Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Novosti | Informisanje javnosti » Novosti

Smanjen broj prekršaja JRM

| Banjaluka | Četvrtak, 30. mart 2006.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, na području Republike Srpske, u protekloj 2005. godini, evidentirana su 11.732 prekršaja javnog reda i mira, što je za 12% manje u odnosu na 2004.godinu. U posmatranom periodu, registrovan je povećan broj prekršaja u kojima je učestvovalo pet i više lica i to za 17%. Za počinjene prekršaje iz oblasti javnog reda i mira, policijske stanice podnijele su 8.411 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv 12.143 lica, od kojih 2.498 recidivista i 484 maloljetnika. Sudovi za prekršaje riješili su 7.784 podnesena zahtjeva, od kojih je 83% (6.503) iz prethodnih godina. U strukturi počinjenih prekršaja javnog reda i mira najbrojniji su fizički napadi, grubo vrijeđanje i bezobzirno ponašanje, prijetnje ugrožavanjem lica, sprečavanje ovlašćenih lica u vršenju javnih ovlašćenja, stvaranje buke itd.. Javni red i mir najčešće se narušava na otvorenim prostorima te u ugostiteljskim objektima. Posmatrano cjelovito, stanje javnog reda i mira ocjenjuje se povoljno.Statističkom i činjeničnom stanju, pored ostalog, doprinjeli su i rezultati provedenih akcija, koje se organizuju na području Republike sa ciljem pojačane kontrole rada ugostiteljskih objekata i lokaliteta na kojima se učestalije narušava javni red i mir, otkrivanja i blagovremenog prijavljivanja prekršaja i sankcionisanja počinilaca, ali i stvaranja sve povoljnijeg bezbjednosnog ambijenta te poštivanja zakona od strane građana. Zahtjevima za pokretanje prekršajnog postupka sve više se zahvataju i sankcionišu prekršaji, poput točenje pića maloljetnicima i licima pod uticajem alkohola, neprijavljivanje narušavanja javnog reda i mira u ugostiteljskim objektima i slično, što pored represivnog, ima i preventivni značaj. Aktivnosti policije obuhvataju i prekršaje propisane Zakonom o oružju i municiji. Evidentirano je 477 prekršaja (manje za 4%), a sudovima za prekršaje podnesena su 374 zahtjeva protiv 448 lica. U prekršajnom postupku oduzeto je 248 dugih cijevi, 245 pištolja, 56 minsko-eksplozivnih sredstava i 8.235 komada municije različitih kalibara. Posebna pažnja posvećena je prikupljanju nelegalnog oružja i minsko-eksplozivnih sredstava u okviru realizovanja akcije «Interna žetva». Provođenjem navedene akcije prikupljeno je 35 pištolja, 1.346 pušaka, 77 puškomitraljeza, 205 ručnih bacača, 18 minobacača, 1.297 mina, 4.900 ručnih bombi, 635 granata, 106.018 komada municije različitih kalibara te druga vojna oprema. Uspješno su izvedene akcije obezbjeđenja brojnih skupova. Posebno mjesto zauzima akcija «Srebrenica 2005», kako po procijenjenom i stvarnom bezbjednosnom riziku, tako i po medijskom tretmanu i angažovanim materijalno-tehničkim sredstvima i kadrovskim potencijalom. Akcija je, uprkos veoma složenim bezbjednosnim, političkim i drugim okolnostima, uspješno provedena te pokazala da MUP RS sa pripadajućim kadrovima, opremom, iskustvima i dostignutim nivoom osposobljenosti može sa uspjehom izvršavati i najsloženije bezbjednosne zadatke, kakav je nesumnjivo bio i prethodno pomenuti. Radnici policije RS su u 241 slučaju primijenili sredstva prinude, od čega pet puta vatreno oružje. Evidentirano je 89 napada na ovlašćena službena lica Ministarstva, što je za 3% više nego u 2004. godini. Povrijeđeno je 35 policajaca, kao i u prethodnoj godini. Najviše napada na policiju izvršeno je prilikom uspostavljanja narušenog javnog reda i mira, regulisanja i kontrole saobraćaja, lišavanja slobode te pružanja asistencija i dr. Učestaliji su slučajevi napada, omalovažavanja, vrijeđanja ili ometanja radnika policije u vršenju službene dužnosti, a zabrinjavaju i pojedini primjeri neblagovremenog rješavanja prijava i zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv lica koja su izvršila napade na OSL. U cilju održavanja povoljnog i stabilnog javnog reda i mira te ukupne bezbjednosti, pored redovnih poslova i zadataka, organizovan je i izveden veći broj različitih operativnih akcija, planiranih na osnovu analitičkog praćenja stanja bezbjednosti po pojedinim oblastima i na određenim područjima. U zavisnosti od bezbjednosnih okolnosti i operativnih potreba te akcije su imale različito vremensko trajanje, od nekoliko sati do više mjeseci. Ukupno je izvedeno 1.650 različitih operativno-bezbjednosnih akcija, koje su imale značajnog uticaja na održavanje povoljnog stanja bezbjednosti u RS. Jedan od prioriteta u radu policije bio je projekat «Rad policije u zajednici», u čijoj realizaciji je ostvarena saradnja i sa međunarodnim organizacijama. Značajno mjesto u aktivnostima policije predstavlja i obezbjeđenje ličnosti i objekata u skladu sa važećim propisima. U predmetnom segmentu nije bilo ozbiljnijih ugrožavanja bezbjednosti štićenih ličnosti i objekata, izuzev u pojedinim slučajevima prijetnji putem pisama u štampanom ili elektronskom obliku, čemu je pridavana odgovarajuća pažnja u smislu rasvjetljavanja i pojačane zaštite.