Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

REGISTRACIJA VOZILA


Prva registracija vozila u BiH
Za registraciju motornog vozila koje se prvi put registruje u BiH, potrebno je priloziti:
1.Zahtjev za registraciju (na propisanom obrascu), zahtjev se moze popuniti elektronski ili u rukopisu, rubrike koje su obavezne kod popunjavanja su: "vrsta zahtjeva", "identifikacioni podaci o vozilu", "podaci o vlasniku vozila", "podaci o nosiocu potvrde o registraciji", potpis podnosioca zahtjeva i broj licne karte
2.Dokaz o vlasnistvu
a.) za vozila koja nisu bila ranije registrovana (racun o prodaji vozila, kupoprodajni ugovr, darovni ugovor, zapisnik o licitaciji ili drugi valjan dokaz kojim se dokazuje vlasnistvo)
b.) za novo proizvedena vozila (racun o prodaji vozila izdat na ime kupca vozila uz dokaz (ugovor) ovlastenog distributera za prodaju pojedinih marki vozila)
v.) za vozila ranije registrovana van BiH (dokaz o vlasnistvu i obrazac kojim se dokazuje vlasnistvo sa dokazom o odjavi vozila u inostranstvu)
3.Dokaz o izvrsenim obavezama propisanim Zakonom i propisima donesenim na osnovu Zakona, a koja su u vezi sa upotrebom vozila
4.Polisa o obaveznom osiguranju vozila
5.Dokaz o sprovedenom carinskom postupku
6.Dokaz o uplati propisanih naknada za obrasce i registarske tablica koje se izdaju prilikom registrovanja vozila
7.Dokaz o tehnickoj ispravnosti vozila u elektronskoj formi koji ne moze biti stariji od 30 dana
8.Potvrda ovlastene stanice tehnickog pregleda o ispunjavanju tehnicko-eksploatacionih uslova za obavljanje registrovane djelatnosti (u pisanoj formi) u slucaju da vozilo sluzi za obavljanje iste
9.Potvrda o ispitivanju i sertifikat, ako je vozilo pojedinacno proizvedeno ili prepravljeno
10.Dokaz o identitetu vlasnika vozila:
a) za fizicka lica:
- licna karta za drzavljane BiH
- licna karta za strance
– za strance sa odobrenim stalnim boravkom
- ovjerena kopija putne isprave i rjesenje o odobrenom boravku
– za strance sa odobrenim privremenim boravkom
b) za pravna lica:
- ovjerena kopija rjesenja sa poslednjim izmjenama o upisu u sudski registar za pravna lica ili drugog registra, osim ako se vazece rjesenje o upisu u sudski registar vec nalazi u evidenciji nadleznog tijela
v) za strana dopisnistva, trgovacka, kulturna, privredna i druga predstavnistva
g) ovjerena kopija rjesenja o upisu u registar stranih predstavnistava u BiH
11.Dokaz o odobrenoj djelatnosti i dokaz o odredenom maticnom broju pravnog lica ili poreskom broju, osim ako se vazeci dokazi za tu godinu vec nalaze u evidenciji nadleznog tijela
12.Dokaz o registrovanju djelatnosti u BiH i potvrda o zaposlenju u stranom predstavnistvu koji izdaje strano predstavnistvo, a potpisuje lice ovlasteno za potpisivanje u ime predstavnistva
13.Dokaz o tehnickoj ispravnosti uredaja za gas za vozila na gasni pogon
14.Dokaz o uplati usluge tehnickog pregleda u skladu sa vazecim cjenovnikom
15.Dokaz u uplati polise obaveznog osiguranja

