Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

UPRAVA ZA PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE


Načelnik uprave

Ljiljana Šestić, rođena je 02.02.1959. godine u Gradišci. Gimnaziju je završila u Banjaluci 1976. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Banjaluci 1980. godine. U Ministarstvu unutrašnjih poslova zaposlena od 11.07.1994. godine i do sada je obavljala sljedeće poslove i zadatke: u CJB Banja Luka referent za radne odnose do maja 1997. godine; rukovodilac Odsjeka za upravno-pravne poslove do 22.09.1998. godine; načelnik Odjeljenja za pravne i kadrovske poslove do 11.03.2001. godine; od 11.03.2001. do 22.03.2006. godine sekretar u Kabinetu ministra; načelnik Odjeljenja za pravne poslove; zamjenik načelnika Uprave za pravne i kadrovske poslove. Dužnosti načelnika Uprave obavlja od 22.04.2015. godine.

Kontakt

051/334-348
051/334-399
kadrovi@mup.vladars.net
Bulevar Desanke Maksimović 4, 78000 Banja Luka


NADLEŽNOSTI


 • prati, proučava i sagledava dejstvo i posledice zakona i drugih propisa i stručnih objašnjenja iz oblasti unutrašnjih poslova i na osnovu toga predlaže i učestvuje u izradi njihovih izmjena i dopuna,
 • analizira uzroke i posljedice nezakonitosti i propusta u radu unutrašnjih organizacionih jedinica Ministarstva i predlaže mjere za njihovo otklanjanje,
 • prati blagovremenost donošenja opštih propisa za izvršavanje zakona i drugih propisa iz oblasti unutrašnjih poslova i njihovu usklađenost sa zakonom,
 • daje stručna mišljenja u vezi sa određenim pravnim pitanjima,
 • vrši nadzor nad izvršavanjem upravnih unutrašnjih poslova u organizacionim jedinicama Ministarstva,
 • sprovodi drugostepeni upravni postupak po žalbama građana na rješenja osnovnih organizacionih jedinica iz oblasti upravnih unutrašnjih poslova i prvostepeni upravni postupak u toj oblasti koji je u nadležnosti Ministarstva u sjedištu,
 • prati i analizira stanje kadrova i ostvarivanje kadrovske politike,
 • prati i analizira funkcionisanje organizacije Ministarstva,
 • stara se o školovanju i stručnom usavršavanju radnika,
 • priprema rješenja za rješavanje radno-pravnog statusa,
 • vrši sve vrste ljekarskih pregleda za potrebe Ministarstva i primarnu zdravstvenu zaštitu radnika, studenata i polaznika Policijske akademije, kao i polaznike kurseva i seminara.

Organizaciona šema