Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Saopštenja | Informisanje javnosti » Saopštenja

Pres konferencija u MUP-u RS

| Banjaluka | Petak, 29. septembar 2006.

**Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske kontinuirano radi na istraživanju i dokumentovanju krivičnih djela ratnog zločina nad Srbima, ali i drugim narodima, koji su počinjeni tokom tragičnih sukoba u Bosni i Hercegovini. Te aktivnosti nikada nisu prekidane niti zaustavljene.** U cilju organizovanijeg pristupa u ovoj oblasti rada, početkom 2005. godine, **u MUP-u RS formiran je poseban Tim za istraživanje i dokumentovanje krivičnih djela ratnog zločina.** Od formiranja Tim intenzivno radi na dopunama ranije podnesenih krivičnih prijava, odnosno istražuje, dokumentuje i Okružnim tužilaštvima i Tužilaštvu BiH podnosi dopune ranijih ili nove izvještaje zbog postojanja osnova sumnje o novootkrivenim počinjenim krivičnim djelima ratnog zločina. Te aktivnosti su intenzivne i danas. Opredjeljenje rukovodstva MUP-a RS je da tako bude i u buduće. **Ostvarena je ili unapređena saradnja sa drugim bezbjednosnim strukturama, naročito SIPA-om, okružnim Tužilaštvom BiH, sa Vladinim i nevladinim sektorom Republike Srpske na ovim pitanjima.** Naravno, sve to je bilo moguće ostvariti samo **uz adekvatnu podršku rukovodstva MUP-a RS**, koje u ovoj oblasti nikada nije nedostajalo. Upornim radom i stalnim unapređivanjem rada Tim je na osnovu prikupljenih dokumenata, video zapisa, fotografija i novih iskaza svjedoka svoj rad stalno dograđivao i usavršavao. Svi članovi Tima prošli su dodatnu obuku koja je organiľovana u saradnji sa međunarodnom zajednicom i haškim istražiteljima. Dogradnjom organizacije Tima, pored grupe operativaca u sjedištu Tima u Palama, i u svim Centrima javne bezbjednosti formirani su i rade podtimovi koji se isključivo bave ovom problematikom. Odabrani kadrovi, koji su prošli dodatnu obuku u ovoj oblasti, svoje znanje prenose i na druge kadrove u MUP-u koji se po ukazanoj potrebi angažuju i pomažu operativcima u prikupljanju dokaza, pripremama i podnošenju izvještaja prema nadležnim tužilaštvima. **U novije vrijeme intenziviran je rad Tima. Dograđena je postojeća organizacija i uspostavljena nova metodologija rada,** te ostvarena neposredna koordinacija, planski i organizovan pristup u radu na ovoj problematici Tima i svih podtimova u MUP-u RS. Grupa operativaca u sjedištu Tima angažovanjem izraslijih operativaca na ovim poslovima je ojačana. U podtimovima su angažovani osposobljeni kadrovi koji su se radom potvrdili na niz konkretnih predmeta u sjedištu Tima. Za potrebe Tima i podtimova **nabavljena je nova oprema.** U toku je instaliranje nove računarske opreme u Timu i svim podtimovima i njihovo međusobno uvezivanje. Time će biti stvorene nove tehničke pretpostavke za veći iskorak i efikasniji rad angažovanih kadrova na ovoj problematici, naročito za međusobnu komunikaciju i razmjenu informacija. Sve to već daje konkretne rezultate koji se ogledaju u intenzivnijem radu istraživanja i dokumentovanja krivičnih djela ratnog zločina. na široj regiji Sarajeva, gdje je u početku bio i akcenat rada, ali i na drugim područjima kao što su zločini u regionu Krajine, Hercegovine, zatim Tuzle, Bijeljine, odnosno na cijeloj teritoriji BiH. Najznačajniju novinu i konkretan rezultat predstavlja kvalitetnija saradnja sa Okružnim i Tužilaštvom BiH na ovoj problematici. Sada predstavnici Tima aktivno učestvuju u radu nadležnih tužilaštava i u provođenju istražnih radnji, kojima rukovodi tužilac, te pripremama optužnica na osnovu izvještaja koje je MUP RS sa svojim organizacionim jedinicama zbog postojanja osnova sumnje o počinjenom jednom ili više krivičnih djela ratnog zločina dostavio nadležnim tužilaštvima. Sigurni smo da će uskoro javnost biti obaviještena i o prvim optužnicama koje će na osnovu toga biti podignute pred domaćim sudovima. Time će višegodišnji rad intenziviran i konkretizovan u novije vrijeme rezultirati procesima koji će biti doprinos MUP-a RS i pravosudnih organa na utvrđivanju istine o zločinima koji su se dogodili i nad Srbima u toku tragičnih sukoba u BiH. Ostvarena je konkretnija i neposrednija saradnja i sa drugim policijskim strukturama u BiH. Ta saradnja je posebno unaprijeđena na konkretnim predmetima sa SIPA-om. Neposredna komunikacija i saradnja i sa drugim nadležnim organima i institucijama Vlade RS na ovim pitanjima (Sekretarijat za saradnju sa Haškim tribunalom, Komisija za traženje nestalih i dr.) je podignuta na znatno veći nivo. Tim MUP-a RS je spreman i Komisiji za istraživanje zločina u Sarajevu ustupiti relevantne informacije i pružiti stručnu pomoć u realizaciji postavljenog zadatka. Istovremeno, saradnja sa nevladinim sektorom, odnosno nevladinim organizacijama (Udruženje logoraša, udruženja nestalih i zarobljenih, boračkim organizacijama, Crvenim krstom i dr.) je intenzivirana i sve konkretnija. Ilustracije radi, iako je javnost redovno o ovim aktivnostima izvještavana, istaći ćemo samo nekoliko osnovnih podataka o radu Tima. **Samo u ovoj godini Tim i podtimovi po Centrima podnijeli su ukupno 32 izvještaja o izvršenim krivičnim djelima ratnog zločina, koja su adekvatno i zadokumentovana prilozima uz izvještaje, protiv 437 lica za koje postoje osnovi sumnje da su počinili jedno ili više KD u ovoj oblasti na štetu 1598 žrtava. U narednom periodu Tim nastavlja rad u punom kapacitetu**. Imajući u vidu složenost istraživanja i dokumentovanja, a polazeći od činjenice da krivična djela ratnog zločina nikada ne zastarijevaju, planski, organizovano i uz punu koordinaciju Tima i podtimova po centrima, biće pripremljeni i podnešeni izvještaji za već indicirane zločine počinjene na područjima **Sarajeva, Bosanske Krajine, Posavine, Zapadne Hercegovine, Konjica, Zenice, Tuzle i dr.** Neke od aktivnosti su u završnoj fazi i nakon podnošenja izvještaja nadležnom tužilaštvu, javnost će biti blagovremeno obaviještena.