Ponovna registracija

Ponovna registracija vozila obavlja se za odjavljena vozila i potrebno je priloziti ista dokumenta koja se prilazu kod prve registracije vozila.
Privremena registracija
Za privremenu registraciju vozila potrebno je dostaviti zahtjev za privremenu registraciju vozila i rjesenje nadleznog organa kojim se odobrava privremeni uvoz.Uz zahtjev se prilazu ista dokumenta koja se prilazu kod prve registracije vozila
Produzenje vazenja registracije
Za produzenje vazenja registracije vozila potrebno je priloziti:
1.Zahtjev za produzenje registracije vozila, zahtjev se moze popuniti elektronski ili u rukopisu, rubrike koje su obavezne kod popunjavanja su: "vrsta zahtjeva", "identifikacioni podaci o vozilu", "podaci o vlasniku vozila", "podaci o nosiocu potvrde o registraciji", potpis podnosioca zahtjeva i broj licne karte
2.Potvrdu o registrovanju ili vazecu saobracajnu dozvolu, kako bi se u istu, odnosno novu evidentiralo vazenje registracije vozila,
3.Dokaz o tehnickoj ispravnosti vozila, koji ne moze biti stariji od 30 dana, u elektronskoj formi, ukoliko Zakonom nije drugacije odredeno
4.Dokaz nadleznog organa ili potvrda stanice tehnickog pregleda o ispunjavanju tehnicko-eksploatacionih uslova za obavljanje djelatnosti za koju se isto koristi (u pisanoj formi)
5.Potvrda o ispitivanju i sertifikat, ako je vozilo pojedinacno proizvedeno ili prepravljeno
6.Dokaz o izvrsenim obavezama propisanim Zakonom i propisima donesenim na osnovu Zakona, a koje su u vezi sa upotrebom vozila
7.Polisa o obaveznom osiguranju vozila
8.Dokaz o uplati propisanih naknada za obrasce ako se isti izdaju prilikom produzenja registracije vozila
9.Dokaz o identitetu nosioca potvrde o registraciji vozila
10.Dokaz o odobrenoj djelatnosti i dokaz o odredenom maticnom broju pravnog lica ili poreskom broju, osim ako se vazeci dokazi za tu godinu vec nalaze u evidenciji nadleznog tijela
11.Dokaz o registrovanju djelatnosti u BiH i potvrda o zaposlenju u stranom predstavnistvu koje izdaje strano predstavnistvo
12.Dokaz o tehnickoj ispravnosti uredaja za gas – za vozila na gasni pogon
13.Dokaz o uplati usluge tehnickog pregleda u skladu sa vazecim cjenovnikom
14.Dokaz o uplati polise obaveznog osiguranja

Promjene podataka o vlasniku vozila

Za promjenu podataka o vlasniku vozila potrebno je priloziti:

1.Zahtjev za promjenu podataka o vlasniku vozila
2.Isprave o vozilu (povrda o registraciji vozila i potvrda o vlasnistvu vozila), kako bi se u iste, odnosno nove isprave evidentiralo vazenje registracije vozila
3.Registarske oznake bez medunarodne oznake BiH
4.Javnu ispravu ili dokaz o nastaloj promjeni

Promjena podataka o vozilu

Za promjenu podataka o vozilu potrebno je priloziti:

1.Zahtjev za promjenu podataka (na propisanom obrascu)
2.Potvrdu o vlasnistvu vozila
3.Potvrdu o registraciji ili saobracajna dozvola
4.Dokaz o tehnickoj ispravnosti vozila koji ne moze biti stariji od 30 dana u elektronskoj formi na kojem je oznacena promjena tehnickih podataka
5.Sertifikat o ispitivanju vozila koji je izdala institucija ovlastena za sertifikovanje vozila

Za promjenu podataka o motoru vozila potrebno je priloziti:

1.Zahtjev za promjenu podataka o motoru vozila
2.Dokaz o porijeklu motora (saobracajna dozvola, potvrda o vlasnistvu vozila, racun o kupovini, zapisnik o licitaciji, carinska deklaracija i ugovor o kupoprodaji)
3.Dokaz da je navedena provjera motora izvrsena
4.Isprave o vozilu (povrda o registraciji vozila i potvrda o vlasnistvu vozila), kako bi se u iste, odnosno nove isprave evidentiralo vazenje registracije vozila

Promjena sasije podrazumijeva novo vozilo i registrovanje istog uz prethodnu odjavu unistenog vozila

Registracija vozila kupljenih po ugovoru o lizingu

Za registraciju vozila kupljenih na osnovu ugovora o lizingu potrebno je priloziti:
1.Zahtjev za registraciju (na propisanom obrascu), zahtjev se moze popuniti elektronski ili u rukopisu, rubrike koje su obavezne kod popunjavanja su: "vrsta zahtjeva", "identifikacioni podaci o vozilu", "podaci o vlasniku vozila", "podaci o nosiocu potvrde o registraciji", potpis podnosioca zahtjeva i broj licne karte
2.Isprave o vozilu (povrda o registraciji vozila i potvrda o vlasnistvu vozila), kako bi se u iste, odnosno nove isprave evidentiralo vazenje registracije vozila
3.Dokaz da je davalac lizinga registrovan za obavljanje djelatnosti prodaje vozila na lizing
4.Ugovor o kupovini vozila na lizing
5.Racun ovlastenog prodavca o prodaji vozila lizing kuce, izuzev za vozila koja vec posjeduju potvrdu o vlasnistvu vozila izdatu na davaoca lizinga
6.Racun lizing kuce korisniku lizinga
7.Ovlastenje lizing kuce da korisnik moze registrovati vozilo
8.Ovlastenje korisniku za koristenje vozila
9.Dokaz o identitetu korisnika vozila

