довело до повреде њене суверености, сигурности, јавног реда или других битних интереса.
5. Страна од које се тражи помоћ може одгодити извршење захтјева ако би он могао прејудицирати истраге или процесе које воде њени органи власти.
6. Прије одбијања или одлагања сарадње, страна од које се тражи помоћ, испитује, након што је евентуално консултовала страну која тражи помоћ, могућност да ли може парцијално удовољити захтјеву или под увјетима које она сматра потребним. 7. Страна од које се тражи помоћ информира брзо страну која тражи помоћ о даљњем поступку којег мисли дати захтјеву за помоћ. Она мора образложити своје евентуално одбијање удовољавања захтјеву или евентуално ажурирање захтјева. Страна од које се тражи помоћ информира страну која тражи помоћ о свим разлозима који чине немогућим извршење судске помоћи или због којих се извршење значајно одлаже.
7. Страна од које се тражи помоћ информира брзо страну која тражи помоћ о даљњем поступку којег мисли дати захтјеву за помоћ. Она мора образложити своје евентуално одбијање удовољавања захтјеву или евентуално ажурирање захтјева. Страна од које се тражи помоћ информира страну која тражи помоћ о свим разлозима који чине немогућим извршење судске помоћи или због којих се извршење значајно одлаже.
8. Страна која тражи помоћ може захтијевати од стране од које се тражи помоћ да чува повјерљивим дјело и предмет сваке поднесене молбе у смислу овог поглавља, осим у мјери потребној за извршење те молбе. Ако страна од које се тражи помоћ не може удовољити том захтјеву за повјерљивост, она о томе мора брзо информирати страну која тражи помоћ, која ће након тога одредити да ли тај захтјев уопће треба бити извршен.
9. а) У случају хитности, правосудне власти стране која тражи помоћ се могу директно обратити својим колегама стране од које се тражи помоћ са захтјевима за судску помоћ или саопћењима у вези тога. У тим случајевима, копија се истовремено упућује централним органима власти стране од које се тражи помоћ путем централне власти стране која тражи помоћ.
б) Сваки захтјев или саопћење поднесени у смислу овог параграфа се може упутити путем Међународне организације криминалистичке полиције (Интерпол).
ц) Када се захтјев подноси уз примјену алинеје (а) овог члана и када орган власти није компетентан да је третира, тај орган власти га прослијеђује надлежном националном органу власти и о томе информира директно страна која тражи помоћ.
д) Захтјеви или саопћења извршени уз примјену овог параграфа који не предвиђају мјере принуде могу бити директно прослијеђени од стране надлежних власти стране која тражи помоћ надлежним властима Стране од које се тражи помоћ.
е) Свака страна може информирати генералног секретара Вијећа Европе, у тренутку потписивања или похрањивања свог инструмента ратификације, прихватања, одобравања или прикључења, да, из разлога ефикасности, захтјеви поднесени у смислу овог параграфа требају бити адресирани на њен централни орган власти.

Члан 28.

Повјерљивост и рестрикција кориштења

1. У одсуству уговора о међусобној помоћи или аранжмана који се темељи на важећим једнаким или реципрочним законодавствима између стране која тражи помоћ и стране од које се тражи помоћ, примјењују се одредбе овог члана. Оне се не примјењују у случају када постоје уговор, аранжман или законодавство тог типа, осим када односне стране не одлуче да умјесто тога примјењују у цјелини или дјелимично овај члан.
2.Страна од које се тражи помоћ може захтијевати да саопћење информација или материјала у одговору на захтјев подлијежу увјету:
б) да не буду кориштени у сврхе истраге или процеса осим оних наведених у захтјеву.
3. Ако страна која тражи помоћ не може удовољити једном од увјета изнесених у параграфу 2, она о томе брзо информира страну од које се тражи помоћ, која потом одлучује да ли информација треба бити пренесена. Ако страна која тражи помоћ прихвати тај увјет, она ће њиме бити обавезана.
4. Свака страна која даје информације или материјал који подлијежу једном од увјета изнесених у параграфу 2 може тражити од друге стране да јој прецизира, у вези тог увјета, кориштење тих информација или тог материјала.

Одјељак 2 - Посебне одредбе

Наслов 1 - Помоћ у области привремених мјера

Члан 29.

Брзо чување похрањених компјутерских података

1. Једна страна може захтијевати од друге стране да нареди или да на неки други начин наметне брзо чување похрањених података путем компјутерског система који се налазе на територији те друге стране, а у вези којих страна која тражи помоћ има намјеру да поднесе захтјев за помоћ у циљу претраживања или неког сличног приступа, запљене или добијања на неки други начин, или дистрибуције наведених података.
2.Захтјев за чување сачињен уз примјену параграфа 1 треба прецизирати:
а) орган власти који захтијева чување;
б) прекршај који је предметом истраге и кратки опис дјела;
ц) похрањени компјутерски подаци који се требају чувати и природа њихове везе са прекршајем;
д) све расположиве информације које омогућавају идентифицирање чувара похрањених компјутерских података или успостављање компјутерског система;
е) потребу за мјером чувања; и
ф) чињеницу да страна намјерава поднијети захтјев за помоћ у циљу претраживања или неког сличног приступа, запљене или добијања на неки други начин, или дистрибуције наведених података.

3. Након што прими захтјев од друге стране, страна од које се тражи помоћ треба подузети све потребне мјере у циљу приступања, без одлагања, чувању података, сходно свом интерном праву. Да би могла одговорити на тај захтјев двострука инкриминација се не тражи као претходни увјет чувања.
4. Страна која захтијева двоструку инкриминацију као увјет да би се одговорило на захтјев за помоћ којим се тражи претраживање или неки сличан приступ, запљена или добијање на неки други начин, или дистрибуцију наведених података може, за прекршаје осим оних утврђених сходно члановима од 2 до 11 ове Конвенције, себи оставити за право да одбије захтјев за чување у смислу овог члана у случају када она има разлога да мисли да се у тренутку дистрибуирања неће моћи испунити увјет двоструке инкриминације.
5. Осим тога, захтјев за чување може бити одбијен само ако:
а) се захтјев односи на прекршај који страна од које се тражи помоћ сматра да је политичке природе или повезан са прекршајем политичке природе или
б) страна од које се тражи помоћ сматра да би приступање извршењу захтјева могло довести до повреде њене суверености, сигурности, јавног реда или других битних интереса.

6.Када страна од које се тражи помоћ сматра да једноставно чување није довољно да гарантира будућу расположивост података, да ће се компромитирати повјерљивост истраге стране која тражи помоћ или да би се на неки начин могла нанијети штета тој страни, она ће о томе одмах обавијестити страну која тражи помоћ, која ће потом одлучити да ли ће се ипак приступити извршењу захтјева.
7.Свако чување извршено на основу одговора на захтјев предвиђен у параграфу 1 ће бити валидно за период од 60 дана да би се омогућило страни која тражи помоћ да поднесе молбу у циљу претраживања или приступа на сличан начин, пљенидбе или добијања на неки сличан начин, или дистрибуције података. Након пријема такве молбе, подаци ће наставити да буду чувани у очекивању прихватања одлуке у вези те молбе.

Члан 30.

Брза дистрибуција чуваних података

1.Када се при извршавању захтјева за чување података у вези посебне комуникације формулиране уз примјену члана 29 страна од које се тражи помоћ открије да је давалац услуга у другој држави учествовао у трансмисији те комуникације и страна од које се тражи помоћ брзо дистрибуира страни која тражи помоћ довољну количину података у вези саобраћаја, у циљу идентифицирања тог даваоца услуга путем којега је урађена трансмисија комуникације.
2.Дистрибуција података који се односе на саобраћај уз примјену параграфа 1 може бити одбијена само ако:
а) се захтјев односи на прекршај који страна од које се тражи помоћ сматра да је политичке природе или повезан са прекршајем политичке природе или
б) страна од које се тражи помоћ сматра да би приступање извршењу захтјева могло довести до повреде њене суверености, сигурности, јавног реда или других битних интереса.


Наслов 2 - Међусобна помоћ у вези овласти у истрази

Члан 31.

Међусобна помоћ у вези приступа похрањеним подацима

1.Једна страна може захтијевати од друге стране да претражи или да на неки други начин приступи, да запљени или да добије на неки сличан начин и да дистрибуира податке похрањене путем компјутерског система који се налази на територији те друге стране, убрајајући ту и податке чуване сходно члану 29.
2. Страна од које се тражи помоћ удовољава захтјеву примјењујући међународне инструменте, аранжмане и законодавства наведена у члану 23 и сходно одредбама овог поглавља.
3. Захтјев треба бити удовољен што је брже могуће у сљедећим случајевима:
а) када постоје разлози да се мисли да су ти подаци посебно подложни ризицима да буду изгубљени или промијењени; или
б) када инструменти, аранжмани и законодавства наведена у параграфу 2 предвиђају брзу сарадњу.

Члан 32.

Прекогранични приступ похрањеним подацима, уз пристанак или када су ти подаци јавно доступни

Једна страна може, без одобрења друге стране:
а) приступити похрањеним компјутерским подацима који су јавно доступни (отворени извор), ма гдје била географска локализација тих података; или
б) приступити, или примити путем компјутерског система смјештеног на његовом територију, похрањене компјутерске податке који се налазе у другој држави, ако страна добије легални и добровољни пристанак законски овлаштене особе за дистрибуцију тих података путем компјутерског система.


Члан 33.

Међусобна помоћ у прикупљању података у вези саобраћаја

1.Стране се споразумијевају о међусобној помоћи у прикупљању у реалном времену података у вези промета, а који су повезани са посебним комуникацијама на њиховој територији и који се прослијеђују путем компјутерског система. Уз резерву одредби из параграфа 2 та помоћ подлијеже увјетима и процесима предвиђеним интерним правом.
2.Свака страна одобрава ту помоћ барем у погледу кривичних прекршаја за које би прикупљање података у реалном времену а у вези саобраћаја било диспонибилно у истом случају на интерном нивоу.

Члан 34.

Међусобна помоћ у области пресретања података који се односе на садржај

Стране се споразумијевају о помоћи, у мјери дозвољеној њиховим уговорима и интерним законима који се примјењују, о прикупљању и регистровању у реалном времену података који се односе на садржај посебних комуникација прослијеђених путем компјутерског система.

Наслов 3 - Мрежа 24/7

Члан 35.

Мрежа 24/7

1. Свака страна одређује тачку за контакт доступну 24 сата на дан, седам дана у седмици, у циљу осигурања промптне помоћи у истрагама које се тичу кривичних прекршаја повезаних са компјутерским системима и подацима или прикупљања доказа у електронском облику о кривичном прекршају. Та помоћ обухвата олакшавање или, ако то интерни закони и пракса дозвољавају, директну примјену сљедећих мјера: а) давање техничких савјета;
б) чување података сходно члановима 29 и 30; и
ц) прикупљање доказа, давање информација судског карактера и локализација осумњичених.

