Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

SLUŽBA ZA ZAŠTITU INTEGRITETA I ZAKONITOSTI U RADU


Načelnik
Kontakt

051/334-361, 051/334-360
051/334-397
integritet.zakonitosturadu@mup.vladars.net
Bulevar Desanke Maksimović 4, 78000 Banja Luka.


NADLEŽNOSTI


  • prati i vrši nadzor nad primjenom zakonskih i podzakonskih propisa, profesionalnih standarda i najbolje prakse policijskih agencija,
  • unapređuje primjenu zakonskih i podzakonskih propisa u Ministarstvu,
  • stara se o izgradnji i zaštiti integriteta zaposlenih u Ministarstvu,
  • obezbjeđuje uslove za pravovremeno i zakonito postupanje po predstavkama građana,
  • planira, organizuje i omogućava nepristrasno provođenje unutrašnjih i krivičnih istraga, te disciplinskih postupaka protiv policijskih službenika,
  • prati aktivnosti na zaštiti tajnih i ličnih podataka,
  • sarađuje sa nadležnim organima drugih policijskih agencija u BiH, drugih država, regionalnih i međunarodnih polisijskih organizacija.

Organizaciona šema