Prenos vlasnistva vozila sa lizing kuce na korisnika lizinga

Za prenos vlasnistva vozila sa lizing kuce na korisnika lizinga potrebno je priloziti:
1.Zahtjev za prenos vlasnistva vozila sa lizing kuce na korisnika lizinga (na propisanom obrascu)
2.Potvrdu davaoca lizinga o izmirenim obavezama koje su predmet ugovora o kupovini ili prodaji vozila na lizing
3.Potvrda o vlasnistvu vozila

Probne tablice

Postupak izdavanja probnih tablica vrsi se  u skladu sa odredbama Pravilnika o registrovanju vozila:

Za novoproizvedena, prepravljena i popravljenja vozila kojima se u saobracaju na putevima obavlja probna voznja zbog ispitivanja ili prikazivanja svojstva tih vozila, za vozila koja se krecu od sjedista proizvodaca do sjedista trgovinskog preduzeca, za vozila koja se voze na tehnicki pregled, na sajam ili prodaju, kao i za vozila koja se krecu od mjesta od kojih su preuzeta do mjesta u kome ce biti registrovana, izdaju se probne tablice koje sluze za privremeno oznacavanje tih vozila u saobracaju na putevima.

(1) Zahtjev za izdavanje probnih tablica za vozilo podnosi se nadleznom tijelu (na propisanom obrascu) uz koji se prilaze:
a) dokaz o vlasnistvu nad vozilom
1. za vozila koja nisu bila ranije registrovana: racun o prodaji vozila izdat na ime kupca vozila ili kupoprodajni ugovor ili darovni ugovor ili zapisnik o licitaciji ili drugi dokaz kojim se dokazuje vlasnistvo,
2. za novo-proizvedena vozila: racun  o prodaju vozila izdat na ime kupca vozila uz dokaz (ugovor) ovlastenog distributera za prodaju pojedinih marki vozila,
3. za vozila ranije registrovana: uz racun o prodaji vozila izdat na ime kupca vozila ili kupoprodajni ugovor ili darovni ugovor ili zapisnik o licitaciji ili drugi dokaz kojim se dokazuje vlasnistvo, prilaze i obrazac kojim se dokazuje vlasnistvo s dokazom o odjavi vozila u inostranstvu,
b) polisa o obaveznom osiguranju vozila;
v) dokaz o identitetu vlasnika vozila:
1. za fizicka lica:
    - licna karta za drzavljanje BiH,
    - licna karta za strance-za strance sa odobrenim stalnim boravkom,
    - ovjerena kopija putne isprave i rjesenje o odobrenom boravku-za strance sa odobrenim privremenim boravkom;
2. za pravna lica: ovjerena kopija rjesenja sa posljednim izmjenama o upisu u sudski registar za pravna lica ili drugog registra, osim ako se vazece rjesenje o upisu u sudski registar  vec nalazi u evidenciji nadleznog tijela,
3. za strana dopisnistva, trgovinska, kulturna, privredna i druga predstavnistva: ovjerena kopija rjesenja o upisu u registar stranih predstavnistava u Bosni i Hercegovini,
g) dokaz o uplati propisanih naknada za probne registarske tablice;

(2)Navedeni dokazi se mogu priloziti i u ovjerenoj kopiji osim dokaza o uplati.

(3) Rok vazenja probnih tablica je do 15 dana bez mogucnosti ponovnog izdavanja ili produzavanja vaznosti probnih tablica za isto vozilo i istog vlasnika vozila u roku od godinu dana.

(4)Izdavanje probnih tablica vrsi se uz izdavanje potvrde uz probne tablice.

(5) Vracene probne tablice mogu se ponovo izdati.

(6) Vozilo kojem su izdate probne tablice nece se moci registrovati ukoliko iste nisu vracene nadleznom tijelu.

Za vracene probne tablice nadlezno tijelo izdaje potvrdu.

(7) U slucaju da se probne tablice ne vrate u propisanom roku, nadlezno tijelo koje je izdalo probne tablice ce dobiti izvjestaj putem jedinstvenog inforamacionog sistema, na osnovu kojeg pokrece postupak vracanja istih.