2. а)Тачка за контакт једне стране мора кореспондирати са тачком за контакт друге стране по убрзаним процедурама.
б) Ако тачка за контакт коју једна страна одреди не зависи од органа власти те стране који су одговорни за међународну правну помоћ или екстрадицију, тачка за контакт ће настојати да дјелује у координацији са тим органом власти по убрзаној процедури.
3. Свака страна ће се побринути да располаже са обученим и опремљеним персоналом у циљу олакшавања функционирања мреже.

Глава IV - Завршне клаузуле

Члан 36.

Потписивање и ступање на снагу

1.Ова Конвенција је отворена за потписивање државама чланицама Вијећа Европе и државама које нису чланице Вијећа Европе а које су учествовале у њеној изради.
2.Ова Конвенција подлијеже ратификацији, прихватању и одобравању. Инструменти ратификације, прихватања и одобравања се депонују код генералног секретара Вијећа Европе.
3.Ова Конвенција ступа на снагу првог дана у мјесецу који слиједи након истека периода од три мјесеца након датума када пет држава, рачунајући најмање три чланице Вијећа Европе, буду изразиле њихов пристанак да буду везане овом Конвенцијом, сходно одредбама параграфа 1 и 2.
4. За сваку државу потписницу која изрази накнадно свој пристанак да буде везана Конвенцијом, она ће ступити на снагу првог дана у мјесецу који слиједи након истека периода од три мјесеца након датума изражавања њеног пристанка да се прикључи Конвенцији сходно одредбама параграфа 1 и 2.

Члан 37.

Прикључење Конвенцији

1. Након ступања на снагу ове Конвенције, Министарски комитет Вијећа Европе може, након консултација са државама чланицама Конвенције и након што добије једногласан пристанак, позвати сваку државу која није чланица Вијећа и која није учествовала у изради Конвенције да приступи овој Конвенцији. Одлука се доноси већином гласова предвиђеном у члану 20.д Статута Вијећа Европе и једногласно од стране заступника држава чланица Конвенције које су чланице Министарског комитета.
2. За сваку државу која приступи Конвенцији сходно горњем параграфу 1 Конвенција ће ступити на снагу првог дана у мјесецу који слиједи након истека периода од три мјесеца након датума депоновања инструмента приступања код генералног секретара Вијећа Европе.

Члан 38.

Територијално примјењивање

1. Свака држава може, у тренутку потписивања или у моменту депоновања свог инструмента ратификације, прихватања, одобравања и прикључења, одредити једну или више територија на којима ће се примјењивати ова Конвенција.
2. Свака држава може, у сваком другом тренутку након тога, путем изјаве адресиране на генералног секретара Вијећа Европе, проширити примјену ове Конвенције на сваку другу територију назначену у изјави. У погледу те територије, Конвенција ће ступити на снагу првог дана у мјесецу који слиједи након истека периода од три мјесеца након датума пријема изјаве од стране генералног секретара.
3. Свака изјава сачињена уз примјену два претходна параграфа може бити повучена, у погледу сваке територије назначене у тој изјави, путем обавијести адресиране генералном секретару Вијећа Европе. Повлачење ће постати валидно првог дана у мјесецу који слиједи након истека периода од три мјесеца након датума пријема те обавијести од стране генералног секретара.

Члан 39.

Циљеви Конвенције

1.Предмет ове Конвенције је да комплетира мултилатералне или билатералне уговоре и споразуме који се примјењују између Страна, рачунајући ту и одредбе:
Европске Конвенције о екстрадицији отворене потписивањем 13. децембра 1957. у Паризу (СТЕ н. 24);
Европске Конвенције о међусобној правној помоћи у кривичној области отворене потписивањем 20. априла 1959. у Стразбуру (СТЕ н. 30);
Додатног Протокола Европској Конвенцији о међусобној правној помоћи у кривичној области отворен потписивањем 17. марта 1978. у Стразбуру (СТЕ н. 99);

2. Ако су двије или више страна већ закључиле споразум или уговор у вези материја које третира ова Конвенција или ако су оне другачије утврдиле своје односе о тим питањима, или ако ће то урадити у будућности, оне такођер имају могућност да примјењују тај уговор или споразум или да утврде своје односе у вези тога, умјесто ове Конвенције. Ипак, у случају да стране утврде њихове односе у вези материја које су предмет ове Конвенције на начин различит од онога предвиђеног у Конвенцији, оне ће то урадити на начин који не смије бити инкомпатибилан са циљевима и принципима Конвенције.
3. што се тиче одредаба ове Конвенције чија примјена установљава законодавне компетенције сваке од држава чланица или других аналогних територијалних ентитета, које нису, у смислу уставног система федерације, обавезне да подузму законске мјере, федерална влада доноси, својим повољним мишљењем, наведене одредбе на знање надлежним органима власти држава чланица, охрабрујући их да усвоје мјере које се могу провести у дјело.

Члан 40.

Изјаве

Свака страна ове Конвенције може, писменом изјавом упућеном генералном секретару Вијећа Европе приликом потписивања или приликом депоновања својих инструмената ратификације, прихватања, одобравања или приступања, да изјави да ће искористити могућност захтијевања додатних елемената предвиђених у члану 2, члану 3, члану 6 параграф 1 (б), члану 7 параграф 3 и члану 27 параграф 9 (е).

Члан 41.

Федерална клаузула

1.Федерална држава може да резервише право да преузме оне обавезе по поглављу II ове Конвенције које су у складу са основним принципима на којима се заснива веза њене централне владе и конститутивних држава или других сличних територијалних јединица под увјетом да и поред тога има могућност да сарађује у складу са одредбама поглавља III.
2.Када у складу са параграфом 1 резервише право, федерална држава не смије да примијени увјете такве резерве да би искључила или битно умањила своје обавезе да спроведе мјере предвиђене у поглављу II. Мора да обезбиједи широко и ефикасно спровођење закона у погледу тих мјера.
3.У погледу одредби ове Конвенције, чија примјена потпада под јурисдикцију конститутивних држава или других сличних територијалних јединица које уставни систем федерације не обавезује да предузму легислативне мјере, федерална влада ће информисати надлежне органе тих држава о наведеним одредбама прилажући своје повољно мишљење о њима, подстичући их да предузму потребне мјере да би те одредбе спровели.

Члан 42.

Ограничења

Путем писмене обавијести адресиране на генералног секретара Вијећа Европе, свака држава може, у тренутку потписивања или депоновања свог инструмента ратификације, прихватања, одобравања или прикључења, изјавити да уводи једно или више ограничења предвиђених у члану 4 параграф 2, члан 6 параграф 3, члан 9 параграф 4, члан 10 параграф 3, члан 11 параграф 3, члан 14 параграф 3, члан 22 параграф 2, члан 29 параграф 4 и члан 41 параграф 1. Није дозвољено правити никакво друго ограничење.

Члан 43.

Статус и повлачење ограничења

1. Страна која је увела ограничење сходно члану 42 може га повући у цјелини или дјелимично путем обавијести адресиране на генералног секретара. То повлачење ће ступити на снагу датумом пријема те обавијести од стране генералног секретара. Ако обавијест наводи да повлачење ограничења треба ступити на снагу на неки прецизан датум и ако тај датум долази послије онога када генерални секретар прими обавијест, повлачење ступа на снагу на тај каснији датум.
2. Страна која је увела ограничења наведена у члану 42 повлачи то ограничење у цјелини или дјелимично чим то околности дозволе.
3. Генерални секретар Вијећа Европе може периодично питати Стране које су имале једно или више ограничења наведених у члану 42 о информацијама, као и о перспективама њиховог повлачења.

Члан 44.

Амандмани

1. Свака страна може предложити амандмане на ову Конвенцију и генерални секретар Вијећа Европе их саопћава државама чланицама Вијећа Европе, државама које нису чланице али које су узеле учешћа у изради ове Конвенције, као и свакој држави која се њој прикључила или која је позвана да јој се прикључи сходно одредбама члана 37.
2. Сваки амандман којега предложи једна страна се саопћава Европском комитету за криминалистичке проблеме (ЦДПЦ) који подноси Министарском комитету своје мишљење о том амандману.
3. Министарски комитет преиспитује предложени амандман мишљење поднијето од стране Европског комитета за криминалистичке проблеме (ЦДПЦ) и након консултација са државама нечланицама које су прикључене овој Конвенцији, може усвојити амандман.
4. Текст сваког амандмана усвојеног од стране Министарског комитета сходно параграфу 3 овог члана се доставља Странама на прихватање.
5. Сваки амандман усвојен сходно параграфу 3 овог члана ступа на снагу тридесетог дана након што све стране информирају генералног секретара о њиховом прихватању.

Члан 45.

Рјешавање спорова

1.Европски Комитет за криминалистичке проблеме Вијећа Европе ће бити информиран о тумачењу и примјени ове Конвенције.
2. У случају спора између страна у вези тумачења и примјене ове Конвенције, стране ће настојати да спор ријеше преговорима или сваким другим мирним средством по њиховом избору, рачунајући ту подношење спора пред Европски комитет за криминалистичке проблеме, арбитражном суду који ће донијети одлуке које ће обавезати стране у спору, или Међународном суду правде, на основу заједничког договора између односних страна.

Члан 46.

Договарање страна

1. Стране ће се периодично договарати, по потреби, у циљу олакшавања:
а) ефективног кориштења и провођења ове Конвенције, убрајајући ту и идентификацију сваког проблема из те области, као и ефеката сваке декларације или ограничења сачињених сходно овој Конвенцији;
б) размјену информација о важним правосудним, политичким или техничким новостима третираним у домену компјутерског криминала и прикупљања доказа у електроничкој форми;
ц) испитивања евентуалне потребе за комплетирањем или допуњавањем Конвенције. < /em>
2. Европски комитет за криминалистичке проблеме (ЦДПЦ) ће бити периодично извјештаван о резултатима договора наведеним у параграфу 1.
3.Европски комитет за криминалистичке проблеме (ЦДПЦ) олакшава, по потреби, договоре наведене у параграфу 1 и усваја неопходне мјере за помоћ странама у њиховим напорима на комплетирању или допуњавању Конвенције. Најкасније након истека рока од три године почев од ступања на снагу ове Конвенције, Европски комитет за криминалистичке проблеме (ЦДПЦ) ће приступити, у сарадњи са странама, преиспитивању свих одредаба Конвенције и предложити ће, у случају потребе, упутне исправке.
4.Осим у случају да их Вијеће Европе преузме на себе, трошкови произашли из примјене одредаба из параграфа 1 су на терету страна на начин како то оне одреде.
5.Странама ће асистирати Секретаријат Вијећа Европе при извршавању њихових функција које проистичу из овог члана.

