Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Servisne informacije | Informisanje javnosti » Servisne informacije

Ministarska konferencija Pompidou grupe Savjeta Evrope održana u Dablinu

| Banjaluka | Srijeda, 22. oktobar 2003.

U periodu od 16. do 17. oktobra 2003. godine u Dablinu, Irska održana je Ministarska konferencija Pompidou grupe Savjeta Evrope kojoj je prisustvovao ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Zoran Đerić. Delegaciju Bosne i Hercegovine pored ministra Đerića činili su i ministar pravde BiH, Slobodan Kovač, ministar bezbjednosti BiH, Bariša Čolak, ministar unutrašnjih poslova FBiH, Mevludin Halilović, ministar pravde FBiH, Borjana Krišto i ministar pravde RS, Saud Filipović. Na konferenciji su uzele učešće sve zemlje članice Pompidou grupe, zemlje članice Savjeta Evrope koje ne pripadaju Grupi i brojne međunarodne organizacije. Pompidou grupa Savjeta Evrope predstavlja forum za razmjenu informacija i dostignuća po pitanju inicijativa vezanih za oblast zaštite od droga između zemalja članica. Svake tri godine zemlja koja je predsjedavajuća Grupe, domaćin je ministarskoj konferenciji te su do sada održane konferencije u Oslu (1991), Strazburu (1994), Tromsu (1997) i Sintri (2000). Predsjedavajući Pompidou grupe u protekle tri godine bio je ministar za zdravstvo i zaštitu djece Irske pa je stoga Irska bila domaćin ovogodišnje konferencije na temu "Novi izazovi za politiku o drogama u Evropi" u čijem kontekstu se govorilo o istovremenoj upotrebi više droga, o politikama zasnovanim na dokazima, o potrebi jačanja saradnje između zemalja iz i van Evropske unije te specifičnoj ulozi Pompidou grupe u evropskom institucionalnom kontekstu. Na konferenciji je izabrana Holandija kao predsjedavajuća Grupe za naredne tri godine i Slovačka kao potpredsjedavajuća. Pored toga predstavljen je izvještaj o implementaciji Programa rada Pompidou grupe za protekli trogodišnji period i usvojena su tri dokumenta i to: Politička deklaracija, Program rada za naredne tri godine i Izjava o strukturi i metodama rada Pompidou grupe. Sadržinu **POLITIČKE DEKLARACIJE** prenosimo u potpunosti: 1. **Ministri i vladini predstavnici država i predstavnici Evropske komisije koji učestvuju u Dablinu na Ministarskoj konferenciji Pompidou grupe o saradnji po pitanju zloupotrebe droge i nezakonite trgovine:** 2. Revidujući nove izazove u politici o drogama u Evropi, sa posebnom pažnjom na: - nivoe i oblike upotrebe poli-droga, - veći naglasak na politike zasnovane na dokazima, - potrebu da se ojača saradnja između zemalja EU i onih koje nisu u EU, - specifičnu ulogu Pompidou grupe (PG) u evropskom institucionalnom kontekstu; 3. Potvrđujemo našu predanost, u duhu u kojem je kreirana i nastavila da radi Pompidou grupa, nastavku i povećanju saradnje i napora u cijeloj Evropi po pitanju svih aspekata problema droge u okviru sveobuhvatne, balansirane, multidisciplinarne strategije, a posebno smo se dogovorili o sljedećem: 4. vezano za upotrebu poli-droga spoznajemo potrebu da se: - poveća monitoring upotrebe poli-droga - preduzme istraživanje rizika za pojedince i društvo s tim u vezi - usvoji koordinisani globalni pristup zloupotrebi supstanci i zavisnosti uzimajući u obzir efekte konzumiranja alkohola, duvana i psihoaktivnih lijekova koji se izdaju na recept - prilagodi organizacija usluga prevencije i tretmana tako da mogu efektivno usmjeriti razvoje u upotrebi droge, upotrebi novih supstanci i pratećoj upotrebi nekoliko psihoaktivnih supstanci - obezbijedi odgovarajuća obuka za profesionalce i ostale ključne davaoce usluga; 5. ističemo važnost procjene vezano za intervencije oko politike, zakonodavstva ili programa kao osnove za budući razvoj efektivnih, na dokazu zasnovanih strategija; 6. takođe spoznajemo važnost uključivanja civilnog društva uključujući korisnike droge i omladinske organizacije u razvoj mjera vezanih za prevenciju, tretman, društvenu rehabilitaciju i istraživanje; 7. s tim u vezi, spoznajući važnost razvijanja politika o drogama zasnovanih na dokazu uzimajući u obzir principe međunarodnog sistema za kontrolu droga kako stoji u Konvencijama UN-a iz 1961, 1971 i 1988, identifikujemo potrebu da se: - promoviše otvoreni dijalog sa istražnim i akademskim zajednicama, terenskim radnicima, menadžerima lokalnih programa, NVO-ima i osobama pogođenim upotrebom droge - razmjenjuje iskustvo vezano za nove, efektivne modalitete njege, i - ocijene posebno praktične prepreke za impelmentaciju politika zasnovanih na dokazu i načini za njihovo prevazilaženje; 8. spoznajemo potrebu za jačanjem međunarodne saradnje i posebno razmjene iskustva između EU i ostalih evropskih zemalja; 9. ponavljamo potrebu daljeg jačanja zakonodavstva, akcije i saradnje na lišavanju kriminalnih organizacija ilegalno stečenih prihoda i podsticanja službi za borbu protiv ilegalne trgovine da prate transnacionalne tokove novca uz trgovinu ilegalnim drogama i prekursorima hemikalija; 10. težićemo da obezbijedimo da agencije za sprovođenje zakona imaju adekvatne sposobnosti i kapacitete za prikupljanje, pohranjivanje i analizu informacija, u skladu sa odgovarajućom zaštitom podataka i zaštitom privatnosti pojedinaca; 11. potvrđujemo važnost posvećivanja značajne pažnje etičkim pitanjima i ljudskim pravima s naglaskom na politike o drogama i intervencije koje mogu obezbijediti važne argumente za prevazilaženje moralnih dilema koje mogu stvoriti prepreke za akciju; 12. **U našem sastavu ograničenom na članove Pompidou grupe, dalje smo se dogovorili o sljedećem:** 13. Pompidou grupa će svoje zadatke i pristup fokusirati na povećanje efikasnosti i kvaliteta politika o drogama nudeći podršku stvaraocima politika i onima koji primjenjuju politiku o drogama u praksi; 14. PG će ovo posebno uraditi: - jačanjem uticaja naučnog znanja o politikama o drogama; i podržavanjem uloge nauke u svakodnevnoj praksi - kreiranjem platforme za one koji su odgovorni za implementaciju politika o drogama u svakodnevnoj praksi (zdravstveni radnici, socijalni radnici, policijski i sudski zvaničnici, carina, lokalni administratori, itd.) - promovisanjem razmjena iskustava, podsticanjem profesionalnih diskusija - podsticanjem čvrsto zasnovane inovacije; 15. ističemo važnost bliske saradnje sa drugim međunarodnim tijelima koja rade u ovoj oblasti, uzimajući u obzir potrebu maksimiranja sinergija i izbjegavanjem duplikacije napora; 16. potvrđujemo našu predanost radu koji preduzima Pompidou grupa, u skladu sa njenim programom rada i u skladu sa metodama rada dogovorenim ovom konferencijom.