(8) U slucaju krade, gubitka ili ostecena probnih tablica, korisnik je duzan da odmah, a najkasnije u roku od tri dana, nadleznom tijelu prijavi gubitak, kradu ili ostecenje probnih tablica.

Odjava vozila

Za odjavu vozila vlasnik registrovanog vozila podnosi sledeca dokumenta:
1.Zahtjev za odjavu vozila (na propisanom obrascu)
2.Isprave o vozilu (povrda o registraciji vozila i potvrda o vlasnistvu vozila), kako bi se u iste, odnosno nove isprave evidentirala odjava vozila
3.Saobracajnu dozvolu
4.Registarske tablice izuzev u slucaju krade ili unistenja vozila gdje se umjesto registarskih tablica podnosi zapisnik o unistenju ili kradi vozila izdat od strane nadleznog tijela unutrasnjih poslova, potvrda o otkupu sekundarnih sirovina, izjava o nekoristenju vozila

Cijena dokumenata za registraciju vozila

a) Potvrda o vlasnistvu vozila -5 KM
b) Potvrda o registraciji -5 KM
v) Stiker naljepnica -5 KM

Naknada za koristenje registarskih tablica

a) Registarske tablice sa medunarodnom oznakom BiH za motorna vozila -20 KM
b) Registarske tablice sa medunarodnom oznakom BiH za prikljucna vozila, motocikle i bicikle sa motorom -10 KM
v) Registarske tablice za vozila diplomatskih i konzularnih predstavnistava u BiH -30 KM
g) Registarske tablice za privremeno registrovana vozila sa medunarodnom oznakom BiH -50 KM
d) Probne tablice sa medunarodnom oznakom BiH - 5KM
d) Za izgubljene, unistene i nestale tablice za par -40 KM
e) Za izgubljene, unistene i nestale tablice za prikljucna vozila, motocikle i bicikle sa motorom, za jedan komad - 20KM

Uz zahtjev za registraciju prilazu se takse propisane Zakonom o administrativnim taksama i naknadama ("Sluzbeni glasnik RS" br. 100/11, 103/11 i 67/13), i to:

- uz zahtjev za produzenje vazenja registracije prilaze se taksa u iznosu od 2,00 KM,
- uz zahtjev za registraciju vozila i prikljucnih vozila i traktora kojima se obavlja djelatnost javnog prevoza ili prevoza za vlastite potrebe (prva registracije, ponovna registracija - kada je vozilo odjavljeno) prilaze se taksa u iznosu od 5,00 KM,
- uz zahtjev za registraciju traktora, radnih masina, motokultivatora i bicikala sa motorom, prilaze se taksa u iznosu od 5,00 KM,
- uz zahtjev za izdavanje izgubljene saobracajne dozvole, odnosno potvrde o registraciji i potvrde o vlasnistvu, prilaze se taksa u iznosu od 10,00 KM,
- uz zahtjev za izdavanje saobracajne dozvole za traktore, odnosno potvrde o registraciji, prilaze se taksa u iznosu od 10,00 KM,
- uz zahtjev za odjavu vozila prilaze se taksa u iznosu od 2,00 KM,
- uz zahtjev za promjenu podataka o vozilu, vlasniku vozila i promjenu vlasnistva nad vozilom, prilaze se taksa u iznosu od 5,00 KM ukoliko vozilo posjeduje stare registarske tablice, a ukoliko vozilo posjeduje registarske tablice sa medunarodnom oznakom BiH prilaze se taksa u iznosu od 2,00 KM,
- uz zahtjev za izdavanje izgubljenih, ukradenih ili ostecenih registarskih tablica prilaze se taksa u iznosu od 5,00 KM,
- uz zahtjev za zamjenu stiker naljepnice prilaze se taksa u iznosu od 2,00 KM.

Gradani imaju mogucnost koristenja SMS usluge MUP RS za provjere podataka u registrima MUP, i to za registraciju vozila i novcane kazne, koja se moze koristiti tek nakon sto gradanin licno prijavi svoj broj telefona na lokaciju za izdavanje licnih dokumenata u mjestu u kojem imaju prebivaliste.

U PU Banja Luka zahtjev za registraciju vozila sa prilozima moze se predati i na pisarnicu u periodu od 07,00 do 20,00 casova kao i subotom od 07,00 do 13,00 casova, kao i putem poste, tako da se na zahtjevu u rubrici napomena ispisuju svi prilozi koji se dostavljaju uz zahtjev i navodi kontakt broj telefona, kako bi vlasnik bio obavjesten o nacinu preuzimanja isprava o vozilu.