Члан 47.

Отказ

1. Свака страна може, у сваком тренутку, отказати ову Конвенцију путем обавијести генералном секретару Вијећа Европе.
2. Отказ ће ступити на снагу првог дана након истека периода од три мјесеца након датума када генерални секретар прими обавијест.

Члан 48.

Обавијест

Генерални секретар Вијећа Европе обавјештава државе чланице Вијећа Европе, државе нечланице које су узеле учешћа у изради ове Конвенције, као и сваку државу која приступи или која буде позвана да приступи Конвенцији, о:
а) сваком потпису;
б) депоновању сваког инструмента ратификације, прихватање, одобравање и прикључења;
ц) сваком датуму ступања на снагу ове Конвенције сходно њеним члановима 36 и 37;
д) свакој изјави сачињеној уз примјену чланова 40 и 41 или о сваком ограничењу сачињеном уз примјену члана 42;
е) сваком другом акту, обавијест и комуникацију која третира ову Конвенцију.

На основу тога су, доље потписани, уредно овлаштени у ту сврху, потписали ову Конвенцију.

 

Сачињено у Будимпешти, дана 23. новембра 2001. године, на француском и на енглеском језику, оба текста пуноважна, у једном примјерку који ће бити депонован у архиви Вијећа Европе. Генерални секретар Вијећа Европе ће доставити овјерену копију свакој држави чланици Вијећа Европе, државама не чланицама које су узеле учешћа у изради ове Конвенције, као и свакој држави позваној да јој приступи.

Члан 3.

Ова Одлука ће бити објављена у "Службеном гласнику БиХ" на босанском, хрватском и српском језику и ступа на снагу даном објављивања.
Број 01-011-398-12/06
25. марта 2006. године Сарајево
Предсједавајући
Сулејман Тихић, с. р.

КОНВЕНЦИЈА О ПРАВИМА ДЈЕТЕТА

КОНВЕНЦИЈА О ПРАВИМА ДЈЕТЕТА

Усвојена од Генералне скупштине Уједињених нација, 20. новембра 1989. године

Преамбула
Државе-потписнице ове Конвенције, сматрајући да у складу с принципима проглашеним у Повељи Уједињених нација, признавање урођеног достојанства и једнаких и неотуђивих права свих чланова људске породице представља темељ слободе, правде и мира на свијету.Имајући на уму да су народи Уједињених нација, у Повељи потврдили своју вјеру у основна људска права и у достојанство и вриједност људске особе, и одлучили да потакну друштвени напредак и бољи животни стандард у већој слободиПризнајући да су се Уједињене нације у Општој декларацији о људским правима и у међународним Уговорима о људским правима, прогласиле и сложиле се да свако има сва права и слободе изложене у овим документима, без обзира на разлике као што су раса, боја коже, вјера, спол, језик, политичко или друго мишљење, национално или друштвено поријекло, имовина, рођење или било који други статус.Подсјећајући да је Општа декларација о људским правима Уједињених нација прогласила да дјетињство има право на посебну бригу и помоћ;Убијеђени да би породици, као основној групи друштва и природном окружењу за раст и добробит својих чланова, а нарочито дјеце, требало пружити потребну заштиту и помоћ, тако да би могла потпуно преузети своје обавезе у оквиру људске заједнице;Признајући да би дијете, због потпуног и складног развоја своје личности требало да одраста у породичном окружењу, у атмосфери среће, љубави и разумијевања.Сматрајући да дијете треба да буде потпуно спремно да живи појединачним животом у друштву, и одгојено у духу идеала прокламираних у Повељи Уједињених нација, а нарочито у духу мира, достојанства, толеранције, слободе, једнакости и солидарности.Имајући на уму да је потреба да се посебна брига посвети дјеци изражена у Женевској декларацији о правима дјетета из 1924. Као и у Декларацији о правима дјетета прихваћеној од Генералне скупштине 20. новембра 1959, призната у Општој декларацији о људским правима, у међународном Споразуму о грађанским и политичким правима (нарочито у члановима 23. и 24, у међународном Споразуму о економским, друштвеним и културним правима (нарочито у члану 10), те у статутима и релевантним документима специјализираних агенција и међународних организација које се брину за добробит дјеце;Имајући на уму да, као што је речено у Декларацији о правима дјетета, “дијете, због своје физичке и духовне незрелости, треба посебну заштиту и бригу, укључујући одговарајућу законску заштиту, прије као и послије рођења”;Подсјећајући на одредбе Декларације о друштвеним и правним принципима у погледу заштите и добробити дјеце, са посебним освртом на смјештај у скрбничке породице и усвајање дјеце било у оквиру земље или међународно усвајање, те на одредбе Стандардних минималних правила Уједињених нација за провођење правде за младе (Пекиншка правила) и Декларације о заштити жена и дјеце у великој невољи и оружаним сукобима;Признајући да у свим државама свијета постоје дјеца која живе под изузетно тешким условима и да та дјеца требају посебну бригу;Узимајући у обзир значај традиција и културних вриједности сваког народа за заштиту и складни развитак дјетета;Признајући значај међународне сарадње за побољшање животних услова дјеце у свакој земљи, а нарочито у земљама у развоју,договориле су се као што слиједи:

Члан 1.

У овој Конвенцији дијете значи свако људско биће млађе од 18 година, осим ако се по закону који се примјењује на дијете пунољетност не стјече раније.


Члан 2.

1. Државе-потписнице ће поштовати и гарантирати права изложена у овој Конвенцији сваком дјетету у својој јурисдикцији, без дискриминације било које врсте, без обзира којој раси, боји, сполу, језику, религији, политичком или другом мишљењу, националном, етничком или друштвеном поријеклу, без обзира на имовинско стање, онеспособљености, рођење или други статус коме дијете, његови родитељи или законски старатељи припадају.
2. Државе-потписнице ће предузети све одговарајуће мјере да осигурају заштиту дјетета од свих облика дискриминације или казне на основу статуса, активности, израженог миђљења или убјеђења родитеља дјетета, законских старатеља или чланова породице.

Члан 3.

1. У свим акцијама у вези с дјецом, без обзира да ли их подузимају јавне или приватне друштвене добротворне институције, судови, управне власти или законска тијела, најбољи интереси дјетета биће од првенственог значаја.
2. Државе-потписнице узимају на себе да осигурају дјетету заштиту и бригу која је потребна за његову добробит, узимајући у обзир права и дужности његових родитеља, законских старатеља или других појединаца законски одговорних за њега, и да би се ово постигло, предузеће све законске и управне мјере.
3. Државе-потписнице ће осигурати да се институције, службе и установе одговорне за бригу о дјеци и њихову заштиту придржавају стандарда успостављених од одговарајућих власти, нарочито у погледу сигурности, здравља, у броју и прикладности њиховог особља као и одговарајућег надзора над њима.

Члан 4.

Државе-потписнице ће подузети све одговарајуће законске, управне и друге мјере за имплементацију права признатих у овој Конвенцији. Што се тиче економскх, друштвених и културних права, државе-потписнице ће подузети такве мјере до крајњих граница њима доступних средстава, а, тамо гдје је то потребно, и у оквирима међународне сарадње.

Члан 5.

Државе-потписнице ће поштовати одговорности, права и дужности родитеља, или, гдје је то примјењиво, чланова шире породице или друштвене заједнице према локалним обичајима законских старатеља или других особа законски одговорних за дијете, да би се пружило, на начин усклађен с развојним способностима дјетета, одговарајуће усмјерење и вођство у примјени права дјетета признатих у овој Конвенцији.

Члан 6.

1. Државе-потписнице признају да свако дијете има урођено право на живот.
2. Државе-потписнице ће до крајње могуће мјере осигурати преживљавање и развој дјетета.

Члан 7.

1. Дијете ће бити регистрирано одмах након рођења и имаће од рођења право на име, право да стекне држављанство, и, колико је то могуће, право да познаје своје родитеље и да се они брину за њега.
2. Државе-потписнице ће осигурати имплементацију тих права у складу са својим националним законима и својим обавезама према релевантним међународним инструментима у овој области, нарочито тамо гдје би дијете било без држављанства.

Члан 8.

1. Државе-потписнице ће поштовати право дјетета да сачува свој идентитет, укључујући држављанство, име и породичне односе које признаје закон, без незаконитог уплитања.
2. Тамо гдје је дијете незаконито лишено неких или свих елемената свога идентитета, државе-потписнице ће пружити одговарајућу помоћ и заштиту да би се што прије успоставио дјететов идентитет.

Члан 9.

1. Државе-потписнице ће се побринути да дијете не буде против своје воље одвојено од својих родитеља, осим када надлежне власти које подлијежу судском испитивању одлуче, у складу с одговарајућим законима и процедурама, да је такво одвајање потребно у најбољем интересу дјетета. Таква одлука може бити потребна у одређеним случајевима као што су злостављање или занемаривање дјетета од родитеља, или гдје родитељи живе одвојено и мора се донијети одлука о дјететовом мјесту становања.
2. У било каквим поступцима који произилазе из става 1. овог члана, све заинтересиране стране ће добити прилику да учествују у поступку и изразе своје погледе.
3. Државе-потписнице ће поштовати право дјетета које је одвојено од једног или оба родитеља да одржава личне везе и непосредни додир с оба родитеља редовно, осим када је то супротно интересима дјетета.
4. Тамо гдје такво одвајање произилази из било какве акције коју је започела држава-потписница, као што су притвор, затвор, прогон, депортација или смрт (укључујући смрт произашлу из било којег узрока док је дотична особа под надзором) једног или оба родитеља, или самог дјетета, та држава-потписница ће, на захтјев, дати родитељима, дјетету или, ако је то примјерено, другом члану породице битне информације о мјесту на коме се налази одсутни члан (или чланови) породице, осим ако би давање такве информације било штетно по добробит дјетета. Државе-потписнице ће, надаље, јамчити да подношење таквог захтјева неће имати никакве негативне посљедице по особу (или особе) које су у питању.

Члан 10.

