Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Saopštenja | Informisanje javnosti » Saopštenja

Saopštenje za javnost

| Banjaluka | Srijeda, 08. septembar 2004.

Uprava za materijalno - finansijske i imovinske poslove Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, razmatrajući Izvještaj o obavljenoj reviziji za 2003. godinu, sačinila je obrazloženje određenih nepravilnosti konstatovanih u dijelu izvještaja ''Bilans stanja'', koje u cjelosti prenosimo. Višak obaveza po revizorskom izvještaju se sastoji od: 1. Obaveze prema dobavljačima iznad raspoloživih sredstava u iznosu od 476.788,00 KM što nije bilo dozvoljeno, ali je u elaboratu po popisu 31.12.2003. godine naveden jedan od razloga, a to je da je u toku iste godine izvršeno na ime sudskih odluka oko 626.000,00 KM koja nisu bila planirana u budžetu. 2. Obaveze prema radnicima (OSL i ROP) za doprinose fondu PIO po beneficiranom stažu su na kraju godine utvrđene u iznosu od 14.916.232,25 KM (po reviziji 14.176.597,00 KM), a odnose se na period 01.07.1996. – 30.04.2003. godine. Prema uputstvu MF, za završni finansijski izvještaj su ove obaveze knjižene vanbilansno što je u MUP-u i izvršeno. Revizija preporučuje (daje mišljenje) da se oni prikažu u bilansu i time stvara obavezu za iste iznose. Napominjemo da se obaveze mogu prikazati u bilansu samo onda kada imaju pokriće u prihodima kojima se mogu izmiriti. Kako smo u planu za 2004. godinu tražili da se ove obaveze pokriju, a nije odobreno, nisu se stekli uslovi da iste budu aktivirane, jer je osnovni budžetski princip ravnoteža prihoda i rashoda. Osnovni uzrok neplaćanja ovih obaveza je nedostatak sredstava, a u prilog toga navodimo da je prosječna plata nepromijenjena od 1999. – 2003. godine. Na kraju, do 1992. godine, u policiji se ovaj staž obračunavao i plaćao tek pri penzionisanju.