1. У складу с обавезама држава-потписница из члана 9, став 1, молбе дјетета или његових родитеља да уђу у државу-потписницу или изађу из ње у циљу поновног сједињења породице рјешават ће државе-потписнице на позитиван, хуман и брз начин. Државе-потписнице ће надаље јамчити да подношење таквог захтјева неће имати никакве негативне посљедице за подносиоце молбе и чланове њихове породице.
2. Дијете чији родитељи живе у различитим државама имат ће право, осим у изузетним случајевима, да редовно одржава личне односе и непосредни додир с оба родитеља. Да би се то постигло и у складу с обавезом држава-потписница из члана 9, став 1, државе-потписнице ће поштовати право дјетета и његових родитеља да напусте било коју земљу, укључујући и своју, као и да уђу у своју земљу. Право напуштања било које земље биће ограничено само законским прописима који су потребни да би се заштитила јавна сигурност, јавни ред (ордре публиц), јавно здравље, морал, или права и слободе других, и оно је у складу са свим другим правима признатим у овој Конвенцији.

Члан 11.

1. Државе-потписнице ће предузети мјере против незаконитог одводјења и невраћања дјеце из иностранства.
2. У том циљу државе-потписнице ће тежити закључивању билатералних или мултилатералних споразума или продужавању постојећих споразума.

Члан 12.

1. Државе-потписнице ће осигурати дјетету које је у стању да обликује своје властите ставове право да слободно изражава такве ставове по свим питањима која се тичу дјетета, а ставовима ће се придавати одговарајућа важност у складу с узрастом и зрелошћу дјетета.
2. У ову сврху дијете ће посебно добити прилику да буде саслушано у било каквом судском или управном поступку који се тиче дјетета, било директно, преко представника или одговарајућег тијела, на начин који је у складу с процедуралним правилима националног закона.

Члан 13.

1. Дијете ће имати слободу изражавања, и то право укључује слободу да тражи, прима и даје информације и идеје свих врста, без обзира на границе, било усмено или писмено, у штампи, у облику умјетности или преко било којег другог медија по дјечијем избору.
2. Изражавање овог права може бити подложно извјесним ограничењима, али она морају бити само она предвиђена законом и неопходна:
(а) За поштовање права или угледа других, или
(б) За заштиту националне сигурности или јавног реда (order public), или јавног здравља или морала.

Члан 14.

1. Државе-потписнице ће поштовати право дјетета на слободу мисли, савјести и религије.
2. Државе-потписнице ће поштовати права и дружности родитеља и, када је то примјенљиво, старатеља, да дају усмјерење дјетету у испољавању његових права на начин који је у складу с развојним способностима дјетета.
3. Слобода да се испољава вјера или увјерења може се ограничити само на начин прописан законом, и ако је то неопходно да би се заштитила јавна сигурност, ред, здравље или морал, или основна права и слободе других.

Члан 15.

1. Државе-потписнице признају право дјетета на слободу удруживања и на слободу мирног збора.
2. Никаква се ограничења не могу ставити на испољавање ових права осим оних наметнутих у складу са законом и која су потребна у демократском друштву, у интересу државне сигурности или јавне безбједности, јавног реда (ордре публиц), заштите јавног здравља, морала или заштите права и слобода других.

Члан 16.

1. Ниједно дијете неће бити подвргнуто произвољном или незаконитом уплитању у његов приватни живот, породицу, дом или дописивање, нити незаконитим нападима на његову част и углед.
2. Дијете има право на законску заштиту против таквог уплитања или напада.

Члан 17.

Државе-потписнице признају значајну функцију масовних медија и јамчиће дјетету приступ информацијама и материјалима из различитих домаћих и међународних извора, нарочито оних који имају за циљ унапређење дјететове друштвене, духовне и моралне добробити и физичког и менталног здравља. У том циљу државе-потписнице ће:
(а) Подржавати масовне медије у ширењу информација и материјала који доносе дјетету друштвену и културну корист и у духу члана 29.
(б) Подржавати међународну сарадњу у производњи, размјени и ширењу таквих информација и материјала из различитих културних, националних и међународних извора;
(в) Подржавати производњу и дистрибуцију дјечијих књига;
(г) Подржавати масовне медије да посвете посебну пажњу лингвистичким потребама дјетета које припада мањинској групи или које је аутохтоно;
(д) Подржавати развитак одговарајућих смјерница за заштиту дјетета од информација или материјала који штетно дјелују на његову добробит, имајући на уму одредбе чланова 13. и 18.

Члан 18.

1. Државе-потписнице ће се трудити што више могу да осигурају признање принципа да оба родитеља у основи имају заједничку одговорност за подизање и развитак дјетета. Родитељи или, ако је такав случај, законски старатељи, сносе првенствену одговорност за подизање и развитак дјетета. Њихова основна брига ће бити најбољи дјететови интереси.
2. Да би гарантирале и унаприједиле права изнесена у овој Конвенцији, државе-потписнице ће пружити одговарајућу помоћ родитељима или законским старатељима, у сношењу одговорности за подизање дјетета и осигураће развитак институција, установа и служби за бригу о дјеци.
3. Државе-потписнице ће предузети све одговарајуће мјере да би се осигурало да дјеца запослених родитеља имају право да се користе службама и установама за бригу о дјеци које им одговарају.

Члан 19.

1. Државе-потписнице ће предузети све одговарајуће законске, управне, друштвене и образовне мјере да би се дијете заштитило од свих облика физичког, или менталног насиља, повреде или злостављања, занемаривања или немарног поступка, злоупотребе или експлоатације, укључујући и сексуално злостављање док је на бризи родитеља, законских старатеља или било које друге особе која се брине о дјетету.
2. Такве заштитне мјере треба да у одговарајућој мјери укључују и дјелотворне поступке на успостављању друштвених програма да би се пружила потребна подршка дјетету и онима који се брину о дјетету, као и других облика спречавања и идентификације, пријављивања, препоручивања, истраживања, лијечења и праћења случајева злостављања дјеце описаних раније и, када је то потребно, судско укључивање.

Члан 20.

1. Дијете привремено или стално лишено свог породичног окружења, или оно које због властитих најбољих интереса не може остати у том окружењу, имаће право на посебну заштиту и помоћ коју ће пружити држава.
2. Државе-потписнице ће у складу са својим националним законима обезбиједити алтернативну бригу за такво дијете.
3. Таква брига може укључити, поред осталог, давање на бригу, кафалу у исламском закону, усвајање, или, ако је потребно, смјештање у одговарајуће институције за бригу о дјеци. Када се буду разматрала рјешења, дужна пажња биће посвећена пожељности континуитета у дјечијем подизању, као и дјечијем етничком, вјерском, културном и лингвистичком поријеклу.

Члан 21.

Државе-потписнице које признају и/или дозвољавају систем усвајања обезбиједит ће да најбољи интереси дјетета буду основни критериј те ће:

Члан 21.

Државе-потписнице које признају и/или дозвољавају систем усвајања обезбиједит ће да најбољи интереси дјетета буду основни критериј те ће:
(а ) Обезбиједити да усвајање дјетета може бити одобрено само од одговорних власти које одлучују, у складу са законом и поступцима и на основу свих значајних и поузданих информација, да се усвајање може одобрити у односу на дјечији статус који се тиче родитеља, рођака и законских старатеља, и да, ако је то потребно, заинтересирана лица дају свој свјесни пристанак на усвајање на основу оне препоруке која се сматра неопходном;
(б) Признати да усвајање у другој земљи може да се размотри као алтернативни начин бриге за дијете, ако се дијете не може збринути у другој породици или бити усвојено, или се не може на одговарајући начин збринути у земљи из које је поријеклом;
(в) Обезбиједити да дијете чији се случај разматра за усвојење у другој земљи, ужива заштиту и стандарде једнаке онима који постоје у случају усвајања у властитој земљи;
(г) Предузети све потребне мјере да обезбиједи да у случају усвајања у другој земљи, то не резултира неприличним стјецањем профита од оних који су у то укључени;
(д) Унаприједити, гдје је то прикладно, циљеве овог члана закључујући билатералне или мултилатералне договоре или споразуме и тежити, у овом оквиру, да се обезбиједи да овлаштени органи или власти проводе смјештање дјетата у другој земљи.

Члан 22.

1. Државе-потписнице ће предузети одговарајуће мјере да обезбиједе да дијете које тражи статус избјеглице или које се сматра избјеглицом према примјењивим међународним и домаћим законима и поступцима добије, без обзира да ли је праћено својим родитељима или другим особама, одговарајућу заштиту и хуманитарну помоћ у очувању примјенљивих права изложених у овој Конвенцији, у другим међународним инструментима људских права или хуманости чији су потписници споменуте државе.
2. У ту сврху државе-потписнице ће, уколико то буду сматрале за потребно, сарађивати у свим напорима Уједињених нација и других овлаштених међудржавних организација или невладиних организација које сарађују с Уједињеним нацијама да се заштити и помогне таквом дјетету и да се потраже родитељи или други чланови породице било којег дјетета-избјеглице да би се добили подаци потребни за поновно сједињење с његовом породицом. У случајевима гдје се не могу пронаћи родитељи или други чланови породице, дјетету ће бити пружена иста заштита као и било којем другом дјетету које је привремено или стално лишено свог породичног окружења из било којег разлога, како се истиче у овој Конвенцији.

Члан 23.

1. Државе-потписнице признају да ментално или физички онеспособљено дијете треба да ужива пун и пристојан живот, у условима који обезбјеђују достојанство, потичу самопоуздање и олакшавају активно дјечије учешће у заједници.
2. Државе-потписнице признају право онеспособљеном дјетету на посебну бригу и потпомагаће и обезбјеђивати, у зависности од доступних средстава, пружање помоћи таквом дјетету и онима који су одговорни за бригу о њему, помоћ коју они затраже и која одговара дјечијем стању и приликама родитеља или других који се брину за дијете.
3. Признајући посебне потребе онеспособљеног дјетета, помоћ која се даје у складу са ставом 2. овог члана дават ће се бесплатно гдје год је то могуће, узимајући у обзир финансијска средства родитеља или других који се брину за дијете, и она ће бити планирана тако да се онеспособљеном дјетету пружи успјешан приступ образовању, школовању, здравственим службама, службама за рехабилитацију, припреми за запослење и могућностима рекреације на начин који помаже дјетету да постигне што потпунију могућу друштвену интеграцију и индивидуални развитак, укључујући његов културни и духовни развитак.
4. Државе-потписнице ће унапређивати, у духу међународне сарадње, размјену одговарајућих информација на пољу превентивне здравствене заштите и медицинског, психолошког и функционалног лијечења онеспособљеног дјетета, укључујући ширење информација као и приступ методама рехабилитације, образовању и службама професионалне оријентације, са циљем да се омогући државама-потписницама да побољшају своје могућности и стручност и да прошире своје искуство у тим подручјима. У том погледу посебно ће се узимати у обзир потребе земаља у развоју.

Члан 24.

1. Државе-потписнице признају право дјетета да ужива највиши стандард здравља који је могуће достићи, и да има приступ институцијама за лијечење и здравствену рехабилитацију.
2. Државе-потписнице ће тежити ка пуном провођењу овог права, а посебно ће предузети сљедеће одговарајуће мјере:
(а) Да смање смртност дојенчади и дјеце;
(б) Да обезбиједе пружање потребне медицинске помоћи и бриге за здравље свој дјеци, с нагласком на развитак примарне здравствене заштите;
(в) Да се боре против болести и неисхрањености, укључујући, у оквиру примарне здравствене заштите, између осталог, примјену доступних технологија и давање
(г) Да мајкама обезбиједе одговарајућу здравствену заштиту прије и послије порођаја;
(д) Да обезбиједе да су сви дјелови друштва, нарочито родитељи и дјеца, обавијештени, да имају приступ образовању и да им се даје подршка при кориштењу основног знања о дјечијем здрављу и прехрани, о предностима дојења, хигијене и еколошких санитарија, као и спријечавање несретних случајева;
(е) Да развијају превентивну здравствену заштиту, савјетовање за родитеље, као и образовање у планирању породице и одговарајуће службе.
3. Државе-потписнице ће предузети све ефикасне и одговарајуће мјере да би се уклонили сви традиционални обичаји шкодљиви по дјечије здравље.
4. Државе-потписнице се обавезују да ће потицати и охрабривати међународну сарадњу да би се постепено потпуно остварило право признато у овоме члану. У овом погледу посебна брига ће бити посвећена потребама земаља у развоју.

Члан 25.

Државе-потписнице признају право дјетета које је од стране одговарајућих власти послано у одређену институцију ради бриге, заштите или лијечења његовог физичког или менталног здравља на периодично преиспитивање третмана који се пружа дјетету и свих других околности значајних за његов смјештај.

Члан 26.

1. Државе-потписнице признају сваком дјетету право на предности социјалне сигурности, укључујући социјално осигурање, и подузеће потребне мјере да се постигне потпуно остварење овог права у складу са својим националним законом.
2. Предности треба да буду пружене, гдје је то примјењиво, узимајући у обзир средства и прилике дјетета и особа које су одговорне за издржавање дјетета, као и друге услуге значајне за потраживање повластица од стране самог дјетета или у име дјетета.

Члан 27.

1. Државе-потписнице признају право сваког дјетета на животни стандард који одговара дјететовом физичком, менталном, духовном, моралном и друштвеном развитку.
2. Родитељ(и) или други одговорни за дијете имају првенствену одговорност да обезбиједе, у оквиру својих способности и финансијских могућности, услове живота потребне за дјететов развитак.
3. Државе-потписнице, у складу с националним условима и у оквиру својих средстава, предузет ће одговарајуће мјере да помогну родитељима и другим одговорним за дијете у остваривању овог права, па ће у случају потребе дати материјалну помоћ и помагати програме, нарочито оне који се тичу прехране, одијевања и становања.
4. Државе-потписнице ће предузети све одговарајуће мјере да обезбиједе да дијете добије издржавање од родитеља или других особа које имају финансијску одговорност за дијете, и у држави-потписници и из иноземства. Нарочито ако особа која има финансијску одговорност за дијете живи у некој држави другачијој од државе у којој живи дијете, државе-потписнице ће потицати приступ међнародним споразумима или закључивање таквих споразума, као и склапање других одговарајућих аранжмана.

Члан 28.

1. Државе-потписнице признају право дјетета на образовање, а да би се ово право остварило поступно и на основи једнаких могућности, оне ће напосе:
(а) Прогласити основно школовање обавезним и бесплатно доступним за свакога;
(б) Охрабривати развитак различитих облика средњег образовања, укључујући опште и стручно образовање, учинити их доступним и приступачним сваком дјетету, и подузети одговарајуће мјере као што је увођење бесплатног образовања и нуђење финансијске помоћи у случају потребе;
(в) Омогућити приступ високом образовању за све, на основу способности, свим одговарајућим средствима;
(г) Учинити доступним свој дјеци образовне и стручно-образовне информације и савјетовање;
(д) Предузети мјере да се подржи редовно похађање школа и смањење стопа прекида школовања.
2. Државе-потписнице ће предузети све одговарајуће мјере да би се обезбиједило да се школска дисциплина проводи на начин примјерен дјечијем људском достојанству и у складу с овом Конвенцијом.
3. Државе-потписнице ће унапријеђивати и охрабривати међународну сарадњу у стварима које се односе на образовање, нарочито да би се придонијело елиминацији неукости и неписмености широм свијета и олакшао приступ научном и техничком знању и модерним наставним методама. У овом погледу ће се посебна пажња посветити потребама земаља у развоју.

Члан 29.

1. Државе-потписнице се слажу да се образовање дјетета усмјери ка:
(а) Развоју дјечије личности, талента и менталних и физичких способности до њихових пуних могућности;
(б) Развоју поштовања према људским правима и основним слободама као и принципима зајамченим у Повељи Уједињених нација;
(в) Развоју поштовања према родитељима дјетета, дјететовом културном идентитету, језику и вриједностима, према националним вриједностима земље у којој дијете живи, земљи из које може потицати, као и према цивилизацијама друкчијим од његове властите;
(г) Припреми дјетета за одговоран живот у слободном друштву, у духу разумијевања, мира, толеранције, једнакости сполова и пријатељства према свим народима, етничким, националним и вјерским групама, као и особама урођеничког поријекла;
(д) Развоју поштовања према природној околини.
2. Ниједан дио овог члана или члана 28. неће се тумачити тако да би могао сметати слободи појединаца или тијела да оснују и усмјеравају образовне институције, увијек под условом да се поштују принципи изложени у ставу 1. овог члана и захтјеви да образовање које се одвија у таквој институцији мора одговарати минималним стандардима које је поставила држава.

Члан 30.

У оним државама у којима постоје етничке, религиозне или лингвистичке мањине, или особе аутохтоног поријекла, дјетету које припада таквој мањини или које је аутохтоно неће бити занијекано право да, у заједници с другим члановима своје групе, ужива своју културу, да исповиједа своју вјеру или да употребљава свој језик.

Члан 31.

1. Државе-потписнице признају право дјетета на одмор и слободно вријеме, на игру и рекреацију који одговарају старости дјетета и на слободно учешће у културном животу и умјетностима.
2. Државе-потписнице ће поштовати и унапређивати право дјетета да у пуној мјери учествује у културном и умјетничком животу, и потпомагаће пружање одговарајућих и једнаких прилика за културну, умјетничку и рекреативну активност, као и за слободно вријеме.

Члан 32.

1. Државе-потписнице признају право дјетета да буде заштићено од економске експлоатације и од било каквог рада који је вјероватно опасан, може ометати дјечије образовање, или нашкодити дјечијем здрављу или физичком, менталном или друштвеном развоју.
2. Државе-потписнице ће подузети законске, управне, друштвене и образовне мјере да би се обезбиједило провођење овог члана. Са овим циљем и узимајући у обзир релевантне одредбе других међународних инструмената, државе-потписнице ће нарочито:
(а) Одредити минималну старост или минималне старости за запошљавање;
(б) Побринути се за одговарајућа правила о радноме времену и условима запослења;
(в) Побринути се за одговарајуће казне или друге санкције које ће обезбиједити успјешно провођење овог члана.

Члан 33.

Државе-потписнице ће предузети све одговарајуће мјере, укључујући законске, управне, друштвене и образовне мјере, да би се дјеца заштитила од противзаконите употребе опојних дрога и психотропних супстанци, како је то дефинирано у релевантним међународним уговорима, као и да би се спријечило кориштење дјеце у незаконитој производњи и продаји таквих супстанци.

Члан 34.

Државе-потписнице се обавезују да ће заштитити дијете од свих облика сексуалне експлоатације и сексуалне злоупотребе. У ту сврху државе-потписнице ће нарочито подузети све одговарајуће мјере да се спријечи:
(а) Потицање или тјерање дјетета да се упусти у било какву незакониту сексуалну активност;
(б) Кориштење дјетета у циљу експлоатације за проституцију или друге незаконите сексуалне радње;
(в) Кориштење дјетета у циљу експлоатације у порнографским представама или материјалима.

Члан 35.

Државе-потписнице ће предузети све одговарајуће националне, билатералне и мултилатералне мјере да би се спријечило отимање, продаја и трговина дјецом за било какве сврхе, у било ком облику.

Члан 36.

Државе-потписнице ће заштитити дијете од свих других облика експлоатације штетне по било који вид дјечије добробити.

Члан 37.

Државе-потписнице ће обезбиједити да:
(а) Ниједно дијете не буде подвргнуто мучењу или другом окрутном, нехуманом или понижавајућем поступку или казни. Ни смртна казна ни доживотна робија без могућности ослобађања не могу се наметнути код пријеступа који су починиле особе млађе од осамнаест година;
(б) Ниједно дијете неће бити незаконито или произвољно лишено слободе. Хапшење, притвор или затварање дјетета одвијат ће се у складу са законом и биће предузето само као посљедња мјера и на што краће одговарајуће вријеме;
(в) Са сваким дјететом лишеним слободе поступаће се хумано и с поштовањем према урођеном достојанству људске особе, и на начин који узима у обзир потребе особе те старости. Посебно ће свако дијете лишено слободе бити одвојено од одраслих, осим ако то није у најбољем дјечијем интересу, а имаће право да одржава додире са својом породицом путем дописивања и посјета, осим у изузетним околностима;
(г) Свако дијете лишено слободе имат ће право на брз приступ законској и другој одговарајућој помоћи, право да оспори законитост свог лишавања слободе пред судом или другом надлежном, неовисном и непристраном власти и на брзу одлуку о било каквој таквој акцији.

Члан 38.

1. Државе-потписнице се обавезују да ће поштовати и осигурати поштовање правила међународног хуманитарног закона примјењивог на њих у оружаним сукобима који се тичу дјеце.
2. Државе-потписнице ће предузети све оствариве мјере да обезбиједе да особе које још нису напуниле петнаест година не учествују директно у непријатељствима.
3. Државе-потписнице неће регрутирати ниједну особу која још није напунила петнаест година у своје оружане снаге. При регрутацији оних који су напунили петнаест година, али још немају осамнаест година, државе-потписнице ће се трудити да дају предност онима који су најстарији.
4. У складу са својим обавезама по међународном хуманитарном закону да заштите цивилно становништво у оружаним сукобима, државе-потписнице ће предузети све оствариве мјере да обезбиједе заштиту дјеце и бригу о оној дјеци која су погођена оружаним сукобом.

Члан 39.

Државе-потписнице ће предузети све одговарајуће мјере да унаприједе физички и психолошки опоравак дјетета које је жртва било којег облика занемаривања, експлоатације или злостављања, мучења или било којег другог облика окрутног, нехуманог или понижавајућег поступка или казне, или оружаних сукоба. Такав опоравак и реинтеграција треба да се одвија у околини која даје потпору здрављу, самопоштовању и достојанству дјетета.

Члан 40.

1. Државе-потписнице признају право сваког дјетета које је наводно прекршило, или је оптужено за кршење кривичног закона, да се према њему поступа на начин у складу с унапређењем дјететовог осјећања достојанства и вриједности, који оснажује дјечије поштовање према људским правима и основним слободама других, и који узима у обзир дјечију старост и пожељност дјечије реинтеграције, као и дјечије преузимање конструктивне улоге у друштву.
2. У томе циљу, и имајући на уму поштовање релевантних одредби међународних инструмената, државе-потписнице ће посебно обезбиједити да:
(а) Ниједно дијете неће бити обијеђено, оптужено или оцијењено као прекршилац кривичног закона због чинова или пропуста који нису били забрањени националним или међународним законом у вријеме кад су били почињени;
(б) Свако дијете које је обијеђено или оптужено да је прекршило кривични закон имат ће у најмању руку сљедеће гаранције:
(I) Да ће бити сматрано невиним док не буде према закону доказано да је криво;
(II) Да ће одмах и директно бити обавијештено о оптужбама против себе, и ако је то могуће, преко својих родитеља или законских старатеља, те да ће имати законску и другу одговарајућу помоћ у припреми и излагању своје одбране;
(III) Да ће се о оптужби одлучити без одлагања од једног овлаштеног, неовисног и непристраног судског тијела или власти на поштеној расправи у складу са законом, у присуству законске или друге одговарајуће помоћи, и да ће се, осим ако се буде сматрало да то није у најбољем интересу дјетета, посебно узети у обзир његова старост или ситуација, као и његових родитеља односно законских старатеља;
(IV) Да неће бити присиљено да свједочи или да призна кривњу, да ће се испитати свједоци против њега и да ће се обезбиједити и учешће и испитивање свједока у његову корист, под једнаким условима;
(V) Ако се сматра да је прекршило кривични закон, да ће се таква одлука и друге мјере наметнуте као њене посљедице преиспитати од стране компетентније, неовисне и непристрасне власти или судског тијела у складу са законом;
(VI) Да ће имати слободан приступ преводиоцу, ако дијете не разумије или не говори језик који се употребљава;
(VII) Да ће његов приватни живот бити поштован у свим дијеловима поступка.
3. Државе-потписнице ће настојати да помогну успостави закона, процедура, власти и институција које се посебно баве дјецом која су обијеђена, оптужена или је оцијењено да су прекршила кривични закон, и то нарочито:
(а) Установљењу минималне старости испод које ће бити сматрано да дјеца нису имала способности да прекрше кривични закон;
(б) Гдје год је то одговарајуће или пожељно, мјерама поступка према таквој дјеци без упуштања у судски поступак, ако се потпуно поштују људска права и законска јамства.
4. Биће доступне различите уредбе као што су наредбе о бризи, савјетовању и надзору; савјетовање; условна казна; усвајање; образовни и стручни програми и друге алтернативе затвору, да би се обезбиједило да се са дјецом поступа на начин који одговара њиховој добробити, а пропорционалан је и околностима и прекршају.

Члан 41.

Ништа у овој Конвенцији неће утицати на било какве одредбе које више придоносе остварењу права дјетета, а могу бити садржане у:
(а) Закону државе-потписнице; или
(б) Међународном закону који важи за дотичну државу.

ДИО II


Члан 42.

Државе-потписнице се обавезују да обзнане принципе и одредбе Конвенције, на одговарајући и активан начин, како дјеци тако и одраслима.

Члан 43.

1. У сврху одређивања напретка који су државе-потписнице постигле у реализацији обавеза преузетих у овој Конвенцији, установиће се Комитет за права дјетета који ће имати у тексту наведене функције.
2. Комитет ће се састојати од десет стручњака високог моралног угледа и признате стручности на пољу којим се бави ова Конвенција. Државе-потписнице ће изабрати чланове Комитета међу својим грађанима и они ће служити у личном својству, узимајући у обзир једнаку географску расподјелу као и главне законске системе.
3. Чланови Комитета ће бити бирани тајним гласањем с пописа особа које су номинирале државе-потписнице. Свака држава-потписница може номинирати једну особу међу својим грађанима.
5. Избори ће се одржати на састанцима држава-потписница које сазива генерални секретар у сједишту Уједињених нација. На тим састанцима, на којима двије трећине држава-потписница чине кворум, особе изабране у Комитет бит ће оне које добију највећи број гласова и апсолутну већину гласова представника држава-потписница који су били присутни и који су гласали.
6. Чланови Комитета се бирају на термин од четири године. Они се могу реизабрати ако буду поново номинирани. Мандат пет чланова изабраних по првим изборима ће истећи након двије годин. Одмах након првих избора, имена тих пет чланова, одредит ће жријебом предсједавајуци тог састанка.
7. Ако неки члан Комитета умре или поднесе оставку или изјави да из било којег разлога више не може вршити своје дужности у Комитету, држава-потписница која је номинирала тог члана поставит ће другог стручњака, свог грађанина, да служи преостали дио термина, ако то Комитет одобри.
8. Комитет ће установит своја властита процедурална правила.
9. Комитет ће бирати своје функционере на период од двије године.
10. Сједнице Комитета ће се нормално одржавати у сједишту Уједињених нација или на некоме другом погодном мјесту које Комитет одабере. Комитет ће се нормално састајати једном годишње. Трајање састанка Комитета ће бити одређено, и ако је потребно, поново одређено, на састанку држава-потписница ове Конвенције, под условом да то одобри Генерална скупштина.
11. Генерални секретар Уједињених нација дат ће потребно особље и уређаје да би Комитет могао успјешно вршити своје функције по овој Конвенцији.
12. Уз пристанак Генералне скупштине, чланови Комитета успостављеног овом Конвенцијом примат ће накнаду из средстава Уједињених нација већ према условима и приликама које одреди Скупштина.

Члан 44.

1. Државе-потписнице се обавезују да ће Комитету слати, преко генералног секретара Уједињених нација, извјештаје о мјерама које су донијеле, а које дјелују на права призната овдје и о напретку који је постигнут у уживању тих права:
(а) у року од двије године од ступања на снагу Конвенције за одређену државу-потписницу;
(б) након тога, сваких пет година.
2. Извјештаји сачињени по овоме члану назначит ће чиниоце и тешкоће, ако их има, које су утјецале на ступањ испуњења обавеза по овој Конвенцији. Извјештај ће такође садржавати довољно података да би се Комитету пружило свеобухватно разумијевање провођења Конвенције у дотичној земљи.
3. Држава-потписница која је поднијела свеобухватан први извјештај Комитету не мора, у каснијим извјештајима који се подносе према ставу 1(б) овог члана, понављати раније дате основне податке.
4. Комитет може захтијевати од држава-потписница даљње податке битне за провођење Конвенције.
5. Комитет ће Генералној скупштини преко Економског и Друштвеног савјета сваке двије године поднијети извјештај о својим дјелатностима.
6. Државе-потписнице ће учинити своје извјештаје широко доступним јавности у својим земљама.

Члан 45.

Да би се подржало успјешно провођење Конвенције и да би се подстакла међународна сарадња на пољу кога покрива Конвенцја;
Да би се подржало успјешно провођење Конвенције и да би се подстакла међународна сарадња на пољу кога покрива Конвенцја;
(а) Специјализиране агенције, Дјечији фонд Уједињених нација (УНИЦЕФ) и други органи Уједињених нација имат ће право да буду представљени приликом разматрања провођења оних одредби ове Конвенције које припадају дјелокругу њиховог мандата. Комитет може позвати специјализиране агенције, Дјечији фонд Уједињених нација и друга овлаштена тијела, када то буде сматрано потребним, да дају стручне савјете о провођењу Конвенције у подручјима унутар дјелокруга њиховог мандата. Комитет може позвати специјализиране агенције, Дјечији фонд Уједињених нација и друге органе Уједињених нација да поднесу извјештаје о провођењу Конвенције на подручјима која спадају у дјелокруг њихових дјелатности;
(б) Комитет ће достављати, ако то буде сматрао потребним, специјализираним агенцијама, Дјечијем фонду Уједињених нација или другим овлаштеним тијелима било какве извјештаје држава-поптисница који садрже захтјеве или указују на потребе за техничким савјетима или помоћи, заједно с евентуалним запажањима или приједлозима Комитета о тим захтјевима или указивању на потребе;
(в) Комитет може препоручити Генералној скупштини да тражи од генералног секретара да предузме проучавања одређених предмета који се тичу права дјетета;
(г) Комитет може давати приједлоге и опште препоруке засноване на подацима примљеним у складу са члановима 44. и 45. ове Конвенције. Такви приједлози и опште препоруке пренијет ће се дотичној држави-потписници и о томе ће се извијестити Генерална скупштина, заједно с примједбама, ако их има, држава-потписница.

ДИО III


Члан 46.

Ова Конвенција ће бити отворена за потписе свих држава.

Члан 47.

Ова Конвенција је подложна ратификацији. Документи о ратификацији ће се похранити код генералног секретара Уједињених нација.

Члан 48.

Ова Конвенција ће остати отворена приступу било које државе. Документи о приступу биће похрањени код генералног секретара Уједињених нација.

Члан 49.

1. Ова Конвенција ће ступити на снагу тридесетог дана након дана похрањивања двадесетог документа о ратификацији или приступу код Генералног секретара Уједињених нација.
2. За сваку државу која ратифицира Конвенцију или јој приступа након похрањивања двадесетог документа о ратификацији или приступању, Конвенција ће ступити на снагу тридесетог дана након похрањивања њеног документа о ратификацији или приступању.

Члан 50.

1. Било која држава-потписница може предложити амандман и предати га генералном секретару Уједињених нација. Генерални секретар ће након тога пренијети предложени амандман државама-потписницама, с молбом да назначе да ли се слажу с конференцијом држава-потписница да би се размотрили приједлози и гласало о њима. У случају да, у року од четири мјесеца од дана преношења амандмана, најмање једна трећина држава-потписница прихвати такву конференцију, генерални секретар ће сазвати конференцију под окриљем Уједињених нација. Било који амандман прихваћен од већине држава-потписница које су присутне и гласају на конференцији биће поднесен Генералној скупштини на одобрење.
2. Амандман који је прихваћен у складу са ставом 1. овог члана ступит ће на снагу када буде одобрен од Генералне скупштине Уједињених нација и прихваћен од двотрећинске већине држава-потписница.
3. Када амандман ступи на снагу, он ће бити обавезан за оне државе-потписнице које су га прихватиле, док су остале државе потписнице и даље обавезане одредбама ове Конвенције и било којим ранијим амандманима које су прихватиле.

Члан 51.

1. Генерални секретар Уједињених нација примит ће и прослиједити свим државама текст који садржи придржано право постављено од стране држава у вријеме ратификације или приступања.
2. Услов неспојив са циљем и сврхом ове Конвенције неће бити допуштен.
3. Услови се могу повући у било које доба тако да се таква обавијет пошаље генералном секретару Уједињених нација који ће о томе обавијестити све државе. Таква обавијест ће добити ваљаност с даном кад је примљена од стране Генералног секретара.

Члан 52.

Држава-потписница може отказати ову Конвенцију писменим обавјештењем генералном секретару Уједињених нација. Отказивање ступа на снагу годину дана од дана пријема обавијести од стране Генералног секретара.

Члан 53.

Одређено је да се ова Конвенција похрани код генералног секретара Уједињених нација.

Члан 54.

Оригинал ове Конвенције, чији су текстови на арапском, кинеском, енглеском, француском, руском и шпанском језику подједнако аутентични, бит ће похрањен код генералног секретара Уједињених нација. Као свједоци овога, потписани опуномоћеници, ваљано овлаштени за то од својих влада, потписали су ову Конвенцију.

ПРОТОКОЛ УЗ КОНВЕНЦИЈУ О ПРАВИМА ДЈЕТЕТА О ПРОДАЈИ ДЈЕЦЕ, ДЈЕЧИЈОЈ ПРОСТИТУЦИЈИ И ДЈЕЧИЈОЈ ПОРНОГРАФИЈИ

ОДЛУКА
О РАТИФИКАЦИЈИ ФАКУЛТАТИВНОГ ПРОТОКОЛА УЗ КОНВЕНЦИЈУ О ПРАВИМА ДЈЕТЕТА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ПРОДАЈУ ДЈЕЦЕ, ДЈЕЧИЈУ ПРОСТИТУЦИЈУ И ДЈЕЧИЈУ ПОРНОГРАФИЈУ

Сл. гласник БиХ - Међународни уговори", бр. 5/2002

Члан 1.

Ратификује се Факултативни протокол уз Конвенцију о правима дјетета који се односи на продају дјеце, дјечију проституцију и дјечију порнографију, Њујорк 25. маја 2000. године, по добијеној сагласности Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине на основу Одлуке ПС БиХ број 35/02 од 7. марта 2002. године.

Члан 2.

Текст Протокола у преводу гласи

ФАКУЛТАТИВНИ ПРОТОКОЛ УЗ КОНВЕНЦИЈУ О ПРАВИМА ДЈЕТЕТА А КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ПРОДАЈУ ДЈЕЦЕ, ДЈЕЧИЈУ ПРОСТИТУЦИЈУ И ДЈЕЧИЈУ ПОРНОГРАФИЈУ

Државе чланице овог протокола, Сматрајући, ради даљег постизања циљева Конвенције о правима дјетета и провођења њених одредби, нарочито чл. 1.,11., 21., 32., 33., 34., 35. и 36., да би било потребно проширити мјере које ће државе- чланице предузимати ради гарантовања заштите дјетета од трговине дјецом, дјечије проституције и дјечије порнографије, Сматрајући, такође, да Конвенција о правима дјетета признаје право дјетета да буде заштићено од економске експлоатације и од обављања сваког посла који би могао бити опасан или би могао ометати образовање дјетета, или би могао бити штетан по здравље дјетета или физички, ментални, духовни, морални или друштвени развој дјетета, Озбиљно забринуте због значајне и све веће међународне трговине дјецом с циљем продаје дјеце, дјечије проституције и дјечије порнографије, Дубоко забринуте големом и све чешћом праксом секс туризма, од којег су дјеца нарочито угрожена, јер директно доприноси продаји дјеце, дјечијој проституцији и дјечијој порнографији, Признајући да је један број нарочито угрожених група, укључујући женску дјецу, изложен већем ризику сексуалне експлоатације, те да су женска дјеца несразмјерно заступљена међу сексуално експлоатисаним особама, Забринуте због све доступније дјечије порнографије на Интернету и другим савременим технологијама, а подсјећајући на Међународну конференцију о борби против дјечије порнографије на Интернету (Беч, 1999. године) и, нарочито, на њене закључке који позивају свјетску заједницу на криминализацију производње, дистрибуције, извоза, преношења, увоза, свјесног посједовања и рекламирања дјечије порнографије и наглашавајући значај тјешње сарадње и партнерства између влада и Интернет индустрије, Вјерујући да ће елиминисање продаје дјеце, дјечије проституције и дјечије порнографије бити олакшано прихватањем одлучног приступа, усмјереног на факторе који томе доприносе, укључујући неразвијеност, сиромаштво, економске неједнакости, неравномјерну друштвено-економску структуру, несређене породице, недостатак образовања, урбано-руралну миграцију, дискриминацију полова, неодговорно сексуално понашање одраслих, штетну традиционалну праксу, оружане сукобе и трговину дјецом, Вјерујући да су неопходни напори за подизање свијести јавности с циљем смањивања потрошачке потражње за продајом дјеце, дјечијом проституцијом и дјечијом порнографијом и, такође, вјерујући у важност јачања глобалног партнерства између свих учесника као и у побољшање провођења закона на државном нивоу, Констатујући одредбе међународних правних инструмената који се односе на заштиту дјеце, укључујући Хашку конвенцију о заштити дјеце и сарадњи у погледу међудржавног усвојења, Хашку конвенцију о грађанским аспектима међународне отмице дјетета, Хашку конвенцију о јурисдикцији, важећем закону, признавању, провођењу и сарадњи у погледу родитељске одговорности и мјера за заштиту дјеце и Конвенцију број 182 Међународне организације рада о забрани и хитној акцији за елиминисање најгорих облика искоришћавања дјечијег рада, Охрабрене свеопштом подршком Конвенцији о правима дјетета која показује постојање широко распрострањене опредијељености за унапређење и заштиту права дјетета, Признајући важност примјене одредби Програма акције за спречавање продаје дјеце, дјечије проституције и дјечије порнографије и Декларације и Плана акције усвојених на Свјетском конгресу о борби против сексуалне експлоатације дјеце у комерцијалне сврхе, одржаном у Стоцкхолму од 27. до 31. августа 1996. године, као и осталих релевантних одлука и препорука одговарајућих међународних тијела, Придајући дужну пажњу важности традиција и културних вриједности сваког народа за заштиту и складан развој дјетета,

Споразумјеле су се о сљедећем

Члан 1.

Државе чланице забрањују продају дјеце, дјечију проституцију и дјечију порнографију онако како то утврђује овај протокол.

Члан 2.

У сврхе овог протокола:
(а) продаја дјеце подразумијева дјело или трансакцију у којој једна особа или група људи другима преда једно дијете уз наплату или неку другу добит;
(б) дјечија проституција подразумијева коришћење дјетета у сексуалним активностима ради наплате или неког другог облика добити;
(в) дјечија порнографија подразумијева свако представљање, на било који начин, дјетета ангажованог у стварним или симулираним изразито сексуалним активностима или свако представљање сполних дијелова дјетета примарно у сексуалне сврхе.

Члан 3.

1. Свака држава чланица осигурава да, као минимум, сљедећа дјела и активности буду у потпуности обухваћена кривичним или казненим законом, било да су та кривична дјела почињена у земљи или изван земље, било на индивидуалној или организованој основи:
(а) У контексту продаје дјеце, како је утврђено у члану 2.:
I. нуђење, испоручивање или прихватање, на било који начин, дјетета у сврху:
а. сексуалне експлоатације дјетета;
б. преношења органа дјетета ради стицања добити;
в. ангажовања дјетета за присилни рад;
I. непрописно навођење сагласности, у посредовању, за усвојење дјетета кршећи важеће међународне правне инструменте о усвојењу
(б) Нуђење, прибављање, пружање или обезбјеђивање дјетета за дјечију проституцију, како је утврђено у члану 2.;
(в) Производња, дистрибуција, дисеминација, увоз, извоз, нуђење, продаја или посједовање у горе наведене сврхе дјечије порнографије, како је утврђено у члану 2.
2. Под резервом одредби домаћег закона државе чланице, исто се примјењује на покушај чињења било којег од ових дјела и на саучесништво или учешће у било којем од ових дјела.
3. Свака држава чланица ова дјела чини кажњивим утврђивањем одговарајућих казни које узимају у обзир тежину њихове природе.
4. Под резервом одредби свог домаћег закона, свака држава чланица предузима мјере, гдје је то погодно, с циљем установљавања одговорности правних лица за кривична дјела утврђена ставом 1. овог члана. Под резервом правних принципа државе чланице, ова одговорност правних лица може бити кривична, грађанска или административна.
5. Државе чланице предузимају одговарајуће правне и административне мјере како би обезбједиле да све особе укључене у усвојење дјетета дјелују у складу са важећим међународним правним инструментима.

Члан 4.

1. Свака држава чланица предузима оне мјере које су неопходне ради утврђивања своје јурисдикције над кривичним дјелима наведеним у члану 3., став 1., кад су кривична дјела почињена на њеној територији или на броду или у авиону регистрованом у тој држави.
2. Свака држава чланица може предузети оне мјере које су неопходне ради утврђивања своје јурисдикције над кривичним дјелима наведеним у члану 3., став 1., у сљедећим случајевима:
(а) кад је наводни извршилац кривичног дјела држављанин те државе или особа која је настањена на њеној територији;
(б) кад је жртва држављанин те државе.
3. Свака држава чланица такође предузима оне мјере које су неопходне ради утврђивања своје јурисдикције над напријед наведеним кривичним дјелима када је наводни извршилац кривичног дјела присутан на њеној територији и она га не изручује другој држави чланици на основу тога да је кривично дјело извршио један од њених држављана.
4. Овај протокол не искључује ниједну кривичну јурисдикцију остварену у складу са унутрашњим законом.

Члан 5.

1. За кривична дјела наведена у члану 3., став 1., сматра се да треба да буду укључена као кривична дјела која подлијежу екстрадицији у свим постојећим споразумима о екстрадицији између држава чланица и да треба да буду укључена као кривична дјела која подлијежу екстрадицији у сваком наредном споразуму о екстрадицији које оне међусобно закључују, у складу са условима утврђеним у тим споразумима.
2. Ако једна држава чланица која условљава екстрадицију постојањем споразума прими захтјев за екстрадицију од друге државе чланице са којом нема склопљен споразум о екстрадицији, она може сматрати овај протокол правним основом за екстрадицију у погледу тог кривичног дјела. Екстрадиција је под резервом услова утврђених законом државе којој је упућен захтјев.
3. Државе чланице које не условљавају екстрадицију постојањем споразума међусобно признају та дјела као кривична дјела која подлијежу екстрадицији под резервом услова утврђених у закону државе којој је упућен захтјев.
4. Та кривична дјела третирају се, у сврху екстрадиције између држава чланица, као да су почињена не само на мјесту гдје су извршена, већ, такође, и на територијама држава од којих се захтијева да утврде своју јурисдикцију у складу са чланом 4.
5. Ако је захтјев за екстрадицију учињен у вези са кривичним дјелом наведеним у члану 3., став 1., и ако држава чланица којој је упућен захтјев не изручи или не жели извршити екстрадицију по основу држављанства починиоца кривичног дјела, та држава предузима одговарајуће мјере за подношење тог случаја надлежним органима у сврху судског гоњења.

Члан 6.

1. Државе чланице пружају у највећој мјери помоћ у вези са истражним или кривичним или екстрадиционим поступцима у вези са кривичним дјелима утврђеним у члану 3., став 1., укључујући помоћ у стављању на располагање доказа неопходних за судски процес.
2. Државе чланице извршавају своје обавезе из става 1. овог члана у складу са свим споразумима или другим договорима о узајамној правној помоћи који евентуално постоје међу њима. У недостатку тих споразума или договора, државе чланице пружају једна другој помоћ у складу са својим домаћим законима.

Члан 7.

Државе чланице, под резервом одредаба њиховог домаћег права:
(а) кад је наводни извршилац кривичног дјела држављанин те државе или особа која је настањена на њеној територији;
(I) ствари као што су материјали, имовина и други предмети кориштени за извршење или лакше обављање кривичног дјела из овог протокола;
(II) финансијске добити која је настала извршењем тих кривичних дјела;
(б) поступају по захтјеву друге државе чланице за пљенидбу или конфискацију ствари или финансијске добити наведених у алинеји (а) (I);
(в) предузимају мјере с циљем затварања, на привременој или коначној основи, објеката коришћених за извршење тих дјела.

Члан 8.

1. Државе чланице усвајају одговарајуће мјере за заштиту права и интереса дјетета-жртве радњи забрањених овим протоколом у свим фазама кривичноправног процеса, а нарочито кроз:
(а) схваћање угрожености дјеце-жртава и прилагођавање процедура ради признавања њихових посебних потреба, укључујући њихове посебне потребе као свједока;
(б) информисање дјеце-жртава о њиховим правима, улози и могућностима, времену и току поступка и о степену обраде њихових случајева;
(в) омогућавање да се искажу ставови, потребе и преокупације дјеце-жртава и да буду узети у обзир у поступку у којем су њихови интереси у питању, на начин досљедан процедуралним прописима домаћег права;
(г) обезбјеђивање одговарајућих помоћних служби за дјецу-жртве током цијелог правног процеса;
(д) заштиту, ако је могуће, приватности и идентитета дјеце-жртава и предузимање мјера у складу са домаћим правом с циљем избјегавања неодговорног ширења информација које би могло довести до идентификовања дјеце-жртава;
(е) заштиту, ако је могуће, приватности и идентитета дјеце-жртава и предузимање мјера у складу са домаћим правом с циљем избјегавања неодговорног ширења информација које би могло довести до идентификовања дјеце-жртава;
(ф) обезбјеђивање, у одговарајућим случајевима, заштите дјеце-жртава, као и њихових породица и свједока у њихову корист, од застрашивања и одмазде;
(г) избјегавање непотребног закашњења у обради случајева и извршавању налога или уредби којима се дјецижртвама обезбјеђује обештећење.
2. Државе чланице обезбјеђују да несигурност у погледу стварне старосне доби жртве не спречавају започињање кривичне истраге, укључујући истрагу ради утврђивања старосне доби жртве.
3. Државе чланице обезбјеђују да, током обраде од стране система кривичног правосуђа дјеце која су жртве кривичних дјела наведених у овом протоколу, од примарног значаја је оно што је у најбољем интересу дјетета.
4. Државе чланице предузимају мјере да обезбиједе одговарајућу обуку, нарочито правну и психолошку обуку, особа које раде са жртвама кривичних дјела забрањених овим протоколом
5. Државе чланице, у одговарајућим случајевима, усвајају мјере ради заштите безбједности и интегритета оних лица и/или организација које се баве спречавањем и/или заштитом и рехабилитацијом жртава тих кривичних дјела.
6. Ништа у овом члану протокола не може се сматрати штетним или супротним у односу на права оптуженог на поштено и непристрасно суђење.

Члан 9.

1. Државе чланице усвајају или појачавају, проводе и дисеминирају законе, административне мјере, социјалну политику и програме спречавања кривичних дјела наведених у овом протоколу. Нарочита пажња се придаје заштити дјеце која су посебно угрожена овим дјелима.
2. Државе чланице развијају свијест најшире јавности, укључујући и дјеце, информацијама кроз сва могућа средства, образовањем и обуком, о превентивним мјерама и штетним дјејствима кривичних дјела наведених у овом протоколу. Извршавајући своје обавезе из овог члана, државе- чланице подстичу учешће заједнице и, нарочито, дјеце и дјеце-жртава, у овим програмима информисања и образовања и обуке, укључујући и оне на међународном плану.
3. Државе чланице предузимају све изводљиве мјере с циљем обезбјеђења укупне одговарајуће помоћи жртвама тих дјела, укључујући њихову пуну друштвену реинтеграцију и њихов пуни физички и психолошки опоравак.
4. Државе чланице обезбјеђују да сва дјеца-жртве кривичних дјела наведених у овом протоколу имају приступ одговарајућим процедурама за тражење, без дискриминације, компензације штете од оних чија је одговорност утврђена у правном поступку.
5. Државе чланице предузимају одговарајуће мјере с циљем ефикасне забране продукције и дисеминације материјала којим се пропагирају кривична дјела наведена у овом протоколу.

Члан 10.

1. Државе чланице предузимају све неопходне кораке за јачање међународне сарадње кроз мултилатералне, регионалне и билатералне споразуме за спречавање, откривање, истрагу, судско гоњење и кажњавање оних који су одговорни за дјела која се односе на продају дјеце, дјечију проституцију, дјечију порнографију и дјечији секс туризам. Државе чланице такође унапређују међународну сарадњу и координацију између својих органа власти, државних и међународних невладиних организација и међународних организација.
2. Државе чланице унапређују међународну сарадњу ради пружања помоћи дјеци-жртвама у њиховом физичком и психолошком опоравку, друштвеној реинтеграцији и репатријацији.
3. Државе чланице унапређују јачање међународне сарадње у отклањању основних узрока као што су сиромаштво и неразвијеност, који доприносе подложности дјеце на продају дјеце, дјечију проституцију, дјечију порнографију и дјечији секс туризам.
4. Државе чланице које су у могућности да то ураде обезбјеђују финансијску, техничку или другу помоћ кроз постојеће мултилатералне, регионалне, билатералне или друге програме.

Члан 11.

Ниједна одредба овог протокола не утиче ни на једну одредбу која више доприноси остваривању права дјетета и која може бити садржана у:
(а) праву државе чланице;
(б) међународном праву које је на снази у тој држави.

Члан 12.

1. Свака држава чланица, у року од двије године након ступања на снагу овог протокола у тој држави чланици, подноси извјештај Комитету за права дјетета, пружајући тиме свеобухватну информацију о мјерама које је предузела с циљем провођења одредаба овог протокола.
2. Након подношења свеобухватног извјештаја, свака држава чланица укључује у своје извјештаје које подноси Комитету за права дјетета, у складу са чланом 44. Конвенције, сваку даљу информацију у вези са спровођењем овог протокола. Остале државе чланице Протокола подносе извјештај сваке пете године.
3. Комитет за права дјетета може захтијевати од држава чланица додатне информације које се односе на спровођење овог протокола.

Члан 13.

1. Овај протокол је отворен за потписивање свакој држави која је чланица Конвенције или која је потписала Конвенцију.
2. Овај протокол подлијеже ратификацији и отворен је за приступање свакој држави која је чланица Конвенције или је потписала Конвенцију. Инструменти о ратификацији или приступању депонују се код генералног секретара Уједињених нација.

Члан 14.

1. Овај протокол ступа на снагу три мјесеца након депоновања десетог инструмента о ратификацији или приступању.
2. За сваку државу која ратификује овај протокол или му приступи након његовог ступања на снагу, овај протокол ступа на снагу мјесец дана од датума када та држава депонује свој инструмент о ратификацији или приступању.

Члан 15.

1. Свака држава може отказати овај протокол, у било које вријеме, писаним саопштењем упућеним генералном секретару Уједињених нација, који након тога обавјештава остале државе чланице Конвенције и све државе које су потписале Конвенцију. Отказ ступа на снагу годину дана од дана када је генерални секретар Уједињених нација примио то саопштење.
2. Тај отказ не дјелује у смислу ослобађања државе чланице од њених обавеза у складу са овим протоколом у односу на свако кривично дјело које се деси прије датума ступања на снагу отказа. Тај отказ такође не спречава ни у ком смислу наставак разматрања сваког питања које је већ у поступку разматрања у Комитету прије датума ступања на снагу отказа.

Члан 16.

1. Свака држава може предложити амандман и доставити га генералном секретару Уједињених нација. генерални секретар Уједињених нација потом просљеђује предложени амандман државама чланицама, са захтјевом да му саопште да ли желе сазивање Конференције држава чланица ради разматрања и гласања о приједлозима. Уколико се у року од четири мјесеца од датума пријема тог саопштења, најмање једна трећина држава чланица изјасни за одржавање Конференције, генерални секретар сазива Конференцију под окриљем Уједињених нација. Сваки амандман усвојен већином гласова држава чланица које су присутне и које гласају на Конференцији подноси се на одобрење Генералној скупштини.
2. Амандман усвојен у складу са ставом 1. овог члана ступа на снагу када га одобри Генерална скупштина Уједињених нација и прихвати двотрећинска већина држава чланица.
3. Кад амандман ступи на снагу, обавезан је за све оне државе чланице које су га прихватиле, док су остале државе чланице и даље везане одредбама овог протокола и свим амандманима које су раније прихватиле.

Члан 17.

1. Овај протокол, чији су текстови на арапском, кинеском, енглеском, француском, руском и шпанском језику подједнако вјеродостојни, биће депонован у архиву Уједињених нација.
2. Генерални секретар Уједињених нација доставиће овјерене копије овог протокола свим државама - чланицама Конвенције и свим државама које су потписале Конвенцију.

Члан 3.

Ова Одлука ће бити објављена у "Службеном гласнику БиХ" на босанском, хрватском и српском језику и ступа на снагу даном објављивања.